Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Procesiniai terminai

Belgija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokių rūšių terminai taikomi civiliniame procese?

Terminai numatyti daugelyje Teismų kodekso (pranc. Code judiciaire, ol. Gerechtelijk Wetboek) vietų.

Vis dėlto Teismų kodekse naudojami laikotarpiai patenka į dvi kategorijas, t. y. laukimo laiko ir pabaigos terminų kategorijas.

Laukimo laikas yra laikotarpis, turintis pasibaigti. Asmuo turi laukti, kol toks laikotarpis pasibaigs, ir tik tada gali būti atliktas tam tikras teisinis veiksmas.

Laukimo laiko pavyzdys yra teismo šaukimo išdavimo terminas. „Teismo šaukimo termino“ turi būti laikomasi nuo šaukimo įteikimo dienos iki preliminaraus posėdžio dienos. Šis terminas yra aštuonios dienos tais atvejais, kai išsamiame civiliniame procese išduodamas šaukimo raštas, ir dvi dienos preliminariame procese.

Pabaigos terminas yra laikotarpis, per kurį turi būti atlikti tam tikri teisiniai veiksmai, vėliausiai paskutinę termino dieną, dies ad quem; jeigu šio termino nesilaikoma, netenkama teisės imtis šių teisinių veiksmų.

Pabaigos termino, per kurį galima pasinaudoti teisių gynimo priemone, pavyzdžiai:

 • ieškinio atsakovui skiriamas mėnesio terminas sprendimui apeliacine tvarka apskųsti (Teismų kodekso 1051 straipsnis), pradedamas skaičiuoti nuo sprendimo įteikimo dienos;
 • mėnesio terminas už akių priimtam sprendimui užprotestuoti (Teismų kodekso 1048 straipsnis), pradedamas skaičiuoti nuo sprendimo įteikimo dienos;
 • trijų mėnesių terminas skundui kasaciniam teismui (pranc. Cour de cassation, ol. Hof van Cassatie) paduoti (Teismų kodekso 1073 straipsnis);
 • trečiajam asmeniui skiriamas trijų mėnesių terminas prieštaravimams pateikti (Teismų kodekso 1129 straipsnis);
 • trisdešimties dienų terminas prieštaravimui, kuriuo siekiama nušalinti teisėją, pateikti (Teismų kodekso 1142 straipsnis);
 • šešių mėnesių terminas prašyti persvarstyti galutinį sprendimą (Teismų kodekso 1136 straipsnis).

Metų terminas (nuo sprendimo priėmimo), per kurį turi būti įteiktas teismo sprendimas už akių (Teismų kodekso 806 straipsnis), taip pat yra pabaigos terminas.

Teismo šaukimo išdavimo laikotarpis yra laukimo laikas.

Teismų kodekso 707 straipsnyje nurodyta, kad įprastas pagrindinio šaukimo rašto egzemplioriaus įteikimo terminas atsakovams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta arba gyvenamoji vieta yra Belgijoje, – aštuonios dienos.

Ta pati nuostata galioja, kai:

1. teismo šaukimas įteikiamas Belgijoje deklaruotu įteikimo adresu;

2. asmuo, kuriam įteikiamas teismo šaukimas, neturi žinomos nuolatinės gyvenamosios vietos ar gyvenamosios vietos Belgijoje ar užsienyje;

3. kai teismo šaukimas Belgijoje asmeniškai įteikiamas proceso šaliai, kurios gyvenamoji vieta yra užsienyje.

Teismo šaukimo terminas preliminariame procese sutrumpinamas iki dviejų dienų (Teismų kodekso 1035 straipsnis). Teismo šaukimo terminas teismo nutarties dėl turto arešto atveju taip pat yra dvi dienos – šis terminas toks pat kaip preliminariame procese.

Kai atsakovas Belgijoje neturi gyvenamosios vietos, nuolatinės gyvenamosios vietos ar įteikimo adreso, „pagrindiniai terminai“ – aštuonios ir dvi dienos – šiuo tikslu pratęsiami pagal Teismų kodekso 55 straipsnį.

Termino pratęsimo (t. y. aštuonios arba dvi dienos + ...) trukmė yra tokia:

1. penkiolika dienų, kai proceso šalis gyvena kaimyninėje šalyje arba Jungtinėje Karalystėje;
2. trisdešimt dienų, kai proceso šalis gyvena kitoje Europos šalyje;
3. aštuoniasdešimt dienų, kai proceso šalis gyvena kitame pasaulio regione.

Tačiau šis termino pratęsimas turi būti numatytas įstatyme. Teismo šaukimo terminas nustatytas Teismų kodekso 709 straipsnyje, o teismo šaukimo preliminariam procesui terminas – Teismų kodekso 1035 straipsnyje.

Konkrečiais atvejais teismo šaukimą gali prireikti įteikti labai greitai. Tokiais atvejais prašymą sutrumpinti terminus kompetentingam teismui gali pateikti advokatas arba teismo antstolis (Teismų kodekso 708 straipsnis – išsamiam procesui, Teismų kodekso 1036 straipsnis – preliminariam procesui).

Kai įteikiamas teismo šaukimas, teismo antstolis taip pat įteikia šio sprendimo kopiją, taip informuodamas atsakovą, kad duotas leidimas sutrumpinti teismo šaukimo išdavimo terminą.

Vienas iš svarbių termino aspektų yra jo apskaičiavimas. Atitinkama procedūra išdėstyta Teismų kodekso 48–57 straipsniuose (t. y. Teismų kodekso pirmosios dalies VIII skyriuje) (žr. toliau).

Šie straipsniai susiję su bendraisiais klausimais (48–49 straipsniai), pabaigos terminu (50 straipsnio 1 dalis), termino apskaičiavimu (52 straipsnis, 53 straipsnio 1 dalis, 53a, 54 ir 57 straipsniai), nenugalimos jėgos (force majeure) atvejais, termino pratęsimu (50 straipsnio 2 dalis, 51 straipsnis, 53 straipsnio 2 dalis, 55 straipsnis) ir proceso sustabdymu dėl vienos proceso šalies mirties (56 straipsnis).

2 Nedarbo dienų, numatytų 1971 m. birželio 3 d. Reglamente (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, sąrašas.

Sausio 1 d. (Naujieji metai)

Velykų sekmadienis ir Velykų pirmadienis (kintamos datos)

Gegužės 1 d. (Darbo diena)

Šeštinės (šeštas ketvirtadienis po Velykų sekmadienio)

Sekminės ir Sekminių pirmadienis (septintas sekmadienis ir pirmadienis po Velykų sekmadienio)

Nacionalinė nedarbo diena: Liepos 21 d.

Rugpjūčio 15 d. (Žolinės)

Lapkričio 1 d. (Visų Šventųjų diena)

Lapkričio 11 d. (1918 m. paliaubos)

Gruodžio 25 d. (Kalėdų diena)

Šis sąrašas neįtrauktas į Teismų kodeksą.

3 Kokios yra bendrosios civilinio proceso terminų taisyklės?

Žr. pirmiau pateiktą 1 klausimą.

4 Kai tam tikrą veiksmą ar formalumą reikia atlikti per nustatytą laiką, kada pradedamas skaičiuoti terminas?

Taisyklė: dies a quo (= dokumento / įvykio, dėl kurio atsiranda terminas, diena) į terminą NEĮTRAUKTA, o dies ad quem (= paskutinė diena) ĮTRAUKTA („dies a quo non computatur in termino“).

Teismų kodekso 52 straipsnis: „Terminas skaičiuojamas nuo vidurnakčio iki vidurnakčio. Jis skaičiuojamas nuo dienos, einančios po dokumento arba įvykio, dėl kurio atsiranda terminas, datos ir apima visas dienas, įskaitant šeštadienius, sekmadienius ir valstybines šventes.“

Taigi, terminas pradedamas skaičiuoti ne teismo šaukimo ar teismo sprendimo įteikimo dieną (dies a quo), o po jos einančią dieną (konkrečiau – nuo tos dienos vidurnakčio).

Pvz., kai teismo šaukimas įteikiamas gegužės 4 d., pirmadienį (dies a quo), tai teismo šaukimo išdavimo terminas pradedamas skaičiuoti gegužės 5 d. Kitaip tariant, pirmoji aštuonių dienų termino diena bus gegužės 5 d., antradienis.

Jeigu gegužės 4 d. sutampa su penktadieniu, teismo šaukimo išdavimo terminas pradedamas skaičiuoti gegužės 5 d., šeštadienį. Pirmoji teismo šaukimo išdavimo termino diena gali sutapti su šeštadieniu, sekmadieniu ar valstybine švente.

5 Ar dokumentų perdavimo ar įteikimo būdas (dokumentą asmeniškai įteikia antstolis arba pašto darbuotojas) gali turėti įtakos termino eigos pradžiai arba ją pakeisti?

A/ Įteikia teismo antstolis:

Remiantis Teismų kodekso 57 straipsniu, jeigu įstatyme nenumatyta kitaip, prieštaravimų pateikimo, apeliacinio skundo ir kasacinio skundo padavimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo sprendimo įteikimo asmeniškai arba gyvenamojoje vietoje arba prireikus – nuo pristatymo arba kopijos palikimo, kaip išdėstyta 38 ir 40 straipsniuose.

Tiems asmenims, kurie Belgijoje neturi nei nuolatinės, nei pasirinktos ar kitos gyvenamosios vietos, ir tais atvejais, kai pranešimas neįteikiamas asmeniškai, terminas pradedamas skaičiuoti nuo teismo šaukimo kopijos paskelbimo arba pastaruoju atveju – nuo teismo šaukimo kopijos pateikimo prokurorui.

Jeigu teismo šaukimas įteikiamas teisiškai nekompetentingiems asmenims, terminas nepradedamas skaičiuoti, kol sprendimas bus įteiktas jų teisiniam atstovui.

B/ Pranešimas popieriuje (paštu):

Pagal Teismų kodekso 53a straipsnį proceso šaliai, į kurią kreipiamasi, terminai, kurie skaičiuojami nuo pranešimo popieriuje datos, jeigu įstatyme nenumatyta kitaip, pradedami skaičiuoti:

 1. jeigu pranešimas buvo įteiktas teismo laišku arba registruotu laišku, kurio gavimas patvirtintas, – kitą dieną po laiško pristatymo į adresato gyvenamąją vietą arba prireikus dabartiniu proceso šalies adresu arba įteikimo adresu;
 2. jeigu pranešimas buvo pristatytas registruotu laišku arba paprastu laišku, – trečią darbo dieną po laiško perdavimo pašto tarnyboms dienos, išskyrus atvejus, kai adresatas gali įrodyti kitaip;
 3. jeigu pranešimas buvo įteiktas pristatant ir pristatymas buvo patvirtintas, – kitą dieną.

6 Jeigu termino eiga prasideda nuo įvykio, ar diena, kurią įvyko tas įvykis, į terminą įskaičiuojama?

Taisyklė: dies a quo (= dokumento / įvykio, dėl kurio atsiranda terminas, diena) į terminą NEĮTRAUKTA, o dies ad quem (= paskutinė diena arba termino pabaigos diena) – ĮTRAUKTA.

DIES A QUO:

Teismų kodekso 52 straipsnis: „Terminas skaičiuojamas nuo vidurnakčio iki vidurnakčio. Jis skaičiuojamas nuo dienos, einančios po dokumento arba įvykio, dėl kurio atsiranda terminas, datos ir apima visas dienas, įskaitant šeštadienius, sekmadienius ir valstybines šventes.“

Taigi, terminas pradedamas skaičiuoti ne teismo šaukimo ar sprendimo įteikimo dieną (dies a quo), o kitą dieną (konkrečiau – tą dieną nuo vidurnakčio).

Pvz., kai teismo šaukimas įteikiamas gegužės 4 d., pirmadienį (dies a quo), teismo šaukimo išdavimo terminas pradedamas skaičiuoti gegužės 5 d. Kitaip tariant, pirmoji aštuonių dienų termino diena yra gegužės 5 d., antradienis.

Jeigu gegužės 4 d. sutampa su penktadieniu, teismo šaukimo išdavimo terminas pradedamas skaičiuoti gegužės 5 d., šeštadienį. Pirmoji teismo šaukimo išdavimo termino diena gali sutapti su šeštadieniu, sekmadieniu ar valstybine švente.

