Online processing of cases and e-communication with courts

Information on the current status to communicate electronically with national courts.

In recent years more and more Member States have introduced changes in law which allow for the use of modern communication and information technologies in civil judicial proceedings. These changes allow communication between the judicial authorities and the parties concerned with the proceedings by new channels such as the internet.

In some cases procedures may be initiated by an electronic application sent by the claimant via the internet to the court; in other cases courts have the authority to serve judicial documents electronically to the parties; and in other cases all communications are conducted electronically. There are some Member States, where the use of internet for communication purposes is accepted for almost all kind of civil proceedings, while in others it is restricted to certain special types of proceedings.

The use of modern communication technologies in civil proceedings must not jeopardise the fundamental rights of the parties involved. Access to justice may not be prevented by the fact that a certain means of communication technology is not available to a party. In addition to that, national legislation should ensure that communication via the internet does not threaten the appropriate protection of sensitive data used in the course of the proceedings.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Automatické zpracovávání - Belgie

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Tento bod je pojednán v tzv „zákonech Phenix“, konkrétně:

  • v zákoně ze dne 10. července 2006 o elektrickém řízení (belgický úřední věstník (M.B.) ze dne 7. září 2006 – la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique),
  • v zákoně ze dne 5. srpna 2006, kterým se mění některá ustanovení soudního řádu za účelem elektronického řízení (belgický úřední věstník (M.B.) ze dne 7. září 2006 – la loi du 5 août 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique).

Zákony Phenix vděčí za své jméno stejnojmennému informačnímu projektu, jehož účelem byla informatizace soudnictví v naší zemi tak, aby se po jeho ukončení veškeré soudní řízení mohlo odehrávat elektronickou cestou.

Od 31. prosince 2012 postupně vstoupily v platnost dva zákony kromě výše uvedených zákonů Phenix. Jedná se o:

  • zákon ze dne 31. prosince 2012 týkající se různých záležitostí, zejména ve věci soudnictví (la loi du 31 décembre 2012 portant dispositions diverses, spécialement en matière de justice),
  • zákon ze dne 31. prosince 2012 týkající se různých ustanovení ve věci soudnictví (la loi du 31 décembre 2012 portant dispositions diverses en matière de justice).

Postupný vstup v platnost nemá však za následek ještě informatizaci řízení vzhledem k tomu, že se jedná hlavně u ustanovení, která se mohou uplatnit rovněž v písemném řízení. „Běžné“ neautomatizované řízení tedy zůstává v této chvíli pravidlem.

Mezitím byly soudní kanceláře a sekretariáty státních zastupitelství vybaveny aplikacemi pro správu spisů, což jim umožňuje zpracovat všechny údaje a písemnosti. Nadto se zkoumají četné možnosti, co se týče elektronického předávání písemností v řízení a důkazů soudní kanceláři.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Nepoužije se.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Nepoužije se.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Nepoužije se.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Nepoužije se.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Nepoužije se.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Nepoužije se.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Nepoužije se.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Nepoužije se.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Nepoužije se.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Nepoužije se.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Článek 32b soudního řádu (Code judiciaire) stanoví, že kterékoli oznámení či kterékoli sdělení nebo kterékoli podání u soudních orgánů, státních zastupitelství nebo úřadů, které závisejí na soudní moci, a to včetně soudních kanceláří a sekretariátů státních zastupitelství, nebo každé oznámení či sdělení právnímu zástupci, soudnímu vykonavateli či notáři lze provádět prostřednictvím informačního systému justice.

Na základě těchto ustanovení byla realizována síť e-Box za účelem oznámení a sdělení a pro podání a systém e-Deposit konkrétně pro podání návrhových žádání, písemností a dokladů v občanskoprávních a trestních věcech.

Tyto nástroje se uplatní pouze u soudních orgánů vyjmenovaných v ministerské vyhlášce.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Nepoužije se.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Nepoužije se.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Nepoužije se.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Nepoužije se.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 03/09/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Automatické zpracovávání - Bulharsko

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Bulharský právní řád tuto možnost nepřipouští. Návrhy se podávají v podatelně soudu písemně a je nutno je vyhotovit v bulharštině. Návrhy mohou být zaslány poštou, nikoli však faxem nebo e-mailem.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Viz odpověď na otázku č. 1.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Viz odpověď na otázku č. 1.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Viz odpověď na otázku č. 1.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Viz odpověď na otázku č. 1.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Viz odpověď na otázku č. 1.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Viz odpověď na otázku č. 1.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Viz odpověď na otázku č. 1.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Viz odpověď na otázku č. 1.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Viz odpověď na otázku č. 1.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Viz odpověď na otázku č. 1.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Podle bulharského právního řádu se procesní úkony účastníků řízení v občanských a obchodních věcech nepovažují za platné, jsou-li učiněny elektronickými prostředky a opatřeny elektronickým podpisem. Účastníci řízení mohou zahájit soudní řízení prostřednictvím písemného návrhu vyhotoveného v bulharštině, který je opatřen jejich podpisem. Návrh lze předat podatelně příslušného soudu, nebo jej adresovat a zaslat soudu poštou.

Podle § 184 občanského soudního řádu (GPK) lze v řízení v občanských a obchodních věcech jako důkazy předkládat písemnosti v elektronické i tištěné podobě. Písemnost v elektronické podobě může být soudu předložena v tištěné podobě. Je-li druhou stranou tato písemnost napadena, měla by být předložena na elektronickém nosiči. Není-li k dispozici zařízení a zaměstnanci, kteří jsou zapotřebí pro reprodukci písemnosti v elektronické podobě pro účely soudního jednání, může soud účastníka řízení, který písemnost v elektronické podobě předložil, požádat, aby ostatním účastníkům poskytl elektronickou kopii.

Postup napadení písemnosti v elektronické podobě, a zejména elektronického podpisu, který je povinným prvkem elektronického dokumentu, je stanoven v zákoně o elektronických dokumentech a elektronickém podpisu.

Jediným ustanovením v občanském soudním řádu týkajícím se procesního úkonu online je připojení žalobních nároků dlužníka ve vykonávacím řízení. Tento právní rámec je součástí vykonávacího řízení a úkon provádí soudní vykonavatel.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Podle § 42 odst. 4 občanského soudního řádu lze v řízení v občanských nebo obchodních věcech doručit účastníkovi řízení sdělení e-mailem. Podle čl. 44 odst. 3 občanského soudního řádu se sdělení považují za doručená, jsou-li zanesena ve zvláštním informačním systému a je-li doručení potvrzeno kopií příslušného elektronického záznamu.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Viz odpověď na otázku č. 13.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Viz odpověď na otázku č. 13.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Bulharský právní řád toto neumožňuje. Viz poslední pododstavec odpovědi na otázku č. 12.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Přístup veřejnosti k soudním rozhodnutím je umožněn (aniž by bylo nutné se registrovat) na internetových stránkách Nejvyšší soudní rady Bulharské republiky: Odkaz se otevře v novém okně.http://legalacts.justice.bg/ Soudní rozhodnutí lze vyhledávat pomocí řady kritérií, a to podle „soudu“, „druhu řízení“, „roku“, „spisové značky“ a „klíčových slov“. K dispozici je i pokročilé vyhledávání s použitím konkrétnějších kritérií. Účastník řízení nebo jeho zástupce si může na základě vyhledávání stáhnout soudní rozhodnutí ve formátu „.doc“. Rozhodnutí se zveřejňují, jakmile jsou přijata, s výhradou požadavků stanovených v zákoně o ochraně osobních údajů a zákoně o ochraně utajovaných informací. Rozhodnutí jsou zveřejňována tak, aby nebylo možno identifikovat fyzické a právnické osoby, které jsou v nich jmenovány. Rozhodnutí ve věcech týkajících se rodinného či zdravotního stavu fyzických osob jsou zveřejňována bez odůvodnění.

Na internetových stránkách každého soudu lze mimoto sledovat průběh řízení a související soudní rozhodnutí. Soudní rozhodnutí a informace o průběhu řízení lze vyhledávat pomocí výše uvedených vyhledávacích kritérií a rozhodnutí jsou uvedeným způsobem zveřejněna. Účastník řízení nebo jeho zástupce si může na základě vyhledávání stáhnout soudní rozhodnutí ve formátu „.doc“.

Poslední aktualizace: 25/06/2018

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Automatické zpracovávání - Česká republika

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Ano, v České republice je možno podat kteroukoli žalobu elektronicky.

Použít lze a) elektronickou poštu s uznávaným elektronickým podpisem nebo b) datovou schránku, tj. speciální elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánu veřejné moci. Tyto postupy jsou rovnocenné klasické písemné formě. Žalobu lze podat též prostou elektronickou poštu bez uznávaného elektronického podpisu, přičemž však podání musí být do tří dnů doplněno podáním shodného znění dodaného v klasické písemné podobě nebo způsoby uvedenými výše v písm. a), b). V podrobnostech ke všem  těmto postupům viz otázku 6.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Elektronickou cestou je možno podat žalobu v kterékoli věci. Pouze elektronicky lze podat návrh na vydání elektronického platebního rozkazu.

Řízení o elektronickém platebním rozkazu je zvláštním zkráceným řízením. Žalobce podává žalobu pomocí elektronického formuláře, který vyplní na internetových stránkách ePodatelna  Odkaz se otevře v novém okně.http://epodatelna.justice.cz/ a podepíše uznávaným elektronickým podpisem. Žalobce může vymáhat částku až do výše 1 milionu CZK, přičemž mezi podmínky pro vydání elektronického platebního rozkazu patří např. bezchybné vyplnění formuláře a zaplacení soudního poplatku. Jsou-li splněny všechny náležitosti, může soud vydat elektronický platební rozkaz. V něm žalovanému uloží, aby do 15 dnů od jeho doručení zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal odpor u soudu, který jej vydal. Elektronický platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku. Podá-li i jen jeden ze žalovaných včas odpor, ruší se tím elektronický platební rozkaz v plném rozsahu a soud nařídí jednání.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Elektronická podání je možno činit nepřetržitě.

V případě podání elektronickou poštou s uznávaným elektronickým podpisem lze doporučit internetovou stránku ePodatelna Odkaz se otevře v novém okně.http://epodatelna.justice.cz/ (k dispozici je však pouze v českém jazyce). Podání lze učinit též na e-mailovou adresu podatelny příslušného soudu. E-mailové adresy podatelen lze dohledat ze stránky Odkaz se otevře v novém okně.http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx.

Pokud jde o podání do datové schránky soudu, zájemci najdou identifikátory datových schránek příslušného soudu na Portálu veřejné správy v seznamu držitelů datových schránek (Odkaz se otevře v novém okně.http://seznam.gov.cz/) – v sekci „Orgány státní správy“, případně na internetových stránkách rezortu justice Odkaz se otevře v novém okně.https://www.justice.cz/ v kontaktech jednotlivých soudů.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Obecně platí, že účastníci mohou provádět své úkony jakoukoli formou, pokud zákon pro některé úkony nepředepisuje určitou formu. Podání musí být především srozumitelné a určité.

Žalobce může být při využití některých elektronických postupů omezen technickými parametry jednotlivých komunikačních prostředků. Např. při využití portálu ePodatelna Odkaz se otevře v novém okně.http://epodatelna.justice.cz/ (viz otázky 2, 3, 6) je maximální velikost všech příloh omezena na 10 MB a přijatelné formáty dokumentů jsou pdf, rtf, xls, doc a txt. Obdobně při komunikaci pomocí datových schránek je velikost zprávy omezena na 10 MB a přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou pdf, PDF/A, xml (odpovídá-li veřejně dostupnému XSD schématu publikovanému příjemcem datové zprávy), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn a gml/gfs/xsd. Podání učiněné na emailovou adresu by mělo být učiněné ve formátu HTML, PLAIN TEXT s kódováním textu kódování textu - ISO-8559-2, ISO - 8559-1(LATIN-1),Unicode nebo UTF-8. Velikost emailu včetně příloh je omezena na 5 MB. Podporovanými operačními systémy jsou: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista (V případě Windows Vista je identifikován problém s některými HW uložišti elektronických kvalifikovaných certifikátů (např.Smart card reader SCR3320), tímto readerem není zatím možné podepsat a odeslat elektronické podání - podání je možné podepsat a odeslat v případě, že je v Java Appletu uveden soubor pfx (p12) a zadáno heslo k privátnímu klíči). Žalobce, který hodlá využít portál ePodatelna nebo datové schránky, je v podrobnostech možno odkázat na instrukce a uživatelské příručky na příslušných stránkách.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Soudy či soudní exekutoři postupují podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů (zejm. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)  a dalších relevantních právních předpisů.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Pro podání žaloby v běžném občanskoprávním řízení lze použít tři různé elektronické postupy:

Zaprvé, podání lze učinit elektronickou poštou s uznávaným elektronickým podpisem. Uznávaný elektronický podpis je definovaný v § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu; jde o a) zaručený podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném českým akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a obsahujícím údaje, které umožňují jednoznačnou identifikaci podepisující osoby (seznam akreditovaných poskytovatelů v České republice je dostupný na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx) nebo b) zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném poskytovatelem certifikačních služeb, který je usazen mimo území České republiky, byl-li kvalifikovaný certifikát vydán v rámci služby vedené v seznamu důvěryhodných certifikačních služeb jako služba, pro jejíž poskytování je poskytovatel certifikačních služeb akreditován, nebo jako služba, nad jejímž poskytováním je vykonáván dohled podle příslušného předpisu EU. Takové podání je rovnocenné klasické písemné formě. Žalobci, který zamýšlí učinit podání touto cestou, lze doporučit internetovou stránku ePodatelna Odkaz se otevře v novém okně.http://epodatelna.justice.cz/. Podání lze učinit též na e-mailovou adresu podatelny příslušného soudu. E-mailové adresy podatelen lze dohledat ze stránky Odkaz se otevře v novém okně.http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx v kontaktech jednotlivých soudů.

Zadruhé, lze použít tzv. datové schránky, což jsou speciální elektronická úložiště určená k doručování a k provádění úkonů vůči orgánu veřejné moci v České republice. Datové schránky jsou upraveny zejména zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Takové podání je rovnocenné klasické písemné formě. Podrobnosti o systému datových schránek lze nalézt na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.http://www.datoveschranky.info/, přístup uživatele k účtu je na stránce Odkaz se otevře v novém okně.https://www.mojedatovaschranka.cz/.  Všechny soudy jsou datovými schránkami vybaveny. Identifikátory datových schránek jednotlivých soudů lze nalézt na Portálu veřejné správy v seznamu držitelů datových schránek (Odkaz se otevře v novém okně.http://seznam.gov.cz/) – v sekci „Orgány státní správy“, případně na internetových stránkách rezortu justice Odkaz se otevře v novém okně.https://www.justice.cz/ v kontaktech jednotlivých soudů.

Zatřetí, podání lze učinit též prostou elektronickou poštu bez ověřeného podpisu. Takové podání však podání musí být do tří dnů doplněno podáním shodného znění dodaného v klasické písemné podobě nebo způsoby uvedenými výše, jinak k němu soud nepřihlíží (§42 občanského soudního řádu).

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Ano, soudní řízení je zpoplatněno. Žalobce uhradí poplatek podle sazebníku buď na účet příslušného soudu, který vede Česká národní banka, nebo - pokud není vyšší než 5000 CZK - kolkovými známkami. Není-li poplatek uhrazen už při podání návrhu, soud poplatníka vyzve k jeho zaplacení, stanoví mu k tomu určitou lhůtu a poučí ho o následcích nezaplacení. Po marném uplynutí lhůty dané řízení zastaví.

Poplatky a způsob zaplacení pro řízení zahájená na základě elektronického podání se neliší od poplatků a způsobu zaplacení za řízení zahájená klasickým způsobem.  Výjimkou je řízení o elektronickém platebním rozkazu, kde je soudní poplatek o něco nižší než u běžného občanskoprávního řízení.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Ano. Podání, které bylo učiněno přes internet, lze vzít zpět stejně jako podání učiněné klasickou cestou. Zpětvzetí lze učinit elektronicky nebo též klasickou cestou.   

Pokud jde o žalobu, žalobce ji může vzít zcela nebo zčásti zpět až do okamžiku, kdy rozhodnutí soudu ve věci nabylo právní moci. Je-li návrh vzat zpět, soud řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zastaví. Je-li návrh na zahájení řízení vzat zpět až po té, co již soud o věci rozhodl, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, soud rozhodne v rozsahu zpětvzetí návrhu též o zrušení rozhodnutí. Jestliže ostatní účastníci se zpětvzetím návrhu z vážných důvodů nesouhlasí, soud s výjimkou některých vybraných řízení rozhodne, že zpětvzetí návrhu není účinné. (§96 občanského soudního řádu)

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Žalovaný je oprávněn komunikovat po internetu, nemá však povinnost tak činit.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Pokud žalovaný podá proti elektronickému platebnímu rozkazu v zákonem stanovené lhůtě odpor, elektronický platební rozkaz se tím v plném rozsahu ruší, soud nařídí jednání a soudní řízení poté probíhá již standardním způsobem, tj. klasické občanské soudní řízení v první instanci.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Pokud žalovaný nepodá proti elektronickému platebnímu rozkazu v zákonem stanovené lhůtě odpor, platební rozkaz získává účinky pravomocného rozsudku.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Písemnosti lze soudu předkládat v elektronické podobě v jakémkoli druhu řízení. K technickým náležitostem viz otázku č. 4.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Soud doručuje do datové schránky těm subjektům, které ji mají zřízenu. K datovým schránkám viz otázku č. 6.

Dále může soud písemnosti i soudní rozhodnutí doručovat elektronickou poštou s uznávaným podpisem na elektronickou adresu, kterou adresát sdělil soudu, jestliže adresát o takový způsob doručení soud požádal nebo s ním vyslovil souhlas a jestliže uvedl akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který vydal jeho kvalifikovaný certifikát a vede jeho evidenci, nebo předložil svůj platný kvalifikovaný certifikát. Pro kvalifikované certifikáty viz otázku č. 6. Aby doručení bylo účinné, musí adresát do 3 dnů od odeslání písemnosti potvrdit její doručení datovou zprávou (např. na e-mailovou adresu příslušného soudu) opatřenou jeho zaručeným elektronickým podpisem.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Soudní rozhodnutí se doručuje do datové schránky těm subjektům, které ji mají zřízenu. K datovým schránkám viz otázku č. 6.

Dále lze soudní rozhodnutí doručovat elektronickou poštou s uznávaným podpisem na elektronickou adresu, kterou adresát sdělil soudu, jestliže adresát o takový způsob doručení soud požádal nebo s ním vyslovil souhlas a jestliže uvedl akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který vydal jeho kvalifikovaný certifikát a vede jeho evidenci, nebo předložil svůj platný kvalifikovaný certifikát. Pro kvalifikované certifikáty viz otázku č. 6. Aby doručení bylo účinné, musí adresát do 3 dnů od odeslání písemnosti potvrdit její doručení datovou zprávou (např. na e-mailovou adresu příslušného soudu) opatřenou jeho zaručeným elektronickým podpisem.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Ano, opravný prostředek je možné podat elektronicky stejně jako žalobu. Viz otázku č. 6.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Ano, návrh na výkon rozhodnutí je možné podat elektronicky obdobně jako žalobu.

Pokud žalobce zvolí výkon pomocí soudního exekutora, platí výklad k otázce č. 6 přiměřeně. Seznam exekutorů i jejich e-mailové adresy a identifikátory datových schránek lze nalézt na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.http://www.ekcr.cz/.

V případě soudního výkonu rozhodnutí lze odkázat na výklad k otázce č. 6.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Kanceláře českých soudů standardně komunikují s účastníky a jejich právními zástupci elektronickou poštou či telefonicky a vyřizují jejich dotazy k postupu řízení.

Základní informace o událostech, které nastaly v průběhu řízení (bez uvedení osobních údajů), jsou dostupné rovněž online na internetových stránkách InfoSoud: Odkaz se otevře v novém okně.http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (dostupné pouze v českém jazyce). Informace o nařízených jednáních jsou dostupné na internetových stránkách InfoJednání: Odkaz se otevře v novém okně.http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Pro vstup do systému je nutné zadat název soudu a spisovou značku případu.

Poslední aktualizace: 06/03/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Automatické zpracovávání - Irsko

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Ano.  Prostřednictvím internetu je možné zahájit některá řízení, například řízení o drobných nárocích.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Žalobci uplatňující drobné nároky (tj. některé nároky v maximální částce 2 000 EUR) se mohou rozhodnout svůj nárok vymáhat elektronicky. Alternativním způsobem zahájení a vedení občanskoprávního řízení ohledně drobného nároku je Odkaz se otevře v novém okně.řízení o drobných nárocích. Jedná se o službu poskytovanou kancelářemi okresních soudů (District Court), která je určena k řešení spotřebitelských nároků levněji bez účasti advokáta.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Tento nástroj je k dispozici nepřetržitě.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Ne. Jediným požadavkem je, aby podrobné informace o  nároku nepřesáhly 1 500 slov.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Informace jsou bezpečně uchovávány při použití firewallů, SSL (Secure Socket Layer) pro komunikaci, systému detekce průniku na hostitelské straně a zabezpečení uživatelského účtu atd.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Ne.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Soudní poplatky u drobných nároků jsou hrazeny kreditní nebo debetní kartou a tento poplatek (25 EUR v roce 2012) je stejný pro elektronická i neelektronická řízení o drobných nárocích.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Ano. Pokud nárok ještě nebyl předán soudu, lze jej vzít zpět prostřednictvím e-mailu zaslaného soudnímu úředníkovi pro drobné nároky, ve kterém se požaduje zpětvzetí tohoto nároku.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Ano, je možné, aby žalovaný využil pro žalobní odpověď internet.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Soudní úředník pro drobné nároky musí maximálně usilovat o to, aby byl nárok uhrazen předtím, než je předán k projednání soudcem.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Nárok je řešen jako nezpochybněný a žalobce může požádat o vydání rozhodnutí v nepřítomnosti žalovaného.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Ne. Soudu není možné předkládat dokumenty v elektronické podobě.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Ne.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Ne.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Ne.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Ne.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Strany sporu mohou sledovat stav svého řízení on-line.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.https://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Poslední aktualizace: 06/11/2018

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Automatické zpracovávání - Řecko

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Byla vytvořena a funguje aplikace pro elektronické podávání právních písemností řecké Státní radě a soudu prvního stupně v Aténách. Dosud jsou poskytovány: a) informace z monitorování právních písemností podaných elektronicky i konvenčně soudu prvního stupně v Aténách, b) možnost sledovat pohyb právní písemnosti elektronicky, a to i v případě, je-li podán konvenčními způsoby, na internetových stránkách soudů prvního stupně v Pireu a Soluni. Mimoto byla vytvořena aplikace pro elektronické podávání právních písemností správním soudům (dioikitika dikastiria) a podobná aplikace bude vytvořena pro Účetní dvůr (Elenktiko Synedrio).

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Právní písemnosti lze podávat elektronicky ve všech občanských soudních řízeních, která jsou postupně zapojována do online funkce. Pohyb písemností lze u všech řízení sledovat elektronicky. V současnosti nelze žádné řízení zahájit pouze prostřednictvím internetu.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Pohyb právních písemností lze sledovat elektronicky nepřetržitě. V současnosti lze právní písemnosti podávat soudu prvního stupně v Aténách během pracovní doby a v pracovních dnech, brzy však bude tato možnost dostupná nepřetržitě po celý týden.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Za účelem podání právní písemnosti elektronickými prostředky vyplní uživatel systému (právník) elektronický formulář a odešle jej soudu spolu s úplným zněním žalobního nároku v souboru WORD. Po dokončení postupu podání je zaslán odesílateli zpět ve stejném „uzamčeném“ formátu s označením „podáno“.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Pro přístup do systému se používají zvláštní hesla a elektronické podpisy, a to nyní a i poté, co bude systém plně funkční.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Do systému bylo začleněno používání elektronických podpisů.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Soudní poplatky se obvykle hradí elektronicky, což je krok zahrnutý do aplikace pro elektronické podávání právních písemností. Poplatky jsou stejné jako v případě konvenčního podání.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Nikoli. Stažení právní písemnosti dokumentu je možné pouze v souladu s ustanoveními, která se vztahují na právní písemnosti podávané konvenčně, a to na základě pravidel stanovených v občanském soudním řádu.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Nařízení prezidenta republiky č. 142/2013 umožňuje elektronické podávání návrhů a souvisejících písemností civilním soudům. Tato možnost není dosud technicky dostupná. Vytvořením vhodného technického rámce se v současnosti zabývá pracovní skupina. Pro žalované není povinné odpovědět výhradně prostřednictvím internetu.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Všechny právní a ostatní písemnosti v dané věci jsou soudu poskytnuty během jednání.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Nepředloží-li žalovaný žádné návrhy, a to jakýmkoli způsobem, je věc projednána v jeho nepřítomnosti.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Nařízení prezidenta republiky č. 142/2013 umožňuje (kromě elektronického podávání návrhů) i elektronické podávání souvisejících písemností civilním soudům.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Dosud nikoli. Tato možnost se zkoumá.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Dosud nikoli. Tato možnost se zkoumá.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Dosud nikoli. Tato možnost se zkoumá.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Nikoli.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Viz odpověď na otázku č. 1.

Poslední aktualizace: 02/05/2018

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí španělština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Automatické zpracovávání - Španělsko

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Ano.

Pro zástupce v soudním řízení (procuradores) a ostatní právní zástupce se jedná o závazný požadavek.

Pro soukromé subjekty (fyzické a právnické osoby) to od 1. ledna 2017 představuje nepovinnou možnost, která je plně zaváděna v průběhu roku 2017. Ministerstvo spravedlnosti vede rejstřík, který je dostupný elektronicky a který obsahuje údaje o příslušných zdrojích a adresy.

Aby byla zaručena pravost obsahu a poskytnut doklad o odeslání a přijetí, vyžaduje se elektronický podpis.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Je k dispozici pro všechna občanskoprávní řízení.

Přístup pro soukromé subjekty se však v současnosti zavádí, ačkoliv v některých částech země může být dočasně omezen na řízení o platebním rozkazu.

Zástupci v soudním řízení (procuradores) a ostatní právní zástupci musí zahájit řízení prostřednictvím internetu; pro soukromé subjekty není použití povinné.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Je k dispozici nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jelikož však některé dny nejsou pracovními dny, je v případě zahájení řízení v jiný než pracovní den postup dokončen další pracovní den.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Není stanoven žádný závazný formát. Je-li elektronický dokument příliš velký a systém blokuje, je nutno jej podat v tištěné podobě.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Za zřízení náležitých elektronických systémů odpovídají příslušné orgány veřejné správy. Bezpečnost je v celém systému zajištěna předchozím ověřením elektronických podpisů u právníků, přičemž oprávněným úředníkům je přístup umožněn prostřednictvím šifrovacích karet a digitálních osvědčení. Systém musí zaručovat pravost obsahu a poskytnout doklad o odeslání a přijetí.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Ano, prostřednictvím systému předchozího ověření.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Poplatky se hradí za návrhy podané právními subjekty, nikoli však fyzickými osobami. U všech návrhů, ať už podaných elektronicky, či jiným způsobem, je nutno provést platbu elektronicky prostřednictvím internetu a je nutno připojit doklad o zaplacení. (Nesplnění tohoto požadavku lze napravit později.)

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Návrhy podané elektronicky lze oficiálně vzít zpět za stejných podmínek jako návrhy podané v tištěné podobě. Jakmile byl návrh podán, nelze jej zrušit.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Nikoli: každý účastník řízení odpoví příslušným postupem, který závisí na tom, zda se jedná o právníka, či nikoli. Pro soukromé subjekty není elektronické podání písemností povinné.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Nijak: elektronické řízení se vztahuje pouze na podání písemností a oznámení doručovaných právním zástupcům účastníků řízení. Soudní řízení není projednáno elektronicky. Soud poskytne písemnost v elektronickém formátu a/nebo v tištěné podobě a tato bude doručena elektronicky nebo fyzicky podle toho, která pravidla se použijí a co si strany zvolily.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Nijak: elektronické řízení se vztahuje pouze na podání písemností a oznámení doručovaných právním zástupcům účastníků řízení. Soudní řízení projednáno elektronicky. Soud poskytne písemnost v elektronickém formátu a/nebo v tištěné podobě a tato bude doručena elektronicky nebo fyzicky podle toho, která pravidla se použijí a co si strany zvolily.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Ano. Soudy jsou vybaveny pro elektronický příjem písemností. Písemnosti lze podávat elektronicky prostřednictvím právních zástupců účastníků řízení.

Elektronické podání písemností je dostupné pro všechna řízení.

Vyžaduje se předchozí ověření elektronického podpisu právníka.

Soukromé subjekty mohou rovněž podávat písemnosti elektronicky, jak je popsáno výše, jestliže si zvolily tento postup.

Pokud o to soud požádá, je třeba předložit originál písemnosti, přičemž v tomto případě jej lze zaslat poštou.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Ano. Pro právní zástupce účastníků řízení to je povinné. Pro soukromé subjekty to je nepovinné, přičemž platí povinnost předchozího ověření.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Ano. Pro právní zástupce účastníků řízení to je povinné. Pro soukromé strany to je nepovinné, přičemž platí povinnost předchozího ověření.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Ano. Pro právní zástupce účastníků řízení to je povinné. Pro soukromé osoby to je nepovinné, přičemž platí povinnost předchozího ověření.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Ano. Pro právní zástupce účastníků řízení to je povinné. Pro soukromé osoby to je nepovinné, přičemž platí povinnost předchozího ověření.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Nikoli, právníci ani samotní účastníci řízení se nemohou informovat o věcech online, jelikož tato možnost není v občanskoprávním řízení dosud dostupná celostátně. Zavádí se v některých částech země.

Poslední aktualizace: 04/05/2018

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Automatické zpracovávání - Chorvatsko

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Není to možné.

Žaloby, žalobní odpovědi, opravné prostředky a jiná prohlášení, návrhy a oznámení mimo soudní jednání se podávají písemně (podání). Účastník řízení, tj. jeho právní zástupce, podání na konci podepíše.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Není použitelné.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Není použitelné.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Není použitelné.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Není použitelné.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Není použitelné.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Není použitelné.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Není použitelné.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Není použitelné.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Není použitelné.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Není použitelné.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Zákon o změnách a doplnění zákona o občanském právu procesním (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Úřední věstník Chorvatské republiky), č. 25/13), který vstoupil v platnost dne 1. dubna 2013, umožňuje podávat písemnosti elektronicky v řízeních u obchodních soudů. Jelikož je nutné zavést jednotný informační systém, nejsou v praxi tato ustanovení dosud uplatňována.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Byla vyvinuta a zavedena služba elektronické úřední desky (e-Oglasna ploča), která umožňuje doručovat účastníkům soudního řízení soudní písemnosti prostřednictvím zveřejnění na úřední desce s použitím IT řešení.

Na elektronické úřední desce se zveřejňují rozsudky podle podmínek stanovených v § 335 zákona o občanském právu procesním (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Úřední věstník Chorvatské republiky), č. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 a 89/14) a veškeré písemnosti podle § 8 exekučního zákona (Ovršni zakon) (Narodne Novine (NN; Úřední věstník Chorvatské republiky), č. 112/12, 25/13, 93/14 a 55/16).

Elektronická úřední deska mimoto zveřejňuje veškeré písemnosti, jež jsou uveřejňovány podle procesních pravidel na úřední desce soudu.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Není to možné.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Opravný prostředek nelze podat prostřednictvím internetu a účastník řízení může být o rozhodnutí informován prostřednictvím elektronické úřední desky, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Není to možné.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Není použitelné.

Poslední aktualizace: 23/08/2018

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Automatické zpracovávání - Kypr

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Ne.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Nepoužitelné.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Nepoužitelné.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Nepoužitelné.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Nepoužitelné.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Nepoužitelné.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Nepoužitelné.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Nepoužitelné.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Nepoužitelné.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Nepoužitelné.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Nepoužitelné.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Nepoužitelné.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Nepoužitelné.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Nepoužitelné.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Nepoužitelné.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Nepoužitelné.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Nepoužitelné.

Poslední aktualizace: 12/03/2018

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Automatické zpracovávání - Lotyšsko

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

V Lotyšsku neexistuje zvláštní rámec pro zahajování řízení a podávání občanskoprávních žalob prostřednictvím internetu. Neexistuje žádné zvláštní automatizované řízení ani internetové stránky pro vedení takových řízení v elektronickém prostředí.

Elektronické dokumenty lze posílat prostřednictvím internetu.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Neexistuje žádné zvláštní automatizované řízení ani internetové stránky pro vedení takových řízení v elektronickém prostředí.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Neexistuje žádné zvláštní automatizované řízení ani internetové stránky pro vedení takových řízení v elektronickém prostředí.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Neexistuje žádné zvláštní automatizované řízení ani internetové stránky pro vedení takových řízení v elektronickém prostředí.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Neexistuje žádné zvláštní automatizované řízení ani internetové stránky pro vedení takových řízení v elektronickém prostředí.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Neexistuje žádné zvláštní automatizované řízení ani internetové stránky pro vedení takových řízení v elektronickém prostředí.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Neexistuje žádné zvláštní automatizované řízení ani internetové stránky pro vedení takových řízení v elektronickém prostředí.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Neexistuje žádné zvláštní automatizované řízení ani internetové stránky pro vedení takových řízení v elektronickém prostředí.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Neexistuje žádné zvláštní automatizované řízení ani internetové stránky pro vedení takových řízení v elektronickém prostředí.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Neexistuje žádné zvláštní automatizované řízení ani internetové stránky pro vedení takových řízení v elektronickém prostředí.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Neexistuje žádné zvláštní automatizované řízení ani internetové stránky pro vedení takových řízení v elektronickém prostředí.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

V Lotyšsku je možné posílat elektronické dokumenty.

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy jsou soudy povinny přijímat elektronicky podepsané listiny.

Vnitrostátní lotyšský právní předpis týkající se elektronických dokumentů, zákon o elektronických dokumentech, stanoví, že pro účely ověřování pravosti elektronických dokumentů je nutno poskytnout údaje pro ověření dokumentu a doložit totožnost podepisující osoby; má-li být listina považována za podepsanou příslušnou osobou, musí být kromě toho opatřena zabezpečeným elektronickým podpisem. Při používání elektronických dokumentů je bezpečnost údajů zajištěna poskytovateli služeb pro vytváření zabezpečeného elektronického podpisu v souladu s ustanoveními zákona o elektronických dokumentech a pravidly o ochraně osobních údajů v Lotyšsku. Osoba musí poskytnout zvláštní souhlas s korespondencí se soudem za použití elektronického podpisu. To znamená, že soud bude zasílat písemnosti, které vytvoří, v elektronické formě.

Je třeba dodat, že žaloby jakéhokoli druhu lze podat prostřednictvím listin, které jsou osvědčeny zaručeným elektronickým podpisem, s výjimkou případů, kdy zákon stanoví pro zahájení řízení zvláštní postup. Elektronické řízení se nepoužívá u určitých typů smluv týkajících se nemovitostí, rodinného a dědického práva a některých typů mluv o zárukách.

Právní předpisy někdy stanoví, že konkrétní listina nabude právní účinnosti pouze v případě, že je kromě dalších náležitostí opatřena pečetí: u elektronických dokumentů je tento požadavek splněn, je-li takový dokument opatřen zaručeným elektronickým podpisem a časovým razítkem, nebo samotným elektronickým podpisem, pokud se strany písemně dohodly, že elektronické dokumenty mohou být podepsány elektronickým podpisem v souladu s postupy stanovenými v zákoně o elektronických dokumentech.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Neexistují žádné zvláštní internetové stránky pro tento postup v elektronickém prostředí využívající jednotný proces.

Soudní písemnosti mohou být vydávány elektronicky, jestliže žalobce v žalobě uvedl, že je ochoten při korespondenci se soudem používat elektronickou poštu stejně jako běžnou poštu.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Soudní písemnosti včetně rozsudků mohou být vydávány elektronicky, jestliže žalobce v žalobě uvedl, že je ochoten při korespondenci se soudem používat elektronickou poštu stejně jako běžnou poštu.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Neexistují žádné zvláštní internetové stránky pro tento postup v elektronickém prostředí využívající jednotný proces.

Osoba musí poskytnout zvláštní souhlas s korespondencí se soudem za použití elektronického podpisu. To znamená, že soud bude zasílat písemnosti, které vytvoří, v elektronické formě.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Neexistují žádné zvláštní internetové stránky pro tento postup v elektronickém prostředí využívající jednotný proces.

Osoba může při korespondenci se soudním exekutorem používat elektronicky podepsané dokumenty.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Neexistují žádné zvláštní internetové stránky pro tento postup v elektronickém prostředí využívající jednotný proces. Průběh řízení je možné sledovat pomocí soudního internetového portálu, který poskytuje veřejně přístupné informace.

Strany řízení mohou poslouchat zvukové záznamy soudu na soudním internetovém portálu na adrese Odkaz se otevře v novém okně.http://www.tiesas.lv/ v oddílu Manas lietas („Moje věci“) za předpokladu, že soud vložil soubor se zvukovým záznamem do soudního informačního systému: když jsou soubory do tohoto systému vloženy a data synchronizována, jsou každých 24 hodin převáděny do mechanismu pro šíření dat na portálu Odkaz se otevře v novém okně.http://www.tiesas.lv/. Jestliže se uživatel na portálu registruje, získá přístup pouze k těm informacím, které se týkají věcí, u nichž je registrován jako účastník řízení. Může si otevřít a poslouchat zvukové záznamy, které byly přidány do soudního spisu dané věci. Účastník řízení má přístup k oddílu Manas lietas („Moje věci“) na portálu Odkaz se otevře v novém okně.http://www.tiesas.lv/, pokud použije elektronický podpis nebo elektronický průkaz totožnosti nebo zašle žádost o udělení přístupových práv soudní kanceláři (Tiesu administrācija).

Poslední aktualizace: 07/02/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Automatické zpracovávání - Litva

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Od 1. července 2013 je možné podávat občanskoprávní žaloby elektronicky pomocí informačního systému litevských soudů (LITEKO), jenž je dostupný prostřednictvím podsystému veřejných elektronických služeb na adrese Odkaz se otevře v novém okně.http://www.teismai.lt/Odkaz se otevře v novém okně.http://www.epaslaugos.lt/, a to výběrem odkazu na portál elektronických služeb litevských soudů.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Elektronicky lze podávat žaloby v občanskoprávním řízení nebo stížnosti na jednotlivé úkony a návrhy ve správním řízení. Elektronické dokumenty lze soudu podávat ve vztahu k novým i existujícím spisům v papírové podobě. Jsou-li elektronické dokumenty podány ve vztahu k existujícímu spisu v papírové podobě, měl by žalobce poskytnout i požadovaný počet kopií v tištěné podobě (jedna kopie bude založena do spisu v papírové podobě a jednu kopii zašle soud každému účastníkovi řízení).

Od 1. ledna 2014 se používá výhradně elektronický formát v občanských věcech projednávaných okresními soudy ve věci vydání soudního příkazu, pokud byl návrh na zahájení soudního řízení podán pomocí informačních a komunikačních technologií po 1. lednu 2013;

1.2 občanských věcech projednávaných okresními soudy, pokud byla procesní písemnost, na níž se soudní řízení zakládá, podána pomocí informačních a komunikačních technologií 1. ledna 2014 nebo později;

1.3 občanských věcech projednávaných krajskými soudy jako soudy prvního stupně, správních věcech projednávaných správními soudy jako soudy prvního stupně, pokud byla procesní písemnost, na níž se soudní řízení zakládá, podána pomocí informačních a komunikačních technologií 1. července 2013 nebo později;

1.4 ve všech řízeních u soudů s obecnou příslušností a specializovaných soudů, které projednávají opravné prostředky nebo kasační návrhy na základě opravných prostředků podaných 1. ledna 2014 nebo později proti rozsudkům či rozhodnutím ve věcech, které byly vyřízeny výhradně v elektronickém formátu.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Tato služba je dostupná nepřetržitě.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Procesní písemnosti lze podat vyplněním šablon, jež jsou k dispozici v podsystému veřejných informačních služeb systému LITEKO, nebo nahráním existujících dokumentů ve formátech, které systém podporuje: formáty textových dokumentů: doc, docx, odt, rtf, txt.; formáty tabulkových procesorů: xls, xlsx, ods; formáty prezentací: ppt, pptx, ppsx, odp; formáty vektorových obrázků a textu: pdf, application/pdf, ADOC; formáty dot matrix obrázků: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; video formáty: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm.; audio formáty: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Elektronické údaje týkající se soudního řízení jsou zpracovávány, doloženy a uchovávány pomocí informačních a komunikačních technologií v souladu s opatřeními stanovenými Soudní radou (Teisėjų taryba) a schválenými hlavním litevským archivářem (Lietuvos vyriausiasis archyvaras).

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Portál elektronických služeb je přístupný pomocí nástrojů, jež jsou k dispozici na portálu elektronické veřejné správy: pomocí elektronického bankovnictví, osobní identifikační karty nebo elektronického podpisu. Systém má rovněž funkci časového razítka.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Rezidenti, kteří podávají elektronické dokumenty, mají 25% slevu ze soudního poplatku; nemusí procesní písemnosti vytisknout ani je zaslat soudu, jít do banky a uhradit poplatek nebo předložit doklad o zaplacení.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Na podání učiněná přes internet se vztahují stejná procesní pravidla jako na běžná podání. V § 139 odst. 1 občanského soudního řádu (Civilinio proceso kodeksas) je stanoveno, že žalobce může žalobu vzít zpět, dokud soud nezaslal žalovanému její kopii. V pozdější fázi lze žalobu vzít zpět pouze tehdy, pokud s tím žalovaný souhlasí a pokud je žaloba vzata zpět před tím, než soud prvního stupně vydá rozhodnutí. Do doby jejího zaevidování lze žalobu vzít zpět pouhým výmazem. Po zaevidování lze žalobu v systému vzít zpět pouze podáním žádosti o zpětvzetí.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Soudu lze předkládat dokumenty v tištěné i elektronické podobě.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Použití elektronických komunikací během občanskoprávního řízení nemá vliv na procesní pravidla.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Použití elektronických komunikací během občanskoprávního řízení nemá vliv na procesní pravidla.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Elektronické dokumenty lze podávat ve vztahu k existujícím spisům v papírové podobě i elektronické podobě.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Ano.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Elektronickými prostředky mohou být zpracovány věci týkající se vydání soudních příkazů, ostatní věci stanovené Soudní radou a informace týkající se soudního řízení. Pokud byl vytvořen elektronický spis, jsou veškeré tištěné informace, které soud obdrží nebo zašle, digitalizovány, zatímco vytištěné písemnosti jsou zpracovány, uchovávány nebo zničeny v souladu s opatřeními stanovenými Soudní radou a schválenými litevským hlavním archivářem.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Ano, opravný prostředek lze podat elektronicky přes internet v občanskoprávních i správních řízeních. Soudní rozhodnutí mohou být doručena elektronicky i jinými způsoby stanovenými ve zvláštních právních předpisech.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Dne 1. července 2013 vstoupila v platnost novela občanského soudního řádu, která upravuje používání informačních a komunikačních technologií při výkonu činností soudního exekutora, možnost zahájit exekuční řízení prostřednictvím internetu však zavedena nebyla. Elektronický informační systém pro soudní exekutory by měl být funkční od dubna 2015.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Od 1. července 2013 mohou advokáti a jejich asistenti přijímat procesní soudní písemnosti za použití elektronických komunikací.

Poslední aktualizace: 21/10/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Automatické zpracovávání - Lucembursko

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Není to možné. Podle lucemburského práva musí být písemnosti, které představují návrh na zahájení řízení, předloženy v papírové podobě.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Tato možnost neexistuje.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Tato možnost neexistuje.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Tato možnost neexistuje.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Tato možnost neexistuje.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Tato možnost neexistuje.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Tato možnost neexistuje.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Tato možnost neexistuje.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Tato možnost neexistuje.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Tato možnost neexistuje.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Tato možnost neexistuje.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Není to možné.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Není to možné, v závislosti na konkrétním případě musí být buď doručeny soudním doručovatelem (do vlastních rukou nebo poštou), nebo oznámeny soudní kanceláří (poštou).

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Není to možné. Soudní rozhodnutí předává soudní kancelář účastníkům řízení prostřednictvím jejich advokátů. Zpravidla k tomu dochází tak, že soudní kancelář vloží rozhodnutí do „boxu“ příslušné advokátní kanceláře. Každá advokátní kancelář má totiž v soudní budově svůj „box“, jímž je poštovní schránka, kterou lze zamykat na klíč. K přímému předání rozhodnutí účastníkům řízení se využívá služeb pošty.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Tato možnost neexistuje.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Tato možnost neexistuje.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Tato možnost neexistuje.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.legilux.lu/

Poslední aktualizace: 21/01/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí maltština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Automatické zpracovávání - Malta

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Ne. Všechna soudní podání musí být fyzicky podána v kanceláři soudu.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Není použitelné.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Není použitelné.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Není použitelné.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Není použitelné.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Není použitelné.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Není použitelné.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Není použitelné.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Není použitelné.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Není použitelné.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Není použitelné.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Není použitelné.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Není použitelné.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Není použitelné.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Není použitelné.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Není použitelné.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Není použitelné.
Poslední aktualizace: 22/03/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Automatické zpracovávání - Nizozemí

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Nizozemský parlament přijal právní předpis, který umožňuje a dokonce vyžaduje, aby bylo občanskoprávní a správní řízení vedeno elektronicky. Tento právní předpis má být zaváděn postupně od roku 2017 do roku 2021. V roce 2017 je možné vést elektronické řízení ve věcech azylu a opatrovnictví, jakož i v případě občanskoprávních žalob s povinným právním zastoupením, které jsou podány soudům ve středním Nizozemsku a Gelderlandu.

Správní řízení je možno vést elektronicky prostřednictvím kanceláří digitálních služeb pro správní právo (Digitaal loket bestuursrecht) a administrátoři / správci mohou podávat účetní výkazy a potvrzení elektronicky prostřednictvím okresních kanceláří digitálních služeb (Digitaal loket kanton) (Odkaz se otevře v novém okně.http://www.rechtspraak.nl/).

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Od září 2017 je elektronické řízení u soudů ve středním Nizozemsku a Gelderlandu povinné u občanskoprávních žalob s povinným právním zastoupením. Předpokládá se, že na jaře 2018 se bude u tohoto druhu řízení uplatňovat v celém Nizozemsku. U všech ostatních řízení má být právní předpis umožňující vést řízení elektronicky zaváděn postupně do roku 2021.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Elektronické řízení je dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Asistenční službu centra soudní služby (rechtsspraakservicecentrum) lze kontaktovat elektronicky a telefonicky mezi 8:00 a 20:00 hodinou.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Ano. Řízení se zahájuje podáním procesní písemnosti (procesinleiding) prostřednictvím internetového portálu soudní služby.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Ano, pro podání písemností je nutná elektronická identifikace. Právníci používají k tomuto účelu průkaz právníka, zatímco mezi možnosti, které mají k dispozici občané, patří použití jejich přihlašovacího kódu DigiD nebo elektronického identifikačního čísla (právnické osoby). Zákon stanoví, které prostředky identifikace jsou přípustné.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Ano, soudní poplatky se hradí ve všech řízeních. Právníci mají u justičního systému zřízen běžný účet. V případě elektronického řízení se hradí soudní poplatky přes internet. Není-li platba provedena, nedojde po zahájení řízení k žádnému (dalšímu) pokroku.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Ano, způsoby zpětvzetí podání stanoví právní předpisy a procesní pravidla justičního systému.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Ano. Pokud se použije ustanovení o elektronickém řízení, může žalovaný odpovědět online. Má-li žalovaný právního zástupce, musí být žalobní odpověď podána online. Může-li žalovaný jednat svým jménem, je přípustná i žalobní odpověď v papírové podobě.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Elektronické řízení je vedeno zcela online. Žalovaný je e-mailem informován o každé nové písemnosti obsažené v elektronickém spise. Žalovaní mohou elektronickými prostředky vložit vlastní písemnosti do spisu a nahlížet do něj. Rozsudek je doručen elektronicky.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Byla-li žaloba řádně doručena druhé straně, lze věc projednat v nepřítomnosti z důvodu nedostavení se na soudní jednání. Druhá strana je o procesních úkonech informována písemně.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Viz odpověď na otázku č. 1. Podávání zpráv a písemností elektronickou poštou není přípustné, jelikož nelze zaručit odpovídající bezpečnost.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Nikoli, soudní písemnosti nemohou být doručovány nebo oznamovány přes internet. Mnoho rozsudků je však zveřejněno na adrese Odkaz se otevře v novém okně.http://www.rechtspraak.nl/, kde je jim přiděleno číslo LJN, které umožňuje jejich snadné vyhledávání. Předseda senátu zpravidla rozhodne o tom, zda musí být rozsudek vyvěšen na výše uvedené internetové stránce. Na internetu nejsou vyvěšeny všechny rozsudky, nýbrž pouze vybrané rozsudky, které jsou důležité pro soudy nebo které jsou předmětem značného (mediálního) zájmu.

Jména osob uvedená v rozsudku jsou z důvodu ochrany soukromí anonymizována. Názvy právnických osob a jména fyzických osob vystupujících u soudu v rámci výkonu svého povolání anonymizovány nejsou.

Pokud řízení může nebo musí být vedeno elektronicky, je rozsudek vložen do elektronického spisu. Tímto způsobem je rozsudek oznámen účastníkům řízení.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Nikoli, k zveřejnění na internetu dochází po vyrozumění účastníků řízení, a tudíž po dni vynesení rozsudku. Viz rovněž odpověď na otázku č. 13.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

To je možné pouze v případech, kdy řízení může nebo musí být vedeno elektronicky.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Nikoli.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Ano, v případech, kdy řízení může nebo musí být vedeno elektronicky, mohou účastníci řízení kdykoli nahlížet do procesních písemností. Účastníci řízení musí být oprávněni tak učinit prostřednictvím uznaného přihlašovacího kódu.

Některé formuláře jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách na adrese Odkaz se otevře v novém okně.http://www.rechtspraak.nl/ v PDF formátu, tyto písemnosti však musí být poté soudům, u nichž má být řízení vedeno, zaslány rovněž běžnou poštou. K těmto dokladům patří formuláře pro oddělení majetku a rozdělení starobního důchodu, formuláře pro změnu rodičovské zodpovědnosti, opatrovnictví dospělé osoby, svěřenecké správy a poručnictví, formuláře prohlášení pro znalce a tlumočníky, formuláře pro insolvenční řízení, formuláře pro řízení o evropském platebním rozkazu, formuláře pro evropské řízení o drobných nárocích a formuláře stížností v řízení o opravném prostředku.

Informace, které mohou být v soudním řízení důležité, a rovněž informace k zaručení nezávislosti soudců jsou zaznamenány centrálně a jsou veřejnosti k dispozici online na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.http://www.rechtspraak.nl/. To se týká centrálního registru opatrovnictví dospělých (Centraal Curateleregister), centrálního insolvenčního rejstříku (Centraal Insolventieregister), rejstříku seznamu listin o manželském majetkovém režimu (huwelijksgoederenregister) a registru dalších funkcí zastávaných soudci (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht), do nichž lze nahlížet online.

Poslední aktualizace: 11/06/2018

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Automatické zpracovávání - Rakousko

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Ano, soudní řízení může být zahájeno i přes internet prostřednictvím tzv. systému elektronického právního styku (Elektronischer Rechtsverkehr, ERV). V takovém případě musí být ale osoba registrována u některého z mnoha informačních středisek (Übermittlungsstelle, clearing house), které provedou přeposlání podání soudu. Tato registrace je zpoplatněna. Základní poplatek činí zhruba 20 EUR měsíčně a poplatek za přeposlání jednoho podání kolem 30 centů. Náklady na poslání doporučeného dopisu činí v Rakousku kolem 3 EUR.

K dispozici je za použití elektronického průkazu (Bürgerkarte) také bezplatný Upload Service umožňující rovněž elektronické doručování, na rozdíl od systému elektronického právního styku (ERV) však neumožňuje zpětný elektronický styk s osobou, která učinila podání.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Systém elektronického právního styku (ERV) umožňuje elektronickou komunikaci mezi soudy a státními zastupitelstvími na straně jedné a účastníky na straně druhé na téže úrovni, jako by se jednalo o písemný styk v papírové formě. Tento systém elektronického právního styku je možno použít pro všechny druhy řízení. Neexistují řízení, která by musela být zahájena výhradně přes internet.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Služba je k dispozici sedm dní v týdnu, každý den nepřetržitě.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Nejenom žalobní důvody, ale veškeré procesní údaje, které musejí být v žalobě uvedeny, musí být převedeny do stanoveného formátu XML (nebo jako příloha ve formátu PDF).

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Přenos dat prostřednictvím systému elektronického právního styku (ERV) je zabezpečen protokolem https. Ověření identity všech účastníků je prováděno pomocí certifikátu. Komunikace mezi servery probíhá rovněž na základě certifikátů. Bezpečnost je navíc posílena tím, že je pro využívání tohoto systému nezbytná registrace u přístupového místa (viz k tomu výše bod 1).

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Viz výše bod 5 (certifikáty). Elektronický podpis není nutný. Pouze v případě vkladů do katastru nemovitostí existuje služba časového razítka. Osobě, která učinila podání, je pak v případě platného vkladu potvrzeno podání centrální službou časového razítka soudu.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Soudní poplatky jsou v případě elektronického podání zaplaceny prostřednictvím odúčtování inkasem nebo zpětným vybíráním. Obecně je možno říct, že soudní poplatky jsou v případě elektronického způsobu zahájení řízení stejně vysoké jako v případě podání učiněného v písemné formě přímo u soudu. V určitých zvláštních situacích dochází ovšem v případě elektronického podání ke snížení poplatků.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Rovněž v otázce zpětvzetí žaloby neexistuje rozdíl mezi elektronickým a neelektronickým způsobem. Úprava obsažená v občanském soudním řádu se na řízení prostřednictvím systému elektronického právního styku (ERV) použije obdobně. Žaloby, i když nebyly podány prostředky elektronické komunikace, mohou být těmito prostředky vzaty zpět.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Ano, internet může být použit i pro žalobní odpovědi, podání opravných prostředků apod. Využívání systému elektronického právního styku (ERV) není obecně povinné, na druhou stranu však mají povinnost tento systém elektronického právního styku (ERV) používat advokáti, notáři, banky, pojišťovny, orgány sociálního zabezpečení, finanční prokuratura a advokátní komory.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Úprava obsažená v občanském soudním řádu se na řízení prostřednictvím systému elektronického právního styku (ERV) použije obdobně.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Úprava obsažená v občanském soudním řádu se na řízení prostřednictvím systému elektronického právního styku (ERV) použije obdobně.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Ano, prostřednictvím systému elektronického právního styku (ERV) mohou být soudu doručeny všechny druhy dokumentů. Dokonce i v řízeních ve věcech katastru nemovitostí nebo obchodního rejstříku mohou být doručeny prostřednictvím systému elektronického právního styku listiny s platností originálu.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Ano, prostřednictvím systému elektronického právního styku (ERV).

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Ano, prostřednictvím systému elektronického právního styku (ERV).

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Ano, prostřednictvím systému elektronického právního styku (ERV).

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Ano, prostřednictvím systému elektronického právního styku (ERV).

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Ano, účastníci a jejich zástupci mohou prostřednictvím clearingových středisek online nahlížet do příslušného jednacího rejstříku všech občanskoprávních a exekučních řízení. Ovšem pouze tehdy, pokud se jedná o jejich vlastní právní věci. Ověření oprávnění k nahlížení do rejstříků je prováděno prostřednictvím adresního kódu (Anschriftcode), který je jednoznačně přiřazen každé osobě oprávněné k nahlížení.

Poslední aktualizace: 20/09/2018

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Automatické zpracovávání - Polsko

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Prostřednictvím internetu je možné zahájit elektronické řízení o platebním rozkazu (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU). První fáze tohoto řízení se koná bez účasti dlužníka. Dlužníci se mohou hájit až po vydání a doručení platebního rozkazu.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Elektronické řízení o platebním rozkazu může být zahájeno ve věcech týkajících se peněžitých nároků bez ohledu na hodnotu předmětu sporu.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

V elektronickém řízení o platebním rozkazu lze žalobu podat elektronickému soudu (e-sąd) kdykoli.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Speciální software vytvořený pro elektronický soud převede automaticky textový soubor obsahující žalobu na formát a datovou strukturu, kterou vyžaduje elektronický soud.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Údaje jsou zabezpečeny řadou sofistikovaných IT řešení, včetně systému CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). Systém CAPTCHA je druh technologie, která se používá jako bezpečnostní prvek internetových stránek a která umožňuje pouze přenos údajů zadaných člověkem. Takto systém CAPTCHA chrání internetový portál před strojově vytvořenými účty. Systém toto ověřuje tak, že od uživatele vyžaduje, aby opsal text znázorněný na obrázku. Text je úmyslně zdeformován, aby jej nebylo možno přečíst pomocí technologie OCR (Optical Character Recognition) (soubor technologií nebo Odkaz se otevře v novém okně.software používaný k rozpoznávání znaků a celého textu v Odkaz se otevře v novém okně.grafickém Odkaz se otevře v novém okně.souboru ve formě Odkaz se otevře v novém okně.rastru), pro člověka je však dostatečně čitelný. Kód z obrázku je nutno do příslušného pole zadat pomocí malých nebo velkých písmen.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

V elektronickém řízení o platebním rozkazu je třeba k podpisu žaloby a procesních písemností použít elektronický podpis. Použít lze tyto druhy elektronického podpisu:

a) Běžný elektronický podpis, jenž lze získat zdarma na internetových stránkách EPU. Nejprve si však musíte vytvořit účet. Jakmile byl účet aktivován, musíte požádat o certifikát, který vydá certifikační centrum EPU, a pak počkat na potvrzení o vydání certifikátu (přibližně 2 hodiny). Poté musíte certifikát stáhnout. Pro správnou instalaci certifikátu v operačním systému potřebujete heslo k certifikátu. Heslo se zasílá e‑mailem. Pokud certifikát po jeho stažení ztratíte, musíte vytvořit novou žádost o certifikát. Běžný elektronický podpis lze použít pouze v elektronickém řízení. Certifikát pro běžný elektronický podpis je platný jeden rok.

b) Kvalifikovaný elektronický podpis ověřovaný pomocí platného kvalifikovaného certifikátu. Po registraci uživatelského účtu budete moci používat kvalifikovaný elektronický podpis automaticky. Nejprve však musíte kvalifikovaný elektronický podpis sami získat.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Soudní poplatek, který se platí v elektronickém řízení o platebním rozkazu, lze uhradit pouze elektronickými prostředky, prostřednictvím poskytovatele platebních služeb. Poplatek činí 1/4 poplatku splatného v tradičním řízení o platebním rozkazu.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

V elektronickém řízení o platebním rozkazu může žalobce žalobu vzít zpět, dokud není řízení ukončeno pravomocným rozhodnutím. Za tímto účelem je nutno podat procesní písemnost. Tato procesní písemnost by měla obsahovat důvod zpětvzetí podání a uvádět číslo bankovního účtu. Žalobce může žalobu vzít zpět v celém rozsahu – v tomto případě se žalobce vzdává právní ochrany veškerých nároků (v plné výši) uvedených v žalobě. Žalobu lze také vzít zpět pouze částečně, to se nazývá částečným zpětvzetím žaloby. Při zpětvzetí žaloby se může žalobce rovněž vzdát (zřeknout) souvisejícího nároku. Procesní písemnost, kterou se žaloba bere zpět, musí uvádět číslo bankovního účtu pro vrácení soudního poplatku. Soudní poplatek bude vrácen, je-li žaloba vzata zpět před vydáním platebního rozkazu.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

V elektronickém řízení o platebním rozkazu nemůže žalovaný odpovědět prostřednictvím internetu. První písemností, která je žalovanému v elektronickém řízení o platebním rozkazu doručena, je platební rozkaz. Žalovaný jej může napadnout podáním opravného prostředku (v tradiční nebo elektronické podobě).

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

V elektronickém řízení o platebním rozkazu nemůže žalovaný na žalobu odpovědět. Jedinou formou napadení platebního rozkazu je podání opravného prostředku (v tradiční nebo elektronické podobě). V tomto případě pozbývá platební rozkaz platnosti a nemá žádný právní účinek. Věc je z elektronického soudu postoupena místně příslušnému soudu v místě bydliště žalovaného a je projednána v jiném řízení.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Platební rozkaz vydaný v elektronickém řízení o platebním rozkazu nabývá právní moci dva týdny poté, co byl doručen žalovanému. Pravomocný platební rozkaz vydaný v elektronickém řízení o platebním rozkazu a zanesený v informačním systému představuje exekuční titul. Platební rozkaz vydaný v elektronickém řízení o platebním rozkazu prohlásí soud za vykonatelný prostřednictvím elektronického usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

V elektronickém řízení o platebním rozkazu nelze k procesním písemnostem podaným elektronickými prostředky připojit žádné dokumenty.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

V elektronickém řízení o platebním rozkazu jsou soudní písemnosti žalobci doručeny elektronickými prostředky. Po zahájení řízení podáním žaloby prostřednictvím internetové stránky elektronického soudu získá žalobce přístup k vyhrazenému oddílu na internetových stránkách elektronického soudu, který mu umožňuje přijímat korespondenci soudu. Soudní písemnosti jsou žalobci doručovány prostřednictvím systému předávání informací, který podporuje elektronické řízení o platebním rozkazu (elektronické doručování soudních písemností). Žalovanému je soudní písemnost doručena elektronicky pouze tehdy, pokud žalovaný s touto formou doručování soudních písemností souhlasil.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

V elektronickém řízení o platebním rozkazu jsou soudní rozhodnutí přijímána elektronickým postupem.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Ano, pouze v elektronickém řízení o platebním rozkazu.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Pokud se usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí týká soudního rozhodnutí vydaného v elektronickém řízení o platebním rozkazu, lze návrh na zahájení řízení o výkonu rozhodnutí podat elektronickými prostředky. Návrh je nutno podat prostřednictvím systému předávání informací, který podporuje elektronické řízení o platebním rozkazu.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

V průběhu elektronického řízení o platebním rozkazu mají účastníci řízení úplný přístup ke soudnímu spisu v jejich věci. Tento přístup je umožněn prostřednictvím systému předávání informací, který řízení podporuje. Dostupné dokumenty lze rovněž vytisknout. V jiných řízeních než v elektronickém řízení o platebním rozkazu to možné není.

Poslední aktualizace: 15/06/2018

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Automatické zpracovávání - Rumunsko

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Podle § 199 odst. 1 občanského soudního řádu lze návrh podat osobně nebo prostřednictvím zástupce, poštou, kurýrní službou, faxem nebo jej lze naskenovat a zaslat e-mailem nebo jako elektronický dokument.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Návrhy lze v občanskoprávním řízení podat tak, že jsou naskenovány a zaslány e-mailem nebo jako elektronický dokument. Neexistují žádná řízení, která by bylo možné vést výhradně přes internet.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Tato služba je dostupná nepřetržitě.

Podle § 199 odst. 1 občanského soudního řádu je návrh podaný osobně nebo prostřednictvím zástupce, poštou, kurýrní službou, faxem nebo naskenovaný a zaslaný e-mailem nebo jako elektronický dokument zaevidován a pomocí vstupního razítka je mu přiděleno příslušné datum. Po zaevidování jsou návrh a připojené písemnosti spolu s případnými důkazy o způsobu doručení soudu předány předsedovi soudu nebo osobě, kterou předseda určil, a předseda nebo dotyčná osoba podniknou okamžité kroky k ustavení senátu namátkou v souladu se zákonem.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Občanský soudní řád nepředpokládá použití standardních formulářů pro žaloby. Právní úprava občanskoprávního řízení stanoví obsah některých podání v občanskoprávním řízení (např. žaloba, žalobní odpověď, vzájemná žaloba).

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Bezpečné předávání a uchovávání údajů je zajištěno pomocí IT nástrojů systému elektronické pošty, jako jsou firewally, certifikáty, antivirové programy, kontrola přístupu na základě rolí atd., spolu s používáním osvědčených postupů v této oblasti.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Podle § 148 odst. 2 a 5 občanského soudního řádu lze návrhy zaslané soudům podat rovněž jako elektronické dokumenty, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky. Návrh by měl obsahovat také podpis. Podpis lze připojit na naskenovaný dokument zaslaný e-mailem. Podpis může být elektronický, je-li návrhem elektronický dokument zaslaný e-mailem.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Ano, soudní poplatky se hradí v souladu s mimořádným nařízením vlády č. 80/2013 o soudních poplatcích, jejich výše se však neliší. Soudní poplatky hradí poplatník v hotovosti, bankovním převodem nebo on-line na zvláštní příjmový účet místního rozpočtu „soudní a jiné poplatky“, který je veden jménem územní správní jednotky, v níž má dotyčná fyzická osoba bydliště nebo pobyt nebo případně právnická osoba své sídlo. Nemá-li osoba dlužící soudní poplatky bydliště ani pobyt případně sídlo v Rumunsku, je poplatek uhrazen do místního rozpočtu územní správní jednotky, v níž se nachází soud, jemuž je podána žaloba nebo návrh.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Ano, za stejných podmínek, za jakých může žalobce vzít žalobu zpět. Podle § 406 občanského soudního řádu může žalobce kdykoli soudní řízení zastavit, a to buď ústně během soudního jednání, nebo prostřednictvím písemného návrhu.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Pro žalovaného není použití internetu povinné.

Podle § 149 odst. 4 a § 154 odst. 6 občanského soudního řádu zajišťují doručení předvolání a veškerých ostatních procesních písemností z úřední pravomoci soudní vykonavatelé nebo jiní zaměstnanci a rovněž zástupci nebo zaměstnanci jiných soudů v obvodě, ve kterém se nachází osoba, jíž je daná listina doručena. Doručení předvolání k soudu a jiných procesních písemností může provést zaměstnanec soudu rovněž telefaxem, e-mailem nebo jiným způsobem, který zajišťuje odeslání textu písemnosti a potvrzení jejího přijetí, pokud účastník řízení poskytl soudu za tímto účelem příslušné údaje. Za účelem potvrzení zašle soud spolu s procesní písemností formulář obsahující název soudu, datum doručení, jméno zaměstnance odpovědného za doručení a informace o doručených písemnostech. Formulář vyplní příjemce, přičemž uvede datum přijetí, čitelně jméno a podpis osoby odpovědné za přijímání korespondence a zašle jej soudu zpět telefaxem, e-mailem či jiným způsobem. Pokud by návrh zaslán v souladu se zákonem faxem nebo e-mailem, musí zaměstnanec soudu vyhotovit z úřední pravomoci kopie návrhu. Příslušné náklady hradí účastník řízení, který má povinnost kopie poskytnout.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Žalobní odpověď se oznamuje stejnými způsoby jako se doručují procesní písemnosti. Viz odpověď na otázku č. 9.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

V souladu s § 208 občanského soudního řádu je sankce za nepodání žalobní odpovědi v zákonem stanovené lhůtě stejná bez ohledu na způsob podání. Nepodání žalobní odpovědi má za následek to, že žalovaný ztrácí právo předložit další důkazy nebo vznést jiné námitky než námitky související s veřejným pořádkem, nestanoví-li zákon jinak.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Viz odpověď na otázku č. 9.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Viz odpověď na otázku č. 9.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Viz odpověď na otázku č. 9.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Viz odpovědi na otázku č. 1 a 9.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Pro soudní písemnosti vydané ve vykonávacím řízení platí obecně stejná ustanovení jako pro doručování procesních písemností. Viz odpověď na otázku č. 1.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Není použitelné.

Internetové stránky soudů ( Odkaz se otevře v novém okně.http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) nebo informační tabule nacházející se na některých soudech však umožňují přístup ke shrnutí rozhodnutí podle čísla jednacího, předmětu sporu a jmen účastníků řízení. V budoucnu se rovněž plánuje, že do soudních spisů bude možné po uhrazení příslušného poplatku nahlížet z domova.

Poslední aktualizace: 04/05/2018

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Automatické zpracovávání - Slovensko

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Soudní řízení lze zahájit prostřednictvím internetu, resp. elektronicky je možné podávat žalobní návrhy nebo jiná podání, pokud jsou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Elektronické podání je možné u všech druhů žalob a veškerých podání. Je-li podání ve věci samé učiněno v elektronické podobě bez autorizace (zaručeného elektronického podpisu), je nutné je dodatečně doručit v listinné podobě nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem do 10 dní, v opačném případě soud k podání nepřihlíží. Soud dotčeného účastníka řízení nevyzývá k dodatečnému doručení podání.

V nesporných věcech lze učinit podání na každém okresním soudě, který je povinen podání zaevidovat a neprodleně je postoupit příslušnému soudu. Toto podání má stejné účinky, jako kdyby bylo vyhotoveno na příslušném soudě.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Nepřetržitě.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Konkrétní formát se nevyžaduje, podání se posuzuje podle obsahu. Neobsahuje-li podání určitou náležitost, vydá soud usnesení, jímž účastníka vyzve k jeho opravě nebo doplnění ve lhůtě, která nesmí být kratší než 10 dní.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Podmínky uchovávání a předávání údajů jsou obsaženy v zákoně č. 543/2005 o jednacím a kancelářském řádu pro okresní soudy, krajské soudy, Speciální soud a vojenské soudy ve znění pozdějších změn a doplňků (zák. č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších zmien a doplnení) (dále jen „jednací a kancelářský řád“).

a) Při přijímání podání elektronickými prostředky podepsanými zaručeným elektronickým podpisem se postupuje podle zákona č. 215/2002 o elektronickém podpisu a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 679/2004 (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.) a vyhlášky NBÚ č. 542/2002 o způsobu a postupu používání elektronického podpisu v obchodním a administrativním styku (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku). Takto přijaté podání se odevzdá na podatelně, přičemž se dále postupuje podle § 129 jednacího a kancelářského řádu. Podatelna soudu eviduje podání pomocí softwarové aplikace.

b) Při přijímání podání bez zaručeného elektronického podpisu se podání ihned po přijetí odevzdá podatelně za účelem dalšího postupu podle § 129 jednacího a kancelářského řádu.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Podání, které je učiněno elektronicky a není opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, je nutné doručit v listinné podobně nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem do 10 dní, jinak k němu soud nepřihlíží. Pokud podání obsahuje zaručený elektronický podpis, není třeba je doplnit. Eviduje a zaznamená se přesný čas doručení podání.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Ano, hradí se soudní poplatky, za vyhotovení opisu podání a jeho příloh, které tvoří soudní spis, a opisu podání a jeho příloh doručovaných účastníkům, pokud bylo podání učiněné elektronickými prostředky podepsáno zaručeným elektronickým podpisem podle zákona č. 215/2002 o elektronickém podpisu a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 679/2004 a vyhlášky NBÚ č. 542/2002 o způsobu a postupu používání elektronického podpisu v obchodním a administrativním styku, se hradí za každou stranu 0,10 EUR, nejméně však 10 EUR za podání, které představuje žalobu nebo návrh na zahájení řízení, a jeho přílohy a nejméně 3 EUR za ostatní podání s přílohami (položka 20a přílohy zákona č. 71/1992 o soudních poplatcích ve znění pozdějších změn a doplňků (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení)).

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Ano, každé podání lze vzít zpět bez ohledu na to, jakým způsobem bylo podáno, a to zpětvzetím návrhu – částečně nebo v celém rozsahu.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Žalovaný tak může, avšak nemusí učinit.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Postup při elektronickém podaní stanoví zákon č. 543/2005 o jednacím a kancelářském řádu pro okresní soudy, krajské soudy, Speciální soud a vojenské soudy ve znění pozdějších změn a doplňků.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Postup při elektronickém podání stanoví zákon č. 543/2005 o jednacím a kancelářském řádu pro okresní soudy, krajské soudy, Speciální soud a vojenské soudy ve znění pozdějších změn a doplňků.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Důkaz představují všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, důkazním prostředkem může být jakýkoli prostředek, kterým lze zjistit stav věci. Jsou přípustné ve všech druzích řízení. Soudu lze písemnosti předložit za podmínek stanovených v § 125 občanského soudního řádu (Civilný sporový poriadok).

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Ve smyslu § 105 občanského soudního řádu lze písemnosti doručovat i elektronickými prostředky. Soudní písemnost se považuje za doručenou pátý den od jejího odeslání, i když ji adresát nečetl.

Doručování elektronickými prostředky je však vyloučeno při doručování rozsudků, jiných soudních rozhodnutí, předvolání na jednání a jiných písemností, které se podle zákona doručují do vlastních rukou. Rozsudek lze doručit pouze do vlastních rukou; doručování prostřednictvím internetu není přípustné.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Nikoli. Písemné vyhotovení rozsudku se sepisuje pomocí výpočetní techniky s použitím šablony s předtisknutým státním znakem Slovenské republiky a textem: „Rozsudek jménem Slovenské republiky“. Písemné vyhotovení rozsudku podepisuje předseda senátu nebo samosoudce.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Opravný prostředek lze podat elektronicky. Je-li opravný prostředek podán v elektronické podobě bez zaručeného elektronického podpisu, je nutné jej dodatečně doručit v listinné podobě nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem do 10 dní. Pokud tak odvolávající se strana neučiní, k podání se nepřihlíží. Rozhodnutí o opravném prostředku nelze učinit prostřednictvím internetu; musí být vyhotoveno výhradně v listinné podobě.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Návrh na výkon rozhodnutí lze podat elektronicky. Je-li podán v elektronické podobě bez zaručeného elektronického podpisu, je nutné jej dodatečně doručit v listinné podobě nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem do 10 dní. Pokud tak účastník řízení neučiní, k podání se nepřihlíží.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Účastníci řízení a jejich právní zástupci mohou nahlížet do spisu pouze osobně, výlučně za účasti zaměstnance soudu.

Na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) existuje možnost vyhledávání v databázi soudních rozhodnutí. Každý může vyhledávat a konzultovat soudní rozhodnutí, přičemž má možnost soudní rozhodnutí vyhledat podle data jeho vydání, soudu, který je vydal, spisové značky, formy rozhodnutí, povahy rozhodnutí, oblasti právní úpravy, použitých zákonných ustanovení a jména a příjmení soudce či soudního úředníka, který rozhodnutí vydal, případně má možnost vyhledávat i podle slov použitých v rozhodnutí (tzv. fulltextové vyhledávání).

Poslední aktualizace: 14/01/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Automatické zpracovávání - Finsko

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Ano.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Automatické zpracovávání lze využít při podávání žalob ve věcech nesporných nároků, při žádostech o právní pomoc (a při žádostech o přidělení obhájce či advokáta v rámci veřejné právní pomoci a v případech, kdy advokáti žádají stát o úhradu svého honoráře a nákladů) a při návrzích na exekuci (v případě soukromoprávních návrhů na exekuci dluhů, jež se opírají o usnesení či rozsudek okresního soudu (käräjäoikeus)).

Ve Finsku neexistuje řízení, které by mohlo probíhat výlučně prostřednictvím internetu.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Služba je k dispozici nepřetržitě.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Pro podniky a organizace, které žalobu podávají často, je k dispozici šablona ve formátu XML. Občané a podniky mohou využít samostatný elektronický online formulář.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Služba finských soudů pro automatické zpracovávání je zabezpečena šifrovaným protokolem https pro přenos souborů. Údaje předkládané soudům se uchovávají na zabezpečeném serveru, odkud si účastníci řízení mohou své písemnosti stáhnout.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

K tomu, aby si uživatelé mohli soubory ze zabezpečeného serveru stáhnout, se musí přihlásit.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

V elektronickém řízení se účtují tytéž poplatky jako v řízení neelektronickém. Okresní soudy naúčtují navrhovatelům a žalobcům poplatky na konci každého řízení. Výše poplatků závisí na povaze věci a složitosti řízení.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Pro elektronická řízení platí tytéž zásady jako pro žaloby podané konvenčními, tj. neelektronickými, prostředky.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Žalovaný může odpovědět prostřednictvím internetu; jeho použití však není povinné.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

V občanskoprávních věcech neexistuje mezi elektronickým a neelektronickým řízením žádný rozdíl.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

V občanskoprávních věcech neexistuje mezi elektronickým a neelektronickým řízením žádný rozdíl.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Ano. žaloby, odpovědi a další soudní písemnosti lze soudům zaslat i e-mailem.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Písemnosti, u kterých není zapotřebí potvrdit obdržení (např. odpovědi, předvolání k přípravnému a hlavnímu jednání a soudní shrnutí), lze účastníkům řízení zaslat e-mailem.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Soudní rozhodnutí se účastníkům řízení na žádost zasílají elektronicky. Příjemce či osoba jím zmocněná se musí ke stažení soudních rozhodnutí z online služby přihlásit.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

V současnosti nelze podávat odvolání elektronicky.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Návrh na exekuci dluhů stanovených rozsudkem soudu lze podat elektronicky. Automatické zpracovávání je k dispozici u soukromoprávních návrhů na exekuci dluhů na základě usnesení či rozsudku okresního soudu.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Ano. Žalobci se v případě, že bylo řízení zahájeno prostřednictvím internetu, mohou přihlásit do online služby a sledovat postup ve svých věcech.

Poslední aktualizace: 14/03/2018

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Automatické zpracovávání - Švédsko

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Ve Švédsku platí, že žaloba v občanskoprávních řízeních musí být podána písemně a vlastnoručně podepsána žalobcem nebo jeho zástupcem. Požadavek na podpis tedy znamená, že žalobu nelze podat elektronicky.

Stejné požadavky platí pro návrhy na vydání platebního rozkazu podané Švédskému exekučnímu orgánu (Kronofogdemyndigheten). V otázce platebního rozkazu však má Švédský exekuční úřad určité možnosti povolit výjimku pro ty, kdo podávají mnoho návrhů na vydání platebního rozkazu.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Jak vyplývá z odpovědi na otázku 1, toto je možné pouze v některých výjimečných případech řízení o vydání platebního rozkazu.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Internetová služba pro podání žaloby neexistuje.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Internetová služba pro podání žaloby neexistuje.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Internetová služba pro podání žaloby neexistuje.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Internetová služba pro podání žaloby neexistuje.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Internetová služba pro podání žaloby neexistuje.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Internetová služba pro podání žaloby neexistuje.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Internetová služba pro podání žaloby neexistuje. Jak vyplývá z odpovědi na otázku 12, je však obvykle možné elektronicky podat odpověď na žalobu a doručit jiné listiny související s řízením před soudem, které nemusí být vlastnoručně podepsané.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Internetová služba pro podání žaloby neexistuje.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Internetová služba pro podání žaloby neexistuje.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Listiny, které nemusí být opatřeny vlastnoručním podpisem, mohou být doručeny elektronicky. To v zásadě znamená, že elektronicky je možné podávat soudu všechny listiny kromě žaloby. Soud však v jednotlivých případech může rozhodnout, že elektronicky podanou listinu bez podepsaného originálu musí odesílatel potvrdit originálem listiny s podpisem.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Nic nebrání tomu, aby úřad zaslal listinu elektronicky a aby bylo přijetí listiny potvrzeno například e-mailem, pokud je to považováno za vhodné s ohledem např. na platná ustanovení o ochraně osobních údajů.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Soudní rozhodnutí se zasílají poštou, pokud účastník nepožádal o jiný způsob. Pokud je to vhodné, mj. s dodržením příslušných ustanovení o ochraně osobních údajů, lze listinu namísto toho poslat faxem nebo elektronickou poštou nebo jiným způsobem doručit v elektronické formě.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Odvolání je možné zaslat e-mailem. Pokud je to potřebné, může soud požadovat, aby odesílatel takové odvolání potvrdil originálem listiny s podpisem.

Ohledně doručování viz odpověď na otázku 13.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Žádost o výkon rozhodnutí může podat oprávněný sám, nebo prostřednictvím zástupce, a to ústně, nebo písemně. Ústní žádost předpokládá, že se žadatel (ten, kdo žádá o výkon rozhodnutí) dostaví ke Švédskému exekučnímu orgánu (Kronofogdemyndigheten). Písemná žádost musí být podepsána žadatelem nebo jeho zástupcem. Švédský exekuční orgán však může rozhodnout, že ten, kdo podává mnoho žádostí, tak může učinit elektronicky.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Ne.

Poslední aktualizace: 14/03/2018

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.