Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Procesné lehoty

Francúzsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú druhy lehôt v občianskoprávnych konaniach?

Vo francúzskom práve existujú okrem procesnej lehoty aj premlčacia a prekluzívna lehota.

Premlčacia lehota je obdobie, na konci ktorého osoba buď získa vecné práva (vtedy hovoríme o „vydržaní“), alebo ich držiteľ práva môže v dôsledku nepoužívania týchto práv stratiť (vtedy hovoríme o „premlčaní“). Premlčaciu lehotu je možné pozastaviť a prerušiť.

Prekluzívna lehota je časové obmedzenie práva podať žalobu. Zodpovedá pojmu „limitation of action“ z anglosaského práva. Prekluzívne lehoty nepodliehajú pozastaveniu. V zásade sa na ne nevzťahuje ani prerušenie. Podľa článkov 2241 a 2244 občianskeho zákonníka tieto lehoty však prerušujú určité úkony, napríklad predvolanie na súd alebo exekučný úkon (napríklad zaistenie majetku).

Na procesné lehoty sa úkony orgánu vzťahujú od chvíle, keď začne konať. Sú stanovené zákonom alebo určené sudcom. Na rozdiel od prekluzívnej lehoty ich následkom nie je zamietnutie žaloby. Tieto lehoty nie je možné prerušiť ani pozastaviť.

2 Zoznam jednotlivých dní, ktoré sa považujú za dni pracovného pokoja v zmysle nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971

Sviatky podľa aktuálne platných predpisov:

 • nedeľa,
 • 1. január,
 • Veľkonočný pondelok,
 • 1. máj,
 • 8. máj,
 • Nanebovstúpenie Pána,
 • Svätodušný pondelok,
 • 14. júl,
 • Nanebovzatie Panny Márie (15. august),
 • Sviatok všetkých svätých (1. november),
 • 11. november,
 • prvý sviatok vianočný (25. december).

V niektorých departementoch a územných samosprávnych celkoch sú stanovené sviatky na pamiatku zrušenia otroctva: 27. máj v Guadeloupe, 10. jún v Guyane, 22. máj na Martiniku, 20. december na ostrove Réunion a 27. apríl na ostrove Mayotte.

V departementoch Alsace-Moselle sa slávi druhý sviatok vianočný a Veľký piatok.

3 Aké sú všeobecné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na lehoty jednotlivých občianskoprávnych konaní?

Od nadobudnutia účinnosti zákona č. 2008-561 zo 17. júna 2008 (ktorý obsahuje prechodné ustanovenia) je premlčacia lehota v rámci všeobecného práva 5 rokov (predtým to bolo 30 rokov).

Napriek tomu existuje veľa výnimiek z tejto zásady, hlavne v súvislosti so žalobami na určenie občianskoprávnej zodpovednosti v dôsledku udalosti, pri ktorej došlo k fyzickej ujme, pri ktorých sa premlčacia lehota stanovuje na 10 rokov od konsolidácie ujmy alebo od jej zhoršenia, alebo v súvislosti s vecnými žalobami týkajúcimi sa nehnuteľnosti, ktoré budú premlčané po 30 rokoch.

Trvanie prekluzívnej a procesnej lehoty sa líši podľa vecí a konaní.

4 Ak sa nejaký úkon alebo formalita musia vykonať v rámci stanovenej lehoty, kedy začína táto lehota plynúť?

Pokiaľ ide o procesné lehoty, keď sa má úkon alebo náležitosť vykonať pred uplynutím istej lehoty, začiatkom tejto lehoty podľa článku 640 občianskeho súdneho poriadku je dátum úkonu, udalosti, rozhodnutia alebo doručenia písomnosti, ktorým sa spustila.

V prípade premlčacej a prekluzívnej lehoty sa na toto pravidlo vzťahujú aj osobitné požiadavky. Podľa článku 2226 občianskeho zákonníka žaloby na určenie občianskoprávnej zodpovednosti v oblasti fyzickej ujmy budú premlčané po desiatich rokoch od momentu, keď sa ujma prejaví alebo zhorší.

5 Je možné ovplyvniť alebo zmeniť začiatok plynutia lehoty spôsobom zaslania alebo doručenia písomností (osobným doručením súdnym doručovateľom alebo poštou)?

Pokiaľ ho podľa článku 664-1 občianskeho súdneho poriadku vykonáva súdny úradník, dátumom doručenia je deň doručenia písomnosti osobe, na miesto bydliska alebo pobytu alebo dátum vyhotovenia zápisnice, v ktorej súdny úradník opíše úsilie vynaložené na vyhľadanie adresáta písomnosti. Dátumom a časom elektronického doručenia je dátum a čas odoslania písomnosti adresátovi.

Podľa článkov 668 a 669 občianskeho súdneho poriadku je dátumom doručenia písomnosti poštou z pohľadu odosielateľa dátum odoslania a z pohľadu adresáta dátum prijatia listu. Dátum odoslania písomnosti poštou je dátum uvedený na poštovej pečiatke. Dátumom odovzdania je dátum na podacom lístku alebo dátum potvrdzujúceho podpisu. Dátum prijatia písomnosti, ktorá bola doručená doporučeným listom s doručenkou, je dátum, ktorý správa pôšt uviedla pri odovzdaní listu adresátovi.

V článku 647-1 občianskeho súdneho poriadku sa odchylne od týchto ustanovení stanovuje, že dátumom doručenia písomnosti v zámorskej správnej korporácii, v Novej Kaledónii alebo v zahraničí z pohľadu odosielateľa je dátum odoslania písomnosti súdnym úradníkom alebo súdnou kanceláriou alebo dátum prijatia na príslušnej prokuratúre.

6 Ak lehota začína plynúť okamihom vyskytnutia udalosti, započítava sa do lehoty aj deň, kedy sa udalosť vyskytla?

Pokiaľ sa lehota vyjadruje v dňoch, deň úkonu, udalosti, rozhodnutia či doručenia písomnosti, ktorým sa lehota spustila, sa podľa článku 641 občianskeho súdneho poriadku nezapočítava.

Forma doručenia písomnosti nemá vplyv na začiatok lehoty. Keď osoba písomnosť neprijala, určité ustanovenia umožňujú rozlíšiť dátum začatia lehoty od dátumu doručenia písomnosti osobe alebo od prijatia opatrenia na nútený výkon na základe písomnosti.

7 Ak je lehota vyjadrená v dňoch, započítavajú sa do uvedeného počtu dní kalendárne dni alebo len pracovné dni?

Podľa článku 642 občianskeho súdneho poriadku sa lehota, ktorá by za bežných okolností uplynula v sobotu, v nedeľu, vo sviatok alebo v deň pracovného pokoja, predlžuje do prvého nasledujúceho pracovného dňa.

Vyplýva z toho, že lehota plynie aj v nedeľu a počas sviatkov, no predĺži sa, pokiaľ by sa za normálnych okolností skončila v sobotu, v nedeľu, štátny sviatok či deň pracovného pokoja.

8 Ak je táto lehota vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Keď je lehota vyjadrená v mesiacoch alebo rokoch, podľa článku 641 občianskeho súdneho poriadku uplynie dňom posledného mesiaca alebo posledného roka, ktorý má rovnaký dátum ako úkon, udalosť, rozhodnutie či doručenie písomnosti, ktorým sa lehota spustila. V prípade, že v danom období neexistuje rovnaký dátum, lehota uplynie v posledný deň mesiaca.

Pokiaľ je lehota vyjadrená v mesiacoch alebo dňoch, najprv sa odpočítavajú mesiace, potom dni.

Pravidlo uvedené v článku 642 občianskeho súdneho poriadku (pozri predchádzajúcu otázku) sa vzťahuje na všetky lehoty, či už sú vyjadrené v dňoch, mesiacoch alebo rokoch.

9 Kedy uplynie lehota, ak je vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Ako už bolo uvedené, podľa článku 642 občianskeho súdneho poriadku lehota uplynie v posledný deň o dvadsiatej štvrtej hodine, pokiaľ nebola predĺžená z dôvodu, že by za bežných okolností uplynula v sobotu, nedeľu, vo sviatok alebo v deň pracovného pokoja.

Ako už bolo uvedené, každá lehota začína dátumom príslušného úkonu, udalosti, rozhodnutia alebo doručenia písomnosti.

10 Ak posledný deň lehoty pripadá na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, predlžuje sa lehota do prvého nasledujúceho pracovného dňa?

Ako už bolo uvedené, lehota, ktorá by za bežných okolností uplynula v sobotu, v nedeľu, vo sviatok alebo v deň pracovného pokoja, sa predĺži do prvého nasledujúceho pracovného dňa.

Musí byť stanovený alebo stanoviteľný začiatok lehoty. V prípade potreby ho posúdi súd. Predĺženie lehoty na prvý nasledujúci pracovný deň sa preto vzťahuje na všetky veci a konania.

11 Existujú nejaké okolnosti, za ktorých sa lehota predlžuje? Za akých podmienok sa môže uplatniť predĺženie?

Pokiaľ sa žiadosť predloží súdu, ktorý sídli v kontinentálnom Francúzsku, lehoty na dostavenie sa pred súd, na podanie odvolania, na podanie námietky, na požiadanie o opravný prostriedok a na kasačné konanie sa podľa článku 643 občianskeho súdneho poriadku predlžujú na:

 • jeden mesiac pre osoby, ktoré sa zdržiavajú v zámorskom departemente alebo v zámorskom území či zámorskej správnej korporácii;
 • dva mesiace v prípade osôb, ktoré sa nachádzajú v zahraničí.

Pokiaľ sa žiadosť predloží súdu, ktorý sídli v určených zámorských správnych korporáciách, lehoty na dostavenie sa pred súd, na podanie odvolania, na podanie námietky, na požiadanie o opravný prostriedok a na kasačné konanie sa podľa článku 644 občianskeho súdneho poriadku predlžujú na:

 • jeden mesiac pre osoby, ktoré sa nenachádzajú v územnom správnom celku, pre ktorý je príslušný daný súd;
 • dva mesiace v prípade osôb, ktoré sa nachádzajú v zahraničí.

12 Aké sú lehoty na odvolanie?

V súlade s článkom 538 občianskeho súdneho poriadku je lehota na podanie odvolania jeden mesiac v sporovom konaní a pätnásť dní v nesporových veciach. Vo viacerých predpisoch sa však nachádzajú výnimky z tohto pravidla. Lehota na podanie odvolania je pätnásť dní, pokiaľ ide rozhodnutia o nariadení predbežného opatrenia, rozhodnutia exekučného sudcu, rozhodnutia sudcu pre rodinné veci, rozhodnutia sudcu pre deti vo veci výchovného opatrenia…

13 Môže súd zmeniť lehotu, najmä lehotu týkajúcu sa dostavenia sa na súd alebo stanoviť osobitný dátum na dostavenie sa?

V prípade núdze môžu sudcovia lehoty na dostavenie sa pred súd skrátiť a umožniť predvolanie na stanovený deň. Sudcovia môžu naproti tomu odložiť preskúmanie veci na neskorší dátum, aby stranám umožnili dostaviť sa pred súd.

14 Ak sa úkon určený účastníkovi, ktorý má pobyt v mieste, kde by mal právo na predĺženie lehoty, oznámi v mieste, kde osoby, ktoré tam majú pobyt, nemajú právo na predĺženie lehoty, stráca táto osoba právo na uvedené predĺženie lehoty?

Pokiaľ je písomnosť určená strane s bydliskom na mieste, kde môže využiť predĺženie lehoty podľa článku 647 občianskeho súdneho poriadku, pričom tejto osobe sa doručí písomnosť na mieste, ktorého obyvatelia nemajú nárok na predĺženie, na toto oznámenie sa budú vzťahovať iba lehoty priznané obyvateľom týchto miest.

15 Aké sú dôsledky nedodržania lehôt?

Ukončenie premlčania alebo uplynutie prekluzívnej lehoty ukončuje existenciu práva podať žalobu a sankcionujú sa námietkou neprípustnosti, ktorá má za následok vyhlásenie návrhu za neprípustný, a to bez preskúmania podstaty.

Sankcie súvisiace s nedodržaním procesnej lehoty stanovené zákonom alebo určené súdom sa líšia v závislosti od toho, na čo lehota slúži, a podľa úkonu, ktorý sa má dosiahnuť. Nedodržaním lehoty na dostavenie sa pred súd sa ruší rozsudok vynesený pred jej uplynutím, pokiaľ sa žalovaný nedostavil. Nedostatok náležitej starostlivosti strán sa vo všeobecnosti trestá vyškrtnutím zo súdneho registra. Nesplnenie procesných úkonov sa trestá neplatnosťou.

16 Ak uplynie daná lehota, aké prostriedky nápravy majú k dispozícii účastníci, ktorí zmeškali lehotu, t. j. strany v omeškaní?

Žiadne ustanovenie neumožňuje zvrátenie straty práva podať žalobu, ktorá je právnym účinkom uplynutia premlčacej alebo prekluzívnej lehoty.

Pokiaľ je to uvedené v predpisoch, sudca má možnosť oslobodiť stranu od preklúzie vyplývajúcej z uplynutia lehoty. V článku 540 občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje možnosť oslobodiť stranu od preklúzie vyplývajúcej z uplynutia lehoty na podanie odvolania proti rozsudku, ktorý bol vydaný v neprítomnosti alebo sa považuje za kontradiktórny, keď strana bez toho, aby sa dopustila chyby, nevedela o rozhodnutí v dostatočnom časovom predstihu na uplatnenie opravných prostriedkov, alebo v prípade, že nemôže konať.

Rozhodnutie súdu, ktorým sa procesný úkon vyhlasuje za neplatný, môže byť predmetom odvolania alebo žiadosti o zrušenie. Neplatnosťou sa navyše ukončuje konanie, pričom pretrváva právo na podanie žaloby. Pokiaľ teda nebol žiaden dôvod na zrušenie úkonu, najmä premlčanie, môže sa vytvoriť nová žiadosť.

Rozhodnutie o vyškrtnutí zo súdneho registra nepodlieha opravným prostriedkom. Napriek vyškrtnutiu konanie pretrváva. Výsledkom je, že prerušenie premlčacej alebo prekluzívnej lehoty vyplývajúce z predvolania sa zachová. Splnenie náležitosti, žiadosť o opätovné zapísanie veci do súdneho registra umožňujú ukončiť prerušenie konania vyplývajúce z vyškrtnutia.

Súvisiace odkazy

Webové stránky Legifrance – Občiansky súdny poriadok

Webové stránky Legifrance – Občiansky súdny poriadok v angličtine a španielčine

Webové stránky Legifrance – sviatky

Posledná aktualizácia: 23/07/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.