Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Ισπανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Ναι, εν μέρει.

Για τους δικηγόρους και λοιπούς επαγγελματίες του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους είναι υποχρεωτική, με εξαίρεση κάποιες περιοχές όπου δεν υπάρχει ακόμη δυνατότητα για τους επαγγελματίες.

Σε ορισμένες περιοχές είναι επίσης υποχρεωτική για τους ιδιώτες και τα νομικά πρόσωπα. Ωστόσο, σε άλλες περιοχές δεν είναι ακόμη εφικτή λόγω τεχνικών προβλημάτων και στο σημερινό στάδιο ανάπτυξης είναι δυνατή και/ή υποχρεωτική μόνο για ειδικές διαδικασίες.

Για τα φυσικά πρόσωπα είναι προαιρετική από την 1-1-2017, αν και σε ορισμένες περιοχές δεν είναι ακόμη εφικτή λόγω τεχνικών προβλημάτων και βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης τηρεί ηλεκτρονικά προσβάσιμο μητρώο που περιέχει σχετικά στοιχεία και διευθύνσεις.

Απαιτείται η χρήση κατατεθείσας ηλεκτρονικής υπογραφής που διασφαλίζει τη γνησιότητα του περιεχομένου των σχετικών δικογράφων και αποτελεί απόδειξη της αποστολής και της παραλαβής τους.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Είναι δυνατό για όλες τις διαδικασίες της πολιτικής δικονομίας, με περιορισμούς όσον αφορά ορισμένα εδάφη και ορισμένες διαδικασίες.

Το έγγραφο κίνησης της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής και της διαδικασίας μικροδιαφορών μπορεί να υποβληθεί μέσω διαδικτύου σε ορισμένες περιοχές· σε άλλες περιοχές, τα συστήματα βρίσκονται σε στάδιο επικαιροποίησης.

Η πρόσβαση των φυσικών προσώπων βρίσκεται σε φάση εφαρμογής και σε ορισμένες περιοχές είναι δυνατό να περιορίζεται προσωρινά σε εθνικές διαδικασίες, όπως διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής ή πρακτικά ή αγωγές σχετικά με εργατικές διαφορές και θέματα κοινωνικής ασφάλισης, και όχι στην υποβολή εισαγωγικών της δίκης εγγράφων.

Για τους δικηγόρους και λοιπούς επαγγελματίες του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους η κίνηση όλων των διαδικασιών μέσω του διαδικτύου είναι υποχρεωτική και γενικά εφαρμόζεται σταδιακά σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια, με ορισμένες εξαιρέσεις.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Kατά κανόνα, η δυνατότητα αυτή παρέχεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ωστόσο, αν η κατάθεση γίνει μη εργάσιμη ημέρα, παράγονται αποτελέσματα μόνο από την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Επιπλέον, το σύστημα ενίοτε παραμένει εκτός λειτουργίας τις μη εργάσιμες ημέρες, λόγω τεχνικών προβλημάτων ή για λόγους συντήρησης, ιδίως τον μήνα Αύγουστο.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου

Συνιστώνται οι ακόλουθοι μορφότυποι: .pdf, .rtf, jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip τα συμπιεσμένα αρχεία .zip μπορούν να περιέχουν μόνο έγγραφα .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η αποστολή μέσω LexΝΕΤ αρχείων ήχου, βίντεο ή συμπιεσμένων αρχείων .zip που περιέχουν αρχεία σε μορφότυπους διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται ανωτέρω.

Αν το έγγραφο είναι πολύ μεγάλο και μπλοκάρει το σύστημα, πρέπει να υποβληθεί σε έντυπη μορφή, αλλά δεν είναι ορθή πρακτική η συγκέντρωση διαφορετικών εγγράφων σε ένα ψηφιακό αρχείο.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα ηλεκτρονικά μέσα για τη διασφάλιση της διαβίβασης και της αποθήκευσης χρησιμοποιείται ένα σύστημα προηγούμενης πιστοποίησης της ψηφιακής υπογραφής των επαγγελματιών του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους και των φυσικών προσώπων, καθώς και κρυπτογραφικές κάρτες και ψηφιακά πιστοποιητικά πρόσβασης των εντεταλμένων υπαλλήλων. Το σύστημα πρέπει να εγγυάται τη γνησιότητα του περιεχομένου και να παρέχει αποδείξεις της αποστολής και της παραλαβής των δικογράφων.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Ναι, με χρήση συστήματος προηγούμενης πιστοποίησης.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Για τις αγωγές από νομικά πρόσωπα καταβάλλονται δικαστικά έξοδα, ενώ για τις αγωγές από φυσικά πρόσωπα δεν καταβάλλονται.

Η πληρωμή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου και η σχετική απόδειξη επισυνάπτεται στο δικόγραφο (με δυνατότητα εκπλήρωσης της εν λόγω υποχρέωσης σε μεταγενέστερο στάδιο).

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Δεν επιτρέπεται ακύρωση υποβληθείσας αγωγής.

Πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικό έγγραφο επίσημης παραίτησης.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Όχι. Κάθε παρεμβαίνων προβαίνει στις ενδεδειγμένες ενέργειες ανάλογα με την ιδιότητά του, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Τίποτα. Η ηλεκτρονική διαδικασία αφορά μόνο την υποβολή δικογράφων και γραπτής επικοινωνίας στους επαγγελματίες του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους. Η δικαστική διαδικασία δεν είναι αυτόματη.

Το δικαστήριο παρέχει το έγγραφο σε ηλεκτρονική και/ή σε έντυπη μορφή, ανάλογα με την περίπτωση και τη μορφή που έχει επιλεχθεί για κάθε κατηγορία παρισταμένων.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Τίποτα. Η δικαστική διαδικασία δεν είναι αυτόματη. Το δικαστήριο παρέχει το έγγραφο σε ηλεκτρονική και/ή σε έντυπη μορφή και το κοινοποιεί ηλεκτρονικά ή εγγράφως, ανάλογα με την περίπτωση και τη μορφή που έχει επιλεχθεί για κάθε κατηγορία παρισταμένων.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Ναι, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για την υποβολή αγωγών ή εγγράφων που αναφέρεται ανωτέρω, με περιορισμούς μόνο ως προς το είδος και το μέγεθος του εγγράφου.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις διαδικασίες, αν και η πρόσβαση των φυσικών προσώπων βρίσκεται στο στάδιο της εφαρμογής και σε ορισμένες περιοχές μπορεί να υπάρχουν προσωρινά περιορισμοί, ενώ σε άλλες δεν είναι ακόμη εφικτή λόγω τεχνικών προβλημάτων και βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης.

Ο μόνος όρος είναι να υπάρχει προηγούμενη πιστοποίηση με ηλεκτρονική υπογραφή του επαγγελματία του νομικού κλάδου που εκπροσωπεί τους διαδίκους.

Αν ζητηθεί από το δικαστήριο, το πρωτότυπο πρέπει να προσκομιστεί ή να αποσταλεί με το ταχυδρομείο.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Ναι. Για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους είναι υποχρεωτικό.

Σε ορισμένες περιοχές είναι επίσης υποχρεωτικό για τους ιδιώτες και τα νομικά πρόσωπα. Ωστόσο, σε άλλες περιοχές που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης δεν είναι ακόμη εφικτό λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Για τα φυσικά πρόσωπα είναι προαιρετικό, κατόπιν πιστοποίησης, στις περιοχές που εφαρμόζεται ήδη.

Εάν οι διάδικοι έχουν υποβάλει την αίτησή τους και έχουν καταθέσει έγγραφα μέσω διαδικτύου, θα ενημερωθούν για τις δικαστικές αποφάσεις με τον ίδιο τρόπο.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Ναι. Για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους είναι υποχρεωτικό.

Σε ορισμένες περιοχές είναι επίσης υποχρεωτικό για τους ιδιώτες και τα νομικά πρόσωπα. Ωστόσο, σε άλλες περιοχές που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης δεν είναι ακόμη εφικτό λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Για τα φυσικά πρόσωπα είναι προαιρετικό, κατόπιν πιστοποίησης, στις περιοχές που εφαρμόζεται ήδη.

Εάν οι διάδικοι έχουν υποβάλει την αίτησή τους και έχουν καταθέσει έγγραφα μέσω διαδικτύου, θα ενημερωθούν για τις δικαστικές αποφάσεις με τον ίδιο τρόπο.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι. Για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους είναι υποχρεωτικό.

Σε ορισμένες περιοχές είναι επίσης υποχρεωτικό για τους ιδιώτες και τα νομικά πρόσωπα. Ωστόσο, σε άλλες περιοχές που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης δεν είναι ακόμη εφικτό λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Για τα φυσικά πρόσωπα είναι προαιρετικό, κατόπιν πιστοποίησης, στις περιοχές που εφαρμόζεται ήδη.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Ναι. Για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους είναι υποχρεωτικό.

Σε ορισμένες περιοχές είναι επίσης υποχρεωτικό για τους ιδιώτες και τα νομικά πρόσωπα. Ωστόσο, σε άλλες περιοχές που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης δεν είναι ακόμη εφικτό λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Για τα φυσικά πρόσωπα είναι προαιρετικό, κατόπιν πιστοποίησης, στις περιοχές που εφαρμόζεται ήδη.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης τηρεί ηλεκτρονικά προσβάσιμο μητρώο που περιέχει σχετικά στοιχεία και διευθύνσεις.

Απαιτείται η χρήση κατατεθείσας ηλεκτρονικής υπογραφής που διασφαλίζει τη γνησιότητα του περιεχομένου των σχετικών δικογράφων και αποτελεί απόδειξη της αποστολής και της παραλαβής τους.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Μόνο σε τμήμα της εθνικής επικράτειας.

Οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν διαδίκους έχουν διαδικτυακή πρόσβαση στις δικαστικές αποφάσεις στην Αραγονία, στη Ναβάρα, στην Καντάβρια και στη Βαλένθια.

Στην Ανδαλουσία, οι διάδικοι ή οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν διαδίκους έχουν πρόσβαση μόνο σε ορισμένα στοιχεία: διάδικοι, στάδιο της διαδικασίας και σχετικές ημερομηνίες.

Σε άλλες περιοχές, όπως στις Βαλεαρίδες Νήσους ή στην Καταλονία, αρχίζει να εφαρμόζεται και επίκειται η παροχή πρόσβασης στους επαγγελματίες.

Σε άλλες περιοχές δεν προβλέπεται παροχή πρόσβασης ούτε για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου.

Επί του παρόντος οι ιδιώτες δεν έχουν ψηφιακή πρόσβαση στον δικαστικό φάκελο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/08/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο