Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Frister for at anlægge sag

Frankrig
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilke former for frister gælder i civilretlige sager?

Ud over procesfrister med det passende navn (délais de procédure), indeholder fransk lovgivning også bestemmelser om, hvad der kan kaldes forældelsesfrist (délais de prescription) og "udelukkelsesfrist" (délais de forclusion).

Forældelsesfrister (délais de prescription) er perioder, hvor en person ved periodens udløb erhverver en ubetinget rettighed (délai de prescription acquisitive), eller hvor indehaveren af en rettighed mister denne ved ikke at udøve den (délai de prescription extinctive). Forældelsesfrister kan suspenderes eller afbrydes.

Udelukkelsesfrister (délais de forclusion) begrænser varigheden af en ret til at foretage processuelle skridt. Disse frister svarer til begrebet i den engelske common law "limitation of action". Sådanne frister kan ikke suspenderes. Som hovedregel kan de heller ikke afbrydes. Ifølge artikel 2241 og 2244 i civillovbogen afbryder visse foranstaltninger, f.eks. en indkaldelse til at give møde i retten eller et tvangsfuldbyrdelsesskridt (et udlæg), dog disse frister.

Procesfrister (délais de procédure) er dem, der finder anvendelse på retssager, når disse er anlagt. De er fastsat ved lov eller fastsat af retten. I modsætning til forældelsesfrister udelukker de ikke iværksættelse af processuelle skridt. Disse frister kan ikke suspenderes eller afbrydes.

2 Liste over dage, der betragtes som fridage i henhold til forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971.

Efter gældende lovgivning er følgende dage helligdage:

 • søndage
 • 1. januar
 • påskedag
 • 1. maj
 • 8. maj
 • kristi himmelfartsdag
 • anden pinsedag
 • 14. juli
 • Mariæ himmelfart (15. august)
 • allehelgensdag (1. november)
 • 11. november
 • juledag (25. december)

Der er i visse departementer (départements) og i visse territoriale enheder (communautés territoriales) fastlagt helligdage for at mindes afskaffelsen af slaveriet: 27. maj for Guadeloupe, 10. juni for Fransk Guinea, 22. maj for Martinique, 20. december for La Réunion og 27. april for Mayotte.

I departementerne Alsace-Moselle er den 26. december og langfredag helligdage.

3 Hvilke generelle regler for tidsfrister gælder i de forskellige typer civilretlige sager?

Siden ikrafttrædelsen af lov nr. 2008-561 af 17. juni 2008 (som omfatter overgangsbestemmelser) er en forældelsesfrist, hvor en ret efter den almindelige lovgivning bortfalder, fem år (tidligere var den 30 år).

Der findes imidlertid en række undtagelser til dette princip, navnlig for civile søgsmål om erstatning, der skyldes en begivenhed, der medførte personskade. I disse sager er forældelsesfristen sat til ti år fra den dato, hvor den første eller alvorlige personskade anses for stationær. Også sager, der omfatter rettigheder vedrørende fast ejendom, er undtaget, og disse udløber efter 30 år.

Varigheden af forældelsesfrister og procesfrister varierer afhængigt af sagens genstand og den relevante procedure.

4 Hvis en handling eller en formalitet skal udføres inden for en given frist, hvornår begynder denne frist da at løbe?

Med hensyn til procesfrister er det i artikel 640 i civilprocesloven fastslået, at når et processuelt skridt eller en formalitet skal udføres inden for en given periode, regnes perioden fra datoen for den handling, begivenhed, afgørelse eller forkyndelse, som får fristen til at løbe.

Samme bestemmelse gælder for forældelses- og udelukkelsesfrister med forbehold for eventuelle særlige bestemmelser. Det fremgår eksempelvis af artikel 2226 i civillovbogen, at civile søgsmål om erstatning for personskade forældes ti år efter den dato, hvor den første eller alvorlige personskade konstateres.

5 Kan fristen påvirkes eller ændres alt efter, hvordan dokumenterne overbringes eller forkyndes (personlig forkyndelse ved hjælp af en foged eller postbefordring)?

Ifølge artikel 664-1 i civilprocesloven er forkyndelsesdatoen, når et dokument forkyndes af en foged (huissier), datoen for den personlige forkyndelse i adressatens hjem eller på dennes opholdssted, eller datoen for den officielle rapport, som den pågældende foged har udfærdiget med anførelse af de retsskridt, der er taget for at finde frem til adressaten. Når et dokument forkyndes elektronisk, er dato og tidspunkt for forkyndelsen dem, der fremgår af overførslen af dokumentet til adressaten.

Når et dokument forkyndes pr. post, er forkyndelsesdatoen i medfør af artikel 668 og 669 i civilprocesloven, for så vidt angår afsenderen, forsendelsesdatoen og, for så vidt angår adressaten, datoen for modtagelsen af brevet. Forsendelsesdatoen er den dato, der er anført på poststemplet fra forsendelseskontoret. Datoen for modtagelsen er datoen på den underskrevne kvittering (récipissé) eller datoen for adressatens underskrift (émargement). Hvis dokumentet forkyndes ved anbefalet brev med en form for leveringsbekræftelse (avis de réception), er datoen for modtagelsen den, som posttjenesten har påhæftet, når brevet er overdraget til adressaten.

Undtagelsesvist fremgår det af artikel 647-1 i civilprocesloven, at forkyndelsesdatoen af et dokument på et oversøisk territorium, Ny Kaledonien eller i udlandet, for så vidt angår afsender, er datoen for fogedens eller justitskontorets (greffe) afsendelse af dokumentet eller datoen for modtagelse af den kompetente offentlige anklagemyndighed (parquet).

6 Hvis en begivenhed udløser fristen, tages den dag, hvor begivenheden fandt sted, da med i beregningen af tidsfristen?

I medfør af artikel 641 i civilprocesloven medregnes ikke dagen for den handling, begivenhed, afgørelse eller forkyndelse, som får fristen til at løbe, når fristen er udtrykt i dage.

Begyndelsestidspunktet berøres ikke af forkyndelsesmetoden. Når et dokument ikke forkyndes personligt, er der efter visse bestemmelser adgang til at udsætte det tidspunkt, som perioden regnes fra, til den dato, hvor dokumentet faktisk blev meddelt for den pågældende person, eller den dato hvor tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger træffes på grundlag af dokumentet.

7 Hvis tidsfristen er udtrykt i dage, er der så tale om kalenderdage eller arbejdsdage?

Ifølge artikel 642 i civilprocesloven forlænges en frist, der ellers ville udløbe på en lørdag, søndag, helligdag eller en fridag, til førstkommende hverdag.

Frister fortsætter således med at løbe på søndage og helligdage, men forlænges, hvis de ellers ville udløbe på en lørdag, søndag, helligdag eller en fridag.

8 Hvordan er reglerne, hvis tidsfristen er angivet i uger, måneder eller år?

Ifølge artikel 641 i civilprocesloven udløber en frist, der er udtrykt i måneder eller år, den dag i den sidste måned eller den måned i det sidste år, som har samme talbetegnelse i måneden som datoen for den handling, begivenhed, afgørelse eller forkyndelse, som får fristen til at løbe. Hvis den pågældende efterfølgende måned ikke har nogen dag med samme talbetegnelse, udløber fristen på månedens sidste dag.

Når en frist er udtrykt i måneder og dage, regnes månederne først og derefter dagene.

Bestemmelsen i artikel 642 i civilprocesloven (jf. tidligere spørgsmål) finder anvendelse på alle frister, uanset om de er udtrykt i dage, måneder eller år.

9 Hvornår udløber fristen, hvis den er angivet i uger, måneder eller år?

Som forklaret ovenfor, udløber alle frister i henhold til artikel 642 i civilprocesloven på den sidste dag kl. 24.00, medmindre fristen forlænges, fordi fristen ellers ville udløbe en lørdag, søndag, helligdag eller fridag.

Som forklaret ovenfor regnes alle frister fra dagen for den handling, begivenhed, afgørelse eller forkyndelse, som får fristen til at løbe.

10 Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag eller anden officiel fridag, forlænges den så til den førstkommende hverdag?

Som forklaret ovenfor forlænges en frist, der ellers ville udløbe på en lørdag, søndag, helligdag eller fridag, til den førstkommende hverdag.

Det tidspunkt, som fristen regnes fra, skal nødvendigvis fastlægges eller kunne fastsættes. I tvivlstilfælde kan tidspunktet fastsættes af retten. Forlængelse af en frist til den førstkommende hverdag gælder for alle sager uanset sagens genstand og i forbindelse med alle procedurer.

11 Er der særlige omstændigheder, som giver anledning til fristforlængelse? Hvad er betingelserne for fristforlængelse?

Frister for fremmøde i retten (comparution), iværksættelse af en ordinær appel (appel), indgivelse af en indsigelse (opposition), begæring om fornyet prøvelse af en retsafgørelse (recours en révision) og iværksættelse af en kassationsappel vedrørende retlige spørgsmål (pourvoi en cassation), når en sag anlægges ved en ret i det franske hovedland (France métropolitaine), forlænges i henhold til artikel 643 i civilprocesloven med:

 • en måned for personer, der bor i et oversøisk departement, i et oversøisk territorium (territoire d'outre-mer) eller oversøisk enhed (collectivité d'outre-mer)
 • to måneder for personer, der bor i udlandet.

Når en sag anlægges ved en ret i et oversøisk territorium, er det i artikel 644 i civilprocesloven fastsat, at fristerne for fremmøde, iværksættelse af ordinær appel, indgivelse af en indsigelse og begæring om fornyet prøvelse af en retsafgørelse forlænges med:

 • en måned for personer, der ikke bor i den territoriale enhed, hvor den ret, sagen er indgivet til, har kompetence
 • to måneder for personer, der bor i udlandet.

12 Hvor lang er ankefristen?

Som udgangspunkt er fristen for en ordinær appel i henhold til artikel 538 i civilprocesloven en måned i forbindelse med tvister (en matière contentieuse) eller 15 dage i forbindelse med andre sager (en matière gracieuse). En række andre bestemmelser indeholder dog undtagelser fra dette princip. Eksempelvis er fristen for en sådan appel 15 dage i sager om foreløbige retsmidler, fuldbyrdelse af retsafgørelser, retsafgørelser i familiesager, afgørelser fra ungdomsretten (juge des enfants) vedrørende uddannelsesstøtte osv.

13 Kan domstolene ændre tidsfristerne, navnlig mødefristerne, eller fastsætte en særlig mødedato?

I hastesager kan retterne afkorte fristerne for fremmøde, og de kan tillade, at den pågældende tilsiges til at give møde i retten en bestemt dag. Omvendt kan retterne udskyde behandlingen af sagen til et senere tidspunkt for at give parterne mulighed for at give møde i retten.

14 Hvis et dokument til en part, som bor på et sted, der berettiger vedkommende til en forlængelse af tidsfristen, forkyndes for den pågældende på et sted, der ikke berettiger til en sådan forlængelse, mister denne person så retten til den længere tidsfrist?

Når en akt vedrører en part med bopæl på et sted, hvor han/hun ville drage fordel af en forlængelse af fristen, forkyndes for vedkommende på et sted, hvor den lokale befolkning ikke har adgang til en sådan forlængelse af fristen, tillades i henhold til artikel 647 i civilprocesloven kun de frister, som gælder for den lokale befolkning.

15 Hvilke konsekvenser har en fristoverskridelse?

Udløbet af en forældelsesfrist eller en udelukkelsesfrist markerer ophør af retten til iværksættelse af processuelle skridt, og sådanne skridt kan ikke foretages. En anmodning herom vil blive afvist, uden at sagens realitet tages i betragtning.

For så vidt angår en procesfrist, der er fastsat i loven eller fastsat af retten, varierer sanktionerne for manglende overholdelse af fristen afhængigt af fristens funktion og arten af de omhandlede processkridt. Manglende overholdelse af en frist for fremmøde medfører, at en dom, der er afsagt inden fristens udløb, annulleres, hvis sagsøgte ikke er mødt frem. Partenes manglende omhu (défaut de diligence) sanktioneres almindeligvis med, at sagen slettes fra retslisten (radiation). Hvis et processuelt skridt ikke foretages rettidigt, bliver det pågældende retsskridt ugyldigt (caducité).

16 Hvis fristen udløber, hvilke retsmidler kan de parter, som har overskredet fristen, da tage i brug?

Der er ingen retsmidler til rådighed, der kan retablere retten til at anlægge en retssag, hvilket er en retsvirkning af udløbet af en forældelsesfrist eller udelukkelsesfrist.

Retten kan dog, hvis lovgivningen giver mulighed for det, se bort fra virkningerne af en manglende overholdelse af en frist. Efter artikel 540 i civilprocesloven er der adgang til en delvis ophævelse af retsvirkninger, der affødes af en manglende overholdelse af en frist for at appellere en udeblivelsesdom, eller en dom, som forekommer at være i strid med retspraksis (réputé contradictoire), såfremt den pågældende part, uden at vedkommende bærer noget ansvar herfor, ikke havde fået kendskab til dommen tidsnok til at kunne anfægte den, eller hvis vedkommende ikke var i stand til at handle (impossibilité d'agir).

En retsafgørelse, hvorved et processuelt skridt erklæres ugyldigt (caduc), kan gøres til genstand for en appel eller en begæring om tilbagekaldelse (rétractation). En sådan ugyldighed afslutter den verserende sag, men giver ret til at anlægge en ny sag. Der kan således fremsættes en ny begæring, såfremt søgsmålsretten ikke er bortfaldet, navnlig som følge af udløb af forældelsesfristen.

En afgørelse om at slette sagen fra retslisten kan ikke appelleres. Ved en slettelse forbliver selve søgsmålet dog intakt. Forældelsesfrister eller udelukkelsesfrister afbrydes af forkyndelse af indkaldelser og virkningen heraf bevares. Slettelse fra retslisten medfører sagens suspension, men suspensionen kan dog ophæves ved udførelse af et formelt skridt, nemlig en begæring om genoptagelse af sagen på retslisten.

Relaterede links

Site Legifrance – civilprocesloven (på fransk)

Site Legifrance - civilprocesloven på engelsk og spansk

Site Legifrance – helligdage

Sidste opdatering: 23/07/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.