Den originale sprogudgave af denne side svensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Onlinesagsbehandling og e-kommunikation med domstolene

Sverige
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

I Sverige skal en begæring om udtagelse af stævning i tilfælde af en tvist indgives skriftligt og være underskrevet af sagsøger eller dennes repræsentant. Kravet om underskrift betyder, at en begæring om udtagelse af stævning ikke kan indgives elektronisk.

Samme krav gælder for begæringer om udstedelse af betalingspåkrav, der indgives til den svenske fogedret (Kronofogdemyndigheten). I sager om betalingspåkrav har fogedretten dog visse muligheder for at meddele dispensation til den, som indgiver mange begæringer om udstedelse af betalingspåkrav.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Som det fremgår af svaret på spørgsmål 1, er dette kun undtagelsesvist muligt og kun i forbindelse med en summarisk rettergang.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager. Som det fremgår af svaret på spørgsmål 12 er det dog som regel muligt at indlevere svarskrift og andre processuelle meddelelser, som ikke behøver underskrift, via internettet.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Dokumenter, der ikke skal underskrives, kan fremsendes elektronisk. Det medfører, at det i princippet er muligt at fremsende alle dokumenter med undtagelse af en begæring om udtagelse af stævning elektronisk. Retten kan dog i konkrete sager beslutte, at et dokument, der er fremsendt elektronisk uden underskrift i original, skal bekræftes af afsenderen i form af et originalt underskrevet dokument.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Der er intet til hinder for, at en myndighed fremsender et dokument elektronisk, og at modtagelsen af dokumentet bekræftes pr. e-mail, hvis det skønnes nødvendigt under hensyn til de gældende bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger mv.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

En retsafgørelse sendes pr. post, medmindre parten har anmodet om andet. Når det er hensigtsmæssigt, eksempelvis under henvisning til de gældende bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, kan dokumenter i stedet sendes pr. fax eller e-mail eller på anden måde fremsendes i elektronisk form.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Det er muligt at iværksætte en appel pr. e-mail. Retten kan om nødvendigt anmode afsenderen om at bekræfte appellen i form af et originalt underskrevet dokument.

Vedrørende stævninger, se svaret på spørgsmål 1.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

En begæring om tvangsfuldbyrdelse kan fremsættes mundtligt eller skriftligt af den berettigede selv eller af dennes repræsentant. En mundtlig begæring forudsætter, at rekvirenten (den, som begærer tvangsfuldbyrdelsen) henvender sig til den svenske fogedret (Kronofogdemyndigheten). Skriftlige begæringer skal være underskrevet af rekvirenten eller dennes repræsentant. Fogedretten kan dog tillade, at en person, som indgiver mange begæringer, kan gøre det elektronisk.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Nej.

Sidste opdatering: 14/03/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.