Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Onlinesagsbehandling og e-kommunikation med domstolene

Nederlandene
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Det nederlandske parlament har vedtaget en lovgivning, som gør det muligt og endda kræver, at civile sager og forvaltningssager indledes elektronisk. Denne lovgivning skal indføres gradvist i perioden 2017-2021. Fra 2017 er elektronisk indledning af sager muligt i sager om asyl og forældremyndighed samt i forbindelse med civile krav med obligatorisk advokatbistand, der er indbragt for domstolene i Midden-Nederland og Gelderland.

Forvaltningssager kan indledes elektronisk via den digitale one-stop-portal for forvaltningsretlige anliggender (Digitaal loket bestuursrecht), og administratorer/modtagere kan indgive indlæg elektronisk via den kommunale one-stop-portal (Digitaal Loket kanton) (http://www.rechtspraak.nl/

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Fra september 2017 skal sager vedrørende civile krav med obligatorisk advokatbistand indgives elektronisk for domstolene i Midden-Nederland og Gelderland. Fra foråret 2018 forventes dette at gælde i hele landet i denne type sager. For alle andre sager skal det senest i 2021 være muligt at behandle sager elektronisk.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Elektronisk anlæggelse af retssager er tilgængeligt 24 timer i døgnet, syv dage om ugen. Helpdesken i retsvæsenets servicecenter (rechtsspraakservicecentrum) kan tilgås elektronisk og telefonisk mellem kl. 8.00 og 20.00.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Ja. En retssag indledes ved at indsende et indledende processkrift (procesinleiding) via retsvæsenets webportal.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Ja, elektronisk identifikation er nødvendigt for kunne indgive dokumenter. Advokater bruger deres advokat-id til dette formål, mens borgerne f.eks. kan bruge deres DigiD login-kode eller digitale id (virksomheder). Mulighederne for identifikation er fastlagt ved lov.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Ja, der skal betales retsgebyr i alle sager. Advokater har en løbende konto hos retsvæsenet. I forbindelse med sager, der behandles elektronisk, betales retsgebyrer elektronisk. Hvis gebyret ikke betales, indledes sagen ikke.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ja, det er fastlagt i lovgivningen og retsplejereglerne, hvordan et krav kan trækkes tilbage.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Ja. Hvis lovgivningen om elektronisk sagsbehandling finder anvendelse, kan sagsøgte reagere online. Hvis sagsøgte har en advokat, skal svaret afgives online. Hvis sagsøgte har ret til at handle på egne vegne, kan svaret også afgives på papir.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Ved elektronisk sagsbehandling gennemføres hele processen online. Sagsøgte modtager besked pr. e-mail for hvert nyt dokument, der indgives til de elektroniske sagsakter. Sagsøgte kan tilføje deres egne dokumenter og konsultere deres sag elektronisk. Domstolens dom fremsendes elektronisk.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Hvis sagen er forkyndt korrekt for den anden part, kan dommen afsiges som en udeblivelsesdom. Den anden part underrettes skriftligt om de formelle skridt.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Se svar på spørgsmål 1. Elektronisk fremsendelse af meddelelser og dokumenter er ikke tilladt, fordi der ikke kan garanteres tilstrækkelig sikkerhed.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Nej, retslige dokumenter kan ikke forkyndes eller meddeles via internettet. Men mange domme offentliggøres på http://www.rechtspraak.nl/ og tildeles et LJN-nummer, så de let kan spores. Retsformanden afgør normalt, om dommen skal lægges ud på ovennævnte hjemmeside. Ikke alle domme lægges ud på internettet, kun et udvalg af retslig relevans, eller hvis der er stor (medie)interesse for dommen.

Personer, der er anført i en dom, anonymiseres af hensyn til privatlivets fred. Virksomheder og personer, der deltager i sagen som led i deres erhvervsmæssige aktivitet, anonymiseres ikke.

I sager, der kan eller skal behandles elektronisk, lægges dommen i den elektroniske sagsmappe. På den måde forkyndes dommen for parterne.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Nej, offentliggørelse på internettet sker efter underretning af parterne og derfor efter domsafsigelsen. Se svar på spørgsmål 13.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Dette er kun muligt i sager, som kan eller skal behandles elektronisk.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Nej.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Ja, i sager, der kan eller skal behandles elektronisk, kan parterne til enhver tid konsultere sagens akter. Parterne skal have en godkendt login-kode hertil.

Nogle formularer kan downloades fra webstedet http://www.rechtspraak.nl/ i PDF-format, men også disse dokumenter skal derefter sendes med almindelig post til domstolene for at kunne indgå i sagen. Disse dokumenter omfatter formularer til bodeling og deling af alderspension, formularer til ændring af forældremyndighed, værgemål for en voksen, formueforvaltning og -vejledning, erklæringer til sagkyndige og tolke, insolvensformularer, formularer til den europæiske betalingspåbudsprocedure, formularer til den europæiske småkravsprocedure og klageformularer til appelsager.

Oplysninger, som kan være relevante i retssager, og også oplysninger vedrørende dommernes uafhængighed registreres centralt og er via hjemmesiden http://www.rechtspraak.nl/ tilgængelige for offentligheden. Her er der adgang til det centrale register for værgemål (Centraal Curateleregister), det centrale insolvensregister (Centraal Insolventieregister), registret over formueforhold mellem ægtefæller (huwelijksgoederenregister) og registret over retsvæsenets sekundære funktioner (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht), som alle kan konsulteres online.

Sidste opdatering: 11/06/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.