DIES AD QUEM:

Teismų kodekso 53 straipsnis: „Termino pabaigos diena įtraukiama į terminą. Tačiau jeigu ši diena sutampa su šeštadieniu, sekmadieniu arba valstybine švente, pabaigos diena perkeliama į kitą darbo dieną.“

Dies ad quem yra diena, kurią baigiasi terminas. Ši diena įtraukiama į terminą ir todėl tai yra paskutinė termino diena.

Tačiau jeigu ši dies ad quem sutampa su šeštadieniu, sekmadieniu arba valstybine švente, ši termino pabaigos diena bus perkeliama į kitą darbo dieną.

7 Kai terminas išreikštas dienomis, skaičiuojamos kalendorinės ar darbo dienos?

Pagal Teismų kodekso 52 straipsnį terminas skaičiuojamas nuo vidurnakčio iki vidurnakčio. Jis skaičiuojamas nuo dienos, einančios po dokumento arba įvykio, dėl kurio atsiranda terminas, datos ir apima visas dienas, įskaitant šeštadienius, sekmadienius ir valstybines šventes.

Tačiau oficialus dokumentas teismo kanceliarijoje gali būti užregistruotas tik tomis dienomis ir valandomis, kuriomis teismo kanceliarija yra atvira visuomenei.

Čia kalbama apie kalendorines dienas.

8 Kaip skaičiuojamas savaitėmis, mėnesiais arba metais išreikštas terminas?

Pagal Teismų kodekso 54 straipsnį terminas mėnesiais arba metais skaičiuojamas nuo tam tikros mėnesio dienos numerio iki to paties mėnesio dienos numerio.

Šis straipsnis taikomas tik mėnesiais arba metais skaičiuojamiems terminams (pvz., terminui prieštaravimams pateikti arba apeliaciniam skundui paduoti, kuris yra vienas mėnuo) ir, aiškinamas kartu su Teismų kodekso 53 straipsniu, reiškia, kad vieno mėnesio terminas, pavyzdžiui, ne visada yra 30 ar 31 diena, o gali būti ir ilgesnis ar trumpesnis.

Mėnesio dienos numeris reiškia pirmąją termino dieną, t. y. kitą dieną po teismo šaukimo įteikimo.

9 Kada baigiasi savaitėmis, mėnesiais arba metais skaičiuojamas terminas?

Pagal Teismų kodekso 53 straipsnio 1 dalį termino pabaigos diena (t. y. dies ad quem) įtraukiama į terminą.

10 Jeigu terminas baigiasi šeštadienį, sekmadienį, valstybinių švenčių dieną arba kitą nedarbo dieną, ar jis pratęsiamas iki pirmos po jos einančios darbo dienos?

Teismų kodekso 53 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu ši termino pabaigos data sutampa su šeštadieniu, sekmadieniu arba valstybine švente, termino pabaigos diena perkeliama į kitą darbo dieną.

11 Ar tam tikroms aplinkybėms terminai gali būti pratęsiami? Kokiomis sąlygomis?

a/ terminai, dėl kurių neprarandama teisė:

Teismų kodekso 49 straipsnyje teigiama, kad terminai nustatyti teisės aktuose, o teisėjas terminus nustato tik tada, kai tai leidžiama pagal teisės aktus.

Pagal Teismų kodekso 51 straipsnį teisėjas gali sutrumpinti arba pratęsti terminus, kuriems suėjus tam tikra teisė neprarandama. Jeigu įstatyme nenumatyta kitaip, terminą galima pratęsti ne ilgiau negu pradinio termino trukmei, o pratęsus neleidžiama jo pratęsti dar kartą, išskyrus atvejus, kai esama svarbių priežasčių tai padaryti; sprendime turi būti nurodytos priežastys.

b/ proceso šalis, Belgijoje neturinti nei nuolatinės, nei kitos gyvenamosios vietos ar įteikimo adreso:

Pagal Teismų kodekso 55 straipsnį tais atvejais, kai teisės aktuose numatyta, jog proceso šaliai, Belgijoje neturinčiai nei nuolatinės, nei kitos gyvenamosios vietos ar įteikimo adreso, nustatyti terminai turi būti pratęsiami, jie pratęsiami:

 1. penkiolika dienų, jeigu proceso šalis gyvena kaimyninėje šalyje arba Jungtinėje Karalystėje;
 2. trisdešimčia dienų, jeigu proceso šalis gyvena kitoje Europos šalyje;
 3. aštuoniasdešimčia dienų, jeigu proceso šalis gyvena kitame pasaulio regione.

c/ per teismo atostogas:

Pagal Teismų kodekso 50 straipsnio 2 dalį 1048, 1051 ir 1253c straipsnių c ir d punktuose nustatytas apeliacinio skundo padavimo ir prieštaravimų pateikimo terminas, pradedamas ir baigiamas skaičiuoti per teismo atostogas, pratęsiamas iki penkioliktosios naujų teismo darbo metų dienos.

Teismo atostogos pradedamos kiekvienų metų liepos 1 d. ir baigiamos rugpjūčio 31 d.

Kai apeliacinio skundo padavimo ar prieštaravimų pateikimo terminas pradedamas ir baigiamas skaičiuoti šiuo laikotarpiu, šio termino dies ad quem pratęsiama iki rugsėjo 15 d.

 1. pavyzdys: sprendimas įteikiamas birželio 30 d. (dies a quo). Pirmoji termino diena sutampa su liepos 1 d., o dies ad quem sutampa su liepos 31 d.
 2. pavyzdys: sprendimas įteikiamas liepos 31 d. (dies a quo). Pirmoji termino diena sutampa su rugpjūčio 1 d., o dies ad quem sutampa su rugpjūčio 31 d.
 3. Abiejuose pavyzdžiuose ir pirmoji termino diena, ir dies ad quem sutampa su teismo atostogomis, todėl terminas pratęsiamas iki rugsėjo 15 d., t. y. paskutinės dienos, kurią galima paduoti apeliacinį skundą ar pateikti prieštaravimus.
 4. pavyzdys: sprendimas įteikiamas birželio 29 d. Pirmoji termino diena sutampa su birželio 30 d. Dies ad quem sutampa su liepos 29 d.
 5. pavyzdys: sprendimas įteikiamas rugpjūčio 1 d. Pirmoji termino diena sutampa su rugpjūčio 2 d. Dies ad quem sutampa su rugsėjo 1 d.

Abiejuose pavyzdžiuose arba pirmoji termino diena, arba dies ad quem nesutampa su teismo atostogomis, todėl terminas iki rugsėjo 15 d. nepratęsiamas.

Atkreipkite dėmesį, kad Teismų kodekso 50 straipsnio 2 dalis (pratęsimas dėl teismo atostogų) gali būti taikoma kartu su Teismų kodekso 53 straipsnio 2 dalimi (termino pabaigos perkėlimas į kitą darbo dieną, kai ji sutampa su šeštadieniu, sekmadieniu arba valstybine švente), kai paskutinė teismo atostogų diena, rugpjūčio 31 d., sutampa su šeštadieniu ar sekmadieniu, o paskutinė termino diena (dies ad quem) sutampa su rugpjūčio 31 d.

Šiuo atveju Teismų kodekso 50 straipsnio 2 dalis taikoma pirmiau, prieš taikant Teismų kodekso 53 straipsnio 2 dalį.

Hipotetinis atvejis:

Oficialus dokumentas įteikiamas liepos 31 d. Apeliacinio skundo padavimo ar prieštaravimų pateikimo terminas prasideda rugpjūčio 1 d. ir baigiasi rugpjūčio 31 d. Rugpjūčio 31 d. sutampa su šeštadieniu arba sekmadieniu.

Teismų kodekso 50 straipsnio 2 dalis: pirma ir paskutinė termino dienos sutampa su teismo atostogomis, todėl terminas pratęsiamas iki rugsėjo 15 d.

Tik tais atvejais, kai rugsėjo 15 d. sutaps su šeštadieniu ar sekmadieniu, bus taikoma 53 straipsnio 2 dalis ir paskutinė termino diena bus perkelta į pirmadienį.

d/ proceso šalies, kuriai leidžiama pateikti prieštaravimus arba paduoti apeliacinį skundą, mirtis:

Pagal Teismų kodekso 56 straipsnį, mirus proceso šaliai, jai skirtas terminas prieštaravimams pateikti arba apeliaciniam skundui paduoti sustabdomas.

Šio termino eiga atnaujinama tik tada, kai sprendimas iš naujo įteikiamas mirusios proceso šalies gyvenamojoje vietoje; jeigu sprendimas įteikiamas prieš baigiantis turto aprašo parengimo ir išnagrinėjimo terminams, naujasis terminas pradedamas skaičiuoti tik pasibaigus tiems terminams.

Šis sprendimas gali būti bendrai įteiktas paveldėtojams, nenurodant jų pavardės ir profesinio vardo. Vis dėlto bet kuriai suinteresuotajai šaliai gali būti netaikoma sprendimo įteikimo termino pabaiga, jeigu paaiškėja, kad ta šalis apie įteikimą nežinojo.

12 Kokie skundų padavimo terminai?

Paprastai pagal Teismų kodekso 1050 straipsnį išsamus apeliacinis skundas (pranc. appel, ol. beroep) gali būti paduotas visais atvejais, kai tik priimamas sprendimas, net jeigu tai yra atsitiktinis sprendimas, kol teismas dar nepriėmė galutinio sprendimo, arba sprendimas, priimtas už akių.

Pagal Teismų kodekso 1051 straipsnį apeliacinio skundo padavimo terminas yra vienas mėnuo, skaičiuojamas nuo sprendimo arba pranešimo apie jį įteikimo pagal 792 straipsnio 2 ir 3 dalis, tačiau pagal Teismų kodekso 1054 straipsnį proceso šalis, šaukiama atvykti į apeliacinį procesą, gali bet kuriuo metu teisme paduoti priešpriešinį apeliacinį skundą prieš visas proceso šalis, net jeigu ta proceso šalis be išlygų pasirašė sprendimą arba sutiko su juo prieš pasirašydama.

13 Ar teismai gali pakeisti terminus, visų pirma atvykimo į teismą terminus, arba nustatyti specialų atvykimo į teismą terminą?

Pagal Teismų kodekso 51 straipsnį teisėjas gali sutrumpinti arba pratęsti terminus, kuriems suėjus tam tikra teisė neprarandama. Jeigu įstatyme nenumatyta kitaip, terminą galima pratęsti ne ilgiau negu pradinio termino trukmei, o pratęsus neleidžiama jo pratęsti dar kartą, išskyrus atvejus, kai esama svarbių priežasčių tai padaryti; sprendime turi būti nurodytos priežastys.

14 Jeigu asmeniui, gyvenančiam toje vietoje, kurioje jam būtų pratęstas terminas, apie veiksmą, kurį jis turi atlikti, pranešama toje vietoje, kurioje gyvenantiems asmenims terminas nepratęsiamas, ar šis asmuo praranda galimybę pasinaudoti pratęstu terminu?

Teismų kodekso 55 straipsnis pirmiausia skirtas būtent tokiai proceso šaliai; kai ši proceso šalis atitinka Teismų kodekso 55 straipsnio sąlygas, ji turi teisę naudotis šio įstatymo straipsnio suteikiama lengvata.

15 Kokios terminų nesilaikymo pasekmės?

Pagal Teismų kodekso 50 straipsnio 1 dalį terminai, kuriems suėjus prarandama tam tikra teisė, negali būti sutrumpinami arba pratęsiami net proceso šalims sutinkant, išskyrus atvejus, kai terminas baigiasi įstatymo nustatytomis aplinkybėmis.

Kitaip tariant, teisinis veiksmas turi būti atliktas nesuėjus terminui, antraip jis nebus leistinas.

16 Jeigu terminas pasibaigia, kokiomis teisių gynimo priemonėmis gali pasinaudoti jį praleidusios šalys?

Termino pabaigos nesilaikymas yra galutinis, kitaip tariant, vėliau neįmanoma prašyti palengvinti padėties, išskyrus atvejus, kai buvo pažeisti įstatymai.

Paskutinis naujinimas: 07/10/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma