Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница шведски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Швеция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

В Швеция исковата молба в случай на спор трябва да бъде подадена в писмена форма и да бъде собственоръчно подписана от ищеца или от негов представител. Изискването за собственоръчен подпис предполага, че искова молба не може да бъде подадена по електронен път.

Същото се отнася и за заявленията за издаване на заповед за плащане, подавани пред шведския Орган за принудително изпълнение. По отношение на заповедите за плащане обаче съществуват определени възможности шведският Орган за принудително изпълнение да освободи от горното изискване лица, които подават голямо количество заявления за издаване на заповеди за плащане.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Както се вижда от отговора на въпрос 1, това е възможно само в определени изключителни случаи в рамките на съкратено изпълнително производство.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Не съществува интернет услуга за завеждане на дело.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Не съществува интернет услуга за завеждане на дело.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Не съществува интернет услуга за завеждане на дело.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Не съществува интернет услуга за завеждане на дело.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Не съществува интернет услуга за завеждане на дело.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Не съществува интернет услуга за завеждане на дело.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Не съществува интернет услуга за завеждане на дело. Както се вижда обаче от отговора на въпрос 12, по принцип е възможно подаването чрез интернет на писмена защита и други процесуални документи, за които няма изискване да са собственоръчно подписани.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Не съществува интернет услуга за завеждане на дело.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Не съществува интернет услуга за завеждане на дело.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Документи, за които няма изискване да са собственоръчно подписани, могат да се подават по електронен път. Това означава, че по принцип е възможно всички документи с изключение на исковата молба да бъдат подадени по електронен път. Съдът може обаче да прецени във връзка с конкретно дело, че неподписан оригинален документ, подаден по електронен път, трябва да бъде потвърден от подателя му чрез предоставяне на подписан оригинален документ.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Няма пречка даден орган да изпрати документ по електронен път и получаването на този документ да бъде потвърдено по електронната поща, например ако това се счита за необходимо по силата на действащи разпоредби относно личните данни и други въпроси.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Съдебните решения се изпращат по пощата, освен ако страната е поискала друг начин на изпращане. Когато е уместно, например при отчитане на действащите разпоредби относно личните данни, се допуска изпращане на документите по факс или по електронната поща, както и предоставянето им по друг начин в електронен вид.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Възможно е да се подаде жалба по електронната поща. Когато е необходимо, съдът може да поиска от жалбоподателя да потвърди жалбата, като предостави оригинален подписан документ.

Във връзка с призовките вж. отговора на въпрос 13.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Заявление за принудително изпълнение може да се подаде от правоимащата страна или от неин представител устно или писмено. При подаване на устно заявление заявителят (страната, която иска принудително изпълнение) трябва да се свърже с шведския Орган за принудително изпълнение. Писменото заявление трябва да бъде подписано от заявителя или негов представител. Шведският Орган за принудително изпълнение може обаче да разреши на страна, която подава голям брой заявления, да ги подаде по електронен път.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Не.

Последна актуализация: 14/03/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.