Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Nizozemí
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Nizozemský parlament přijal právní předpis, který umožňuje a dokonce vyžaduje, aby bylo občanskoprávní a správní řízení vedeno elektronicky. Tento právní předpis má být zaváděn postupně od roku 2017 do roku 2021. V roce 2017 je možné vést elektronické řízení ve věcech azylu a opatrovnictví, jakož i v případě občanskoprávních žalob s povinným právním zastoupením, které jsou podány soudům ve středním Nizozemsku a Gelderlandu.

Správní řízení je možno vést elektronicky prostřednictvím kanceláří digitálních služeb pro správní právo (Digitaal loket bestuursrecht) a administrátoři / správci mohou podávat účetní výkazy a potvrzení elektronicky prostřednictvím okresních kanceláří digitálních služeb (Digitaal loket kanton) (http://www.rechtspraak.nl/).

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Od září 2017 je elektronické řízení u soudů ve středním Nizozemsku a Gelderlandu povinné u občanskoprávních žalob s povinným právním zastoupením. Předpokládá se, že na jaře 2018 se bude u tohoto druhu řízení uplatňovat v celém Nizozemsku. U všech ostatních řízení má být právní předpis umožňující vést řízení elektronicky zaváděn postupně do roku 2021.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Elektronické řízení je dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Asistenční službu centra soudní služby (rechtsspraakservicecentrum) lze kontaktovat elektronicky a telefonicky mezi 8:00 a 20:00 hodinou.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Ano. Řízení se zahájuje podáním procesní písemnosti (procesinleiding) prostřednictvím internetového portálu soudní služby.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Ano, pro podání písemností je nutná elektronická identifikace. Právníci používají k tomuto účelu průkaz právníka, zatímco mezi možnosti, které mají k dispozici občané, patří použití jejich přihlašovacího kódu DigiD nebo elektronického identifikačního čísla (právnické osoby). Zákon stanoví, které prostředky identifikace jsou přípustné.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Ano, soudní poplatky se hradí ve všech řízeních. Právníci mají u justičního systému zřízen běžný účet. V případě elektronického řízení se hradí soudní poplatky přes internet. Není-li platba provedena, nedojde po zahájení řízení k žádnému (dalšímu) pokroku.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Ano, způsoby zpětvzetí podání stanoví právní předpisy a procesní pravidla justičního systému.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Ano. Pokud se použije ustanovení o elektronickém řízení, může žalovaný odpovědět online. Má-li žalovaný právního zástupce, musí být žalobní odpověď podána online. Může-li žalovaný jednat svým jménem, je přípustná i žalobní odpověď v papírové podobě.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Elektronické řízení je vedeno zcela online. Žalovaný je e-mailem informován o každé nové písemnosti obsažené v elektronickém spise. Žalovaní mohou elektronickými prostředky vložit vlastní písemnosti do spisu a nahlížet do něj. Rozsudek je doručen elektronicky.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Byla-li žaloba řádně doručena druhé straně, lze věc projednat v nepřítomnosti z důvodu nedostavení se na soudní jednání. Druhá strana je o procesních úkonech informována písemně.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Viz odpověď na otázku č. 1. Podávání zpráv a písemností elektronickou poštou není přípustné, jelikož nelze zaručit odpovídající bezpečnost.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Nikoli, soudní písemnosti nemohou být doručovány nebo oznamovány přes internet. Mnoho rozsudků je však zveřejněno na adrese http://www.rechtspraak.nl/, kde je jim přiděleno číslo LJN, které umožňuje jejich snadné vyhledávání. Předseda senátu zpravidla rozhodne o tom, zda musí být rozsudek vyvěšen na výše uvedené internetové stránce. Na internetu nejsou vyvěšeny všechny rozsudky, nýbrž pouze vybrané rozsudky, které jsou důležité pro soudy nebo které jsou předmětem značného (mediálního) zájmu.

Jména osob uvedená v rozsudku jsou z důvodu ochrany soukromí anonymizována. Názvy právnických osob a jména fyzických osob vystupujících u soudu v rámci výkonu svého povolání anonymizovány nejsou.

Pokud řízení může nebo musí být vedeno elektronicky, je rozsudek vložen do elektronického spisu. Tímto způsobem je rozsudek oznámen účastníkům řízení.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Nikoli, k zveřejnění na internetu dochází po vyrozumění účastníků řízení, a tudíž po dni vynesení rozsudku. Viz rovněž odpověď na otázku č. 13.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

To je možné pouze v případech, kdy řízení může nebo musí být vedeno elektronicky.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Nikoli.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Ano, v případech, kdy řízení může nebo musí být vedeno elektronicky, mohou účastníci řízení kdykoli nahlížet do procesních písemností. Účastníci řízení musí být oprávněni tak učinit prostřednictvím uznaného přihlašovacího kódu.

Některé formuláře jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách na adrese http://www.rechtspraak.nl/ v PDF formátu, tyto písemnosti však musí být poté soudům, u nichž má být řízení vedeno, zaslány rovněž běžnou poštou. K těmto dokladům patří formuláře pro oddělení majetku a rozdělení starobního důchodu, formuláře pro změnu rodičovské zodpovědnosti, opatrovnictví dospělé osoby, svěřenecké správy a poručnictví, formuláře prohlášení pro znalce a tlumočníky, formuláře pro insolvenční řízení, formuláře pro řízení o evropském platebním rozkazu, formuláře pro evropské řízení o drobných nárocích a formuláře stížností v řízení o opravném prostředku.

Informace, které mohou být v soudním řízení důležité, a rovněž informace k zaručení nezávislosti soudců jsou zaznamenány centrálně a jsou veřejnosti k dispozici online na internetové stránce http://www.rechtspraak.nl/. To se týká centrálního registru opatrovnictví dospělých (Centraal Curateleregister), centrálního insolvenčního rejstříku (Centraal Insolventieregister), rejstříku seznamu listin o manželském majetkovém režimu (huwelijksgoederenregister) a registru dalších funkcí zastávaných soudci (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht), do nichž lze nahlížet online.

Poslední aktualizace: 11/06/2018

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.