Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Procesné lehoty

Málta
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Aké sú druhy lehôt v občianskoprávnych konaniach?

Podľa všeobecného postupu z kap. 12 maltského zákonníka má osoba na podanie vyjadrenia dvadsať dní odo dňa doručenia. Existujú však osobitné zákony, v ktorých sa stanovujú iné lehoty. Ak sa napríklad podala žaloba tribunálu pre veci s nízkou hodnotou sporu (Tribunal għal Talbiet Żgħar), obvinený má na podanie vyjadrenia osemnásť dní odo dňa doručenia oznámenia.

2 Zoznam jednotlivých dní, ktoré sa považujú za dni pracovného pokoja v zmysle nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971.

1. január, 10. február, 19. marec, 31. marec, Veľký piatok, 1. máj, 7. jún, 29. jún, 15. august, 8. september, 21. september, 8. december, 13. december a 25. december.

3 Aké sú všeobecné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na lehoty jednotlivých občianskoprávnych konaní?

Vo všeobecnosti platí, že osoba, voči ktorej bolo začaté občianskoprávne konanie, má na podanie vyjadrenia na súde dvadsať dní. Existujú však osobitné zákony, v ktorých sa na základe jednotlivých prípadov stanovujú kratšie alebo dlhšie lehoty.

4 Ak sa nejaký úkon alebo formalita musia vykonať v rámci stanovenej lehoty, kedy začína táto lehota plynúť?

Odo dňa doručenia.

5 Je možné ovplyvniť alebo zmeniť začiatok plynutia lehoty spôsobom zaslania alebo doručenia písomností (osobným doručením súdnym doručovateľom alebo poštou)?

Nie, spôsob prenosu nemá na čas začiatku vplyv. Do úvahy sa berie dátum doručenia.

6 Ak lehota začína plynúť okamihom vyskytnutia udalosti, započítava sa do lehoty aj deň, kedy sa udalosť vyskytla?

Vo všeobecnosti začína lehota plynúť od ďalšieho dňa. Lehotu však môže stanoviť právo alebo súd, pričom pri výpočte lehoty sa berie do úvahy dátum doručenia.

7 Ak je lehota vyjadrená v dňoch, započítavajú sa do uvedeného počtu dní kalendárne dni alebo len pracovné dni?

Podľa maltského práva sa za tieto dni zo zákona považujú kalendárne dni, ak sa výslovne neuvádza, že v práve sa myslia pracovné dni.

8 Ak je táto lehota vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Pri výpočte lehoty sa za deň považuje 24-hodinové obdobie, pričom mesiace a roky sa vypočítavajú podľa kalendára.

9 Kedy uplynie lehota, ak je vyjadrená v týždňoch, v mesiacoch alebo v rokoch?

Pri výpočte lehoty sa za deň považuje 24-hodinové obdobie, pričom mesiace a roky sa vypočítavajú podľa kalendára.

10 Ak posledný deň lehoty pripadá na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, predlžuje sa lehota do prvého nasledujúceho pracovného dňa?

Áno, ak lehota uplynie v nepracovný deň (napr. v sobotu, v nedeľu alebo štátny sviatok), na základe časti 108 kap. 12 maltského zákonníka sa predlžuje do ďalšieho pracovného dňa.

11 Existujú nejaké okolnosti, za ktorých sa lehota predlžuje? Za akých podmienok sa môže uplatniť predĺženie?

Lehota sa môže predĺžiť iba so súhlasom súdu a osoba môže predložiť svoje vyjadrenie iba vtedy, ak súdu uspokojivo preukáže dostatočné dôvody na nepodanie prísažného vyhlásenia.

12 Aké sú lehoty na odvolanie?

Po vynesení rozsudku súdom prvého stupňa môže osoba do dvadsiatich (kalendárnych) dní odo dňa doručenia podať odvolanie. Odporca má na vyjadrenie dvadsať dní. Ak bola v ústavných veciach predložená žaloba, lehota na odvolanie je dvadsať dní od vynesenia rozsudku. Ak je vec postúpená ústavnému súdu iným súdom, odvolanie sa musí podať do ôsmich pracovných dní. Odporca v ústavnej veci má na vyjadrenie osem pracovných dní. Ak sa voči rozhodnutiu podá odvolanie pred vynesením záverečného rozsudku, odvolanie sa musí podať do šiestich dní odo dňa prečítania rozhodnutia na verejnom súdnom konaní. Toto je všeobecný postup. Je však potrebné poznamenať, že existujú osobitné zákony, v ktorých sa stanovujú iné lehoty na odvolanie, ak má o odvolaní rozhodovať iný tribunál než vyššie uvedený. Odvolanie voči rozhodnutiu tribunálu pre veci s nízkou hodnotou sporu sa napríklad musí podať do osemnástich dní.

13 Môže súd zmeniť lehotu, najmä lehotu týkajúcu sa dostavenia sa na súd alebo stanoviť osobitný dátum na dostavenie sa?

O všetkých všeobecných občianskoprávnych veciach sa musí začať rozhodovať do dvoch mesiacov a jednotlivé zasadnutia sa musia uskutočňovať každé dva mesiace. Súd nemusí stanoviť pojednávania na obdobie roku od 16. júla do 15. septembra.

Pri ústavných veciach musí súd stanoviť dátum pojednávania v období do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žaloby alebo odo dňa podania vyjadrenia odvolateľa v lehote na podanie vyjadrenia alebo, v prípade nepodania vyjadrenia, odo dňa uplynutia tejto lehoty.

V prípade skráteného alebo osobitného konania musí byť odporca predvolaný pred súd najskôr po uplynutí pätnástich dní a najneskôr do tridsiatich dní od doručenia.

14 Ak sa úkon určený účastníkovi, ktorý má pobyt v mieste, kde by mal právo na predĺženie lehoty, oznámi v mieste, kde osoby, ktoré tam majú pobyt, nemajú právo na predĺženie lehoty, stráca táto osoba právo na uvedené predĺženie lehoty?

Na Malte nemá osoba s pobytom možnosť využiť výhodu predĺženia lehoty.

15 Aké sú dôsledky nedodržania lehôt?

Ak sa lehoty nedodržia, príslušný účastník je obvinený z pohŕdania súdom a stráca právo na podanie vyjadrenia a predloženie dôkazov. Pred vynesením rozsudku však súd poskytne obvinenému krátku a pevne stanovenú lehotu na predloženie písomnej obhajoby voči nároku navrhovateľa. Účastník, ktorý sa dopustil pohŕdania súdom, má naďalej právo odvolať sa voči záverečnému rozsudku, ak nie je v jeho prospech.

16 Ak uplynie daná lehota, aké prostriedky nápravy majú k dispozícii účastníci, ktorí zmeškali lehotu, t. j. strany v omeškaní?

Musia predložiť odôvodnenie tohto omeškania. Ak súd rozhodne, že odôvodnenie je opodstatnené, môže im povoliť podať vyjadrenie.

Posledná aktualizácia: 22/03/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit