Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Tidsfrister

Frankrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Ange de olika tidsfrister som finns i civilrättsliga mål.

Utöver rena förfarandefrister (délais de procédure) innehåller fransk lagstiftning även bestämmelser om preskriptionsfrister (délais de prescription) och preklusionsfrister (délais de forclusion).

Preskriptionsfrister (délais de prescription) är tidsperioder som när de löper ut innebär att en person förvärvar äganderätt till egendom (délai de prescription acquisitive) eller en innehavare av en rättighet förlorar sin rätt att utöva denna (délai de prescription extinctive). Tidsfrister kan skjutas upp (suspendu) eller avbrytas (interrompu). Om en preskriptionsfrist skjuts upp och orsaken till uppskjutningen senare förvinner fortsätter fristen att löpa under den tid som är kvar. Om en preskriptionsfrist avbryts och orsaken senare försvinner börjar fristen löpa på nytt.

Preklusionsfrister (délais de forclusion) begränsar hur länge rätten att väcka talan kan utövas. Preklusionsfrister får inte skjutas upp. I regel får de inte heller avbrytas. Enligt artiklarna 2241 och 2244 i civillagen avbryter emellertid vissa steg i processen, som t.ex. kallelse att inställa sig vid domstol eller utmätning eller andra verkställighetsåtgärder dessa frister.

Förfarandefrister (délais de procédure) är sådana frister som tillämpas när ett domstolsförfarande har inletts. De fastställs i lag eller av domstolen. Till skillnad från preklusionsfrister hindrar förfarandefrister inte talan från att väckas. Dessa frister får inte skjutas upp eller avbrytas.

2 Lämna en förteckning över de dagar som enligt ert lands lagstiftning är helgdagar, i enlighet med rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971.

Enligt gällande lagstiftning har Frankrike följande allmänna helgdagar:

 • Söndagar
 • Den 1 januari
 • Annandag påsk
 • Den 1 maj
 • Den 8 maj
 • Kristi himmelfärdsdag
 • Annandag pingst
 • Den 14 juli
 • Jungfru Marie himmelsfärdsdag (den 15 augusti)
 • Alla helgons dag (den 1 november)
 • Den 11 november
 • Juldagen (den 25 december)

Allmänna helgdagar har inrättats på vissa platser (vissa utomeuropeiska departement départements) och förvaltningsområden (communautés territoriales)) för att minnas avskaffandet av slaveriet: den 27 maj för Guadeloupe, den 10 juni för Franska Guyana, den 22 maj för Martinique, den 20 december för Réunion och den 27 april för Mayotte.

I departementen Alsace-Moselle är annandag jul (den 26 december) och långfredagen allmänna helgdagar.

3 Vilka är generella reglerna om tidsfrister i civilrättsliga förfaranden?

Sedan lag nr 2008-561 av den 17 juni 2008 trädde i kraft (som innehåller övergångsbestämmelser) är den preskriptionsfrist efter vilken en rättighet går förlorad enligt allmän lag fem år (i stället för som tidigare 30 år).

Det finns dock en mängd undantag till denna princip. Vid en talan om civilrättsligt ansvar vid en händelse som lett till kroppsskada har preskriptionsfristen fastställts till 10 år från dagen för den ursprungliga skadan eller den händelse som förvärrade skadan. Vid en talan om äganderätt till fast egendom är preskriptionsfristen 30 år.

Preklusions- och förfarandefristernas längd varierar beroende på saken i målet och det aktuella förfarandet.

4 Om en handling eller en formalitet ska företas inom en viss tidsfrist, när börjar då denna tidsfrist löpa?

När det gäller förfarandefrister anges det i artikel 640 i civilprocesslagen att när en handling eller formalitet måste företas inom en angiven tidsperiod så börjar tiden att löpa från dagen för den handling, händelse, beslut eller delgivning som gett upphov till fristen.

Samma regel gäller för preskriptions- och preklusionsfrister, med förbehåll för vissa särskilda bestämmelser. Enligt artikel 2226 i civilprocesslagen kan t.ex. en talan om civilrättsligt ansvar vid kroppsskada inte väckas när det har gått 10 år från dagen för den ursprungliga skadan eller den händelse som förvärrade skadan.

5 Kan det sätt på vilket en handling har delgetts påverka eller ändra den tidpunkt från vilken en tidsfrist börjar löpa (dvs. delgivning genom stämningsman eller per post)?

När en handling delges av en stämningsman (huissier) är delgivningsdagen enligt artikel 664-1 i civilprocesslagen den dag handlingen personligen delges i adressatens hem eller bostad, eller den dag stämningsmannen upprättar den officiella delgivningsrapporten med de åtgärder som vidtagits för att hitta adressaten. När en handling delges på elektronisk väg är delgivningsdagen och delgivningstidpunkten den dag och den tidpunkt handlingen överförs till adressaten.

När en handling delges med post är delgivningsdagen enligt artiklarna 668 och 669 i civilprocesslagen, för avsändaren, dagen för avsändandet och, för adressaten, den dag brevet mottogs. Avsändningsdagen är den dag som anges på poststämpeln. Mottagningsdagen är den dag som anges på det undertecknade mottagningsbeviset (récipissé) eller det delgivningskvitto (émargement) som adressaten har undertecknat. Om handlingen delges med rekommenderat brev med mottagningsbevis (avis de réception) är mottagningsdagen den dag som posten anger när brevet överlämnas till adressaten.

Som ett undantag anges i artikel 647-1 i civilprocesslagen att delgivningsdagen vid en stämning i ett utomeuropeiskt territorium, Nya Kaledonien eller utomlands, för avsändaren är den dag stämningsmannen eller domstolens kansli (greffe) sände iväg stämningen, eller i annat fall den dag stämningen mottogs av ansvarig åklagarmyndighet (parquet).

6 När börjar en tidsfrist att löpa om datumet räknas från händelsen?

Om en tidsfrist uttrycks i dagar inkluderas enligt artikel 641 i civilprocesslagen inte dagen för den handling, den händelse, det beslut eller den delgivning som gett upphov till fristen.

Tidsfristens startpunkt påverkas inte av delgivningsformen. När en handling inte delges genom personlig delgivning är det enligt vissa bestämmelser tillåtet att låta fristen börja löpa från den dag handlingen faktiskt delgavs personen eller den dag verkställighetsåtgärder vidtas grundat på handlingen.

7 När börjar en tidsfrist att löpa om den är angiven i dagar? Avser antalet dagar kalenderdagar eller arbetsdagar?

Enligt artikel 642 i civilprocesslagen ska en tidsfrist som löper ut på en lördag, söndag, allmän helgdag eller någon annan dag som inte är en arbetsdag förlängas till den första påföljande arbetsdagen.

Tidsfrister fortsätter således att löpa på söndagar och allmänna helgdagar men förlängs om de skulle löpa ut på en lördag, söndag, allmän helgdag eller någon annan dag som inte är en arbetsdag.

8 När börjar en tidsfrist att löpa om den är angiven i veckor, månader eller år?

Om en tidsfrist uttrycks i månader eller år löper den enligt artikel 641 i civilprocesslagen ut den dag i slutmånaden, eller den månad i slutåret, som genom sitt tal i månaden motsvarar dagen för den handling, den händelse, det beslut eller den delgivning som gett upphov till fristen. Om motsvarande dag i slutmånaden inte finns, så är den månadens sista dag slutdag.

Om en tidsfrist uttrycks i månader och dagar räknas månaderna först och därefter dagarna.

Den regel som anges i artikel 642 i civilprocesslagen (se föregående fråga) gäller för alla tidsfrister, oavsett om de uttrycks i dagar, månader eller år.

9 När löper en sådan tidsfrist ut om den är angiven i veckor, månader eller år?

Som förklarades ovan löper alla tidsfrister enligt artikel 642 i civilprocesslagen ut kl. 24.00 på slutdagen, om inte tidsfristen förlängs på grund av att slutdagen annars skulle infalla på en lördag, söndag, allmän helgdag eller någon annan dag som inte är en arbetsdag.

Som förklarades ovan utgår alla tidsfrister från dagen för den handling, den händelse, det beslut eller den delgivning som gett upphov till fristen.

10 Om fristen löper ut en lördag, söndag, allmän helgdag eller annan arbetsfri dag, förlängs den till nästa arbetsdag?

Som förklarades ovan förlängs en tidsfrist som annars skulle löpa ut på en lördag, söndag, allmän helgdag eller någon annan dag som inte är en arbetsdag till den första påföljande arbetsdagen.

Den tidpunkt då en tidsfrist börjar löpa måste fastställas eller kunna fastställas. Om det råder tvekan kan domstolen fastställa när en tidsfrist ska börja löpa. Förlängningen av en tidsfrist till den första påföljande arbetsdagen gäller alla ärenden och alla förfaranden.

11 Finns det särskilda omständigheter då tidsfristerna förlängs? På vilka villkor?

Om en talan väcks vid en domstol i Frankrike (det franska fastlandet) förlängs enligt artikel 643 i civilprocesslagen tidsfristerna för inställelse (comparution), ingivande av ett vanligt överklagande (appel), ingivande av en invändning (opposition), en ansökan om förnyad prövning (révision) och ett överklagande till kassationsdomstolen grundat på en rättsfråga (recours en cassation) med

 • en månad för personer som bor i ett utomeuropeiskt departement eller ett utomeuropeiskt territorium eller förvaltningsområde,
 • två månader för personer som bor utomlands.

När en talan väcks vid en domstol i ett utomeuropeiskt territorium eller förvaltningsområde ska domstolen enligt artikel 644 i civilprocesslagen förlänga tidsfristerna för inställelse, ingivande av ett överklagande, ingivande av en invändning och ansökan om förnyad prövning med

 • en månad för personer som inte bor i det territorium eller förvaltningsområde för vilket domstolen har behörighet,
 • två månader för personer som bor utomlands.

12 Vilka är tidsfristerna för överklagande?

Enligt artikel 538 i civilprocesslagen är i princip tidsfristen för ett vanligt överklagande en månad i tvistemål, eller femton dagar i mål som inte är tvistemål. I flera andra bestämmelser anges emellertid undantag till denna princip. Tidsfristen för ett sådant överklagande är t.ex. femton dagar vid interimistiska beslut, domstolsbeslut om verkställighet, familjedomstolsbeslut, ungdomsdomstolsbeslut i ärenden som rör undervisningsstöd etc.

13 Kan domstolar ändra tidsfrister, särskilt för att inställa sig eller fastställa ett särskilt datum för inställelse?

I brådskande fall kan domstolar förkorta tidsfristerna för att inställa sig, och kan tillåta att det redan i den ursprungliga kallelsen fastställs en dag för förhandlingen om saken i målet. Omvänt kan domstolarna skjuta upp prövningen av målet till ett senare datum för att ge parterna möjlighet att inställa sig.

14 När en handling, som är avsedd för en part som bor på en plats där han eller hon är berättigad till en förlängning av en tidsfrist, delges på en plats där de bosatta inte är berättigade till en sådan förlängning, förlorar denna part då rätten till den förlängda tidsfristen?

När en handling, som är avsedd för en part som bor på en plats där han eller hon är berättigad till en förlängning av en tidsfrist, delges på en plats där de bosatta inte är berättigade till en sådan förlängning, gäller enligt artikel 647 i civilprocesslagen endast de tidsfrister som lokalinvånarna omfattas av.

15 Vilka är följderna av att en tidsfrist inte iakttas?

När en preskriptions- eller preklusionsfrist löper ut innebär detta att rätten att väcka talan upphör och att inget förfarande får inledas. En ansökan kommer att avvisas utan att sakinnehållet bedöms.

Vid en förfarandefrist som fastställts i lag eller av domstol varierar följderna av underlåtenhet att iaktta fristen beroende på vilken roll fristen spelar och vilken karaktär de åtgärder som ska vidtas har. Underlåtenhet att iaktta en tidsfrist för att inställa sig upphäver en dom som meddelats innan tidsfristen löper ut och svaranden inte har inställt sig. Om parterna underlåter att vida vederbörlig aktsamhet plockas målet vanligtvis bort från uppropslistan. Underlåtenhet att i rätt tid vidta ett visst steg i processen medför att detta steg blir ogiltigt.

16 Vilka rättsmedel finns tillgängliga när en frist har löpt ut för den som har missat tidsfristen?

Det finns inga rättsmedel som kan användas för att återställa en förlorad rätt att väcka talan, när detta följer av att en preskriptions- eller preklusionsfrist har löpt ut.

Vid de fall som anges i lagstiftningen har domstolen emellertid möjlighet att undanta en part från de följder som underlåtenhet att iaktta en preklusionsfrist medför. Artikel 540 i civilprocesslagen tillåter ett delvist undantag från följderna av underlåtenhet att iaktta tidsfristen för att invända mot en tredskodom, eller en dom som anses ha meddelats efter ett kontradiktoriskt förfarande, om parten utan egen förskyllan inte fick kännedom om domen i tid för att kunna invända mot den eller om han eller hon av någon annan anledning var oförmögen att agera.

En domstols beslut att ett steg i processen är ogiltigt kan överklagas eller bli föremål för en ansökan om återvinning (rétractation). Denna typ av ogiltighet avslutar dessutom det pågående förfarandet. Rätten att väcka talan förblir emellertid intakt. En ny ansökan kan därför lämnas in så länge det inte finns något som stoppar förfarandet, framför allt att preklusionsfristen har löpt ut.

Ett beslut att ta bort ett mål från uppropslistan kan inte överklagas. Rätten att väcka talan förblir dock intakt. Preskriptions- eller preklusionsfrister har avbrutits på grund av delgivningen av kallelserna, och den effekten kvarstår. Att ett mål tas bort från uppropslistan innebär att prövningen av talan skjuts upp, men detta kan avhjälpas genom att ansöka om att målet på nytt ska föras upp på uppropslistan.

Länkar

Site Legifrance – Civilprocesslagen (på franska)

Site Legifrance – Civilprocesslagen på engelska och spanska

Site Legifrance – Allmänna helgdagar

Senaste uppdatering: 23/07/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.