Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Ελλάδα
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Έχει θεσμοθετηθεί και λειτουργεί η εφαρμογή της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου στο ΣτΕ , Επίσης, λειτουργεί η εφαρμογή της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Εξακολουθούν να παρέχονται : α) στοιχεία παρακολούθησης του δικογράφου που κατατίθενται με ηλεκτρονικό και συμβατικό τρόπο στο Πρωτοδικείο Αθηνών , β) η δυνατότητα της ηλεκτρονικής παρακολούθησης πορείας δικογράφου, που εξακολουθεί ακόμα να κατατίθεται με το συμβατικό τρόπο, από τις σχετικές ιστοσελίδες του Πρωτοδικείου Πειραιώς και του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, έχει θεσμοθετηθεί η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου για τα Διοικητικά Δικαστήρια και επίκειται η θεσμοθέτηση για το Ελεγκτικό Συνέδριο.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου αφορά σε υποθέσεις όλων των διαδικασιών της πολιτικής δικονομίας οι οποίες σταδιακά εντάσσονται σε επιγραμμική λειτουργία. Η παρακολούθηση της ηλεκτρονικής πορείας του δικογράφου αφορά σε όλες τις Διαδικασίες. Προς το παρόν δεν υπάρχουν διαδικασίες που μπορούν να κινηθούν αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Η παρακολούθηση της ηλεκτρονικής πορείας του δικογράφου παρέχεται όλο το 24ωρο. Η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών γίνεται σήμερα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ,αλλα σύντομα θα επεκταθεί σε 24/7

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Στην ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου ο χρήστης του συστήματος (δικηγόρος) συμπληρώνει ηλεκτρονική φόρμα την οποία στέλνει στο Δικαστήριο μαζί με το πλήρες κείμενο της προσφυγής σε αρχείο word . Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσής του επιστρέφεται στον αποστολέα σε όμοια μορφή , μη επεξεργάσιμη, με ενδείξεις ότι κατατέθηκε .

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Η πρόσβαση στο σύστημα σήμερα και στην πλήρη λειτουργία του εξασφαλίζεται με χρήση ειδικών κωδικών και ηλεκτρονικής υπογραφής.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Η ηλεκτρονική υπογραφή έχει ενταχθεί στη χρήση του συστήματος.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Καταβάλλονται κανονικά τα έξοδα μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής η οποία αποτελεί στάδιο της εφαρμογής της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου. Τα έξοδα είναι τα ίδια με αυτά της κατάθεσης με συμβατικό τρόπο.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Όχι. Χωρεί μόνον παραίτηση από το δικόγραφο κατά τα ισχύοντα για τα με συμβατικό τρόπο κατατιθέμενα δικόγραφα σύμφωνα με τους κανόνες του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Με το ΠΔ 142/2013 θεσμοθετήθηκε η ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων και σχετικών ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.Στην παρούσα φάση δεν έχει ενεργοποιηθεί τεχνικά η δυνατότητα αυτή. . Ομάδα εργασίας μελετά την διαμόρφωση του κατάλληλου τεχνικού πλαισίου .. Η απάντηση από τον εναγόμενο μόνον μέσω διαδικτύου δεν είναι υποχρεωτική,

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Όλα τα δικόγραφα και έγγραφα της δίκης τίθενται ενώπιον του Δικαστηρίου κατά τη συζήτηση .

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Εφόσον δεν κατατεθούν με οποιονδήποτε τρόπο προτάσεις από τον εναγόμενο δικάζεται ερήμην.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Με το ΠΔ 142/2013 θεσμοθετήθηκε (εκτός της ηλεκτρονικής κατάθεσης προτάσεων) η ηλεκτρονική κατάθεση σχετικών (δηλαδή εγγράφων) ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Όχι ακόμη, μελετάται.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Όχι ακόμη, μελετάται.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Όχι ακόμη, μελετάται.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Όχι.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Βλ. απάντηση στο ερώτημα 1.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/03/2015

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο