Blanketter om underhållsskyldighet


Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om underhållsskyldighet syftar till att säkerställa en snabb och effektiv indrivning av underhållsbidrag.


Förordningen omfattar nio standardfomulär som ska underlätta kommunikationen mellan centralmyndigheterna och göra det möjligt att ge in ansökningar på elektronisk väg.

Den är tillämplig mellan alla Europeiska unionens medlemsstater, inklusive Storbritannien (kommissionens beslut 2009/451/EG av den 8 juni 2009).

Danmark har genom en förklaring, som bygger på ett parallellavtal med Europeiska gemenskapen, bekräftat sin avsikt att genomföra innehållet i förordningen, i den mån den ändrar förordning (EG) nr 44/2001.

Danmark och Förenade kungariket är inte bundna av 2007 års Haagprotokoll.

Förutom de nio standardformulären har det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område utvecklat ett standardformulär (ej obligatoriskt) för angivande av utestående underhållsfordringar. Syftet med detta formulär är att underlätta det praktiska genomförandet av förordningen om underhållskyldighet och medborgarnas reella möjlighet att utöva sina rättigheter i hela EU.

Nio standardformulär

Dessa formulär kan fyllas i efter att man klickat på en av länkarna nedan.

 • BILAGA I - Utdrag ur en dom/förlikning inför domstol om underhållsskyldighet som inte är föremål för ett förfarande för erkännande och en verkställbarhetsförklaring
  • på svenska
 • BILAGA II - Utdrag ur dom/förlikning inför domstol om underhållsskyldighet som är föremål för ett förfarande för erkännande och en verkställbarhetsförklaring
  • på svenska
 • BILAGA III - Utdrag ur en officiell handling om underhållsskyldighet som inte är föremål för ett förfarande för erkännande och en verkställbarhetsförklaring
  • på svenska
 • BILAGA IV - Utdrag ur en officiell handling om underhållsskyldighet som är föremål för ett förfarande för erkännande och en verkställbarhetsförklaring
  • på svenska
 • BILAGA V - Framställan om särskilda åtgärder
  • på svenska
 • BILAGA VI - Ansökningsformulär för erkännande, verkställbarhetsförklaring eller verkställighet av en dom om underhållsskyldighet
  • på svenska
 • BILAGA VII - Ansökningsformulär avseende erhållande eller ändring av en dom om underhållsskyldighet
  • på svenska
 • BILAGA VIII - Mottagandebevis för en ansökan
  • på svenska
 • BILAGA IX - Meddelande om vägran att behandla en ansökan eller beslut att inte längre behandla en ansökan
  • på svenska

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering : 19/02/2019

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats