NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini portugheză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Termene procedurale

Portugalia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Care sunt tipurile de termene relevante pentru procedurile civile?

Timpul are repercusiuni în domeniul juridic. În materie civilă, situațiile juridice sunt influențate și limitate de două tipuri diferite de termene: civile și procedurale. Termenele fac obiectul anumitor norme și metode de calcul în funcție de caracterul lor material sau procedural.

Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel, termenele stabilite prin lege sunt de natură civilă.

În ceea ce privește termenele în materie civilă, legislația portugheză face referire în mod specific la termenele de prescripție, expirare și neutilizare (articolul 298 din Codul civil).

Dreptul de a invoca termenul de prescripție apare atunci când titularul unui anumit drept nu și-a exercitat dreptul respectiv în perioada legală, în măsura în care dreptul este disponibil în mod liber pentru titularul său și nu este exceptat prin lege. Astfel este reafirmată importanța certitudinii și a securității raporturilor juridice, nepermițând ca exercitarea drepturilor să fie pendinte pe termen nedeterminat. Termenul de prescripție trebuie să fie invocat de persoana care beneficiază de acesta; termenul de prescripție nu poate fi invocat de instanță din oficiu.

În mod strict, expirarea unei perioade înseamnă încetarea, fără efect retroactiv, a unui drept sau a unei situații juridice după scurgerea unei anumite perioade de timp.

În cazul în care este invocată cu privire la aspecte care nu se află la discreția părților, expirarea unei perioade este invocată din oficiu de către instanță și poate fi afirmată în orice stadiu al procedurii. În cazul în care este invocată cu privire la aspecte care se află la discreția părților, expirarea perioadei trebuie să fie invocată pe cale judiciară sau extrajudiciară pentru a produce efecte.

Neutilizarea înseamnă neexercitarea unui drept de utilizare parțială sau totală, însemnând că titularul dreptului nu se bucură de beneficiile sau avantajele economice ale acestuia în timpul unei perioade legale. Aceasta conduce la stingerea dreptului corespunzător.

Neutilizarea nu poate fi invocată de instanță din oficiu.

Termenele procedurale sunt stabilite prin lege în scopul de a produce un efect specific într-o cauză (de exemplu, termenele de introducere a acțiunii sau de opoziție), iar termenul este fie minim, fie obligatoriu.

Termenele minime servesc la amânarea până la un anumit moment a posibilității de a îndeplini un act sau a momentului de începere a unei alte perioade.

În cazul în care un termen obligatoriu urmează după un termen minim, cele două perioade sunt considerate ca una singură.

Un termen procedural poate fi stabilit prin lege sau printr-un ordin judecătoresc.

2 Lista diferitelor zile considerate zile nelucrătoare conform Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 1182/71 din 3 iunie 1971.

Zile nelucrătoare în Portugalia, în temeiul regulamentului menționat anterior, sunt următoarele:

1 ianuarie, Vinerea Mare, 25 aprilie, 1 mai, 10 iunie, 15 august, 8 și 25 decembrie.

3 Care sunt normele generale aplicabile termenelor în diferitele proceduri civile?

Regula generală în dreptul procedural civil portughez este că, în lipsa unor dispoziții specifice, termenul este de 10 zile pentru ca părțile să poată solicita orice act sau procedură judiciară, să invoce nulitatea, să depună un act de procedură conex sau să exercite vreun alt drept de natură procedurală; există, de asemenea, un termen de 10 zile pentru ca o parte să răspundă la solicitarea celeilalte părți (articolul 149 din Codul de procedură civilă).

4 Atunci când o anumită acţiune sau formalitate trebuie efectuată într-un anumit termen, care este momentul de la care începe să curgă termenul?

Ca regulă generală, termenul limită pentru orice răspuns începe întotdeauna să curgă de la data notificării actului în cauză [articolul 149 alineatul (2) din Codul de procedură civilă].

Notificările adresate părților în cursul procedurii sunt prezentate reprezentanților legali ai acestora.

În cazul în care notificarea are scopul de a invita o parte să se înfățișeze personal, pe lângă notificarea reprezentantului, o notificare cu confirmare de primire este trimisă, de asemenea, prin poștă părții în cauză, indicând data, locul și scopul înfățișării.

Reprezentanții sunt informați prin e-mail (pentru clarificări suplimentare, a se vedea Ordinul de punere în aplicare (Portaria) nr. 280/13 din 26 august 2013, iar sistemul informatic va certifica data la care a fost efectuată notificarea, considerându-se că acesta a avut loc în a treia zi după ce aceasta a fost elaborată sau în prima zi lucrătoare după aceasta, dacă ziua respectivă nu este o zi lucrătoare.

Notificarea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire „se consideră că a avut loc la data la care confirmarea de primire este semnată și că a fost efectuată de către destinatar inclusiv atunci când confirmarea de primire a fost semnat de o terță persoană, presupunând, cu excepția cazului în care există probe care dovedesc contrariul, că scrisoarea a fost livrată prompt destinatarului” [articolul 230 alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

În cazul procedurilor de îndeplinire a obligațiilor pecuniare care decurg din contracte scrise, în care părțile au ales adresa lor ca adresă de notificare sau comunicare, actul este trimis prin poștă la adresa menționată, în cazul în care valoarea procedurilor nu depășește 30 000,00 EUR sau, în cazul în care depășește această sumă, obligația de furnizare continuă de bunuri sau servicii. În cazul în care destinatarul refuză să semneze confirmarea de primire sau să primească scrisoarea, poștașul întocmește un proces-verbal al incidentului înaintea returnării scrisorii, iar notificarea/comunicarea este considerată efectuată în baza raportării incidentului. Evenimentul relevant de la care începe să curgă termenul este data la care este înregistrat incidentul.

În cazul în care scrisoarea este înapoiată deoarece destinatarul nu a ridicat-o de la oficiul poștal în termenul legal sau din cauza faptului că o altă persoană decât persoana notificată refuză să semneze confirmarea de primire sau să primească scrisoarea, notificarea/ comunicarea actului este repetată și o altă scrisoare recomandată cu confirmare de primire este trimisă persoanei care trebuie să fie notificată. În acest caz, scrisoarea în sine – redactată pe un formular oficial – conține o copie a tuturor informațiilor obligatorii. Lucrătorul poștal trebuie să înregistreze data și locul exact în care se expediază scrisoarea și înaintează imediat raportul de notificare/ comunicare instanței. În cazul în care nu este posibil să se introducă scrisoarea în cutia poștală a persoanei notificate, lucrătorul poștal lasă un aviz destinatarului. În această situație, notificarea se consideră a fi fost efectuată la data înregistrată de lucrătorul poștal sau, în cazul în care a fost lăsat un aviz, în a opta zi de la data respectivă (destinatarul este informat cu privire la aceasta în cea mai recentă scrisoare care i-a fost trimisă). În acel moment începe să curgă termenul procedural declanșat de notificare.

În cazul în care comunicarea sau notificarea este efectuată de un reprezentant legal, un executor judecătoresc sau un grefier al instanței, termenul începe să curgă din momentul în care persoana notificată semnează procesul-verbal de notificare.

Dreptul procedural civil prevede o prelungire (o perioadă de timp suplimentară acordată de către autoritatea legislativă) pentru a reflecta distanța geografică dintre locul notificării/comunicării și instanță care judecă acțiunea sau faptul că persoana în cauză nu a fost notificată personal. În aceste circumstanțe, termenul obligatoriu începe să curgă de la expirarea prelungirii.

Notificarea sau comunicarea se efectuează prin avize și anunțuri publice în cazul în care locul în care se află persoana care trebuie să fie notificată este incert, urmate de un anunț pe o pagină internet cu acces public (a se vedea articolul 24 din Ordinul de punere în aplicare nr. 280/13 din 26 august 2013, menționat anterior). În aceste circumstanțe, notificarea sau comunicarea este considerată efectuată în ziua în care este publicat ultimul anunț. Termenul care poate fi prelungit începe de la data notificării sau comunicării; termenul de depunere a memoriului în apărare începe să curgă de la sfârșitul perioadei de prelungire legală a termenului.

5 Data de la care începe să curgă termenul poate fi afectată sau modificată ca urmare a metodei de transmitere ori de notificare sau comunicare a actelor (notificare personală prin agent procedural sau prin poştă)?

Da. A se vedea răspunsul la întrebarea anterioară.

6 În cazul în care termenul este declanşant de producerea unui eveniment, ziua în care evenimentul a avut loc se ia în considerare la calcularea termenului?

Data efectivă a actului, evenimentului, deciziei, notificării sau comunicării nu este luată în considerare.

7 Atunci când termenul este exprimat în zile, numărul de zile indicat include zile calendaristice sau zile lucrătoare?

Termenul procedural prevăzute de lege sau stabilit prin hotărâre judecătorească este continuu. Cu toate acestea, termenul este suspendat pe durata vacanțelor judecătorești, cu excepția cazului în care termenul procedural este egal cu sau mai mare de șase luni sau în cazul în care este vorba despre acte în cadrul unor proceduri declarate prin lege drept urgente, cu excepția cazului în care, prin ordonanță motivată și după audierea părților, judecătorul a hotărât să suspende termenul procedural. În cazul în care termenul pentru efectuarea unui act de procedură se încheie într-o zi în care instanțele sunt închise, perioada se prelungește până la următoarea zi lucrătoare.

Vacanța judecătorească este în perioada 22 decembrie – 3 ianuarie, de la Duminica Floriilor până în a doua zi de Paști, precum și de la 16 iulie la 31 august.

8 În ce situaţii termenul este exprimat în săptămâni, luni sau ani?

Atunci când acest termen este exprimat în luni sau ani, data de începere este stabilită în același mod, și anume perioada începe să curgă din ziua următoare datei de notificare sau comunicare, de comunicare a informațiilor sau a evenimentului relevant care declanșează termenul.

9 Când expiră termenul dacă este exprimat în săptămâni, luni sau ani?

Un termen-limită exprimat în zile expiră după numărul de zile ale perioadei adăugate la data de începere, astfel cum se menționează în răspunsul la partea b) a acestei întrebări.

Un termen exprimat în săptămâni, luni sau ani și începând de la o anumită dată se încheie la ora 24:00 din ziua corespunzătoare zilei din ultima săptămână, lună sau an; dacă ziua respectivă nu există în ultima lună, perioada se încheie în ultima zi a lunii respective [articolul 279 litera (c) din Codul civil].

Întrucât duminicile și sărbătorile legale sunt asimilate vacanțelor judecătorești, termenele care se încheie în zilele de duminică sau de sărbători legale sunt mutate în prima zi de lucru, în cazul în care actul în cauză trebuie să fie audiat în instanță.

10 Dacă termenul expiră într-o sâmbătă, într-o duminică, într-o zi de sărbătoare naţională sau într-o zi nelucrătoare, este acesta prelungit până în prima zi lucrătoare următoare?

Instanțele sunt deschise numai în zilele lucrătoare.

Regula de calculare a tuturor termenelor procedurale este că sfârșitul perioadei de efectuare a actului procedural este prelungit până în următoarea zi lucrătoare, dacă acesta coincide cu o dată la care instanțele sunt închise.

11 Există condiţii în care termenele sunt prelungite? În ce condiţii se acordă aceste prelungiri?

Termenul procedural stabilit prin lege poate fi prelungit în situațiile prevăzute. Cu acordul părților, termenul poate fi prelungit o singură dată și pentru aceeași perioadă de timp (articolul 141 din Codul de procedură civilă).

12 Există termene pentru introducerea căilor de atac?

Termenul de introducere a unei căi de atac este de 30 de zile de la data notificării deciziei și de 15 zile în cazuri urgente și în cazurile prevăzute la articolul 644 alineatul (2) și la articolul 677 din Codul de procedură civilă.

În cazul în care una dintre părți este în situație de neîndeplinire a obligațiilor și nu ar trebui să fie notificată în conformitate cu articolul 249 din Codul de procedură civilă, termenul pentru formularea unei căi de atac începe din momentul în care decizia este publicată, cu excepția cazului în care partea încetează a mai fi în situație de neîndeplinire a obligațiilor înainte de sfârșitul perioadei, caz în care aceasta trebuie să fie informată cu privire la decizie sau ordonanță, iar termenul începe să curgă de la data notificării.

În cazul hotărârilor sau ordonanțelor orale reproduse în procedură, termenul limită începe din ziua în care acestea au fost pronunțate, cu condiția ca partea să fi fost prezentă sau să fi fost informată pentru a participa la act.

În cazul în care, în afară de cazurile menționate anterior, notificarea nu trebuie să aibă loc, termenul limită începe de la data la care persoana a luat cunoștință de decizie.

În același termen ca și pentru introducerea unei căi de atac, pârâtul poate răspunde la cererea reclamantului.

În cerere, pârâtul poate să conteste admisibilitatea sau plasarea în timp a căii de atac, precum și legitimitatea persoanei care introduce calea de atac.

În cazul în care scopul căii de atac este o revizuire a probelor înregistrate, termenul limită pentru introducerea căii de atac și pentru răspuns se majorează cu 10 zile.

În cazul în care pârâtul solicită ca domeniul de aplicare a căii de atac să fie extins, persoana care a introdus calea de atac poate răspunde în termen de 15 zile de la notificarea cererii.

În cazul în care există mai multe părți care introduc calea de atac și mai mulți pârâți, chiar dacă aceștia sunt reprezentați de diferiți avocați, fiecare dintre cererile lor are propriul termen. Secretariatul este responsabil pentru asigurarea faptului că toate cauzele acestora sunt soluționate în termenele care le-au fost atribuite.

13 Pot instanţele să modifice termenele, în special termenele de înfăţişare în instanţă sau să stabilească o dată specială pentru înfăţişare?

Termenele legale pot fi scurtate.

14 Când un act destinat unei părţi care îşi are reşedinţa intr-un loc în care ar putea beneficia de o prelungire a termenului este notificat într-un loc unde persoanele nu beneficiază de o astfel de prelungire, persoana destinatară pierde beneficiul extinderii termenului?

Pârâtul căruia i-a fost notificată sau comunicată o cerere de răspuns la o anumită acțiune civilă are la dispoziție un termen pentru depunerea memoriului în apărare. Acesta poate fi prelungit în cazul în care cererea a fost notificată sau comunicată în afara districtului în care are sediul instanța și în care se vor desfășura procedurile. Prelungirea termenului pentru depunerea memoriului în apărare depinde de cererea notificată sau comunicată în afara districtului în care are sediul instanța și în care se vor desfășura procedurile, și nu de locul de reședință al persoanei notificate – articolul 245 din Codul de procedură civilă.

15 Care sunt consecinţele nerespectării termenelor?

Expirarea unui termen obligatoriu stinge dreptul de a introduce acțiunea. Cu toate acestea, acțiunea poate fi intentată în afara termenului în cazul unui impediment justificat și, în orice caz, aceasta poate fi introdusă, de asemenea, în primele trei zile lucrătoare de la expirarea termenului, cu condiția achitării imediate a unei amenzi.

16 Dacă termenul expiră, care sunt căile de atac la care pot apela persoanele care nu au respectat termenele, respectiv părţile aflate în culpă?

Actul poate fi efectuat după expirarea termenului în cazul în care există un impediment justificat, astfel cum la menționează la punctul 14; cu alte cuvinte, ca urmare a unui eveniment care nu poate fi imputat părții care face obiectul termenului sau reprezentanților acesteia și care împiedică un anumit act să se realizeze la timp. În acest caz, partea care invocă impedimentul trebuie să furnizeze imediat dovezi justificative.

Indiferent de impedimentul justificat, actul poate fi efectuat în primele trei zile lucrătoare de după sfârșitul termenului limită, cu condiția achitării unei amenzi, astfel cum s-a menționat mai sus, iar judecătorul poate decide, în mod excepțional, să reducă amenda sau să renunțe la amendă în cazuri clare de dificultăți economice sau atunci când suma este considerată ca fiind vădit disproporționată, în special în ceea ce privește acțiuni care nu necesită un reprezentant legal și partea însăși s-a angajat la efectuarea actului.

Informații suplimentare

Ultima actualizare: 12/09/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site