Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Хърватия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Не е възможно.

Искови молби, отговори на искови молби, жалби и други волеизявления, искания и съобщения, отправени извън съдебното заседание, се подават в писмена форма (писмени изявления). Страната или нейният процесуален представител се подписва под писмените изявления.

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Не се прилага.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Не се прилага.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Не се прилага.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Не се прилага.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Не се прилага.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Не се прилага.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Не се прилага.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Не се прилага.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Не се прилага.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Не се прилага.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Законът за изменение на Гражданския процесуален закон (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Държавен вестник на Република Хърватия), № 25/13), който влезе в сила на 1 април 2013 г., предвижда възможността за подаване на документи по електронен път в производства пред търговските съдилища. Тъй като все още не е въведена единна ИТ система, тези разпоредби все още не се прилагат на практика.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Услугата за електронно табло за обявления (e-Oglasna ploča) е разработена и се изпълнява, което прави възможно връчването на съдебни документи на участниците в съдебното производство чрез таблото за обявления, като се използват ИТ решения.

На електронното табло за обявления се публикуват в съответствие с разпоредбите на член 335 от Гражданския процесуален закон (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Държавен вестник на Република Хърватия), № 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 и 89/14) съдебни решения и всички документи по смисъла на член 8 от Закона за принудителното изпълнение (Ovršni zakon) (Narodne Novine (NN; Държавен вестник на Република Хърватия), № 112/12, 25/13, 93/14 и 55/16).

Освен това на електронното табло за обявления се публикуват всички документи, които са публикувани съгласно процедурните правила относно таблото за обявления на съда.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Не е възможно.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Подаването на жалба по интернет не е възможно и страната може да бъде уведомена за решението спрямо нея посредством електронното табло за обявления, ако са изпълнени правните изисквания.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Не е възможно.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Не се прилага.

Последна актуализация: 23/08/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт