Online processing of cases and e-communication with courts

Information on the current status to communicate electronically with national courts.

In recent years more and more Member States have introduced changes in law which allow for the use of modern communication and information technologies in civil judicial proceedings. These changes allow communication between the judicial authorities and the parties concerned with the proceedings by new channels such as the internet.

In some cases procedures may be initiated by an electronic application sent by the claimant via the internet to the court; in other cases courts have the authority to serve judicial documents electronically to the parties; and in other cases all communications are conducted electronically. There are some Member States, where the use of internet for communication purposes is accepted for almost all kind of civil proceedings, while in others it is restricted to certain special types of proceedings.

The use of modern communication technologies in civil proceedings must not jeopardise the fundamental rights of the parties involved. Access to justice may not be prevented by the fact that a certain means of communication technology is not available to a party. In addition to that, national legislation should ensure that communication via the internet does not threaten the appropriate protection of sensitive data used in the course of the proceedings.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Автоматизирана обработка - Белгия

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Този въпрос е предмет на законите „Феникс“ (lois Phenix) и по-специално:

  • Закона от 10 юли 2006 г. относно съдебните производства, провеждани по електронен път (loi relative à la procédure par voie électronique) (Държавен вестник на Белгия от 7 септември 2006 г.);
  • Закона от 5 август 2006 г. за изменение на някои разпоредби на Съдебния кодекс във връзка със съдебните производства, провеждани по електронен път (loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique) (Държавен вестник на Белгия от 7 септември 2006 г.).

Законите „Феникс“ дължат наименованието си на проект в областта на информационните технологии, който носи същото наименование и чиято цел е да се предостави компютърен достъп до всички съдилища в Белгия, така че накрая целият съдебен процес да може да протича по електронен път.

От 31 декември 2012 г. освен горепосочените закони „Феникс“ постепенно започнаха да влизат в сила и други два закона. Това са:

  • Законът от 31 декември 2012 г. за въвеждане на различни разпоредби, по-специално в областта на правосъдието (loi portant dispositions diverses, spécialement en matière de justice);
  • Законът от 31 декември 2012 г. за въвеждане на различни разпоредби в областта на правосъдието (loi portant dispositions diverses en matière de justice).

Постепенното влизане в сила обаче все още не означава, че съдебните производства могат да се провеждат по електронен път, тъй като става въпрос главно за разпоредби, които могат да се прилагат и по отношение на писмени съдебни производства. Следователно „конвенционалните“ съдебни производства, които не се провеждат по електронен път, продължават да бъдат правило към дадения момент.

Междувременно на съдебните секретариати и на секретариатите на прокуратурата бе предоставено информационно приложение за управление на делата, което им позволява да обработват всички данни и документи. Освен това се проучват редица възможности за изпращането по електронен път на процесуални документи и доказателства в съдебните секретариати.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Не се прилага.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Не се прилага.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Не се прилага.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Не се прилага.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Не се прилага.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Не се прилага.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Не се прилага.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Не се прилага.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Не се прилага.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Не се прилага.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

В член 32ter от Съдебния кодекс (Code judiciaire) се посочва, че изпращането на всяко уведомление или съобщение или всяко подаване на документи до съдилищата, прокуратурата или съдебните служби, включително съдебните секретариати и секретариатите на прокуратурата, или изпращането на всяко уведомление или съобщение до адвокат, съдебен изпълнител или нотариус от съдилищата, прокуратурата или съдебните служби, включително съдебните секретариати и секретариатите на прокуратурата, или от адвокат, съдебен изпълнител или нотариус, може да се извършва като се използва информационната система на съдилищата.

Въз основа на тази разпоредба е създадена мрежата e-Box (мрежа от електронни кутии) за подаването на уведомления, съобщения и документи, а системата e-Deposit (система за електронно депозиране) е създадена по-специално за подаване на писмени изложения, заключения и доказателства по граждански и наказателни дела.

Тези инструменти могат да се използват само съдилищата, посочени в министерско постановление.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Не се прилага.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Не се прилага.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Не се прилага.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Не се прилага.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Не се прилага.

Последна актуализация: 03/09/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Автоматизирана обработка - България

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Българското законодателство не предвижда такава възможност. Исковите молби се подават в писмена форма в деловодството на съда и трябва да бъдат написани на български език. Допуска се изпращане на исковите молби по пощата, но не и по факс или по електронна поща

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Виж отговора на въпрос 1.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Виж отговора на въпрос 1.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Виж отговора на въпрос 1.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Виж отговора на въпрос 1.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Виж отговора на въпрос 1.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Виж отговора на въпрос 1.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Виж отговора на въпрос 1.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Виж отговора на въпрос 1.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Виж отговора на въпрос 1.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Виж отговора на въпрос 1.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Съгласно българското законодателство, процесуалните действия на страните по граждански и търговски дела не се считат за валидни, ако са извършени по електронен път и подписани с електронен подпис. Страните следва да сезират съда с писмена молба, написана на български език, подписана от тях и подадена в регистратурата /деловодството/ на съответния съд или същата да бъде адресирана и изпратена до съда по пощата.

Чл. 184 от ГПК /Гражданския процесуален кодекс/ предвижда възможност за представяне на електронен документ като доказателство по граждански и търговски дела, наред с представянето на документи на хартиен носител. Електронният документ може да бъде представен на съда, като бъде възпроизведен на хартиен носител. При оспорване от насрещната страна, документът следва да бъде представен на електронен носител. При липса на техническа възможност и специалисти за възпроизвеждане на електронния документ в съдебно заседание, страната, която е представила електронния документ, може да бъде задължена от съда да го представи на другите страни в електронно копие.

Оспорването на електронния документ и в частност на електронния подпис, който е задължителен атрибут на електронния документ, се извършва съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

Единствената предвидена от ГПК възможност за извършване на процесуално действие по електронен път е налагането на запор върху вземанията на длъжник в изпълнителното производство. Тази правна уредба касае изпълнителния процес и действието се извършва от съдебния изпълнител.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Съгласно чл. 42, ал. 4 от ГПК, на страната по гражданско или търговско дело могат да се връчват съобщения и на посочен от нея електронен адрес. Те се считат връчени с постъпването им в посочената информационна система, а удостоверяването на връчването се извършва с копие от електронния запис за това, съгласно чл. 44 , ал. 3 от ГПК .

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Виж отговора на въпрос 13.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Виж отговора на въпрос 13.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Българското законодателство не предвижда такава възможност. Виж абзац последен от отговора на въпрос № 12.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Общодостъпен (без регистрация) е сайтът на Висшия съдебен съвет на Република България - Връзката отваря нов прозорецhttp://legalacts.justice.bg/, чрез който се осъществява достъп до публикувани постановени съдебни актове. Търсенето на съдебни актове се осъществява по няколко критерия, а именно „съд“, „вид дело“, „година“, „номер на дело“, както и „ключови думи“. Възможно е и разширено търсене по по-конкретни критерии. В резултат от търсенето страната по делото или неин представител има възможност да изтегли постановения съдебен акт в „.doc“ формат. Актовете се публикуват веднага след постановяването им, като се спазват изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Публикуването на актовете се извършва по начин, който не позволява идентифицирането на посочените в тях физически и юридически лица. Актовете по дела, засягащи гражданския или здравен статус на лицата, се публикуват без мотивната им част.

Отделно от това, на интернет страницата на всеки съд е достъпна възможност за извършване на справки по движението на делата и постановените по тях съдебни актове. Търсенето на съдебни актове и информация за движението на делата се осъществява по изброените по-горе критерии, а актовете се публикуват по описания начин. В резултат от търсенето, страната по делото или неин представител има възможност да изтегли постановеният съдебен акт в „doc формат“.

Последна актуализация: 28/03/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Автоматизирана обработка - Чешка република

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Да, в Чешката република всяка искова молба може да бъде подадена по електронен път.

Исковите молби могат да бъдат подадени а) по електронната поща, с квалифициран електронен подпис или б) чрез „кутия за данни“ (data box), т.е. специално електронно хранилище, предназначено за връчване и изпълнение на актове спрямо публичен орган. Тези процедури са равностойни на стандартната писмена форма. Исковата молба може да бъде подадена чрез обикновена електронна поща без квалифициран електронен подпис, но в този случай не по-късно от три дни от подаването същият текст трябва да бъде подаден в стандартна писмена форма или по описаните по-горе в букви а) и б) начини. Подробностите за всички тези процедури са посочени в отговора на въпрос № 6.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Искова молба може да бъде подадена чрез електронни средства за всеки един случай. Електронна заповед за плащане може да бъде подадена единствено по електронен път.

Процедурата за електронна заповед за плащане е специална съкратена процедура. Ищецът подава искова молба, като използва електронен формуляр, попълнен на уебсайта ePodatelna Връзката отваря нов прозорецhttp://epodatelna.justice.cz/, и го подписва, като използва квалифициран електронен подпис. Ищецът може да претендира за сума до1 милион чешки крони, като съгласно условията за издаване на електронна заповед за плащане трябва правилно да попълни формуляра и да плати съдебната такса. При условие че са изпълнени всички условия, съдът може да издаде електронна заповед за плащане. В нея той разпорежда ответникът да плати претендираната сума и разноските по производството в срок от 15 дни от получаването на заповедта или да подаде жалба до съда, който я е издал. Електронна заповед за плащане, която не е обжалвана, има силата на окончателно решение. Ако някой от ответниците обжалва в рамките на допустимия срок, електронната заповед за плащане се отменя изцяло и съдът разпорежда да бъде проведено съдебно заседание.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Подаването на искова молба по електронен път е възможно по всяко време.

В случай на искова молба, подадена по електронната поща с квалифициран електронен подпис, може да се използва уебсайтът ePodatelna Връзката отваря нов прозорецhttp://epodatelna.justice.cz/ (въпреки че той е достъпен само на чешки език). Исковата молба може да бъде подадена на адреса на електронна поща на съответното деловодство на съда. Адресите на електронна поща на деловодството могат да бъдат намерени на адрес: Връзката отваря нов прозорецhttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx.

В случай на искова молба, подадена до кутията за данни на съда, идентификаторите за кутията за данни на съответния съд могат да бъдат намерени на портала на публичната администрация, в списъка на притежателите на кутии с данни (Връзката отваря нов прозорецhttp://seznam.gov.cz/) — в раздел „Органи на държавната администрация“, или на уебсайта на Министерството на правосъдиетоВръзката отваря нов прозорецhttps://www.justice.cz/, както и при данните за контакт на отделните съдилища.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Като общо правило, трансакциите могат да се извършват във всеки формат, освен ако в закона не е посочен конкретен формат за определени действия. По-важно е подадената информация да бъде разбираема и ясна.

При използването на определени електронни процедури ищците могат да бъдат ограничени от техническите параметри, които се прилагат по отношение на различните средства за комуникация. Така например при използването на портала ePodatelna Връзката отваря нов прозорецhttp://epodatelna.justice.cz/ (вж. въпроси 2, 3 и 6), максималният размер на всички приложения е ограничен до 10 MB, а допустимите формати на документите са pdf, rtf, xls, doc и txt. По същия начин размерът на съобщенията при изпращане на съобщения до кутиите с данни е ограничен до 10 MB, а допустимите формати за съобщенията с данни са pdf, PDF/A, xml (ако отговаря на публично достъпната XSD схема, публикувана от получателя на съобщението с данни), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn и gml/gfs/xsd. При подаване на информация до адрес на електронна поща следва да се използва формат HTML, PLAIN TEXT с кодиран текст - ISO-8559-2, ISO - 8559-1(LATIN-1),Unicode или UTF-8. Размерът на писмото, включително приложенията, е ограничен до 5 MB. Поддържаните операционни системи включват: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista (в случай на Windows Vista е установен проблем с HW съхранението на електронни квалифицирани удостоверения (напр. четец на смарт карти SCR3320) и понастоящем с този четец не може да се подписва или да се изпраща електронно попълнена информация — попълнената информация може да бъде подписана и изпратена, ако pfx файлът (точка 12) е посочен в Java Applet и е въведена паролата за частен ключ). Ищец, който реши да използва портала ePodatelna или кутията за данни, за повече информация може да разгледа инструкциите и наръчника за потребители на съответните уеб страници.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Съдилищата и съдебните изпълнители действат съгласно законодателството, уреждащо защитата на личните данни (по-специално Закон № 101/2000 Coll. относно защитата на личните данни), и други съответни правни разпоредби.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

За предявяване на иск в обикновено гражданско производство могат да се използват три различни електронни процедури:

Първо, иск може да бъде предявен по електронната поща с квалифициран електронен подпис. Определението за квалифициран електронен подпис е дадено в член 11 от Закон № 227/2000 Coll. за електронните подписи; това е а) гарантиран подпис, основан на квалифицирано удостоверение, издадено от чешки акредитиран доставчик на удостоверителни услуги и съдържащо информация, позволяваща недвусмислена идентификация на подписващия (списъка на акредитираните доставчици в Чешката република можете да намерите на уебсайта на Министерство на вътрешните работи на Чешката република Връзката отваря нов прозорецhttp://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx), или б) гарантиран електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение, издадено от доставчик на удостоверителни услуги, който се намира извън територията на Чешката република, когато квалифицираното удостоверение се издава като част от услугите, включени в списъка на сигурните удостоверителни услуги, като услуга, която доставчикът на удостоверителни услуги е акредитиран да предостави, или като услуга, чието предоставяне се наблюдава в съответствие с регламентите на ЕС в тази област. Този начин на подаване на информация е равностоен на стандартната писмена форма. Ищец, който желае да предяви иск по този начин, следва да направи справка в уебсайта ePodatelna Връзката отваря нов прозорецhttp://epodatelna.justice.cz/. Исковата молба може да бъде изпратена и на адреса на електронна поща на съответното деловодство на съда. Адресите на електронна поща на деловодството могат да бъдат намерени на адресВръзката отваря нов прозорецhttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx при данни за контакт на отделните съдилища.

Второ, може да се използва кутията за данни, която представлява специално електронно хранилище, предназначено за връчване и изпълнение на актове спрямо публичен орган в Чешката република. Кутиите с данни са регламентирани главно в Закон № 300/2008 Coll. за електронните актове и разрешената размяна на документи. Този начин на подаване на информация е равностоен на стандартната писмена форма. Подробности относно кутията за данни могат да бъдат намерени на уебсайта Връзката отваря нов прозорецhttp://www.datoveschranky.info/, а достъпът на потребителя до профила се осъществява чрез уебсайта Връзката отваря нов прозорецhttps://www.mojedatovaschranka.cz/. Всички съдилища са снабдени с кутии с данни. Идентификаторите на кутиите с данни за отделните съдилища могат да бъдат намерени на портала за публична администрация в списъка на притежателите на кутии с данни (Връзката отваря нов прозорецhttp://seznam.gov.cz/) — в раздел „Органи на държавната администрация“, на уебсайта на Министерството на правосъдието Връзката отваря нов прозорецhttps://www.justice.cz/ в данните за контакт на отделните съдилища.

Трето, иск може да бъде предявен и като се използва обикновено електронно писмо, без да е необходимо удостоверяване с подпис. При този начин на подаване обаче, не по-късно от три дни от подаването, същият текст трябва да бъде подаден в стандартна писмена форма или чрез посочените по-горе начини, тъй като в противен случай, съдът няма да го вземе предвид (член 42 от Гражданския процесуален кодекс).

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Да, за съдебното производство се дължи такса. Ищецът може да плати таксата, която се определя по тарифата за таксите, или по сметката на въпросния съд в Чешката национална банка, или ако размерът на таксата не е по-голям от 5000 CZK — чрез държавна гербова марка. Ако таксата не бъде платена при предявяване на иска, съдът ще поиска от ищеца да я плати, като определи конкретен краен срок и го информира за последствията от неплащането. След изтичане на крайния срок производството спира.

Таксите и начините за тяхното плащане за производства, образувани чрез подаване на документи по електронен път, не се различават от начините на плащане за производства, образувани по обичайния начин. Изключение прави процедурата за електронна заповед за плащане, при която съдебната такса е малко по-ниска от тази при обичайното гражданско производство.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Да. Подадената по интернет информация може да бъде оттеглена по същия начин както при подаването по стандартния начин. Оттеглянето може да се осъществи по електронен път или по стандартния начин.

Що се отнася до иска, ищецът може да оттегли иска изцяло или частично до момента, в който решението на съда стане окончателно. Ако исковата молба е оттеглена, съдът ще спре производството напълно или в частта на оттеглената искова молба. Ако исковата молба за образуване на производството е оттеглена, след като съдът се е произнесъл по делото, но преди решението да стане окончателно, съдът ще реши дали да отмени решението в частта на оттеглената исковата молба. При положение че другите страни не са съгласни с оттеглянето на исковата молба по основателни причини, съдът ще реши, че оттеглянето на исковата молба не е ефективно, освен при определени специални производства (член 96 от Гражданския процесуален кодекс).

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Ответник може да осъществява комуникация по интернет, но не е задължен да го прави.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Ако ответникът подаде отговор на електронната заповед за плащане в рамките на допустимия законоустановен срок, електронната заповед за плащане се отменя напълно, съдът насрочва съдебно заседание и съдебното производство протича по обичайния начин, т.е стандартно първоинстанционно съдебно производство по граждански дела.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Ако ответникът не подаде отговор на електронната заповед за плащане в рамките на допустимия законоустановен срок, електронната заповед за плащане придобива силата на окончателно решение.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Документите могат да бъдат връчени на съда в електронна форма за всеки вид производство. Техническите данни са посочени в отговора на въпрос № 4.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Съдът връчва документи чрез кутиите с данни на образуванията, които са ги въвели. За повече информация относно кутиите с данни вж. отговора на въпрос № 6.

Съдът може също така да връчи документи и съдебни решения по електронната поща с квалифициран подпис на адрес на електронна поща, който адресатът е предоставил на съда, при условие че адресатът е поискал или е дал съгласието си материалите от съда да му бъдат връчени по този начин, и при условие че има определен акредитиран доставчик на удостоверителни услуги, който е издал квалифицирано удостоверение и го води на отчет, или е представил свое собствено валидно квалифицирано удостоверение. За повече информация относно квалифицираните удостоверение вж. отговора на въпрос № 6. За да е валидно връчването, адресатът трябва да потвърди получаването на документа, като използва съобщение с данни в срок до 3 дни от изпращането на документа (напр. на адреса на електронна поща на съответния съд), със своя гарантиран електронен подпис.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Съдебните решения се връчват чрез кутиите с данни на образуванията, които са ги въвели. За повече информация относно кутиите с данни вж. отговора на въпрос № 6.

Съдебните решения също могат да бъдат връчени по електронната поща с квалифициран подпис на адрес на електронна поща, който адресатът е предоставил на съда, при условие че адресатът е поискал или е дал съгласието си, материалите от съда да му бъдат връчени по този начин, и при условие че има определен акредитиран доставчик на удостоверителни услуги, който е издал квалифицирано удостоверение и го води на отчет, или е представил свое собствено валидно квалифицирано удостоверение. За повече информация относно квалифицираните удостоверение вж. отговора на въпрос № 6. За да е валидно връчването, адресатът трябва да потвърди получаването на документа, като използва съобщение за данни в срок до 3 дни от изпращането на документа (напр. на адреса на електронна поща на съответния съд), със своя гарантиран електронен подпис.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Да, обжалване може да бъде връчено по електронен път по същия начин, по който се връчва искова молба. Вж. въпрос № 6.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Да, изпълнително производство може да бъде образувано по електронен път по същия начин, по който се предявява иск.

Когато ищец избере плащането да се наложи чрез съдебен изпълнител, отговорът на въпрос № 6 се прилага mutatis mutandis. Списъкът на съдебните изпълнители и техните адреси на електронна поща могат да бъдат намерени на адрес: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.ekcr.cz/.

В случай на изпълнение на съдебни решения можете да направите справка с отговора на въпрос № 6.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Чешките съдебни служби обикновено се свързват със страните и техните законни представители по електронната поща или по телефона, за да разгледат запитвания, свързани със статута на делото им.

Основната информация по въпроси, възникнали в хода на производството (без лични данни), също е достъпна онлайн на уебсайта на InfoSoud: Връзката отваря нов прозорецhttp://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (достъпен само на чешки език). Информация относно предстоящи производства може да бъде намерена на уебсайта на InfoJednání: Връзката отваря нов прозорецhttp://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. За да получите достъп до системата, трябва да въведете името на съда и номера на делото.

Последна актуализация: 06/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Автоматизирана обработка - Ирландия

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Да.  Образуването на определени производства, т.е. тези, включващи искове с малък материален интерес, може да стане и по интернет.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Ищците, които искат да предявят иск с малък материален интерес (т.е. определени искове с максимална стойност 2000 EUR), могат да изберат да го направят по електронен път. Връзката отваря нов прозорецПроцедурата за искове с малък материален интерес е алтернативен метод за образуване и разглеждане на граждански производства във връзка с искове с малък материален интерес. Това е услуга, която се предоставя от службите на районните съдилища и е предназначена за евтино разглеждане на потребителски искове, без да участва юрист.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Услугата е на разположение по всяко време.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Не. Единственото условие е, че съдържанието на исковата молба не трябва да надвишава 1500 думи.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Сигурността на информацията се гарантира чрез използване на защитна стена, SSL (Secure Socket Layer) за съобщенията, система за откриване на проникване в хостинг сайта, защита на потребителския профил и други.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Не.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Съдебните такси за искове с малък материален интерес се заплащат с кредитна или дебитна карта, като таксата (25 EUR през 2012 г.) е една и съща както за производствата по електронен път, така и за тези, които не са по електронен път.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Да. Ако искът все още не е заведен за разглеждане в съда, той може да бъде оттеглен, като се изпрати писмо по електронната поща до секретаря по искове с малък материален интерес, в което се иска оттегляне на иска.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Да, ответникът може да отговори по интернет.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Секретарят по искове с малък материален интерес трябва да положи максимални усилия, за постигане на спогодба по иска, преди той да бъде заведен за разглеждане от съдията.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Искът се разглежда като признат и ищецът може да подаде молба за постановяване на неприсъствено съдебно решение.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Не. Не е възможно подаването на документи до съда по електронен път.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Не.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Не.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Не.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Не.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Страните по иска могат да проследят онлайн статуса на предявения от тях иск.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецhttps://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Последна актуализация: 06/11/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Автоматизирана обработка - Гърция

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Въведено е приложение за подаване на правни документи по електронен път и то се използва за подаването им в Гръцкия държавен съвет и в Първоинстанционния съд в Атина. Продължават да се предоставят: а) информация за наблюдението на правни документи, подадени по електронен път и по традиционен начин — в Първоинстанционния съд в Атина, б) възможност да се наблюдава движението на правен документ по електронен път дори ако той е подаден с използването на традиционни методи — на уебсайта на Първоинстанционния съд в Пирея и Първонстанционния съд в Солун. Освен това е въведено и приложение за подаване на правни документи по електронен път в административните съдилища (dioikitika dikastiria), като предстои въвеждането на подобно приложение и за Сметната палата (Elenktiko Synedrio).

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Правни документи могат да бъдат подадени по електронен път за случаи, свързани с всички граждански производства, които постепенно се включват в онлайн функцията с нейното развитие. Движението на документите за всички производства може да се наблюдава по електронен път. Към момента няма производства, които могат да бъдат инициирани единствено по интернет.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Движението на правните документи може да бъде наблюдавано по електронен път 24 часа в денонощието. Понастоящем правни документи могат да се подават по електронен път в Първоинстанционния съд в Атина в рамките на неговото работно време, макар че в скоро време това ще бъде възможно денонощно, в делнични и почивни дни (24/7).

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

За да подаде правен документ по електронен път, системният потребител (адвокат) попълва електронен формуляр и го подава в съда заедно с пълния текст на исковата молба в WORD формат. След като процедурата по подаването приключи, формулярът се изпраща обратно на подателя в същия „заключен“ формат, обозначен като „подаден“.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

За достъп до системата се използват специални пароли и електронни подписи както в момента, така и когато тя ще бъде напълно функционираща.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

В системата е включено използването на електронни подписи.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Обикновено съдебните такси се плащат по електронен път, което е стъпка, включена в приложението за подаване на правни документи по електронен път. Таксите са същите като тези, които се заплащат при традиционния начин на подаване.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Не. Оттеглянето на правен документ е възможно само в съответствие с разпоредбите, приложими по отношение на правните документи, които са подадени по традиционен начин съгласно правилата на Гражданския процесуален кодекс.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

В Президентски указ 142/2013 се предвижда електронното подаване на предложения и свързани с тях документи в гражданските съдилища. Тази опция все още не е технически възможна. Понастоящем работна група разглежда въвеждането на подходяща техническа рамка. За ответниците не е задължително да отговорят единствено по интернет.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Всички правни и други документи по дадено дело се представят на съда по време на съдебното заседание.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

В случай че ответникът не представи по какъвто и да било начин каквито и да е предложения, той се осъжда задочно.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

В Президентски указ 142/2013 се предвижда (в допълнение към електронното подаване на предложения) в гражданските съдилища да се подават свързани с делото документи по електронен път.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Все още не. В момента се разглежда.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Все още не. В момента се разглежда.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Все още не. В момента се разглежда.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Не.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Вж. отговора на въпрос 1.

Последна актуализация: 02/05/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница испански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Автоматизирана обработка - Испания

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Да.

Това е задължително изискване за съдебните процесуални представители (procuradores) и за други законни представители.

Частни лица (физически и юридически лица) могат да избират тази възможност от 1 януари 2017 г., а до края на 2017 г. тя ще бъде въведена повсеместно. Министерството на правосъдието поддържа регистър, който е достъпен по електронен път и съдържа подробна информация за съответните ресурси и адреси.

За да се гарантира достоверността на съдържанието и за да се представи доказателство за изпращане и получаване, се изисква електронен подпис.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Процедурата е възможна за всички граждански производства.

Достъпът за частни лица обаче е в процес на въвеждане, въпреки че в някои части на страната може да бъде временно ограничен до процедури за заповед за плащане.

Съдебните процесуални представители и други законни представители трябва да започнат производството по интернет; за частните лица този начин не е задължителен.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Достъпна е 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Тъй като обаче някои дни са неработни, ако процедурата е започнала в неработен ден, тя ще бъде приключена на следващия работен ден.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Няма задължителен формат. В случай че електронният документ е твърде голям и спира работата на системата, той трябва да бъде подаден на хартиен носител.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Компетентните органи на публичната администрация носят отговорност за въвеждането на подходящи електронни системи. Сигурността се гарантира чрез система за предварително удостоверяване на електронните подписи на практикуващите юристи, докато достъпът за упълномощените длъжностни лица е възможен чрез криптографски карти и цифрови удостоверения. Системата трябва да гарантира достоверността на съдържанието и да предоставя доказателство за изпращане и получаване.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Да, чрез система за предварително удостоверяване.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Такси за исковите молби се заплащат от юридическите лица, но не и от физическите лица. За всички искови молби, независимо дали са подадени по електронен път, или чрез други средства, заплащането трябва да се извърши по електронен път по интернет, като трябва да бъде придружено от доказателство за плащането. (Неизпълнението на това изискване може да бъде коригирано на по-късна дата).

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Искови молби, които са подадени по електронен път, могат да бъдат официално оттеглени при същите условия, при които и молбите, подадени на хартиен носител. След като исковата молба вече е подадена, нейното разглеждане не може да бъде спряно.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Не: всяка страна ще отговори, като използва съответната процедура, което зависи от това, дали тя е практикуващ юрист или не. За частни лица подаването по електронен път не е задължително.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Нищо: електронната процедура се прилага само за подаването на документи и обявления, връчени на процесуалните представители на страните. Съдебните производства не се обработват автоматично. Съдът ще предостави документа в електронна форма и/или на хартиен носител и той ще бъде връчен или по електронен път, или физически, в зависимост от това, кои правила се прилагат и какво са избрали страните.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Нищо: електронната процедура се прилага само за подаването на документи и обявления, връчени на процесуалните представители на страните. Съдебните производства не се обработват автоматично. Съдът ще предостави документа в електронна форма и/или на хартиен носител и той ще бъде връчен или по електронен път, или физически, в зависимост от това кои правила се прилагат и какво са избрали страните.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Да. Съдилищата са снабдени с оборудване за получаване на документи по електронен път. Документите могат да бъдат подадени по електронен път чрез процесуалните представители на страните.

Подаването по електронен път е възможно за всички производства.

Необходимо е предварително удостоверяване на електронния подпис на законния представител.

Частните лица също могат да подават документите си по електронен път, както е посочено по-горе, ако са избрали този вариант.

При искане от страна на съда трябва да бъде представен и оригиналният документ, като в този случай той може да бъде изпратен по пощата.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Да. Това е задължително за процесуалните представители на страните. За частни лица това не е задължително и се извършва след предварително удостоверяване.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Да. Това е задължително за процесуалните представители на страните. За частни лица това не е задължително и се извършва след предварително удостоверяване.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Да. Това е задължително за процесуалните представители на страните. За частни лица това не е задължително и се извършва след предварително удостоверяване.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Да. Това е задължително за процесуалните представители на страните. За частни лица това не е задължително и се извършва след предварително удостоверяване.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Не, нито практикуващите юристи, нито самите страни могат да правят онлайн справки по дела, тъй като извършването на онлайн справки по дела в гражданското производство не е възможно в цялата държава. Тази възможност е въведена само в някои части на страната.

Последна актуализация: 04/05/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Автоматизирана обработка - Хърватия

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Не е възможно.

Искови молби, отговори на искови молби, жалби и други волеизявления, искания и съобщения, отправени извън съдебното заседание, се подават в писмена форма (писмени изявления). Страната или нейният процесуален представител се подписва под писмените изявления.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Не се прилага.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Не се прилага.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Не се прилага.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Не се прилага.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Не се прилага.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Не се прилага.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Не се прилага.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Не се прилага.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Не се прилага.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Не се прилага.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Законът за изменение на Гражданския процесуален закон (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Държавен вестник на Република Хърватия), № 25/13), който влезе в сила на 1 април 2013 г., предвижда възможността за подаване на документи по електронен път в производства пред търговските съдилища. Тъй като все още не е въведена единна ИТ система, тези разпоредби все още не се прилагат на практика.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Услугата за електронно табло за обявления (e-Oglasna ploča) е разработена и се изпълнява, което прави възможно връчването на съдебни документи на участниците в съдебното производство чрез таблото за обявления, като се използват ИТ решения.

На електронното табло за обявления се публикуват в съответствие с разпоредбите на член 335 от Гражданския процесуален закон (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Държавен вестник на Република Хърватия), № 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 и 89/14) съдебни решения и всички документи по смисъла на член 8 от Закона за принудителното изпълнение (Ovršni zakon) (Narodne Novine (NN; Държавен вестник на Република Хърватия), № 112/12, 25/13, 93/14 и 55/16).

Освен това на електронното табло за обявления се публикуват всички документи, които са публикувани съгласно процедурните правила относно таблото за обявления на съда.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Не е възможно.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Подаването на жалба по интернет не е възможно и страната може да бъде уведомена за решението спрямо нея посредством електронното табло за обявления, ако са изпълнени правните изисквания.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Не е възможно.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Не се прилага.

Последна актуализация: 23/08/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Автоматизирана обработка - Кипър

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Не.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Не се прилага.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Не се прилага.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Не се прилага.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Не се прилага.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Не се прилага.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Не се прилага.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Не се прилага.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Не се прилага.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Не се прилага.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Не се прилага.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Не се прилага.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Не се прилага.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Не се прилага.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Не се прилага.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Не се прилага.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Последна актуализация: 12/03/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Автоматизирана обработка - Латвия

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

В Латвия няма специална система за образуване на производства и предявяване на граждански искове по интернет. Не съществува специална автоматизирана процедура или уебсайт, предвидени за провеждане на подобни производства в електронна среда.

Електронни документи може да бъдат изпращани по интернет.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Не съществува специална автоматизирана процедура или уебсайт, предвидени за провеждане на подобни производства в електронна среда.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Не съществува специална автоматизирана процедура или уебсайт, предвидени за провеждане на подобни производства в електронна среда.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Не съществува специална автоматизирана процедура или уебсайт, предвидени за провеждане на подобни производства в електронна среда.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Не съществува специална автоматизирана процедура или уебсайт, предвидени за провеждане на подобни производства в електронна среда.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Не съществува специална автоматизирана процедура или уебсайт, предвидени за провеждане на подобни производства в електронна среда.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Не съществува специална автоматизирана процедура или уебсайт, предвидени за провеждане на подобни производства в електронна среда.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Не съществува специална автоматизирана процедура или уебсайт, предвидени за провеждане на подобни производства в електронна среда.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Не съществува специална автоматизирана процедура или уебсайт, предвидени за провеждане на подобни производства в електронна среда.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Не съществува специална автоматизирана процедура или уебсайт, предвидени за провеждане на подобни производства в електронна среда.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Не съществува специална автоматизирана процедура или уебсайт, предвидени за провеждане на подобни производства в електронна среда.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

В Латвия е възможно да се изпращат електронни документи.

В изпълнение на Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно правната рамка на Общността за електронните подписи съдилищата са задължени да приемат електронно подписани документи.

В латвийското национално законодателство относно електронните документи — Закон за електронните документи — е предвидено, че за целите на установяването на автентичността електронните документи трябва да съдържат данни за удостоверяване на автентичността на документа и самоличността на титуляря. Освен това документът трябва да бъде подписан със защитен електронен подпис, за да се счита, че е подписан от посоченото за автор лице. При използването на електронни документи сигурността на данните се гарантира от доставчиците на удостоверителни услуги (услуги, свързани със защитените електронни подписи) в съответствие с разпоредбите на Закона за електронните документи и нормите относно защитата на личните данни в Латвия. Лицето трябва да даде специално съгласие за кореспонденция със съда чрез електронен подпис. Това означава, че съдът ще изпраща по електронен път документите, които е изготвил.

Следва да се добави, че предявяването на искове чрез подаване на документи, подписани със защитен електронен подпис, се допуска във всички случаи, освен когато в закона е предвидена специална процедура за образуване на производства. Процедурата за обмен на електронни документи не се прилага при определени видове договори, свързани с недвижими имоти, семейно и наследствено право, както и определени видове гаранционни договори.

Що се отнася до отбелязването на датата и часа, в някои случаи законодателството предвижда, че в допълнение към другите изисквания даден документ трябва да съдържа и положен печат, посочващ дата и час на подаване. В случай на електронен документ това изискване е изпълнено, ако електронният документ има защитен електронен подпис и удостоверение за време или само електронен подпис, ако страните са се съгласили в писмен вид, че електронните документи могат да бъдат подписвани с електронен подпис в съответствие с процедурите, определени в Закона за електронните документи.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Няма специален уебсайт, предвиден за провеждане на подобни производства в електронна среда при използване на единен процес.

Съдебните документи може да бъдат връчвани по електронен път, ако ищецът е отбелязал в исковата молба, че за кореспонденцията си със съда е готов/а да използва електронна или друг вид поща.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Съдебните документи, включително съдебните решения, може да бъдат връчвани по електронен път, ако ищецът е отбелязал в исковата молба, че за кореспонденция със съда е готов/а да използва електронна или друг вид поща.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Няма специален уебсайт, предвиден за провеждане на подобни производства в електронна среда при използване на единен процес.

Лицето трябва да даде специално съгласие кореспонденцията със съда да се осъществява чрез използване на електронен подпис. Това означава, че съдът ще изпраща по електронен път документите, които е изготвил.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Няма специален уебсайт, предвиден за провеждане на подобни производства в електронна среда при използване на единен процес.

При комуникация със съдебен изпълнител лицето може да използва документи, подписани с електронен подпис.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Няма специален уебсайт, предвиден за провеждане на подобни производства в електронна среда при използване на единен процес. Възможно е движението по дадено дело да се следи в интернет чрез портала на съдилищата, на който се предлага обществено достъпна информация.

Страните по дадено дело могат да слушат аудио запис на съдебното заседание от портала на съдилищата — Връзката отваря нов прозорецhttp://www.tiesas.lv/, секция Manas lietas („Моите дела“), при условие че съдът е качил аудио файла в информационната система на съда. Когато файловете са качени в информационната система на съда и данните са синхронизирани, те биват прехвърлени към механизма за разпространение на данни на портала Връзката отваря нов прозорецhttp://www.tiesas.lv/ веднъж на всеки 24 часа. След като потребителят се регистрира на портала, той или тя може да има достъп до информация само по делата, за които е регистриран/а като страна, като по тях той или тя може да отваря и слуша аудио файловете, които са приложени към документите по делото. Страна по делото може да влиза в секцията Manas lietas („Моите дела“) на портала Връзката отваря нов прозорецhttp://www.tiesas.lv/, като използва електронен подпис или електронна карта за самоличност или като изпрати заявка до Съдебната администрация (Tiesu administrācija) с молба за предоставяне на права на достъп.

Последна актуализация: 07/02/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Автоматизирана обработка - Литва

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

От 1 юли 2013 г. граждански искове могат да бъдат завеждани по електронен път посредством Литовската съдебна информационна система (LITEKO), която е достъпна от подсистема „Публични електронни услуги“ (PES) на адреси Връзката отваря нов прозорецhttp://www.teismai.lt/ и Връзката отваря нов прозорецhttp://www.epaslaugos.lt/ чрез избиране на връзката към портала за електронни услуги на литовските съдилища.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

По електронен път могат да се подават различни искове в граждански производства или жалби срещу индивидуални актове и заявления в административни производства. Електронни документи могат да бъдат подавани в съда във връзка както с нови, така и със съществуващи дела на хартиен носител. Когато вносителят подава електронни документи във връзка със съществуващо дело на хартиен носител, той следва да подаде и необходимия брой копия на хартиен носител (едно за прилагане към делото на хартиен носител и по едно копие за всяка страна в производството).

От 1 януари 2014 г. електронният формат се използва само по граждански дела, разглеждани от окръжните съдилища и отнасящи се до издаването на съдебни заповеди, ако искът, по който е образувано производството, е подаден на 1 юли 2013 г. или след тази дата посредством информационни технологии и електронни далекосъобщителни технологии;

1.2. граждански дела, разглеждани от окръжните съдилища, ако процесуалният документ, въз основа на който е образувано съдебното производство, е подаден на 1 януари 2014 г. или след тази дата посредством информационни технологии и електронни далекосъобщителни технологии;

1.3. граждански дела, разглеждани от регионалните съдилища в качеството им на първоинстанционни съдилища; административни дела, разглеждани от административните съдилища в качеството им на първоинстанционни съдилища, ако процесуалният документ, въз основа на който е образувано съдебното производство, е подаден на 1 юли 2013 г. или след тази дата посредством информационни технологии и електронни далекосъобщителни технологии;

1.4. всички производства пред съдилища с обща компетентност и пред специализирани съдилища, които разглеждат апелативни или касационни дела по жалби, подадени на 1 януари 2014 г. или след тази дата срещу решения или определения по дела, които са били разглеждани само в електронен формат.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Тази услуга е достъпна по всяко време.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Процесуални документи могат да бъдат подавани чрез попълване на образците, предоставени в подсистема „Публични електронни услуги“ (PES) на LITEKO или чрез качване на съществуващи документи във форматите, поддържани от системата: формати за текстови документи: doc, docx, odt, rtf, txt.; таблични формати: xls, xlsx, ods; формати за презентации: ppt, pptx, ppsx, odp; формати за векторни графични изображения и текст: pdf, application/pdf, ADOC; формати за точково-матрични изображения: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; формати за видеозаписи: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm.; формати за звукозаписи: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Електронните данни, отнасящи се до съдебни производства, се обработват, записват и съхраняват посредством информационни технологии и електронни далекосъобщителни технологии в съответствие с разпоредбите, установени от Съдебния съвет (Teisėjų taryba) и съгласувани с Главния архивар на Литва (Lietuvos vyriausiasis archyvaras).

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Достъп до портала за електронни услуги може да бъде осъществен посредством инструментите, предоставени на портала за електронно управление: използване на електронно банкиране, лична идентификационна карта или електронен подпис. Системата има също така функционалност за поставяне на електронен времеви печат.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Гражданите, които подават електронни документи, ползват 25 % отстъпка от съдебната такса и не им се налага да разпечатват процесуални документи, да ги изпращат до съда по пощата, да отиват до банката за извършване на плащане и да представят доказателства за извършеното плащане.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Спрямо исковете, подадени чрез интернет, се прилагат същите гражданскопроцесуални правила, които важат за исковете, подадени по общия ред. В член 139, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс (Civilinio proceso kodeksas) е предвидено, че ищецът може да оттегли своя иск, ако съдът не е изпратил копие от иска до ответника. Искът може да бъде оттеглен на по-късен етап само със съгласието на ответника и при условие че първоинстанционният съд все още не е постановил своето решение. Преди да бъде регистриран, искът може да бъде оттеглен просто чрез изтриване от системата. След като бъде регистриран, рискът може да бъде оттеглен от системата само след подаването на молба за оттегляне.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

В съда могат да бъдат подавани документи както на хартиен, така и на електронен носител.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Използването на средства за електронна комуникация в хода на гражданското производство не засяга гражданскопроцесуалните правила.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Използването на средства за електронна комуникация в хода на гражданското производство не засяга гражданскопроцесуалните правила.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Електронни документи могат да бъдат подавани във връзка както със съществуващи дела на хартиен носител, така и с дела на електронен носител.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Да.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Делата за издаване на съдебни заповеди, други видове дела, определени от Съдебния съвет и данните, отнасящи се до съдебните производства, могат да бъдат обработвани електронно. Когато бъде създадена електронна папка на делото, всяка отпечатана информация, получена или изпратена от съда, се цифровизира, а отпечатаните документи се обработват, съхраняват или унищожават в съответствие с разпоредбите, установени от Съдебния съвет и съгласувани с Главния архивар на Литва.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Да, жалба може да бъде подадена през интернет както в гражданското, така и в административното производство. Съдебните решения могат да бъдат връчвани по електронен път и по други начини, предвидени в специалните закони.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Изменение на Гражданския процесуален кодекс, което регламентира използването на информационни технологии и електронни далекосъобщителни технологии в дейността на съдебните изпълнители, е в сила на 1 юли 2013 г., но възможността за образуване на изпълнително производство през интернет все още не е реализирана. Електронната информационна система на съдебните изпълнители следва да е в експлоатация от април 2015 г.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

От 1 юли 2013 г. адвокатите и техните помощници могат да получават процесуални съдебни документи чрез средства за електронна комуникация.

Последна актуализация: 21/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Автоматизирана обработка - Люксембург

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Не. Съгласно люксембургското право всички актове, чрез които се инициира съдебно производство, трябва да са съставени на хартиен носител.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Не се прилага.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Не се прилага.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Не се прилага.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Не се прилага.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Не се прилага.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Не се прилага.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Не се прилага.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Не се прилага.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Не се прилага.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Не се прилага.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Не.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Не. Те трябва в зависимост от случая да бъдат връчени от съдебните изпълнители (лично или по пощата) или изпратени от съдебното деловодство (по пощата).

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Не. Съдебните решения се връчват от съдебния деловодител на страните посредством съответните им адвокати. По принцип връчването се осъществява, когато съдебният деловодител депозира решението в съответната „кутия“ на адвокатската кантора. Всяка адвокатска кантора разполага с „кутия“ под формата на заключваща се пощенска кутия в сградата на Съдебната палата. Решението се връчва директно на страните по пощата.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Не.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Не.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Не.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.legilux.lu/

Последна актуализация: 21/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Автоматизирана обработка - Холандия

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Холандският парламент прие нормативна уредба, която създава условия и дори изисква гражданските и административните производства да се провеждат в електронна форма. Тази нормативна уредба ще бъде въведена поетапно през периода 2017—2021 г. През 2017 г. електронни производства са възможни по делата за убежище и попечителство, както и по граждански искове със задължително процесуално представителство, заведени в съдилищата на Централна Нидерландия и Гелдерланд.

Административни съдопроизводства могат да се провеждат в електронна форма чрез Бюрото за цифрови услуги по административно право (Digitaal loket bestuursrecht), а управителите и синдиците могат да подават счетоводни отчети и решения за освобождаване от отговорност чрез Регионалното бюро за цифрови услуги (Digitaal loket kanton) (Връзката отваря нов прозорецhttp://www.rechtspraak.nl/).

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

От септември 2017 г. производствата по граждански искове със задължително процесуално представителство се провеждат само в електронна форма, когато тези искове се разглеждат от съдилищата в Централна Нидерландия и Гелдерланд. Очаква се от пролетта на 2018 г. това изискване да се прилага навсякъде в Нидерландия за исковете от същия вид. По отношение на всички останали производства, нормативната уредба, която позволява електронното им провеждане, ще бъде въведена поетапно до 2021 г.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Системата за електронни производства е на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъп по бюрото за помощ към центъра за съдебни услуги (rechtsspraakservicecentrum) е възможен по електронен път или по телефон между 8:00 ч. и 20:00 ч.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Да. Процесът може да започне с подаване на заявление за образуване на производство (procesinleiding) през уеб портала за съдебни услуги.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Да, при подаването на документи се изисква електронна идентификация. За тази цел адвокатите мога да използват своя адвокатски пропуск, а за гражданите са предвидени няколко възможности, включително използването на личния им код за достъп „DigiD“ или на електронен идентификатор (за стопански субекти). Допустимите средства за идентификация са определени от закона.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Да, съдебни такси се дължат във всички производства. Адвокатите поддържат текущи сметки за разплащания със съдебната система. Съдебните такси при електронните производства се заплащат електронно. При липсата на плащане не се предприемат (следващи) стъпки по образуване на производството.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Да, законът и процедурният правилник на съдебната система определят реда и начина за оттегляне на искове.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Да. Ако е приложима нормативната уредба за електронните производства, ответникът може да отговори онлайн. Ако ответникът има адвокат, отговорът задължително се изпраща онлайн. Ако ответникът има право да действа от свое име, отговорът може да бъде и на хартиен носител.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Електронните производства се провеждат изцяло онлайн. Ответникът бива известяван с електронна поща за всеки нов документ, въведен в електронната папка на делото. Ответниците могат да добавят свои документи и да правят справки в делата си по електронен път. Решението на съда се съобщава по електронен път.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Ако другата страна е надлежно уведомена за делото, то може да бъде решено задочно поради неявяване. На другата страна се изпращат писмени уведомления за извършените процесуални действия.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Вж. отговора на първия въпрос. Изпращането на съобщения и документи с електронна поща не е разрешено, тъй като не може да се гарантира необходимото ниво на сигурност.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Не, съдебни документи не могат да бъдат връчвани или обявявани през интернет. Много съдебни решения обаче се публикуват на уебсайта Връзката отваря нов прозорецhttp://www.rechtspraak.nl/ и получават номер „LJN“, с който лесно могат да бъдат намерени. Обикновено председателят на съдебния състав решава дали решението трябва да бъде публикувано на горепосочения уебсайт. В интернет не се публикуват всички съдебни решения, а само избрани решения, които са важни за правораздаването или са предмет на значителен (медиен) интерес.

Имената на лицата, посочени в решението, се анонимизират с оглед опазване на тяхната лична неприкосновеност. Стопански субекти и лица, работещи със съда в професионално качество, не се анонимизират.

Когато производството може или трябва да бъде електронно, решението се поставя в електронната папка на делото. По този начин решението се обявява на страните.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Не, публикуването в интернет се извършва след уведомяването на страните, следователно след датата на решението. Вж. също така отговора на въпрос № 13.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Това е възможно само в случаите, когато производството може или трябва да бъде електронно.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Не.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Да, в случаите, когато производството може или трябва да бъде електронно, страните могат да правят справки с документите по делото по всяко време. Страните трябва да получат разрешение за това посредством признат код за достъп.

Някои формуляри могат да бъдат изтегляни от уебсайта Връзката отваря нов прозорецhttp://www.rechtspraak.nl/, но тези документи трябва да бъдат изпратени на съда и с обикновена поща, за да бъдат приобщени към производството. Тези документи включват формуляри за делба на имущество и подялба на пенсия за старост, формуляри за промяна на родителски права, за попечителство/настойничество над пълнолетен, за доверително управление на имущество и наставничество, декларации от експерти и преводачи, формуляри за неплатежоспособност, формуляри във връзка с европейски процедури по заповед за плащане или по искове с малък материален интерес и формуляри за обжалване в апелативни производства.

Информацията, която е важна за съдебния процес и също така информацията, която гарантира независимостта на съдиите, се регистрира централно и е налична онлайн за широката общественост чрез уебсайта Връзката отваря нов прозорецhttp://www.rechtspraak.nl/. Това се отнася за Централния регистър за попечителство/настойничество над пълнолетни лица (Centraal Curateleregister), Централния регистър за несъстоятелност (Centraal Insolventieregister), регистъра на семейното имущество (huwelijksgoederenregister) и регистъра на допълнителните длъжности, заемани от служители на съдебната система (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht), справки с които могат да се правят онлайн.

Последна актуализация: 11/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Автоматизирана обработка - Австрия

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Да, съдебно производство може да се образува онлайн чрез австрийската платформа за електронно правосъдие (ERV). За тази цел обаче е необходима регистрация към една от няколко възможни клирингови къщи, които препращат входящите данни към съдебната система. Регистрацията не е безплатна. Има основна такса от около 20,00 EUR на месец, плюс такса от около 0,30 EUR на всяко качване на данни. Препоръчано писмо струва около 3,00 EUR в Австрия.

На разположение е и система за безплатно въвеждане на данни посредством гражданска карта. За разлика от австрийската платформа за електронно правосъдие обаче, предоставяната услуга не позволява на гражданина да бъде отговорено по същия начин.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Австрийската платформа за електронно правосъдие позволява онлайн комуникация между съдилищата и прокуратурите, от една страна, и страните по производствата, от друга страна, по същия начин, както и на хартиен носител. Тя може да се използва за всички видове производства. Няма производства, които винаги трябва да се образуват по интернет.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Услугата е на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Основанията за иска и всички процесуални данни, които се изискват за иска, трябва да бъдат подадени в определената XML структура (или като PDF приложение към тази структура).

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Предаването на данни чрез австрийската платформа за електронно правосъдие е защитено с помощта на https протокол. За удостоверяване самоличността на всички участници се използват сертификати. Комуникацията между сървърите също е основана на сертификати. Необходимостта потребителите да се регистрират в точка за достъп (вж. точка 1 по-горе) осигурява допълнителна сигурност.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Вж. точка 5 по-горе (сертификати). Не се изисква електронен подпис. Централна услуга за отбелязване на датата и часа на подаване е достъпна само за вписванията в кадастъра и имотния регистър, за потвърждаване на успешно подаване на документи.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Съдебните такси за подаване на информация по електронен път се плащат чрез директен дебит. Като общо правило таксите за образуване на производство онлайн са същите, както за производства, образувани на хартиен носител. В някои случаи има отстъпки за подаване на документи по електронен път.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Няма разлика между варианта онлайн и варианта на хартиен носител. Правилата на гражданското процесуално право се прилагат еднакво за производствата, водени чрез австрийската платформа за електронно правосъдие. Дори и да не са заведени онлайн, исковете може да бъдат оттеглени онлайн.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Да, интернет може да се използва, за да се даде отговор на заведени искове, за подаване на жалби и т.н. Използването на австрийската платформа за електронно правосъдие като цяло не е задължително; адвокати, нотариуси, банки, застрахователни компании, фондове за обществено осигуряване, Федералната финансова агенция (Finanzprokuratur) и адвокатските колегии обаче трябва да използват австрийската платформа за електронно правосъдието.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Правилата на гражданското процесуално право се прилагат еднакво за производствата, водени онлайн.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Правилата на гражданското процесуално право се прилагат еднакво за производствата, водени онлайн.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Да, всички видове документи могат да се подават до съда чрез австрийската платформа за електронно правосъдие. Дори има възможност оригинални актове да се подават по електронен път при производства във връзка с имотния регистър и търговския регистър.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Да, чрез австрийската платформа за електронно правосъдие.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Да, чрез австрийската платформа за електронно правосъдие.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Да, чрез австрийската платформа за електронно правосъдие.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Да, чрез австрийската платформа за електронно правосъдие.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Да, страните и техните законни представители могат да правят онлайн справки в регистъра на делата по всички граждански и изпълнителни производства чрез клирингови къщи, но само за собствените си дела. Правата на справка се проверяват с помощта на уникален адресен код, предоставян на всяко лице с права за справка.

Последна актуализация: 20/09/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Автоматизирана обработка - Полша

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

През интернет може да се започне производство, известно като „електронно производство за издаване на заповед за плащане“ (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU). Първият етап от това производство се провежда без участието на длъжника. Длъжникът може да предприеме защитни действия само след като заповедта за плащане бъде издадена и му бъде връчена.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Електронно производство за издаване на заповед за плащане може да бъде образувано в случаите, отнасящи се до парични вземания, независимо от стойността на предмета на спора.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Искова молба в електронно производство за издаване на заповед за плащане може да бъде подадена в електронния съд (e-sąd) по всяко време.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Специализиран софтуер, създаден за електронния съд, преобразува автоматично текстовия файл, съдържащ исковата молба, във формат и структура, изисквани от електронният съд.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Данните са защитени посредством редица съвременни решения в областта на информационните технологии, включително системата CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). CAPTCHA е една от технологиите за защита на уебсайтове, която позволява предаването само на данни, въведени от хора. В този случай CAPTCHA защитава уеб портала от профили, които са създадени от машини. Системата проверява това, като иска от потребителя да въведе определен текст, показан във вид на картина. Текстът е умишлено изкривен, за да не може да бъде прочетен с технология от вида OCR (Optical Character Recognition) (набор от технологии илиВръзката отваря нов прозорецсофтуерни приложения за разпознаване на символи или текстове в Връзката отваря нов прозорецграфичен Връзката отваря нов прозорецрастерен Връзката отваря нов прозорецфайл), но е достатъчно четлив, за да бъде разпознат от човек. Прочетеният от картината код трябва да бъде въведен в полето с използване на малки или главни букви.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Електронният подпис задължително се използва за подписването на исковата молба и на другите молби в електронното производство за издаване на заповед за плащане. Могат да се използват следните видове подписи:

a) Обикновен електронен подпис, който може да бъде получен безплатно от уебсайта за EPU. Преди това трябва да си създадете профил. След активирането на профила трябва да се подаде заявление за издаване на сертификат от Центъра за сертификация на EPU и да изчакате потвърждение, че сертификатът е издаден (около 2 часа). След това трябва да свалите сертификата. За правилното инсталиране на сертификата в операционната система се изисква парола за този сертификат. Паролата се изпраща по електронната поща. Ако изгубите сваления сертификат, трябва да подадете ново заявление за издаване на сертификат. Обикновеният електронен подпис може да се използва само в електронни процедури. Срокът на валидност на сертификата за обикновен електронен подпис е една година.

б) Квалифициран електронен подпис, удостоверен с валиден квалифициран сертификат. След като регистрирате потребителски профил, ще можете автоматично да използвате квалифициран електронен подпис. Преди това обаче трябва да се снабдите самостоятелно с квалифициран електронен подпис.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Съдебната такса, дължима в електронното производство за издаване на заповед за плащане, се заплаща само по електронен път чрез доставчик на платежни услуги. Тя възлиза на една четвърт от таксата, дължима в традиционното производство за издаване на заповед за плащане.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Ищецът в електронното производство за издаване на заповед за плащане може да оттегли исковата молба преди производството да е приключило с влязло в сила решение. За тази цел трябва да се подаде молба. Молбата следва да съдържа волеизявлението на ищеца за оттегляне на иска и номер на банкова сметка. Ищецът може да оттегли исковата молба изцяло и в този случай той се отказва от правна закрила за всички претенции, предявени в исковата молба (в пълния им размер). Исковата молба може също така да бъде оттеглена частично, което е известно като „частично оттегляне на иск“. Едновременно с оттеглянето на исковата молба ищецът може да заяви, че се отказва от предявената претенция (изоставя претенцията). В молбата за оттегляне на исковата молба се посочва номер на банкова сметка, по която да бъде възстановена съдебната такса. Съдебната такса се възстановява, ако исковата молба е оттеглена преди издаването на заповедта за плащане.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Ответникът в електронното производство за издаване на заповед за плащане не може да отговаря през интернет. Първият документ, който се връчва на ответника по електронното производство за издаване на заповед за плащане, е заповед за плащане. Ответникът може да я обжалва, като подаде възражение (в традиционна или електронна форма).

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Ответникът в електронното производство за издаване на заповед за плащане не може да отговаря на исковата молба. Единственият начин за обжалване на заповедта за плащане е чрез подаването на възражение до съда (в традиционна или електронна форма). В този случай заповедта за плащане става нищожна и няма правно действие. Делото се препраща от електронния съд в компетентния съд по местоживеенето/седалището на ответника и се разглежда в друго производство.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Заповедта за плащане, издадена в електронното производство за издаване на заповед за плащане, влиза в сила две седмици след връчването ѝ на ответника. Влязла в сила заповед за плащане, която е издадена в електронното производство за издаване на заповед за плащане и е вписана в информационната система, представлява изпълнително основание. Заповедта за плащане, издадена в електронното производство за издаване на заповед за плащане, се обявява за подлежаща на изпълнение посредством електронна изпълнителна заповед.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

В електронното производство за издаване на заповед за плащане, към молбите, подадени с електронни средства, не могат да бъдат прилагани документи.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Съдебните документи в електронното производство за издаване на заповед за плащане се връчват на ищеца с електронни средства. След образуване на производството чрез подаване на искова молба през уебсайта на електронния съд, на ищците се предоставя достъп до специална секция в този уебсайт, която им позволява да получават кореспонденция от съда. Съдебните документи се връчват на ищеца чрез системата за пренос на данни, която подпомага електронното производство за издаване на заповед за плащане (електронно връчване на съдебни документи). Съдебните документи се връчват на ищеца електронно, само ако ответникът е изразил съгласие с този начин на връчване на съдебни документи.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Съдебните решения в електронното производство за издаване на заповед за плащане са електронни.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Да, само в електронното производство за издаване на заповед за плащане.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Ако изпълнителната заповед се отнася до съдебно решение, постановено в електронно производство за издаване на заповед за плащане, искането за образуване на изпълнително производство може да бъде подадено с електронни средства. То трябва да бъде подадено през системата за пренос на данни, която подпомага електронното производство за издаване на заповед за плащане.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

В хода на електронното производство за издаване на заповед за плащане страните имат пълен достъп до файловете за тяхното дело. Достъпът се предоставя от системата за пренос на данни, която подпомага производството. Достъпните документи могат също така да се отпечатват. В производствата, различни от електронното производство за издаване на заповед за плащане, това не е възможно.

Последна актуализация: 15/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Автоматизирана обработка - Румъния

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Съгласно член 199, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс молбата може да бъде подадена лично или чрез представител по пощата, с куриер, по факс, или може да бъде сканирана и изпратена с електронна поща или като електронен документ.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Молби в гражданските производства могат да бъдат сканирани и изпращани с електронна поща или като електронни документи. Няма процедури, които могат да се извършват единствено по интернет.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Тази система е на разположение по всяко време.

Съгласно член 199, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс, молбата, която е подадена лично или чрез представител по пощата, с куриер, по факс, или е била сканирана и изпратена с електронна поща или като електронен документ, се регистрира и датира чрез полагане на входящ печат. След регистрацията, молбата и придружаващите документи, включително, ако е приложимо, доказателства за начина, по който са изпратени в съда, се предават на председателя на съда или на негов упълномощен представител, който незабавно пристъпва към назначаването на съдебен състав на случаен принцип, в съответствие със закона.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Гражданският процесуален кодекс не предвижда използването на стандартни образци на исканията. Общите гражданскопроцесуални правила определят съдържанието на някои видове искания в гражданското съдопроизводство (например искова молба, защита, насрещен иск).

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Сигурният пренос и съхранение на данните се осъществяват с помощта на инструменти, които са типични за електронните пощенски системи, като например защитни стени, сертификати, антивирусни програми и контрол на достъпа въз основа на ролята на потребителя, съпътствани от прилагането на добри практики в областта.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Съгласно член 148, параграфи 2 и 5 от Гражданския процесуален кодекс, молби могат да бъдат изпращани в съдилищата като електронни документи, ако са изпълнени съответните нормативни изисквания. Молбата следва да включва и подпис. Подписът може да бъде положен върху документа, който е сканиран и изпратен с електронна поща. Подписът може да бъде електронен, ако молбата е във формата на електронен документ, изпратен с електронна поща.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Да, съдебни такси се заплащат в съответствие с Извънредно правителствено постановление № 80/2013 относно съдебните гербови налози, но размерите им не се различават. Съдебните гербови налози се внасят от лицето, което ги дължи, чрез банков превод или онлайн, по отделна приходна сметка на местния бюджет „Съдебни гербови налози и други гербови налози“, открита на името на административно-териториалната единица, в която се намира постоянното или временното местожителство на физическото лице или седалището на юридическото лице. Ако лицето, което дължи съдебния гербов налог, няма постоянно или временно местожителство, или съответно седалище в Румъния, съдебният налог се внася в местния бюджет на административно-териториалната единица, където намира съдът, в който са подадени искът или молбата.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Да, условията са същите, при които ищецът може да се оттегли съдебното дело. Съгласно член 406 от Гражданския процесуален кодекс, ищецът може по всяко време да се оттегли от делото с устно изявление в съдебното заседание или с писмена молба.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Не е задължително ответникът да използва интернет.

Съгласно член 149, параграф 4 и член 154, параграф 6 от Гражданския процесуален кодекс, призовките и всички процесуални документи се съобщават служебно от длъжностни лица на съда или от други служители на съда, както и от представители или служители на други съдилища в областта, където се намира лицето — адресат на акта. Съобщаването на призовки и други процесуални документи може също така да се извърши от секретаря на съда с телефакс, електронна поща или с друго средство, което гарантира изпращането на текста на документа и потвърждаването на неговото получаване, ако страната е предоставила на съда съответните данни за тази цел. За целите на потвърждаването, заедно с процесуалния документ съдът изпраща формуляр, който съдържа: името на съда, датата на съобщаване, името на секретаря, отговарящ за изпращането, и информация за съобщаваните документи. Попълненият от получателя формуляр, в който трябва да фигурират датата на получаване, четливо изписаното име и подписът на лицето, отговарящо за получаването на кореспонденцията, се изпраща на съда с телефакс, електронна поща или друго средство. Когато молбата е изпратена, в съответствие със закона, посредством факс или електронна поща, секретарят на съда е длъжен да изготви служебно копия от молбата. Разходите за това се поемат от страната, която има задължението да предостави копия.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Защитата се уведомява по начините, използвани за връчване на процесуалния документ. Вж. отговора на въпрос № 9.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Съгласно член 208 от Гражданския процесуален кодекс, санкцията за невнасяне на защита в установения от закона срок е еднаква и не зависи от начина на внасяне. Невнасянето на защита лишава ответника от правото да предоставя допълнителни доказателства или да подвига възражения, с изключение на тези, свързани с обществения ред, освен ако законът предвижда друго.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Вж. отговора на въпрос № 9.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Вж. отговора на въпрос № 9.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Вж. отговора на въпрос № 9.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Вж. отговорите на въпроси № 1 и № 9.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Съдебните документи, издавани в изпълнителни производства, се съобщават по общия ред, приложим за съобщаването на процесуални документи. Вж. отговора на въпрос № 1.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Не е приложимо.

Обаче уебстраниците на съда ( Връзката отваря нов прозорецhttp://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) или бюрата за информация в някои съдилища предоставят достъп до обобщена справка за съдебните решения по номер на делото, предмет на делото и имена на страните. Предвижда се в бъдеще справки в архивите на съда да могат да се правят от дома срещу заплащане на такса.

Последна актуализация: 04/05/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Автоматизирана обработка - Словакия

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Съдебни производства могат да бъдат инициирани през интернет, по-конкретно искове и други заявления могат да бъдат подавани електронно, ако върху тях е поставен сертифициран електронен подпис.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Възможността за електронно подаване е налична за всички видове искове и за всички заявления. Ако заявление по делото е внесено електронна форма без оторизация (без сертифициран електронен подпис), в срок до 10 дни то трябва да бъде внесено повторно на хартиен носител или в електронна форма със сертифициран електронен подпис, в противен случай съдът не разглежда заявлението. Съдът не изпраща специална покана до подателя за повторно внасяне на заявлението.

В случаи не несъстезателни производства заявлението може да бъде внесено във всеки окръжен съд, който е длъжен да го впише в своя регистър и незабавно да го препрати на компетентния съд. Това заявление има същото действие като заявлението, подадено в компетентния съд.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

По всяко време.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Не се изисква специален формат, съдиите разглеждат исковите молби според тяхното съдържание. Ако в исковата молба липсва конкретен реквизит, съдът издава разпореждане до страната да поправи или допълни молбата в срок, който не може да е по-кратък от 10 дни.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Условията за съхраняване и пренос на данни са установени в Закон № 543/2005 за процедурните и административните правила на окръжните съдилища, районните съдилища, Специалния съд и военните съдилища, изменен и допълнен (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy) (по-нататък наричан “PaOR”)

a) Процедурата за приемане на заявления със сертифициран електронен подпис през интернет е регламентирана в Закон № 215/2002 относно електронния подпис и за изменение и допълнение на някои закони, изменен и допълнен със Закон № 679/2004 (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.), и в Наредба NBU № 542/2002 относно реда и начина за използването на електронен подпис в стопанските и административните отношения (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom). Заявлението, получено по този начин, се изпраща в деловодството, което процедира в съответствие с раздел 129 от PaOR. Деловодството на съда поддържа регистър на заявленията, като използва софтуерно приложение;

б) Заявленията, получени без сертифициран електронен подпис, незабавно се изпращат в деловодството, което процедира в съответствие с раздел 129 от PaOR.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Заявление, което е подадено през интернет без сертифициран електронен подпис, в срок до 10 дни трябва да бъде внесено повторно на хартиен носител или в електронна форма със сертифициран електронен подпис, в противен случай съдът не разглежда заявлението. Ако заявлението е удостоверено със сертифициран електронен подпис, то не трябва да бъде допълвано. Точният час, на който заявлението е подадено, се записва и регистрира.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Да, дължат се съдебни такси за изготвяне на копие от иска и приложенията към него, които съставляват част от делото, и на копие от иска и приложенията към него, които се връчват на страните, ако искът е подаден по електронен път и е подписан със сертифициран електронен подпис в съответствие със Закон № 215/2002 относно електронния подпис и за изменение и допълнение на някои закони, изменен и допълнен със Закон № 679/2004 и Наредба NBU № 542/2002 относно реда и начина за използването на електронен подпис в стопанските и административните отношения, в размер на 0,1 евро на страница, но не по-малко от 10 евро на комплект, съставляващ иск или молба за образуване на производство и приложения към иска или молбата, и не по-малко от 3 евро всички останали заявления и приложенията към тях (точка 20а от приложението към Закон № 71/1992 за съдебните такси, изменен и допълнен (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení)).

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Да, всяко заявление може да бъде оттеглено, независимо от начина, по който е било подадено — оттегляне на иск — пълно или частично.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Ответникът има такава възможност, но не е длъжен да я използва.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Процедурата, приложима към електронните заявления, е установена в Закон № 543/2005 за процедурните и административните правила на окръжните съдилища, районните съдилища, Специалния съд и военните съдилища, изменен и допълнен.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Процедурата, приложима към електронните заявления, е установена в Закон № 543/2005 за процедурните и административните правила на окръжните съдилища, районните съдилища, Специалния съд и военните съдилища, изменен и допълнен..

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Доказателство е всяко средство, с което може да бъде установено съответното обстоятелство, доказателствено средство може да бъде всяко средство, с което може да бъде установено съответното обстоятелство. Документи могат да бъдат подавани в съда при съблюдаване на условията, установени в раздел 125 на Гражданския процесуален кодекс (Civilný sporový poriadok).

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

По смисъла на раздел 105 на Гражданския процесуален кодекс, писмени документи могат да бъдат връчвани през интернет. Документ, изпратен от съда, се счита за връчен на петия ден след изпращането му, дори ако адресатът не го е прочел.

Използването на интернет обаче не са допуска за връчването на съдебни решения, други актове на съда, призовки за производства и други писмени документи, които законът изиска да бъдат връчвани лично. Съдебното решение се връчва само лично, връчването през интернет е недопустимо.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Не. Съдебното решение се издава посредством компютърна технология върху бланка с предварително отпечатани герб на Република Словакия и следния текст: „Съдебно решение в името на Словашката република“. Писменото решение се подписва от председателя на съдебния състав или от съдията в случая на едночленен състав.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Жалбата може да бъде подадена през интернет. Ако жалбата е подадена в електронна форма без сертифициран електронен подпис, в срок до 10 дни тя трябва да бъде внесена повторно на хартиен носител или в електронна форма със сертифициран електронен подпис. Ако жалбоподателят не направи това, жалбата не се разглежда. Решението по жалбата не може да бъде издадено през интернет, то се издава единствено на хартиен носител.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Молбата за изпълнение на решението може да бъде подадена през интернет. Ако е подадена електронно без сертифициран електронен подпис, в срок до 10 дни тя трябва да бъде внесена повторно на хартиен носител или в електронна форма със сертифициран електронен подпис. Ако страната не направи това, молбата не се разглежда.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Страните и техните процесуални представители могат да правят справки в делата само лично и винаги в присъствието на служител на съда.

Уебсайтът на Министерството на Словашката република (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) осигурява възможност за търсене в базата данни със съдебни решения. Всеки може да търси и прави справки със съдебни решения по дата на постановяване, постановяващ съд, номер на дело, вид на решението, характер на решението, правна област, приложени нормативни разпоредби, име и фамилия на съдията или служителя на съда, постановил решението, както и по думи, използвани в решението („търсене в целия текст“).

Последна актуализация: 14/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Автоматизирана обработка - Финландия

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Да.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Автоматизираната обработка може да се ползва за подаване на искове за безспорни вземания, на молби за правна помощ (и молби за назначаване на процесуален защитник или служебен адвокат за оказване на правна помощ, както и когато адвокатът подава молба за възстановяване на разходите за такси и разноски от държавата) и за подаване на молби за принудително изпълнение (при частноправни молби за събиране на вземания, които се основават на постановление или решение на районния съд (käräjäoikeus).

Във Финландия няма производства, които са достъпни изключително по интернет.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Услугата е достъпна по всяко време.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

За дружествата и организациите, които често подават искове, е предоставен XML образец. Отделен електронен онлайн формуляр е на разположение на гражданите и предприятията.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Услугата за автоматизирана обработка на финландските съдилища е защитена с криптиран https протокол за трансфер на файлове. Данните, подавани от съдилищата, се съхраняват на защитен сървър, откъдето заинтересованите страни могат да изтеглят съответните документи.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Потребителите трябва да влязат в своя профил, за да изтеглят файлове от защитения сървър.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

За производствата, образувани по електронен път, както и за образуваните по конвенционален път се дължат едни и същи такси. Районните съдилища начисляват такси на молителите и ищците след края на всяко производство. Размерът на таксата зависи от естеството на делото и сложността на производството.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Едни и същи принципи се прилагат както към производствата, образувани по електронен път, така и към исковете, заведени по конвенционален, а не по електронен път.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Ответникът може да отговори по интернет, но използването на интернет не е задължително.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

От гледна точка на процедурата няма разлики между производството по електронен път и конвенционалното производство.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

От гледна точка на процедурата няма разлики между производството по електронен път и конвенционалното производство.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Да. Искови молби, реплики и други съдебни документи могат да бъдат изпращани до съдилищата и по електронна поща.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Документи, за които не се изисква връчване с обратна разписка (като реплики, призовки за предварителното и основното съдебно заседание и резюмета на съдебни решения), може да се изпращат до заинтересованите страни по електронна поща.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Съдебните решения може да бъдат изпращани до страните по делото и по електронен път при поискване. Получателят, или неговият пълномощник, трябва да се идентифицира при изтегляне на съдебното решение чрез електронната услуга.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Понастоящем не е възможно обжалване по електронен път.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Молбите за събиране на присъдени вземания може да се подават по електронен път. Автоматизираната обработка е достъпна за частноправни молби за събиране на вземания, които се основават на решение или постановление на районния съд.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Да. Ищците могат да следят движението по своите дела, като влязат в профила си в онлайн услугата, ако производството е образувано по интернет.

Последна актуализация: 14/03/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Автоматизирана обработка - Швеция

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

В Швеция исковата молба в случай на спор трябва да бъде подадена в писмена форма и да бъде собственоръчно подписана от ищеца или от негов представител. Изискването за собственоръчен подпис предполага, че искова молба не може да бъде подадена по електронен път.

Същото се отнася и за заявленията за издаване на заповед за плащане, подавани пред шведския Орган за принудително изпълнение. По отношение на заповедите за плащане обаче съществуват определени възможности шведският Орган за принудително изпълнение да освободи от горното изискване лица, които подават голямо количество заявления за издаване на заповеди за плащане.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Както се вижда от отговора на въпрос 1, това е възможно само в определени изключителни случаи в рамките на съкратено изпълнително производство.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Не съществува интернет услуга за завеждане на дело.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Не съществува интернет услуга за завеждане на дело.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Не съществува интернет услуга за завеждане на дело.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Не съществува интернет услуга за завеждане на дело.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Не съществува интернет услуга за завеждане на дело.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Не съществува интернет услуга за завеждане на дело.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Не съществува интернет услуга за завеждане на дело. Както се вижда обаче от отговора на въпрос 12, по принцип е възможно подаването чрез интернет на писмена защита и други процесуални документи, за които няма изискване да са собственоръчно подписани.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Не съществува интернет услуга за завеждане на дело.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Не съществува интернет услуга за завеждане на дело.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Документи, за които няма изискване да са собственоръчно подписани, могат да се подават по електронен път. Това означава, че по принцип е възможно всички документи с изключение на исковата молба да бъдат подадени по електронен път. Съдът може обаче да прецени във връзка с конкретно дело, че неподписан оригинален документ, подаден по електронен път, трябва да бъде потвърден от подателя му чрез предоставяне на подписан оригинален документ.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Няма пречка даден орган да изпрати документ по електронен път и получаването на този документ да бъде потвърдено по електронната поща, например ако това се счита за необходимо по силата на действащи разпоредби относно личните данни и други въпроси.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Съдебните решения се изпращат по пощата, освен ако страната е поискала друг начин на изпращане. Когато е уместно, например при отчитане на действащите разпоредби относно личните данни, се допуска изпращане на документите по факс или по електронната поща, както и предоставянето им по друг начин в електронен вид.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Възможно е да се подаде жалба по електронната поща. Когато е необходимо, съдът може да поиска от жалбоподателя да потвърди жалбата, като предостави оригинален подписан документ.

Във връзка с призовките вж. отговора на въпрос 13.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Заявление за принудително изпълнение може да се подаде от правоимащата страна или от неин представител устно или писмено. При подаване на устно заявление заявителят (страната, която иска принудително изпълнение) трябва да се свърже с шведския Орган за принудително изпълнение. Писменото заявление трябва да бъде подписано от заявителя или негов представител. Шведският Орган за принудително изпълнение може обаче да разреши на страна, която подава голям брой заявления, да ги подаде по електронен път.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Не.

Последна актуализация: 14/03/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.