Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Procesné lehoty

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú druhy lehôt v občianskoprávnych konaniach?

Čas má nesporný vplyv na právne záležitosti. Právne situácie v občianskoprávnych veciach sú ovplyvnené a obmedzené dvoma rôznymi druhmi lehôt: občianskoprávnymi a procesnými. Lehoty podliehajú svojim vlastným pravidlám a spôsobom výpočtu, v závislosti od toho, či sú hmotnoprávne alebo procesnoprávne.

Pokiaľ nie je výslovne stanovené inak, lehoty stanovené zákonom sú občianskoprávnymi lehotami.

Pokiaľ ide o lehoty v občianskoprávnych veciach, v portugalských právnych predpisoch je uvedený osobitný odkaz na premlčaciu dobu, prekluzívnu lehotu a lehotu nepoužívania (článok 298 občianskeho zákonníka).

Právo dovolať sa premlčacej doby vzniká vtedy, keď držiteľ predmetného práva neuplatnil svoje právo počas zákonom stanovenej lehoty, za predpokladu, že toto právo je voľne k dispozícii jeho držiteľovi a nie je vyňaté na základe zákona. Význam istoty a bezpečnosti právnych vzťahov sa tak opätovne potvrdzuje tým, že sa riešenie uplatňovania práv neponecháva na neurčitú dobu. Premlčaciu dobu si musí uplatniť osoba, ktorá má z nej výhodu, súd na ňu nemôže upozorniť z vlastného podnetu.

Preklúzia znamená, že právo alebo právna situácia zaniká (bez retroaktívneho účinku) po uplynutí stanovenej lehoty.

Ak je prekluzívna lehota stanovená vo veciach, ktorými nedisponujú účastníci konania voľne, preklúziu preskúma súd z vlastného podnetu a možno ju uplatniť v akomkoľvek štádiu konania. Ak sa prekluzívna lehota stanoví vo veciach, ktorými voľne disponujú strany konania, je táto preklúzia účinná, len ak sa uplatní súdnou alebo mimosúdnou cestou.

Nepoužívanie znamená neuplatnenie práva na úplné alebo čiastočné využitie niečoho, t. j. využitie jeho prínosov alebo hospodárskych výhod, počas zákonom stanovenej lehoty. Jeho dôsledkom je zánik zodpovedajúceho práva.

Nepoužívanie nemôže preskúmať súd z vlastného podnetu.

Procesné lehoty sú stanovené zákonom s cieľom konkrétnym spôsobom ovplyvniť priebeh konania (napríklad, lehoty na začatie konania alebo na podanie námietky) a lehota je buď minimálna, alebo povinná.

Minimálne lehoty slúžia k odloženiu vykonania určitého úkon, alebo začiatku ďalšej lehoty na určitý čas.

Ak povinná lehota nasleduje po minimálnej lehote, obe obdobia sa počítajú ako jedno obdobie.

Procesná lehota sa môže stanoviť zákonom alebo príkazom súdu.

2 Zoznam jednotlivých dní, ktoré sa považujú za dni pracovného pokoja v zmysle nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971.

Medzi dni pracovného pokoja v Portugalsku podľa uvedeného nariadenia patria:

január, Veľký piatok, 25. apríl, 1. máj, 10. jún, 15. august, 8. december, 25. december.

3 Aké sú všeobecné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na lehoty jednotlivých občianskoprávnych konaní?

Všeobecným pravidlom v portugalskom občianskom procesnom práve je, že ak neexistuje žiadne osobitné ustanovenie, účastníci konania majú k dispozícii lehotu 10 dní, aby požiadali o akýkoľvek úkon alebo súdne konanie, odvolali sa na neplatnosť, podali procesnú námietku alebo uplatnili akéhokoľvek iné procesné právo; účastník konania má desaťdňovú lehotu aj na to, aby odpovedal na tvrdenie protistrany (článok 149 Občianskeho súdneho poriadku).

4 Ak sa nejaký úkon alebo formalita musia vykonať v rámci stanovenej lehoty, kedy začína táto lehota plynúť?

Lehota pre akúkoľvek odpoveď spravidla začína plynúť v momente oznámenia daného úkonu (článok 149 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).

Oznámenia účastníkom konania sa počas konania zasielajú ich právnym zástupcom.

Ak je oznámenie výzvou, aby sa účastník konania dostavil na súd osobne, doporučené oznámenie sa zašle poštou aj samotnému účastníkovi. V oznámení sa uvedie dátum, miesto a účel dostavenia sa na súd.

Zástupcovia sú informovaní e-mailom (ďalšie podrobnosti sú uvedené vo vykonávacom nariadení (Portaria) č. 280/13 z 26. augusta 2013) a počítačový systém potvrdí dátum, kedy bolo oznámenie zaslané, pričom za doručené sa považuje na tretí deň po vypracovaní. Ak tento tretí deň nie je pracovným dňom, použije sa najbližší nasledujúci pracovný deň.

Doručenie doporučeným listom s potvrdením o doručení sa považuje za vykonané v deň, keď bolo potvrdenie o doručení podpísané osobou, ktorej má byť list doručený, a to aj vtedy, ak potvrdenie o doručení podpísala tretia osoba, pričom sa predpokladá (pokiaľ neexistuje dôkaz o opaku), že tento list bol okamžite doručený príjemcovi (článok 230 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

V prípade konaní o splnenie peňažných záväzkov vyplývajúcich z písomných zmlúv, v ktorých si strany určili adresy na doručovanie, sa im písomnosti doručujú poštou na uvedenú adresu za predpokladu, že hodnota sporu nepresahuje sumu 30 000 EUR, alebo v prípade, ak je hodnota sporu vyššia, záväzok sa týka pokračujúcej dodávky tovarov alebo služieb. Ak osoba, ktorej sa list doručuje, odmietne podpísať potvrdenie o doručení alebo prijať list, poštový doručovateľ urobí pred vrátením listu záznam o tejto udalosti, a doručenie sa považuje za vykonané na základe zaznamenanej udalosti. Príslušnou udalosťou, od ktorej začína plynúť lehota, je dátum, kedy bola udalosť zaznamenaná.

Ak sa list vráti preto, že adresát si nevyzdvihol list na pošte v zákonom stanovenej lehote alebo preto, že iná osoba, ako osoba, ktorej sa list doručuje, odmietla podpísať potvrdenie o doručení alebo prevziať list, doručenie sa zopakuje a osobe, ktorej sa list doručuje, sa pošle ďalší doporučený list s potvrdením o doručení. V tomto prípade sa doručí samotný list (na oficiálne schválenom formulári) obsahujúci kópiu všetkých povinných informácií. Poštový doručovateľ musí zaznamenať dátum a presné miesto doručenia listu a musí okamžite zaslať tento záznam o doručení súdu. Ak nie je možné doručiť list do poštovej schránky osoby, ktorej je písomnosť určená, poštový doručovateľ nechá adresátovi oznámenie. V tejto situácii sa doručenie považuje za uskutočnené v deň, keď ho zaznamenal poštový doručovateľ, alebo, ak bolo adresátovi ponechané oznámenie, v ôsmy deň po uvedenom dátume (adresát je na túto skutočnosť upozornený v poslednom liste, ktorý mu bol zaslaný). Od tohto okamihu začína plynúť procesná lehota, ktorá sa začala doručením listu.

Ak sa doručenie uskutoční prostredníctvom právneho zástupcu, súdneho doručovateľa alebo súdneho úradníka, lehota začína plynúť od okamihu, keď osoba, ktorej sa písomnosť doručuje, podpíše záznam o doručení.

Občianske procesné právo stanovuje predĺženie lehoty (dodatočnú lehotu povolenú zákonodarcom) s cieľom zohľadniť geografickú vzdialenosť medzi miestom doručenia a súdom, na ktorom sa vec prejednáva, alebo skutočnosť, že osobe, ktorej sa písomnosť doručuje, nebola písomnosť doručená osobne. Za týchto okolností povinná lehota začína plynúť až od uplynutia tohto predĺženia.

Doručenie sa uskutočňuje prostredníctvom verejných oznámení alebo oznámení vtedy, keď nie je jasné miesto pobytu osoby, ktorej sa doručuje písomnosť. Oznámenie sa zároveň umiestni aj na verejne prístupnú webovú stránku (pozri uvedený článok 24 vykonávacieho nariadenia č. 280/13 z 26. augusta 2013). Za týchto okolností sa doručenie považuje za uskutočnené v deň, keď bolo uverejnené posledné oznámenie. Lehota, ktorú možno predĺžiť, začína plynúť odo dňa doručenia a lehota na predloženie námietok začína plynúť od skončenia zákonného predĺženia lehoty.

5 Je možné ovplyvniť alebo zmeniť začiatok plynutia lehoty spôsobom zaslania alebo doručenia písomností (osobným doručením súdnym doručovateľom alebo poštou)?

Áno. Pozri odpoveď na predchádzajúcu otázku.

6 Ak lehota začína plynúť okamihom vyskytnutia udalosti, započítava sa do lehoty aj deň, kedy sa udalosť vyskytla?

Samotný deň úkonu, udalosti, rozhodnutia, doručenia alebo oznámenia sa do lehoty nezapočítava.

Samotný deň úkonu, udalosti, rozhodnutia alebo deň doručenia a/alebo vyrozumenia, ktorým začína lehota plynúť, sa do tejto lehoty nezapočítava.

7 Ak je lehota vyjadrená v dňoch, započítavajú sa do uvedeného počtu dní kalendárne dni alebo len pracovné dni?

Procesná lehota ustanovená zákonom alebo stanovená súdnym príkazom beží nepretržito. Lehota sa prerušuje počas súdnych prázdnin, pokiaľ netrvá šesť mesiacov alebo viac, alebo v prípade úkonov konania, ktoré sú zo zákona klasifikované ako naliehavé, pokiaľ sudca po vypočutí účastníkov konania nerozhodne formou odôvodneného uznesenia o prerušení plynutia procesnej lehoty. V prípade, že lehota na uskutočnenie procesného úkonu končí v deň, keď sú súdy zatvorené, lehota sa presunie na ďalší pracovný deň.

Súdne prázdniny sú od 22. decembra do 3. januára, od Kvetnej nedele po Veľkonočný pondelok a od 16. júla do 31. augusta.

8 Ak je táto lehota vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Ak je lehota vyjadrená v mesiacoch alebo rokoch, začiatok sa stanovuje rovnakým spôsobom, t. j. lehota začína plynúť od nasledujúceho dňa po dni doručenia, oznámenia alebo príslušnej udalosti, ktorá ju spúšťa.

9 Kedy uplynie lehota, ak je vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Lehota vyjadrená v dňoch sa končí po pripočítaní daného počtu dní lehoty k počiatočnému dňu, tak ako je opísané v odpovedi na časť b) tejto otázky.

Lehota vyjadrená v týždňoch, mesiacoch alebo rokoch a začínajúca od určitého dátumu sa končí o 24.00 hod. príslušného dňa v poslednom týždni, mesiaci alebo roku, ale ak príslušný deň v poslednom mesiaci neexistuje, lehota sa končí v posledný deň tohto mesiaca (článok 279 písm. c) občianskeho zákonníka).

Keďže nedele a štátne sviatky sa považujú za súdne prázdniny, lehoty, ktoré sa končia v nedeľu alebo štátny sviatok, sa presúvajú na prvý pracovný deň, ak je daný úkon potrebné vykonať na súde.

10 Ak posledný deň lehoty pripadá na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, predlžuje sa lehota do prvého nasledujúceho pracovného dňa?

Súdy sú otvorené iba v pracovných dňoch.

Pravidlom na výpočet všetkých procesných lehôt je, že koniec lehoty na vykonanie procesného úkonu sa predlžuje na nasledujúci pracovný deň, ak pripadá na deň, kedy sú súdy zatvorené.

11 Existujú nejaké okolnosti, za ktorých sa lehota predlžuje? Za akých podmienok sa môže uplatniť predĺženie?

Procesná lehota ustanovená zákonom sa môže predĺžiť v stanovených prípadoch. Lehota sa môže so súhlasom účastníkov konania predĺžiť raz a o rovnaký čas (článok 141 Občianskeho súdneho poriadku).

12 Aké sú lehoty na odvolanie?

Lehota na podanie odvolania je 30 dní, ktoré sa počítajú od oznámenia o rozhodnutí, a 15 dní v naliehavých prípadoch a v prípadoch stanovených v článku 644 ods. 2 a článku 677 Občianskeho súdneho poriadku.

Pokiaľ sa účastník nedostavil na súd a nie je vyrozumený podľa článku 249 Občianskeho súdneho poriadku, lehota na podanie odvolania začína plynúť dňom uverejnenia rozhodnutia, okrem prípadov, keď sa účastník konania dostaví na súd pred koncom lehoty, keďže v tom prípade sa účastníkovi konania musí zaslať oznámenie o rozsudku alebo o uznesení a lehota začína plynúť dňom oznámenia.

V prípade ústneho vyhlásenia uznesení alebo rozsudkov začína lehota plynúť dňom vyhlásenia za predpokladu, že účastníci konania boli prítomní, alebo im bolo doručené oznámenie, že sa majú predmetného úkonu zúčastniť.

Ak sa, s výnimkou uvedených prípadov, nemusí oznámenie vykonať, lehota začína plynúť dňom, keď sa osoba dozvedela o rozhodnutí.

Rovnaká lehota ako na podanie odvolania platí aj na predloženie odpovede na nárok osoby podávajúcej odvolanie.

Odporca môže namietať prípustnosť alebo načasovanie odvolania, ako aj oprávnenosť postupu odvolávajúceho sa.

Ak je účelom odvolania preskúmanie zaevidovaného dôkazu, lehota na podanie odvolania a na odpoveď sa predlžuje o 10 dní.

Ak odporca požaduje, aby sa rozsah odvolania rozšíril, odvolávajúci môže odpovedať do 15 dní od oznámenia požiadavky.

Ak existuje viacero odvolávajúcich sa alebo viacero odporcov, dokonca aj keď ich zastupujú rôzni advokáti, každý z nich má svoje vlastné lehoty. Sekretariát zodpovedá za to, že zabezpečí, aby sa všetky ich veci prerokovali v stanovených lehotách.

13 Môže súd zmeniť lehotu, najmä lehotu týkajúcu sa dostavenia sa na súd alebo stanoviť osobitný dátum na dostavenie sa?

Zákonom stanovené lehoty sa nemôžu skrátiť.

14 Ak sa úkon určený účastníkovi, ktorý má pobyt v mieste, kde by mal právo na predĺženie lehoty, oznámi v mieste, kde osoby, ktoré tam majú pobyt, nemajú právo na predĺženie lehoty, stráca táto osoba právo na uvedené predĺženie lehoty?

Odporca, ktorému bol doručený občianskoprávny návrh, aby sa k nemu vyjadril, má k dispozícii lehotu na vyjadrenie. Táto lehota sa môže predĺžiť na základe geografickej vzdialenosti medzi miestom doručenia oznámenia a miestom, v ktorom zasadá súd a v ktorom sa uskutoční konanie. Predĺženie lehoty na vyjadrenie závisí od geografickej vzdialenosti medzi miestom doručenia oznámenia a miestom, v ktorom zasadá súd a v ktorom sa uskutoční konanie, a nie od miesta bydliska osoby, ktorej sa má písomnosť doručiť – článok 245 Občianskeho súdneho poriadku.

15 Aké sú dôsledky nedodržania lehôt?

Uplynutím povinnej lehoty zaniká právo na podanie návrhu. Úkon sa však môže vykonať po lehote v prípadoch odôvodnenej prekážky, alebo bez ohľadu na to sa úkon môže vykonať v rámci prvých troch pracovných dní po uplynutí lehoty, pod podmienkou okamžitého zaplatenia pokuty.

16 Ak uplynie daná lehota, aké prostriedky nápravy majú k dispozícii účastníci, ktorí zmeškali lehotu, t. j. strany v omeškaní?

Úkon sa môže vykonať po lehote v prípadoch odôvodnenej prekážky, ako je uvedené v odpovedi na otázku 14, inými slovami, v dôsledku udalosti, ktorú nemožno pripísať osobám, na ktoré sa lehoty vzťahujú, alebo ich zástupcom, a ktorá bráni tomu, aby sa daný úkon uskutočnil včas. V tomto prípade účastník konania, ktorý uvádza ako dôvod prekážku, musí bezodkladne poskytnúť podporné dôkazy.

V iných prípadoch, ako je odôvodnená prekážka, sa úkon môže vykonať v rámci prvých troch pracovných dní po uplynutí lehoty, pod podmienkou zaplatenia pokuty, ako už bolo uvedené, pričom sudca môže výnimočne rozhodnúť o znížení alebo odpustení pokuty v prípadoch zjavných ekonomických ťažkostí, alebo ak výšku pokuty považuje za zjavne neprimeranú, najmä v prípade konaní, ktoré si nevyžadujú ustanovenie právneho zástupcu, a úkon urobil samotný účastník konania.

Ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 12/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom