Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Προθεσμίες των διαδικασιών

Γαλλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι τα είδη προθεσμιών που εφαρμόζονται  στις αστικές διαδικασίες;

Εκτός από τις δικονομικές προθεσμίες, το γαλλικό δίκαιο προβλέπει παραγραφή και αποκλειστικές προθεσμίες.

Ο χρόνος παραγραφής είναι το χρονικό διάστημα μετά την πάροδο του οποίου ένα πρόσωπο αποκτά εμπράγματο δικαίωμα (στην περίπτωση αυτή γίνεται λόγος για «κτητική παραγραφή») ή χάνει ένα δικαίωμα διότι δεν το άσκησε (στην περίπτωση αυτή γίνεται λόγος για «αποσβεστική προθεσμία»). Η παραγραφή μπορεί να ανασταλεί ή να διακοπεί.

Η αποκλειστική προθεσμία αποτελεί περιορισμό της διάρκειας του δικαιώματος άσκησης αγωγής. Αντιστοιχεί στην έννοια του κοινοδικαίου «limitation of action». Η αποκλειστική προθεσμία δεν αναστέλλεται. Επίσης, καταρχήν δεν διακόπτεται. Εντούτοις, σύμφωνα με τα άρθρα 2241 και 2244 του αστικού κώδικα, διακόπτεται με ορισμένες πράξεις, όπως κλήση για παράσταση στο δικαστήριο ή πράξη εκτέλεσης (όπως η κατάσχεση).

Οι δικονομικές προθεσμίες εφαρμόζονται στις διαδικαστικές πράξεις στο πλαίσιο μιας δίκης. Καθορίζονται από τον νόμο ή από τον δικαστή. Αντίθετα από τις αποκλειστικές προθεσμίες, η λήξη τους δεν επιφέρει απόσβεση του δικαιώματος άσκησης αγωγής. Οι προθεσμίες αυτές δεν μπορούν να διακοπούν ή να ανασταλούν.

2 Κατάλογος των αργιών που προβλέπονται βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71, της 3ης Ιουνίου 1971.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας θεωρούνται αργίες :

 • η Κυριακή
 • η 1η Ιανουαρίου
 • η Δευτέρα του Πάσχα
 • η Πρωτομαγιά
 • η 8η Μαΐου
 • η Ανάληψη
 • η Δευτέρα της Πεντηκοστής
 • η 14η Ιουλίου
 • η Κοίμηση της Θεοτόκου (15η Αυγούστου)
 • η εορτή των Αγίων Πάντων (1η Νοεμβρίου)
 • η 11η Νοεμβρίου
 • η ημέρα των Χριστουγέννων (25η Δεκεμβρίου)

Σε ορισμένα διαμερίσματα και εδαφικές ενότητες προβλέπονται οι εξής αργίες για τον εορτασμό της κατάργησης της δουλείας: η 27η Μαΐου στη Γουαδελούπη, η 10η Ιουνίου στη Γουιάνα, η 22α Μαΐου στη Μαρτινίκα, η 20η Δεκεμβρίου στη Ρεϊνιόν και η 27η Απριλίου στο Μαγιότ.

Στα διαμερίσματα της περιφέρειας Αλσατίας-Μοζέλα, είναι αργία η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων και η Μεγάλη Παρασκευή.

3 Ποιοι είναι οι ισχύοντες γενικοί κανόνες για τις προθεσμίες στις διάφορες αστικές διαδικασίες;

Μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου αριθ. 2008-561 της 17ης Ιουνίου 2008 (που περιλαμβάνει μεταβατικές διατάξεις), σύμφωνα με το κοινό δίκαιο, η αποσβεστική προθεσμία είναι 5 έτη (από 30 έτη που ήταν προηγουμένως).

Ωστόσο, η αρχή αυτή έχει πολλές εξαιρέσεις, ιδίως για τις αγωγές αστικής ευθύνης για σωματική βλάβη, για τις οποίες η παραγραφή ορίζεται σε 10 έτη από την παγίωση ή την επιδείνωση της βλάβης, ή για τις εμπράγματες αγωγές επί ακινήτων, για τις οποίες ισχύει παραγραφή 30 ετών.

Η διάρκεια των αποκλειστικών και των δικονομικών προθεσμιών ποικίλλει ανάλογα με το θέμα και τη διαδικασία.

4 Όταν μια πράξη ή μια διατύπωση πρέπει να διενεργηθεί εντός μιας συγκεκριμένης προθεσμίας, ποιο είναι το χρονικό σημείο έναρξης της προθεσμίας;

Όσον αφορά τις δικονομικές προθεσμίες, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 640 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, αν μια πράξη ή μια διατύπωση πρέπει να ολοκληρωθεί πριν τη λήξη συγκεκριμένης προθεσμίας, η προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία της πράξης, του γεγονότος, της απόφασης ή της κοινοποίησης από την οποία αρχίζει να τρέχει.

Όσον αφορά την παραγραφή ή τις αποκλειστικές προθεσμίες, εφαρμόζεται ο ίδιος κανόνας υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων. Έτσι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2226 του αστικού κώδικα, οι αγωγές αστικής ευθύνης για σωματική βλάβη παραγράφονται εντός δέκα ετών από την εκδήλωση ή την επιδείνωση της ζημίας.

5 Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να επηρεαστεί ή να τροποποιηθεί από τον τρόπο κοινοποίησης ή επίδοσης εγγράφων (προσωπική επίδοση από δικαστικό επιμελητή ή ταχυδρομική επίδοση);

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 664-1 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, όταν η επίδοση γίνεται από δικαστικό επιμελητή, ως ημερομηνία επίδοσης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία η πράξη επιδίδεται άμεσα στο πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται ή στον τόπο διαμονής ή κατοικίας του εν λόγω προσώπου, ή η ημερομηνία σύνταξης της έκθεσης στην οποία ο δικαστικός επιμελητής αναφέρει τις προσπάθειες που έκανε για την ανεύρεση του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται η επίδοση. Η ημερομηνία και η ώρα της επίδοσης με ηλεκτρονικά μέσα είναι η ώρα και η ημερομηνία αποστολής της πράξης προς το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται.

Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 668 και 669 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, η ημερομηνία κοινοποίησης μέσω ταχυδρομείου είναι είναι, για τον επισπεύδοντα, η ημερομηνία αποστολής, και για το πρόσωπο στο οποίο αυτή απευθύνεται, η ημερομηνία παραλαβής της επιστολής. Ως ημερομηνία αποστολής κοινοποίησης μέσω ταχυδρομείου θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου αποστολής. Ως ημερομηνία παράδοσης θεωρείται η ημερομηνία της απόδειξης παραλαβής ή υπογραφής περιθωρίου. Ως ημερομηνία παραλαβής κοινοποίησης με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής θεωρείται η ημερομηνία που τίθεται από την ταχυδρομική υπηρεσία κατά την παράδοση της επιστολής στο πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται.

Κατά παρέκκλιση από τις προαναφερθείσες διατάξεις, το άρθρο 647-1 του κώδικα πολιτικής δικονομίας προβλέπει ότι ως ημερομηνία κοινοποίησης πράξης σε υπερπόντια κοινότητα, στη Νέα Καληδονία ή στο εξωτερικό θεωρείται, έναντι του επισπεύδοντα, η ημερομηνία αποστολής της πράξης από δικαστικό επιμελητή ή από τη γραμματεία του δικαστηρίου ή, αν δεν υπάρχει, η ημερομηνία παραλαβής από την αρμόδια εισαγγελία.

6 Αν η επέλευση ενός γεγονότος αποτελεί την έναρξη της προθεσμίας, η ημέρα επέλευσης του γεγονότος συνεκτιμάται στον υπολογισμό της προθεσμίας;

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 641 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, για τον υπολογισμό προθεσμίας που προσδιορίζεται σε ημέρες δεν λαμβάνεται υπόψη η ημέρα της πράξης, του γεγονότος, της απόφασης ή της κοινοποίησης από τις οποίες αρχίζει να τρέχει η προθεσμία.

Το χρονικό σημείο έναρξης της προθεσμίας δεν επηρεάζεται από το είδος της κοινοποίησης. Εντούτοις, σε περίπτωση έμμεσης επίδοσης, ορισμένες διατάξεις επιτρέπουν να διαφοροποιηθεί το σημείο έναρξης της προθεσμίας, ώστε αυτή να αρχίσει να τρέχει από την ημερομηνία αυτοπρόσωπης επίδοσης της πράξης ή λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει της πράξης.

7 Όταν μια προθεσμία προσδιορίζεται κατά ημέρες, ο αριθμός των αναφερόμενων ημερών περιλαμβάνει τις ημερολογιακές ημέρες ή τις εργάσιμες ημέρες;

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 642 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, η προθεσμία που θα έληγε κανονικά Σάββατο, Κυριακή ή αργία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Κατά συνέπεια, η προθεσμία εξακολουθεί να τρέχει τις Κυριακές και τις αργίες, αλλά παρατείνεται σε περίπτωση που κανονικά λήγει Σάββατο, Κυριακή ή αργία.

8 Όταν η προθεσμία προσδιορίζεται κατά εβδομάδες, μήνες ή έτη;

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 641 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, προθεσμία που προσδιορίζεται σε μήνες ή έτη λήγει την ημέρα του τελευταίου μήνα ή του τελευταίου έτους η οποία αντιστοιχεί αριθμητικά στην ημέρα της πράξης, του γεγονότος, της απόφασης ή της κοινοποίησης βάσει των οποίων η προθεσμία αρχίζει να τρέχει. Ελλείψει κατ’ αριθμόν αντίστοιχης ημέρας, η προθεσμία λήγει την τελευταία ημέρα του μήνα.

Για τον υπολογισμό προθεσμίας που προσδιορίζεται σε ημέρες και μήνες, μετρώνται πρώτα οι μήνες και στη συνέχεια οι ημέρες.

Ο κανόνας του άρθρου 642 του κώδικα πολιτικής δικονομίας (βλ. προηγούμενη ερώτηση) εφαρμόζεται σε όλες τις προθεσμίες, ανεξαρτήτως του αν αυτές προσδιορίζονται σε ημέρες, μήνες ή έτη.

9 Πότε λήγει η προθεσμία όταν προσδιορίζεται κατά εβδομάδες, μήνες ή έτη;

Όπως προαναφέρθηκε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 642 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, οι προθεσμίες λήγουν στις 12 τα μεσάνυχτα της τελευταίας ημέρας, εκτός αν η προθεσμία θα έληγε κανονικά Σάββατο, Κυριακή ή αργία.

Όπως προαναφέρθηκε, η έναρξη των προθεσμιών γίνεται κατά την ημερομηνία της πράξης, του γεγονότος, της απόφασης ή της κοινοποίησης με αφορμή τα οποία αρχίζουν να τρέχουν.

10 Αν η προθεσμία λήγει Σάββατο, Κυριακή ή ημέρα δημόσιας αργίας ή μη εργάσιμη ημέρα, παρατείνεται μέχρι την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα;

Όπως προαναφέρθηκε, η προθεσμία που θα έληγε κανονικά Σάββατο, Κυριακή ή αργία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Το σημείο από το οποίο αρχίζει να τρέχει μια προθεσμία πρέπει να προσδιορίζεται ή να είναι προσδιορίσιμο. Μπορεί, εφόσον υπάρχει ανάγκη, να εκτιμηθεί από τον δικαστή. Κατά συνέπεια, η παράταση μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα εφαρμόζεται σε όλες τις υποθέσεις και σε όλες τις διαδικασίες.

11 Υπάρχουν ορισμένες περιστάσεις στις οποίες παρατείνονται οι προθεσμίες; Από ποιες προϋποθέσεις εξαρτώνται οι παρατάσεις αυτές;

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 643 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, όταν ασκείται αγωγή ενώπιον δικαστηρίου που εδρεύει στη μητροπολιτική Γαλλία, οι προθεσμίες παράστασης στο δικαστήριο, έφεσης, ανακοπής, αναψηλάφησης και αναίρεσης προσαυξάνονται κατά:

 • ένα μήνα για τα πρόσωπα που διαμένουν σε υπερπόντιο διαμέρισμα ή σε υπερπόντιο έδαφος ή κοινότητα
 • δύο μήνες για τα πρόσωπα που διαμένουν στο εξωτερικό.

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 644 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, όταν ασκείται αγωγή ενώπιον δικαστηρίου που εδρεύει σε υπερπόντια εδαφική ενότητα την οποία προσδιορίζει, οι προθεσμίες παράστασης στο δικαστήριο, έφεσης, ανακοπής και αναψηλάφησης προσαυξάνονται κατά:

 • ένα μήνα για τα πρόσωπα που δεν διαμένουν στην εδαφική ενότητα στην οποία εδρεύει το δικαστήριο
 • δύο μήνες για τα πρόσωπα που διαμένουν στο εξωτερικό.

12 Ποιες είναι οι προθεσμίες για την άσκηση ένδικων μέσων;

Καταρχήν, σύμφωνα με το άρθρο 538 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, η προθεσμία για την άσκηση έφεσης είναι ένας μήνας για τις υποθέσεις της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας και δεκαπέντε ημέρες για τις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας. Εντούτοις, πολλές διατάξεις εισάγουν εξαιρέσεις από την αρχή αυτή. Έτσι, παρέχεται προθεσμία δεκαπέντε ημερών για την άσκηση έφεσης κατά αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων, αποφάσεων του δικαστή εκτέλεσης, διατάξεων του δικαστή οικογενειακών υποθέσεων και αποφάσεων του δικαστή ανηλίκων για θέματα εκπαιδευτικής συνδρομής.

13 Μπορούν τα δικαστήρια να τροποποιήσουν τις προθεσμίες, ιδίως τις προθεσμίες εμφάνισης στο δικαστήριο, ή να καθορίσουν ειδική ημερομηνία εμφάνισης;

Σε περίπτωση επείγοντος, οι δικαστές μπορούν να συντμήσουν τις προθεσμίες εμφάνισης στο δικαστήριο και να επιτρέψουν να κληθεί ο διάδικος να εμφανιστεί συγκεκριμένη ημέρα. Αντίστοιχα, οι δικαστές μπορούν να αναβάλουν την εξέταση της υπόθεσης για μεταγενέστερη ημερομηνία προκειμένου να μπορέσουν να παραστούν οι διάδικοι.

14 Εφόσον μια πράξη η οποία απευθύνεται σε διάδικο που κατοικεί σε τόπο όπου θα ετύγχανε παράτασης προθεσμίας κοινοποιείται σε τόπο όπου δεν παρέχεται η εν λόγω παράταση, το πρόσωπο αυτό χάνει το ευεργέτημα της εν λόγω προθεσμίας;

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 647 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, αν πράξη η οποία απευθύνεται σε διάδικο που κατοικεί σε τόπο όπου θα δικαιούτο παράτασης προθεσμίας του κοινοποιείται άμεσα σε τόπο όπου δεν παρέχεται η εν λόγω παράταση, η κοινοποίηση υπάγεται στις προθεσμίες που εφαρμόζονται στα πρόσωπα τα οποία κατοικούν στον εν λόγω τόπο.

15 Ποιες είναι οι συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών;

Η συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής ή η λήξη αποκλειστικής προθεσμίας αποσβένουν το δικαίωμα άσκησης αγωγής, την οποία καθιστούν απαράδεκτη αποκλείοντας την εξέταση της ουσίας της.

Οι κυρώσεις τις οποίες επιφέρει η μη τήρηση δικονομικής προθεσμίας που τάσσεται από τον νόμο ή από τον δικαστή ποικίλλουν ανάλογα με τον ρόλο της προθεσμίας και την πράξη που έπρεπε να πραγματοποιηθεί. Η μη τήρηση της προθεσμίας εμφάνισης στο δικαστήριο καθιστά άκυρη την απόφαση που εκδόθηκε πριν τη λήξη της προθεσμίας, σε περίπτωση μη εμφάνισης του εναγόμενου. Αν οι διάδικοι δεν επιδείξουν τη δέουσα επιμέλεια, συνήθως η υπόθεση διαγράφεται από το πινάκιο. Η κύρωση για τη μη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων είναι η ακυρότητα.

16 Αν λήξει η προθεσμία, ποια ένδικα μέσα παρέχονται στους  διαδίκους που δεν τήρησαν τις προθεσμίες, δηλαδή στους ερημοδικούντες διαδίκους;

Δεν υπάρχει διάταξη που να ανατρέπει τα αποτελέσματα της απόσβεσης του δικαιώματος άσκησης αγωγής, η οποία αποτελεί την έννομη συνέπεια της συμπλήρωσης του χρόνου παραγραφής ή της λήξης της αποκλειστικής προθεσμίας.

Εντούτοις, ο δικαστής έχει τη δυνατότητα, όπου αυτό προβλέπεται από τον νόμο, να απαλλάσσει τον διάδικο από τα αποτελέσματα της λήξης αποκλειστικής προθεσμίας. Έτσι, το άρθρο 540 του κώδικα πολιτικής δικονομίας προβλέπει δυνατότητα επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση αν η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατά απόφασης που εκδόθηκε ερήμην ή που τεκμαίρεται ότι εκδόθηκε κατ’ αντιμωλία παρήλθε άπρακτη διότι ο διάδικος, για λόγους που δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα, δεν έλαβε γνώση της απόφασης εγκαίρως ώστε να ασκήσει το ένδικο μέσο ή βρισκόταν σε αδυναμία να ενεργήσει.

Κατά της δικαστικής απόφασης που κηρύσσει άκυρη διαδικαστική πράξη μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο ή αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση. Επιπλέον, η ακυρότητα θέτει τέλος στη δίκη, αλλά δεν θίγει το δικαίωμα του διαδίκου να ζητήσει έννομη προστασία. Συνεπώς, μπορεί να ασκηθεί νέα αγωγή, εφόσον δεν υφίσταται λόγος για τον οποίον δεν μπορεί να επιδιωχθεί η αξίωση, όπως για παράδειγμα παραγραφή.

Δεν χωρούν ένδικα μέσα κατά της απόφασης με την οποία μια υπόθεση διαγράφεται από το πινάκιο. Εντούτοις, η διαγραφή δεν καταργεί την δίκη. Κατά συνέπεια, η διακοπή της παραγραφής ή της αποκλειστικής προθεσμίας λόγω κλήτευσης συνεχίζει να παράγει αποτελέσματα. Με τη διενέργεια διατυπώσεως ή την υποβολή αίτησης επανεγγραφής της υπόθεσης στο πινάκιο παύει η αναστολή της δίκης την οποία προκάλεσε η διαγραφή.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δικτυακός τόπος Legifrance – κώδικας πολιτικής δικονομίας

Δικτυακός τόπος Legifrance - κώδικας πολιτικής δικονομίας στα αγγλικά και στα ισπανικά

Δικτυακός τόπος Legifrance – αργίες

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/07/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο