Upozorňujeme, že výchozí španělština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Španělsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Ano.

Pro zástupce v soudním řízení (procuradores) a ostatní právní zástupce se jedná o závazný požadavek.

Pro soukromé subjekty (fyzické a právnické osoby) to od 1. ledna 2017 představuje nepovinnou možnost, která je plně zaváděna v průběhu roku 2017. Ministerstvo spravedlnosti vede rejstřík, který je dostupný elektronicky a který obsahuje údaje o příslušných zdrojích a adresy.

Aby byla zaručena pravost obsahu a poskytnut doklad o odeslání a přijetí, vyžaduje se elektronický podpis.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Je k dispozici pro všechna občanskoprávní řízení.

Přístup pro soukromé subjekty se však v současnosti zavádí, ačkoliv v některých částech země může být dočasně omezen na řízení o platebním rozkazu.

Zástupci v soudním řízení (procuradores) a ostatní právní zástupci musí zahájit řízení prostřednictvím internetu; pro soukromé subjekty není použití povinné.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Je k dispozici nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jelikož však některé dny nejsou pracovními dny, je v případě zahájení řízení v jiný než pracovní den postup dokončen další pracovní den.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Není stanoven žádný závazný formát. Je-li elektronický dokument příliš velký a systém blokuje, je nutno jej podat v tištěné podobě.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Za zřízení náležitých elektronických systémů odpovídají příslušné orgány veřejné správy. Bezpečnost je v celém systému zajištěna předchozím ověřením elektronických podpisů u právníků, přičemž oprávněným úředníkům je přístup umožněn prostřednictvím šifrovacích karet a digitálních osvědčení. Systém musí zaručovat pravost obsahu a poskytnout doklad o odeslání a přijetí.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Ano, prostřednictvím systému předchozího ověření.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Poplatky se hradí za návrhy podané právními subjekty, nikoli však fyzickými osobami. U všech návrhů, ať už podaných elektronicky, či jiným způsobem, je nutno provést platbu elektronicky prostřednictvím internetu a je nutno připojit doklad o zaplacení. (Nesplnění tohoto požadavku lze napravit později.)

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Návrhy podané elektronicky lze oficiálně vzít zpět za stejných podmínek jako návrhy podané v tištěné podobě. Jakmile byl návrh podán, nelze jej zrušit.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Nikoli: každý účastník řízení odpoví příslušným postupem, který závisí na tom, zda se jedná o právníka, či nikoli. Pro soukromé subjekty není elektronické podání písemností povinné.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Nijak: elektronické řízení se vztahuje pouze na podání písemností a oznámení doručovaných právním zástupcům účastníků řízení. Soudní řízení není projednáno elektronicky. Soud poskytne písemnost v elektronickém formátu a/nebo v tištěné podobě a tato bude doručena elektronicky nebo fyzicky podle toho, která pravidla se použijí a co si strany zvolily.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Nijak: elektronické řízení se vztahuje pouze na podání písemností a oznámení doručovaných právním zástupcům účastníků řízení. Soudní řízení projednáno elektronicky. Soud poskytne písemnost v elektronickém formátu a/nebo v tištěné podobě a tato bude doručena elektronicky nebo fyzicky podle toho, která pravidla se použijí a co si strany zvolily.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Ano. Soudy jsou vybaveny pro elektronický příjem písemností. Písemnosti lze podávat elektronicky prostřednictvím právních zástupců účastníků řízení.

Elektronické podání písemností je dostupné pro všechna řízení.

Vyžaduje se předchozí ověření elektronického podpisu právníka.

Soukromé subjekty mohou rovněž podávat písemnosti elektronicky, jak je popsáno výše, jestliže si zvolily tento postup.

Pokud o to soud požádá, je třeba předložit originál písemnosti, přičemž v tomto případě jej lze zaslat poštou.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Ano. Pro právní zástupce účastníků řízení to je povinné. Pro soukromé subjekty to je nepovinné, přičemž platí povinnost předchozího ověření.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Ano. Pro právní zástupce účastníků řízení to je povinné. Pro soukromé strany to je nepovinné, přičemž platí povinnost předchozího ověření.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Ano. Pro právní zástupce účastníků řízení to je povinné. Pro soukromé osoby to je nepovinné, přičemž platí povinnost předchozího ověření.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Ano. Pro právní zástupce účastníků řízení to je povinné. Pro soukromé osoby to je nepovinné, přičemž platí povinnost předchozího ověření.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Nikoli, právníci ani samotní účastníci řízení se nemohou informovat o věcech online, jelikož tato možnost není v občanskoprávním řízení dosud dostupná celostátně. Zavádí se v některých částech země.

Poslední aktualizace: 04/05/2018

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.