Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Холандия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Холандският парламент прие нормативна уредба, която създава условия и дори изисква гражданските и административните производства да се провеждат в електронна форма. Тази нормативна уредба ще бъде въведена поетапно през периода 2017—2021 г. През 2017 г. електронни производства са възможни по делата за убежище и попечителство, както и по граждански искове със задължително процесуално представителство, заведени в съдилищата на Централна Нидерландия и Гелдерланд.

Административни съдопроизводства могат да се провеждат в електронна форма чрез Бюрото за цифрови услуги по административно право (Digitaal loket bestuursrecht), а управителите и синдиците могат да подават счетоводни отчети и решения за освобождаване от отговорност чрез Регионалното бюро за цифрови услуги (Digitaal loket kanton) (http://www.rechtspraak.nl/).

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

От септември 2017 г. производствата по граждански искове със задължително процесуално представителство се провеждат само в електронна форма, когато тези искове се разглеждат от съдилищата в Централна Нидерландия и Гелдерланд. Очаква се от пролетта на 2018 г. това изискване да се прилага навсякъде в Нидерландия за исковете от същия вид. По отношение на всички останали производства, нормативната уредба, която позволява електронното им провеждане, ще бъде въведена поетапно до 2021 г.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Системата за електронни производства е на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъп по бюрото за помощ към центъра за съдебни услуги (rechtsspraakservicecentrum) е възможен по електронен път или по телефон между 8:00 ч. и 20:00 ч.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Да. Процесът може да започне с подаване на заявление за образуване на производство (procesinleiding) през уеб портала за съдебни услуги.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Да, при подаването на документи се изисква електронна идентификация. За тази цел адвокатите мога да използват своя адвокатски пропуск, а за гражданите са предвидени няколко възможности, включително използването на личния им код за достъп „DigiD“ или на електронен идентификатор (за стопански субекти). Допустимите средства за идентификация са определени от закона.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Да, съдебни такси се дължат във всички производства. Адвокатите поддържат текущи сметки за разплащания със съдебната система. Съдебните такси при електронните производства се заплащат електронно. При липсата на плащане не се предприемат (следващи) стъпки по образуване на производството.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Да, законът и процедурният правилник на съдебната система определят реда и начина за оттегляне на искове.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Да. Ако е приложима нормативната уредба за електронните производства, ответникът може да отговори онлайн. Ако ответникът има адвокат, отговорът задължително се изпраща онлайн. Ако ответникът има право да действа от свое име, отговорът може да бъде и на хартиен носител.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Електронните производства се провеждат изцяло онлайн. Ответникът бива известяван с електронна поща за всеки нов документ, въведен в електронната папка на делото. Ответниците могат да добавят свои документи и да правят справки в делата си по електронен път. Решението на съда се съобщава по електронен път.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Ако другата страна е надлежно уведомена за делото, то може да бъде решено задочно поради неявяване. На другата страна се изпращат писмени уведомления за извършените процесуални действия.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Вж. отговора на първия въпрос. Изпращането на съобщения и документи с електронна поща не е разрешено, тъй като не може да се гарантира необходимото ниво на сигурност.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Не, съдебни документи не могат да бъдат връчвани или обявявани през интернет. Много съдебни решения обаче се публикуват на уебсайта http://www.rechtspraak.nl/ и получават номер „LJN“, с който лесно могат да бъдат намерени. Обикновено председателят на съдебния състав решава дали решението трябва да бъде публикувано на горепосочения уебсайт. В интернет не се публикуват всички съдебни решения, а само избрани решения, които са важни за правораздаването или са предмет на значителен (медиен) интерес.

Имената на лицата, посочени в решението, се анонимизират с оглед опазване на тяхната лична неприкосновеност. Стопански субекти и лица, работещи със съда в професионално качество, не се анонимизират.

Когато производството може или трябва да бъде електронно, решението се поставя в електронната папка на делото. По този начин решението се обявява на страните.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Не, публикуването в интернет се извършва след уведомяването на страните, следователно след датата на решението. Вж. също така отговора на въпрос № 13.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Това е възможно само в случаите, когато производството може или трябва да бъде електронно.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Не.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Да, в случаите, когато производството може или трябва да бъде електронно, страните могат да правят справки с документите по делото по всяко време. Страните трябва да получат разрешение за това посредством признат код за достъп.

Някои формуляри могат да бъдат изтегляни от уебсайта http://www.rechtspraak.nl/, но тези документи трябва да бъдат изпратени на съда и с обикновена поща, за да бъдат приобщени към производството. Тези документи включват формуляри за делба на имущество и подялба на пенсия за старост, формуляри за промяна на родителски права, за попечителство/настойничество над пълнолетен, за доверително управление на имущество и наставничество, декларации от експерти и преводачи, формуляри за неплатежоспособност, формуляри във връзка с европейски процедури по заповед за плащане или по искове с малък материален интерес и формуляри за обжалване в апелативни производства.

Информацията, която е важна за съдебния процес и също така информацията, която гарантира независимостта на съдиите, се регистрира централно и е налична онлайн за широката общественост чрез уебсайта http://www.rechtspraak.nl/. Това се отнася за Централния регистър за попечителство/настойничество над пълнолетни лица (Centraal Curateleregister), Централния регистър за несъстоятелност (Centraal Insolventieregister), регистъра на семейното имущество (huwelijksgoederenregister) и регистъра на допълнителните длъжности, заемани от служители на съдебната система (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht), справки с които могат да се правят онлайн.

Последна актуализация: 11/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт