Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Κάτω Χώρες
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Στις Κάτω Χώρες η Βουλή έχει θεσπίσει νομοθεσία που καθιστά δυνατή, ή ακόμη και υποχρεωτική, την κίνηση αστικών και διοικητικών διαδικασιών μέσω του διαδικτύου. Αυτή η νομοθεσία θα τεθεί σε εφαρμογή σταδιακά από το 2017 έως το 2021. Το 2017 η δυνατότητα ηλεκτρονικών διαδικασιών υπάρχει στις υποθέσεις ασύλου και κράτησης και στις αστικές αγωγές με υποχρεωτική νομική εκπροσώπηση ενώπιον των πρωτοδικείων (rechtbanken) στις κεντρικές Κάτω Χώρες και στην επαρχία Gelderland.

Οι διαδικασίες ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων μπορούν να διεξαχθούν ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης για το διοικητικό δίκαιο (Digitaal loket bestuursrecht) και οι διαχειριστές/εκκαθαριστές μπορούν να καταθέσουν λογιστικές καταστάσεις και εξοφλήσεις μέσω της ψηφιακής πύλης του καντονιού (http://www.rechtspraak.nl/).

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Από τον Σεπτέμβριο του 2017, η διαδικασία στις αστικές αγωγές με υποχρεωτική νομική εκπροσώπηση ενώπιον των πρωτοδικείων των κεντρικών Κάτω Χωρών και της επαρχίας Gelderland πρέπει να είναι ηλεκτρονική. Την άνοιξη του 2018 αυτή η διάταξη αναμένεται να εφαρμοστεί σε όλες τις Κάτω Χώρες για αυτό το είδος των υποθέσεων. Για όλες τις άλλες διαδικασίες, η νομοθεσία που επιτρέπει τις ηλεκτρονικές διαδικασίες θα εφαρμοστεί σταδιακά έως το 2021.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών διαδικασιών παρέχονται όλο το 24ωρο και όλη την εβδομάδα (24/7). Η πρόσβαση στο κέντρο των δικαστικών υπηρεσιών (γραφείο τεχνικής υποστήριξης) είναι ηλεκτρονική και τηλεφωνική, από τις 8 π.μ. έως τις 20 μ.μ.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Ναι. Η υπόθεση εισάγεται με την κατάθεση εισαγωγικού εγγράφου της δίκης (procesinleiding) μέσω της δικτυακής πύλης των δικαστικών υπηρεσιών (rechtspraak).

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Ναι, για την κατάθεση εγγράφων είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Οι δικηγόροι χρησιμοποιούν για τον σκοπό αυτό τη δικηγορική τους ταυτότητα (advocatenpas). Οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν, μεταξύ άλλων, τον κωδικό τους DiGID ή την ηλεκτρονική τους ταυτοποίηση (εταιρείες). Η νομοθεσία ορίζει τα μέσα ταυτοποίησης που επιτρέπονται.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Ναι, σε όλες τις διαδικασίες πληρώνονται δικαστικά έξοδα. Οι δικηγόροι διαθέτουν έναν λογαριασμό στις υπηρεσίες της δικαιοσύνης. Στην περίπτωση ηλεκτρονικών διαδικασιών, τα δικαστικά έξοδα πληρώνονται ηλεκτρονικά. Χωρίς πληρωμή των εξόδων, η διαδικασία δεν μπορεί να συνεχιστεί.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι, η νομοθεσία και οι κανόνες του δικαστικού συστήματος ορίζουν τον τρόπο ανάκλησης μιας αγωγής.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Ναι. Εάν εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει για την ηλεκτρονική διαδικασία, ο εναγόμενος μπορεί να απαντήσει ηλεκτρονικά. Εάν ο εναγόμενος εκπροσωπείται από δικηγόρο, η απάντηση πρέπει να διαβιβαστεί ηλεκτρονικά. Εάν ο εναγόμενος μπορεί να ενεργήσει αυτοπροσώπως, η απάντηση μπορεί να διαβιβαστεί και σε έντυπη μορφή.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Η ηλεκτρονική διαδικασία διεξάγεται ολοκληρωτικά στο διαδίκτυο. Ο εναγόμενος λαμβάνει ειδοποίηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για κάθε νέο έγγραφο που κατατίθεται στον ηλεκτρονικό φάκελο. Μπορεί να προσθέσει ο ίδιος έγγραφα και να συμβουλευτεί τον φάκελό του ηλεκτρονικά. Η απόφαση του δικαστηρίου γνωστοποιείται ηλεκτρονικά.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Εάν η υπόθεση κοινοποιήθηκε ορθά στον αντίδικο, εκδίδεται ερήμην απόφαση. Ο αντίδικος ενημερώνεται εγγράφως σχετικά με τις διαδικαστικές πράξεις.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Βλ. την απάντηση στην ερώτηση 1. Η υποβολή μηνυμάτων και εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν επιτρέπεται, επειδή δεν μπορεί να διασφαλιστεί επαρκής ασφάλεια.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Όχι, οι δικαστικές πράξεις δεν μπορούν να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν ηλεκτρονικά.  Ωστόσο, πολλές δικαστικές αποφάσεις δημοσιεύονται στον ιστότοπο http://www.rechtspraak.nl/ και λαμβάνουν έναν αριθμό LJN, που δίνει τη δυνατότητα εύκολης ανάκτησής τους.. Ο/Η πρόεδρος της έδρας συνήθως καθορίζει αν η απόφαση πρέπει να εισαχθεί στον εν λόγω ιστότοπο.  Δεν δημοσιεύονται όλες οι δικαστικές αποφάσεις στο διαδίκτυο. Μόνο μια επιλογή αποφάσεων με νομικό ενδιαφέρον ή με σημαντικό ενδιαφέρον για τα ΜΜΕ περιλαμβάνονται στον ανωτέρω ιστότοπο.

Τα πρόσωπα των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται σε απόφαση ανωνυμοποιούνται για λόγους σεβασμού της ιδιωτικής ζωής. Οι εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση με την επαγγελματική τους ιδιότητα δεν ανωνυμοποιούνται.

Όταν οι διαδικασίες μπορούν ή πρέπει να διεξαχθούν ηλεκτρονικά, η απόφαση κατατίθεται στον ηλεκτρονικό φάκελο. Κατά τον τρόπο αυτό η απόφαση κοινοποιείται στους διαδίκους.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Όχι, η δημοσίευση στο διαδίκτυο πραγματοποιείται μετά την κοινοποίηση στους διαδίκους και, κατά συνέπεια, μετά την ημερομηνία της απόφασης. Βλ. επίσης την απάντηση στην ερώτηση 13.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Αυτό είναι δυνατό μόνο για τις υποθέσεις στις οποίες η διαδικασία μπορεί ή πρέπει να διεξαχθεί ηλεκτρονικά.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Όχι, αυτό δεν είναι δυνατό.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Ναι, στις υποθέσεις στις οποίες η διαδικασία διεξάγεται ηλεκτρονικά, οι διάδικοι μπορούν να συμβουλευτούν ανά πάσα στιγμή τη δικογραφία. Οι διάδικοι θα πρέπει να έχουν εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό μέσω αναγνωρισμένου κωδικού σύνδεσης.

Ορισμένα έντυπα μπορούν να τηλεφορτώνονται στον ιστότοπο http://www.rechtspraak.nl/ σε μορφότυπο PDF, αλλά αυτά τα έγγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται στη συνέχεια ταχυδρομικά στα δικαστήρια ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν στη διαδικασία. Στα έγγραφα αυτά περιλαμβάνονται κυρίως τα έντυπα σχετικά με τον διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων και τη διανομή της σύνταξης γήρατος, τα έντυπα για την αλλαγή της γονικής μέριμνας, της επιτροπείας, της δικαστικής εποπτείας και της καθοδήγησης, τα έντυπα δήλωσης εμπειρογνωμόνων και διερμηνέων, τα έντυπα για την αφερεγγυότητα, τα έντυπα σχετικά με την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής, τα έντυπα σχετικά με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών και τα έντυπα καταγγελίας σε διαδικασίες προσφυγής.

Οι πληροφορίες που μπορεί να είναι σημαντικές στις έννομες σχέσεις καθώς και οι πληροφορίες που επιτρέπουν τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των δικαστών καταγράφονται σε κεντρικό επίπεδο και διατίθενται στο διαδίκτυο για το ευρύτερο κοινό, στη διεύθυνση http://www.rechtspraak.nl/. Πρόκειται για το κεντρικό μητρώο επιτροπείας (Centraal Curateleregister), το κεντρικό μητρώο αφερεγγυότητας (Centraal Insolventieregister), το μητρώο των περιουσιακών συζυγικών σχέσεων (huwelijksgoederenregister) και το μητρώο των πρόσθετων θέσεων των δικαστικών (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht), που διατίθενται στο διαδίκτυο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/06/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.