Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Online processing of cases and e-communication with courts

Γιβραλτάρ
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Is it possible to initiate court proceedings via the internet?

It is not currently possible to initiate court or enforcement proceedings via the internet in Gibraltar. It is also not possible to submit documents to a court, serve judgments, give judicial decisions or make appeals electronically in Gibraltar.

2 If so, for what types of cases is it available? Are any proceedings available exclusively via the internet?

Not applicable

3 Is the facility available at all times (i.e. 24 hours a day, 7 days a week) or just during specific hours? If so, what are those hours?

Not applicable

4 Should the details of the claim be provided in any particular format?

Not applicable

5 How is transmission and storage of data secured?

Not applicable

6 Is it necessary to use any kind of electronic signature and/or time record?

Not applicable

7 Are court fees payable? If so, how can they be paid and are they different to those for non-electronic procedures?

Not applicable

8 Is it possible to withdraw a claim that has been initiated via the internet?

Not applicable

9 If the claimant initiates proceedings via the internet is it possible and/or compulsory for the defendant to respond using the internet as well?

Not applicable

10 In terms of the electronic procedure what happens if the defendant responds to the claim?

Not applicable

11 In terms of the electronic procedure what happens if the defendant does not respond to a claim?

Not applicable

12 Is it possible to submit documents to a court electronically and if so in what type of proceedings and under what conditions is it possible?

Not applicable

13 Can judicial documents, and particularly judgments, be served via the internet?

Not applicable

14 Can judicial decisions be given electronically?

Not applicable

15 Can an appeal be made and its decision served via the internet?

Not applicable

16 Is it possible to initiate enforcement proceedings via the internet?

Not applicable

17 Can the parties or their legal representatives consult on-line cases? If so, how this can be done?

Not applicable

Last update: 01/04/2019

The national language version of this page is maintained by the respective EJN contact point. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. Neither the EJN nor the European Commission accept responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο