Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница испански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Испания
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Да.

Това е задължително изискване за съдебните процесуални представители (procuradores) и за други законни представители.

Частни лица (физически и юридически лица) могат да избират тази възможност от 1 януари 2017 г., а до края на 2017 г. тя ще бъде въведена повсеместно. Министерството на правосъдието поддържа регистър, който е достъпен по електронен път и съдържа подробна информация за съответните ресурси и адреси.

За да се гарантира достоверността на съдържанието и за да се представи доказателство за изпращане и получаване, се изисква електронен подпис.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Процедурата е възможна за всички граждански производства.

Достъпът за частни лица обаче е в процес на въвеждане, въпреки че в някои части на страната може да бъде временно ограничен до процедури за заповед за плащане.

Съдебните процесуални представители и други законни представители трябва да започнат производството по интернет; за частните лица този начин не е задължителен.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Достъпна е 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Тъй като обаче някои дни са неработни, ако процедурата е започнала в неработен ден, тя ще бъде приключена на следващия работен ден.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Няма задължителен формат. В случай че електронният документ е твърде голям и спира работата на системата, той трябва да бъде подаден на хартиен носител.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Компетентните органи на публичната администрация носят отговорност за въвеждането на подходящи електронни системи. Сигурността се гарантира чрез система за предварително удостоверяване на електронните подписи на практикуващите юристи, докато достъпът за упълномощените длъжностни лица е възможен чрез криптографски карти и цифрови удостоверения. Системата трябва да гарантира достоверността на съдържанието и да предоставя доказателство за изпращане и получаване.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Да, чрез система за предварително удостоверяване.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Такси за исковите молби се заплащат от юридическите лица, но не и от физическите лица. За всички искови молби, независимо дали са подадени по електронен път, или чрез други средства, заплащането трябва да се извърши по електронен път по интернет, като трябва да бъде придружено от доказателство за плащането. (Неизпълнението на това изискване може да бъде коригирано на по-късна дата).

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Искови молби, които са подадени по електронен път, могат да бъдат официално оттеглени при същите условия, при които и молбите, подадени на хартиен носител. След като исковата молба вече е подадена, нейното разглеждане не може да бъде спряно.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Не: всяка страна ще отговори, като използва съответната процедура, което зависи от това, дали тя е практикуващ юрист или не. За частни лица подаването по електронен път не е задължително.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Нищо: електронната процедура се прилага само за подаването на документи и обявления, връчени на процесуалните представители на страните. Съдебните производства не се обработват автоматично. Съдът ще предостави документа в електронна форма и/или на хартиен носител и той ще бъде връчен или по електронен път, или физически, в зависимост от това, кои правила се прилагат и какво са избрали страните.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Нищо: електронната процедура се прилага само за подаването на документи и обявления, връчени на процесуалните представители на страните. Съдебните производства не се обработват автоматично. Съдът ще предостави документа в електронна форма и/или на хартиен носител и той ще бъде връчен или по електронен път, или физически, в зависимост от това кои правила се прилагат и какво са избрали страните.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Да. Съдилищата са снабдени с оборудване за получаване на документи по електронен път. Документите могат да бъдат подадени по електронен път чрез процесуалните представители на страните.

Подаването по електронен път е възможно за всички производства.

Необходимо е предварително удостоверяване на електронния подпис на законния представител.

Частните лица също могат да подават документите си по електронен път, както е посочено по-горе, ако са избрали този вариант.

При искане от страна на съда трябва да бъде представен и оригиналният документ, като в този случай той може да бъде изпратен по пощата.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Да. Това е задължително за процесуалните представители на страните. За частни лица това не е задължително и се извършва след предварително удостоверяване.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Да. Това е задължително за процесуалните представители на страните. За частни лица това не е задължително и се извършва след предварително удостоверяване.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Да. Това е задължително за процесуалните представители на страните. За частни лица това не е задължително и се извършва след предварително удостоверяване.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Да. Това е задължително за процесуалните представители на страните. За частни лица това не е задължително и се извършва след предварително удостоверяване.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Не, нито практикуващите юристи, нито самите страни могат да правят онлайн справки по дела, тъй като извършването на онлайн справки по дела в гражданското производство не е възможно в цялата държава. Тази възможност е въведена само в някои части на страната.

Последна актуализация: 04/05/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт