Blanketter om underhållsskyldighet


Syftet med rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om underhållsskyldighet är att indrivning av underhållsbidrag ska kunna ske snabbt och effektivt


Förordningen innehåller nio standardformulär som ska underlätta kommunikationen centralmyndigheterna emellan och möjlig elektronisk inlämning av ansökningarna.

Förordningen är tillämplig mellan alla EU-länder.

Danmark har bekräftat sin avsikt att genomföra förordningens innehåll, i den mån den ändrar förordning (EG) nr 44/2001, genom en förklaring på grundval av ett parallellt avtal som ingåtts med Europeiska gemenskapen.

Danmark är inte bundet av 2007 års Haagprotokoll.

Förutom de nio standardformulären har det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område tagit fram ett standardformulär (ej obligatoriskt) för utestående underhållsfordringar. Syftet med detta formulär är att underlätta det praktiska genomförandet av förordningen om underhållskyldighet och medborgarnas reella möjlighet att utöva sina rättigheter i hela EU.

Nio standardformulär

Dessa formulär kan fyllas i efter att man klickat på en av länkarna nedan. Har man redan påbörjat och sparat ett utkast kan det hämtas med knappen "Hämta utkast".
Från och med den 1 februari 2020 är Storbritannien inte längre ett EU-land. Enligt utträdesavtalet ska EU-rätten dock gälla för och i Storbritannien under övergångsperioden. Därför kan Storbritannien väljas i formulären fram till övergångsperiodens slut den 31 december 2020.

 • BILAGA I - Utdrag ur en dom/förlikning inför domstol om underhållsskyldighet som inte är föremål för ett förfarande för erkännande och en verkställbarhetsförklaring
  • på svenska
 • BILAGA II - Utdrag ur dom/förlikning inför domstol om underhållsskyldighet som är föremål för ett förfarande för erkännande och en verkställbarhetsförklaring
  • på svenska
 • BILAGA III - Utdrag ur en officiell handling om underhållsskyldighet som inte är föremål för ett förfarande för erkännande och en verkställbarhetsförklaring
  • på svenska
 • BILAGA IV - Utdrag ur en officiell handling om underhållsskyldighet som är föremål för ett förfarande för erkännande och en verkställbarhetsförklaring
  • på svenska
 • BILAGA V - Framställan om särskilda åtgärder
  • på svenska
 • BILAGA VI - Ansökningsformulär för erkännande, verkställbarhetsförklaring eller verkställighet av en dom om underhållsskyldighet
  • på svenska
 • BILAGA VII - Ansökningsformulär avseende erhållande eller ändring av en dom om underhållsskyldighet
  • på svenska
 • BILAGA VIII - Mottagandebevis för en ansökan
  • på svenska
 • BILAGA IX - Meddelande om vägran att behandla en ansökan eller beslut att inte längre behandla en ansökan
  • på svenska

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering : 01/02/2020

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats