Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (portugalų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Procesiniai terminai

Portugalija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokių rūšių terminai taikomi civiliniame procese?

Laiko veiksnys sprendžiant teisinius klausimus yra neabejotinai svarbus. Civilinėse bylose teisinėms situacijoms įtakos turi ir jas lemia dvejopi terminai: civiliniai ir procesiniai. Atsižvelgiant į tai, kokie yra terminai – materialūs ar procesiniai, jiems taikomos skirtingos skaičiavimo taisyklės ir būdai.

Išskyrus atvejus, kai aiškiai nustatyta kitaip, taikomi įstatyme nustatyti civiliniai terminai.

Dėl civilinių bylų terminų Portugalijos teisės aktuose yra konkreti nuoroda į ieškinio senaties, naikinamuosius ir nesinaudojimo teise terminus (Civilinio kodekso 298 straipsnis).

Teisė remtis ieškinio senaties terminu atsiranda, kai atitinkamos teisės turėtojas per įstatyme nustatytą terminą ja nepasinaudoja, jeigu turėtojas gali laisvai naudotis šia teise ir jos naudojimo išimtys nenustatytos įstatyme. Todėl teisinių santykių tikrumo ir saugumo labui nesuteikiama galimybė reikalavimus reikšti neribotą laiką. Senaties terminą turi taikyti asmuo, turintis iš jo naudos; teismas negali savo iniciatyva kelti senaties termino taikymo klausimo.

Naikinamasis terminas siaurąja prasme reiškia, kad teisė arba teisinė situacija pasibaigus konkrečiam terminui automatiškai išnyksta ir neturi grįžtamojo poveikio.

Tais atvejais, kai šalys diskrecijos teisės neturi, ar terminas nebuvo praleistas, bet kuriame bylos etape savo iniciatyva tikrina teismas,. Kai šalys turi diskrecijos teisę, termino pabaigos klausimas, siekiant užtikrinti veiksmingą termino taikymą, sprendžiamas teisminiu ir neteisminiu būdu.

Nesinaudojimas teise reiškia, kad per įstatyme nustatytą laikotarpį visiškai arba iš dalies nesinaudota teise į ką nors, t. y. negauta jos teikiamos naudos arba ekonominio pranašumo. Nesinaudojimas reiškia, kad atitinkama teisė išnyksta.

Teismas savo iniciatyva negali kelti nesinaudojimo teise klausimo.

Procesiniai terminai nustatyti įstatyme siekiant konkretaus poveikio procesui (pvz., terminai bylai pradėti arba prieštaravimui pareikšti), be to, toks terminas būna atidedamasis arba imperatyvus.

Jeigu galimybė atlikti veiksmą arba kito termino pradžia gali būti atidedama konkrečiam laikotarpiui, terminas yra atidedamasis.

Jeigu imperatyvus terminas apibrėžiamas atidedamuoju terminu, abu terminai skaičiuojami kaip vienas terminas.

Procesinis terminas gali būti nustatytas įstatyme arba teismo nutartyje.

2 Nedarbo dienų, numatytų 1971 m. birželio 3 d. Reglamente (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, sąrašas.

Pagal minėtą reglamentą švenčių dienos Portugalijoje yra:

sausio 1 d., Didysis penktadienis, balandžio 25 d., gegužės 1 d., birželio 10 d., rugpjūčio 15 d., gruodžio 8 d. ir 25 d.

3 Kokios yra bendrosios civilinio proceso terminų taisyklės?

Pagal pagrindinę Portugalijos civilinio proceso teisėje galiojančią taisyklę, nesant jokios konkrečios nuostatos, šalims suteikiamas 10 dienų terminas kreiptis dėl bet kokio veiksmo arba procesinio dokumento, pareikšti ieškinį dėl pripažinimo negaliojančiu, paduoti atskirąjį skundą arba pasinaudoti bet kuria kita procesine teise; 10 dienų terminas taip pat taikomas šalies atsiliepimui į kitos šalies ieškinį pateikti (Civilinio proceso kodekso 149 straipsnis).

4 Kai tam tikrą veiksmą ar formalumą reikia atlikti per nustatytą laiką, kada pradedamas skaičiuoti terminas?

Paprastai termino pradžia bet kokiam atsakymui pateikti visada yra pranešimas apie atitinkamą veiksmą (Civilinio proceso kodekso 149 straipsnio 2 dalis).

Šalims skirti pranešimai nagrinėjant bylą įteikiami jų teisiniams atstovams.

Kai pranešimu siekiama iškviesti šalį atvykti į teismą asmeniškai, apie tai ne tik pranešama atstovui, bet ir pranešimas išsiunčiamas registruotu laišku pačiai šaliai, nurodant atvykimo į teismą datą, vietą ir tikslą.

Atstovai informuojami elektroniniu paštu (dėl išsamesnės informacijos, žr. 2013 m. rugpjūčio 26 d. Įgyvendinamąjį nutarimą (Portaria) Nr. 280/13), o kompiuterinėje sistemoje bus patvirtinta pranešimo įteikimo data; šiuo atveju daroma prielaida, kad pranešimas įteiktas trečiąją dieną po jo parengimo dienos arba pirmąją darbo dieną po tos dienos, jei ta diena yra nedarbo diena.

Įteikimas siunčiant registruotą laišką kartu su gavimo patvirtinimu „laikomas įvykdytu gavimo patvirtinimo pasirašymo dieną, kai jis buvo įteiktas adresatui, net jeigu gavimo patvirtinimą pasirašė trečiasis asmuo, ir darant prielaidą, kad laiškas buvo nedelsiant įteiktas gavėjui, išskyrus atvejus, kai yra priešingų įrodymų“ (Civilinio proceso kodekso 230 straipsnio 1 dalis).

Jeigu byla susijusi su piniginės prievolės, kylančios iš rašytinių sutarčių, kuriose šalys nurodė laiškų įteikimo adresą, įvykdymu, laiškai siunčiami paštu pasirinktu adresu, nurodant, kad bylos vertė neviršija 30 000 EUR, arba, jeigu bylos vertė viršija šią sumą, – prievolę, susijusią su nuolatiniu prekių tiekimu arba paslaugų teikimu. Jeigu adresatas atsisako pasirašyti gavimo patvirtinimą arba priimti laišką, paštininkas tai atitinkamai pažymi prieš grąžindamas laišką ir tariama, kad laiškas įteiktas remiantis įrašu apie atsisakymą pasirašyti gavimo patvirtinimą arba priimti laišką. Šiuo atveju terminas pradedamas skaičiuoti nuo atsisakymo momento.

Jeigu laiškas grąžinamas dėl to, kad adresatas per įstatyme nustatytą terminą jo neatsiėmė iš pašto skyriaus, arba dėl to, kad asmuo, išskyrus asmenį, kuriam turi būti įteikiama, atsisako pasirašyti gavimo patvirtinimą arba priimti laišką, laiškas įteikiamas pakartotinai, ir kitas registruotas laiškas su gavimo patvirtinimu išsiunčiamas asmeniui, kuriam turi būti įteikiama, įspėjant jį apie teisines pasekmes. Šiuo atveju įteikiamas oficialiai patvirtintos formos laiškas, prie kurio pridedama informacijos apie teisines pasekmes kopija. Paštininkas privalo įrašyti datą ir tikslią laiško įteikimo vietą ir nedelsdamas šį įrašą apie įteikimą perduoti teismui. Jeigu laiško negalima įmesti į asmens, kuriam turi būti įteikiama, pašto dėžutę, paštininkas palieka adresatui pranešimą. Tokiu atveju įteikimas laikomas įvykdytu paštininko įrašytą datą arba, jeigu pranešimas buvo paliktas, aštuntą dieną po tos datos (adresatas apie tai informuojamas vėliausiai jam siųstame laiške). Būtent nuo šio įteikimo momento pradedamas skaičiuoti procesinis terminas.

Įteikiant per teisinį atstovą, teismo antstolį arba teismo raštinės darbuotoją, terminas pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai asmuo, kuriam turi būti įteikiama, pasirašo įteikimo įraše.

Civilinio proceso teisėje numatyta galimybė pratęsti terminą (papildomas įstatymų leidėjo suteiktas terminas) atsižvelgiant į geografinį atstumą tarp įteikimo vietos ir teismo, kuriame nagrinėjama byla, arba faktą, kad asmeniui, kuriam turi būti įteikiama, nebuvo įteikta asmeniškai. Esant šioms aplinkybėms, imperatyvus terminas pradedamas skaičiuoti tik pasibaigus šiam pratęsimui.

Kai asmens, kuriam turi būti įteikiama, buvimo vieta nėra tiksliai žinoma, įteikiama per viešus pranešimus ir skelbimus, tuo pat metu juos paskelbiant viešai prieinamose interneto svetainėse (žr. pirmiau minėto 2013 m. rugpjūčio 26 d. Įgyvendinamojo nutarimo Nr. 280/13 24 straipsnį). Šiomis aplinkybėmis įteikimas laikomas įvykdytu paskutinio skelbimo publikavimo dieną. Pratęstas terminas pradedamas skaičiuoti nuo įteikimo dienos; terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti pradedamas skaičiuoti pasibaigus pagal įstatymą pratęstam terminui.

5 Ar dokumentų perdavimo ar įteikimo būdas (dokumentą asmeniškai įteikia antstolis arba pašto darbuotojas) gali turėti įtakos termino eigos pradžiai arba ją pakeisti?

Taip. Žr. atsakymą į 4 klausimą.

6 Jeigu termino eiga prasideda nuo įvykio, ar diena, kurią įvyko tas įvykis, į terminą įskaičiuojama?

Faktinė veiksmo atlikimo, įvykio, sprendimo priėmimo diena arba dokumento įteikimo arba pranešimo diena, nuo kurios pradedamas skaičiuoti terminas, nėra įskaičiuojama.

Faktinė veiksmo atlikimo, įvykio, sprendimo priėmimo diena arba dokumento įteikimo ir (arba) vienos šalies pranešimo kitai šaliai apie savo veiksmus diena, nuo kurios pradedamas skaičiuoti terminas, nėra įskaičiuojama.

7 Kai terminas išreikštas dienomis, skaičiuojamos kalendorinės ar darbo dienos?

Įstatyme arba teismo nutartyje nustatytas procesinis terminas yra tęstinis. Tačiau jis sustabdomas teismui atostogaujant, išskyrus atvejus, kai jis trunka šešis mėnesius ar ilgiau, arba procesinių veiksmų, kurie pagal įstatymą priskiriami prie skubių, atveju, išskyrus atvejus, kai išklausęs šalis teisėjas priima pagrįstą nutartį sustabdyti procesinio termino eigą. Kai procesinio veiksmo atlikimo terminas pasibaigia dieną, kurią teismas nedirba, terminas pratęsiamas iki kitos darbo dienos.

Teismo atostogos trunka nuo gruodžio 22 d. iki sausio 3 d., nuo Verbų sekmadienio iki Velykų antros dienos ir nuo rugpjūčio 16 d. iki rugpjūčio 31 d.

8 Kaip skaičiuojamas savaitėmis, mėnesiais arba metais išreikštas terminas?

Kai toks terminas skaičiuojamas mėnesiais arba metais, jo pradžia nustatoma tokiu pat būdu, t. y. terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną po įteikimo, pranešimo arba atitinkamo įvykio, nuo kurio prasideda jo eiga.

9 Kada baigiasi savaitėmis, mėnesiais arba metais skaičiuojamas terminas?

Dienomis skaičiuojamas terminas pasibaigia prie termino pradžios pridėjus termino dienų skaičių, kaip aprašyta atsakyme į šio klausimo b dalį.

Savaitėmis, metais arba mėnesiais skaičiuojamas terminas, kuris prasideda konkrečią datą, pasibaigia paskutinės savaitės, mėnesio arba metų atitinkamą dieną 24 val., tačiau jeigu mėnuo neturi atitinkamos dienos, terminas pasibaigia paskutinę to mėnesio dieną (Civilinio kodekso 279 straipsnio c punktas).

Sekmadieniai ir valstybinių švenčių dienos yra priskiriamos prie teismo atostogų, todėl terminas, kuris baigiasi sekmadienį arba valstybinės švenčių dieną, pratęsiamas iki pirmos darbo dienos, jeigu atitinkamą veiksmą reikia atlikti teisme.

10 Jeigu terminas baigiasi šeštadienį, sekmadienį, valstybinių švenčių dieną arba kitą nedarbo dieną, ar jis pratęsiamas iki pirmos po jos einančios darbo dienos?

Teismai dirba tik darbo dienomis.

Pagal visų procesinių terminų skaičiavimo taisyklę procesinio veiksmo atlikimo termino pabaiga pratęsiama iki kitos darbo dienos, jeigu terminas pasibaigia teismų ne darbo dieną.

11 Ar tam tikroms aplinkybėms terminai gali būti pratęsiami? Kokiomis sąlygomis?

Įstatyme nustatytas procesinis terminas įstatyme nustatytais atvejais gali būti pratęstas. Šalių sutikimu terminas gali būti pratęsiamas vieną kartą tokį pat laikotarpį (Civilinio proceso kodekso 141 straipsnis).

12 Kokie skundų padavimo terminai?

Apeliacinis skundas turi būti paduodamas per 30 dienų terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo apie sprendimą įteikimo dienos, ir per 15 dienų – skubiais atvejais ir Civilinio proceso kodekso 644 straipsnio2 dalyje ir 677 straipsnyje nustatytais atvejais.

Jeigu šalis neatvyksta į teismo posėdį ir jai nepranešama pagal Civilinio proceso kodekso 249 straipsnį, terminas apeliaciniam skundui paduoti pradedamas skaičiuoti paskelbus apie sprendimą, išskyrus atvejus, kai šalis atvyksta iki nustatyto termino pabaigos; tokiu atveju joms būtina pranešti apie teismo sprendimą arba nutartį ir nuo šio pranešimo dienos pradedamas skaičiuoti terminas.

Jeigu nagrinėdamas bylą teismas priima žodines nutartis arba sprendimus, terminas pradedamas skaičiuoti nuo jų paskelbimo dienos, jeigu šalis dalyvavo teismui skelbiant apie procesinį veiksmą arba buvo apie jį informuota.

Jeigu, kitais nei pirmiau išvardyti atvejai, pranešimo įteikti nereikia, terminas pradedamas skaičiuoti tą dieną, kurią asmuo sužinojo apie sprendimą.

Atsakovas į apelianto ieškinį gali atsakyti per terminą apeliaciniam skundui paduoti.

Ieškinyje atsakovas gali ginčyti apeliacinio skundo priimtinumą arba nurodyti, kad buvo praleistas terminas jam paduoti, taip pat ginčyti šalies, kaip apelianto, statuso teisėtumą.

Jeigu apeliaciniu skundu siekiama peržiūrėti pateiktus įrodymus, terminas skundui ir atsiliepimui į skundą paduoti pratęsiamas 10 dienų.

Jeigu atsakovas prašo praplėsti apeliacinio skundo dalyką, apeliantas atsiliepimą gali pateikti per 15 dienų nuo pranešimo apie prašymą.

Jeigu yra keletas apeliantų arba keletas atsakovų, kiekvienam jų reikalavimui taikomas atskiras terminas, net jei jiems atstovauja skirtingi advokatai. Teismo raštinė turi pareigą užtikrinti, kad visos bylos teisme būtų nagrinėjamos laikantis jos nustatytų terminų.

13 Ar teismai gali pakeisti terminus, visų pirma atvykimo į teismą terminus, arba nustatyti specialų atvykimo į teismą terminą?

Įstatyme nustatyti terminai negali būti sutrumpinti.

14 Jeigu asmeniui, gyvenančiam toje vietoje, kurioje jam būtų pratęstas terminas, apie veiksmą, kurį jis turi atlikti, pranešama toje vietoje, kurioje gyvenantiems asmenims terminas nepratęsiamas, ar šis asmuo praranda galimybę pasinaudoti pratęstu terminu?

Atsakovui, kuriam įteiktas prašymas atsakyti į pateiktą civilinį ieškinį, suteikiamas terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti. Jis gali būti pratęstas atsižvelgiant į geografinį atstumą tarp įteikimo vietos ir teismo nagrinėjimo vietos. Terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti pratęsiamas atsižvelgiant į geografinį atstumą tarp įteikimo vietos ir teismo nagrinėjimo vietos, o ne į asmens, kuriam įteikiama, gyvenamąją vietą (Civilinio proceso kodekso 245 straipsnis).

15 Kokios terminų nesilaikymo pasekmės?

Pasibaigus imperatyviam terminui, prarandama teisė pareikšti ieškinį. Tačiau pasibaigus terminui veiksmą galima atlikti, kai esama pateisinamų kliūčių, o jeigu tokių kliūčių nėra, veiksmas gali būti atliekamas per pirmas tris darbo dienas po termino pabaigos, jei nedelsiant sumokama bauda.

16 Jeigu terminas pasibaigia, kokiomis teisių gynimo priemonėmis gali pasinaudoti jį praleidusios šalys?

Veiksmas pasibaigus terminui gali būti atliekamas tais atvejais, kai esama pateisinamų kliūčių (kaip nurodyta atsakyme į 14 klausimą), kitaip tariant, dėl įvykio, nepriskirtino asmenų, kurie turi laikytis termino, arba jų atstovų kaltei ir trukdančio atitinkamą veiksmą atlikti laiku. Šiuo atveju šalis, teigianti, kad termino nesilaikė dėl kliūčių, nedelsdama turi pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

Kitais nei pateisinamos kliūtys atvejais veiksmas gali būti atliekamas per pirmas tris dienas po termino pabaigos, jeigu sumokama bauda, kaip nurodyta pirmiau, be to, teisėjas išimtiniais atvejais gali nuspręsti sumažinti arba panaikinti baudą dėl sunkios šalies ekonominės padėties arba kai akivaizdu, kad skirta bauda yra neproporcinga, visų pirma atsižvelgiant į veiksmus, kuriuos galima atlikti nepaskyrus teisinio atstovo ir šalis veiksmą gali atlikti pati.

Papildoma informacija

Paskutinis naujinimas: 10/09/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma