Upozorňujeme, že výchozí švédština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Švédsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Ve Švédsku platí, že žaloba v občanskoprávních řízeních musí být podána písemně a vlastnoručně podepsána žalobcem nebo jeho zástupcem. Požadavek na podpis tedy znamená, že žalobu nelze podat elektronicky.

Stejné požadavky platí pro návrhy na vydání platebního rozkazu podané Švédskému exekučnímu orgánu (Kronofogdemyndigheten). V otázce platebního rozkazu však má Švédský exekuční úřad určité možnosti povolit výjimku pro ty, kdo podávají mnoho návrhů na vydání platebního rozkazu.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Jak vyplývá z odpovědi na otázku 1, toto je možné pouze v některých výjimečných případech řízení o vydání platebního rozkazu.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Internetová služba pro podání žaloby neexistuje.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Internetová služba pro podání žaloby neexistuje.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Internetová služba pro podání žaloby neexistuje.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Internetová služba pro podání žaloby neexistuje.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Internetová služba pro podání žaloby neexistuje.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Internetová služba pro podání žaloby neexistuje.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Internetová služba pro podání žaloby neexistuje. Jak vyplývá z odpovědi na otázku 12, je však obvykle možné elektronicky podat odpověď na žalobu a doručit jiné listiny související s řízením před soudem, které nemusí být vlastnoručně podepsané.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Internetová služba pro podání žaloby neexistuje.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Internetová služba pro podání žaloby neexistuje.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Listiny, které nemusí být opatřeny vlastnoručním podpisem, mohou být doručeny elektronicky. To v zásadě znamená, že elektronicky je možné podávat soudu všechny listiny kromě žaloby. Soud však v jednotlivých případech může rozhodnout, že elektronicky podanou listinu bez podepsaného originálu musí odesílatel potvrdit originálem listiny s podpisem.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Nic nebrání tomu, aby úřad zaslal listinu elektronicky a aby bylo přijetí listiny potvrzeno například e-mailem, pokud je to považováno za vhodné s ohledem např. na platná ustanovení o ochraně osobních údajů.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Soudní rozhodnutí se zasílají poštou, pokud účastník nepožádal o jiný způsob. Pokud je to vhodné, mj. s dodržením příslušných ustanovení o ochraně osobních údajů, lze listinu namísto toho poslat faxem nebo elektronickou poštou nebo jiným způsobem doručit v elektronické formě.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Odvolání je možné zaslat e-mailem. Pokud je to potřebné, může soud požadovat, aby odesílatel takové odvolání potvrdil originálem listiny s podpisem.

Ohledně doručování viz odpověď na otázku 13.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Žádost o výkon rozhodnutí může podat oprávněný sám, nebo prostřednictvím zástupce, a to ústně, nebo písemně. Ústní žádost předpokládá, že se žadatel (ten, kdo žádá o výkon rozhodnutí) dostaví ke Švédskému exekučnímu orgánu (Kronofogdemyndigheten). Písemná žádost musí být podepsána žadatelem nebo jeho zástupcem. Švédský exekuční orgán však může rozhodnout, že ten, kdo podává mnoho žádostí, tak může učinit elektronicky.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Ne.

Poslední aktualizace: 14/03/2018

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.