Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Procesní lhůty

Francie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Jaké druhy lhůt se uplatňují v občanskoprávních řízeních?

Kromě procesních lhůt existují ve francouzském právu promlčecí lhůty a prekluzivní lhůty.

Promlčecí lhůta je časová lhůta, po jejímž uplynutí může osoba nabýt věcného práva (mluví se tedy o „lhůtě vydržení“ (prescription acquisitive)), nebo držitel nějakého práva může toto právo ztratit, protože jej nevyužíval (mluví se tedy o lhůtě promlčení ve vlastním slova smyslu (prescription extinctive)). Promlčecí lhůtu lze pozastavit a přerušit.

Prekluzivní lhůta (délai de forclusion) představuje omezení doby uplatnění nároku. Odpovídá anglosaskému právnímu pojmu „limitation of action“. Prekluzivní lhůty nemohou být pozastaveny. V zásadě nemohou být také přerušeny. Nicméně na základě článků 2241 a 2244 občanského zákoníku určité úkony, jako je předvolání k soudu nebo výkon rozhodnutí (například exekuce), tyto lhůty přerušují.

Procesní lhůty jsou lhůty, které se uplatňují na úkony v rámci řízení, jakmile bylo řízení zahájeno. Jsou stanoveny zákonem nebo uloženy soudem. Na rozdíl od promlčecích lhůt neomezují možnost podat žalobu. Tyto lhůty nelze pozastavit ani přerušit.

2 Seznam dnů pracovního klidu podle nařízení (ES/Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971.

Na základě současně platného znění zákona jsou dny pracovního klidu:

 • neděle,
 • 1. ledna,
 • Velikonoční pondělí,
 • 1. května,
 • 8. května,
 • svátek Nanebevstoupení Páně,
 • Svatodušní pondělí,
 • 14. července,
 • svátek Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna),
 • svátek Všech svatých (1. listopadu),
 • 11. listopadu,
 • Boží hod vánoční (25. prosince).

V určitých departmentech a územně správních celcích byly ustanoveny dny pracovního klidu jako připomenutí zrušení otroctví: 27. květen na Guadeloupu, 10. červen na Guyaně, 22. květen na Martiniku, 20. prosinec na Réunionu a 27. duben na Mayotte.

V departmentech Alsasko-Moselle jsou dny pracovního klidu 2. svátek vánoční a Velký pátek.

3 Jaká jsou obecná pravidla pro počítání lhůt v různých řízeních ve věcech občanských a obchodních?

Od doby, kdy vstoupil v platnost zákon č. 2008-561 ze dne 17. června 2008 (který obsahuje přechodná ustanovení), činí obecná promlčecí lhůta 5 let (dříve byla 30 let).

Nicméně existují četné výjimky, zejména u žalob na určení občanskoprávní odpovědnosti vzniklých na základě události, které měla za následek újmu na zdraví, u nichž je promlčecí lhůta stanovena na 10 let počítáno od stabilizace stavu nebo jeho zhoršení, nebo u žalob pro určení vlastnictví nemovitosti, které se promlčují po 30 letech.

Doba trvání prekluzivních lhůt a procesních lhůt se mění v závislosti na předmětu vztahu a řízeních.

4 Pokud musí být určitý úkon nebo formalita vykonány v dané lhůtě, kdy tato lhůta začíná?

U procesních lhůt na základě článku 640 občanského soudního řádu, pokud musí být vykonán nějaký úkon či splněna formalita do skončení platnosti lhůty, začíná lhůta běžet od data listiny, události, rozhodnutí nebo doručení poštou.

Na promlčecí lhůty se toto pravidlo uplatňuje rovněž s výhradou zvláštních ustanovení. Takže na základě článku 2226 občanského zákoníku se promlčují žaloby na určení občanskoprávní odpovědnosti ve věci újmy na zdraví po deseti letech počítáno od projevení škody nebo od jejího zhoršení.

5 Může být počátek běhu lhůty ovlivněn nebo změněn způsobem předání nebo doručení písemností (osobní doručení soudním doručovatelem nebo doručení poštou)?

Na základě článku 664-1 občanského soudního řádu, pokud je doručení vykonáno úkonem soudního vykonavatele, je okamžik doručení den, kdy došlo k doručení osobě, do bydliště, do místa pobytu nebo do zařízení uvedeného v protokole, kterým soudní vykonavatel popisuje úsilí vynaložené k vyhledání adresáta písemnosti. Okamžik doručení elektronickou cestou jsou datum a hodina zaslání listiny jejímu adresátovi.

Na základě článků 668 a 669 občanského soudního řádu je okamžik doručení poštou pro osobu, jež jej provádí, datum zaslání, a pro osobu, jíž se doručuje, je to datum přijetí dopisu. Datum zaslání doručované listiny prováděné poštou je datum uvedené na razítku odesílacího úřadu. Datum předání je datum na potvrzení nebo na okraji dokladu. Datem přijetí při doručování doporučeným dopisem se žádostí o potvrzení přijetí je datum, které je vyznačeno poštovní m doručovatelem při předávání dopisu jeho adresátovi.

Odchylně od těchto ustanovení stanoví článek 647-1 občanského soudního řádu, že datum doručení písemnosti do zámořského územně správního celku, na Novou Kaledonii nebo do ciziny je pro osobu, jež jej provádí, datum odeslání listiny soudním vykonavatelem nebo soudním úředníkem nebo, chybí-li, datum přijetí příslušným státním zastupitelstvím.

6 Pokud výskytem události počíná lhůta běžet, započítává se den, kdy k události došlo, do výpočtu lhůty?

Na základě článku 641 občanského soudního řádu se do lhůty nezapočítává datum písemnosti, události, rozhodnutí nebo doručení, které běh lhůty spouští, pokud je lhůta vyjádřena ve dnech.

Počátek běhu lhůty není ovlivněn způsobem doručování. Avšak nebyla-li písemnost odevzdána přímo dané osobě, určitá ustanovení umožňují časově odlišit počátek lhůty od lhůty doručení listiny přímo dané osobě nebo od přijetí opatření nuceného výkonu rozhodnutí na základě písemnosti.

7 V případě, kdy je lhůta vyjádřena ve dnech, započítávají se do uvedeného počtu dní kalendářní, nebo pracovní dny?

Na základě článku 642 občanského soudního řádu se lhůta, která by normálně uplynula v sobotu, v neděli nebo v den pracovního volna nebo klidu, prodlužuje až do následujícího prvního pracovního dne.

Z toho vyplývá, že lhůta dále běží o nedělích a ve dnech pracovního klidu, ale je prodloužena, pokud by její normální konec připadl na sobotu, neděli, den pracovního volna nebo den pracovního klidu.

8 Kdy je tato lhůta vyjádřena v týdnech, měsících nebo rocích?

Na základě článku 641 občanského soudního řádu, je-li lhůta vyjádřena v měsících nebo v rocích, pak tato lhůta uplyne v den posledního měsíce nebo posledního roku, který má totéž označení dne v měsíci jako den písemnosti, události, rozhodnutí nebo doručení, jímž lhůta počíná běžet. Není-li označení dne v měsíci totožné, pak lhůta uplyne poslední den měsíce.

Pokud je lhůta vyjádřena v měsících a dnech, jsou nejdříve odečteny měsíce a pak dny.

Pravidlo dané článkem 642 občanského soudního řádu (viz předchozí otázka) se vztahuje na každou lhůtu, ať už je vyjádřena ve dnech, v měsících nebo v rocích.

9 Je-li lhůta vyjádřena v týdnech, měsících nebo rocích, kdy taková lhůta vyprší?

Jak bylo výše vysvětleno na základě článku 642 občanského soudního řádu, každá lhůta uplyne poslední den ve dvacet čtyři hodin kromě prodloužení, pokud by lhůta měla normálně uplynout v sobotu, v neděli či v den pracovního volna nebo pracovního klidu.

Jak bylo výše vysvětleno, každá lhůta má jako počátek svého běhu datum listiny, události, rozhodnutí, doručované písemnosti, od kterých počíná běžet.

10 Připadá-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, či den pracovního klidu je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den?

Jak bylo výše vysvětleno, lhůta, která by normálně uplynula v sobotu, v neděli nebo v den pracovního volna nebo pracovního klidu, je prodloužena až do následujícího prvního pracovního dne.

Počátek lhůty je nutně určen nebo musí být určitelný. Eventuálně může být posouzen soudem. Tudíž prodloužení lhůty na následující první pracovní den se vztahuje na všechny záležitosti a na všechna řízení.

11 Existují zvláštní okolnosti, za kterých lze prodloužit lhůty? Jaké jsou podmínky pro získání takových prodloužení lhůty?

Na základě článku 643 občanského soudního řádu, pokud je žaloba podána k soudu, který má sídlo v metropolitní Francii, pak lhůty předvolání, odvolání, podání odporu, obnovy řízení a dovolání se prodlužují:

 • o jeden měsíc pro osoby, které pobývají v zámořském departmentu či v zámořském území nebo v zámořském územně správním celku;
 • o dva měsíce pro osoby, které pobývají v zahraničí.

Na základě článku 644 občanského soudního řádu, pokud je žaloba podána k soudu, který má sídlo v zámořských územních celcích, pak lhůty předvolání, odvolání, podání odporu, obnovy řízení a dovolání se prodlužují:

 • o jeden měsíc pro osoby, které nepobývají v zámořském územním celku v obvodu, kde má soudní orgán své sídlo;
 • o dva měsíce pro osoby, které pobývají v zahraničí.

12 Jaké lhůty platí pro opravné prostředky (odvolání)?

V zásadě na základě článku 538 občanského soudního řádu je odvolací lhůta jeden měsíc ve sporných věcech a patnáct dnů v nesporných věcech. Avšak několik právních předpisů se odchyluje od této zásady. Odvolací lhůta tudíž činí patnáct dnů, jedná-li se o usnesení o předběžném opatření, rozhodnutí exekučního soudce, usnesení soudce pro rodinné věci, rozhodnutí soudce pro děti ve věci výchovné pomoci atd.

13 Mohou soudy změnit lhůtu pro dostavení se k soudu nebo stanovit zvláštní datum pro dostavení se?

V naléhavých případech mohou soudci zkrátit lhůty k zaslání předvolání a umožnit předvolání na přesně stanovený den. Naopak soudci mohou také odložit posouzení případu na pozdější datum, aby zajistili, že se účastníci dostaví.

14 Pokud je písemnost zasílána osobě, která má bydliště v místě, kde se prodlužuje lhůta, ale oznámení je učiněno v místě, kde se tato výhoda neuplatní, přijde tato osoba o výhodu prodloužení lhůty?

Na základě článku 647 občanského soudního řádu, pokud je písemnost určená jednomu z účastníků, který bydlí na místě, kde může požívat výhody prodloužené lhůty, doručena přímo jemu na místě, kde ti, kteří tam bydlí, by nemohli prodloužení žádném případě využít, pak se při tomto doručení uplatní lhůty platné pro osoby, které nemohou prodloužení využít.

15 Jaké jsou důsledky nedodržení lhůt?

Dojde-li k promlčení nebo k uplynutí prekluzivní lhůty, přestává existovat žalobní nárok a takové situace jsou postiženy námitkou nepřípustnosti, což má za následek, že žaloba je prohlášena za nepřípustnou, aniž by byla zkoumána věc sama.

Důsledky nedodržení procesní lhůty stanovené zákonem nebo soudcem se mění podle úlohy, kterou má lhůta, a podle úkonu, který je třeba vykonat. Nedodržení lhůty k zaslání předvolání ruší rozsudek vynesený před jejím uplynutím, pokud se žalovaný nedostavil. Nedostatek řádné péče ze strany účastníků má obecně za následek výmaz. Nevykonání procesních úkonů v řízení je postiženo neplatností úkonu.

16 Pokud lhůta uběhne, jaké opravné prostředky mohou využít účastníci, kteří zmeškali lhůtu, tj. u rozsudku pro zmeškání?

Žádné ustanovení neumožňuje zvrátit zánik nároku podat žalobu, který je právním účinkem vzniku promlčení nebo prekluze.

Nicméně pokud to znění předpisu předpokládá, má soudce možnost zrušit účastníkovi prekluzi, která vyplývá z uplynutí lhůty. Takže článek 540 občanského soudního řádu stanoví možnost, že vůči účastníkovi budou zrušeny účinky prekluze, které vyplývají z uplynutí lhůty pro podání opravného prostředku proti rozsudku vynesenému pro zmeškání nebo rozsudku, který byl vyhlášen jako kontradiktorní, pokud účastník, aniž by to jím bylo zaviněno, nevěděl o rozsudku včas, aby mohl uplatnit svůj opravný prostředek, nebo pokud nemohl jednat.

Rozhodnutí soudce, který prohlásí nějaký procesní úkon za neplatný, může být předmětem opravného prostředku nebo žádosti o jeho odvolání. Navíc propadnutí lhůty ukončuje dané řízení, ale ponechává právo na podání další žaloby. Může být tedy podána nová žaloba, dokud nenastal žádný důvod pro zánik nároku, zejména promlčení.

Proti rozhodnutí o výmazu ze soudního rejstříku není možné podat opravný prostředek. Avšak výmaz ponechá dále v platnosti řízení. V důsledku toho přetrvávají účinky přerušení běhu promlčení nebo prekluze vyplývající z předvolání soudním vykonavatelem. Splnění formality, žádost o obnovení věci v soudním rejstříku, umožňuje ukončit pozastavení řízení v důsledku výmazu.

Související odkazy

Webové stránky Legifrance – občanský soudní řád

Webové stránky Legifrance – občanský soudní řád v angličtině a ve španělštině

Webové stránky Legifrance – dny pracovního klidu

Poslední aktualizace: 23/07/2018

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.