Formuláre pre veci vyživovacej povinnosti


Cieľom nariadenia Rady 4/2009 z 18. decembra 2008, ktoré sa vzťahuje na vyživovaciu povinnosť, je zabezpečiť účinné a rýchle vymáhanie výživného.


Ustanovuje sa v ňom deväť štandardných formulárov, ktoré by mali uľahčiť komunikáciu medzi ústrednými orgánmi a umožniť podávanie žiadostí elektronicky.

Nariadenie je platné pre všetky členské štáty Európskej únie vrátane Spojeného kráľovstva (rozhodnutie Komisie 2009/451/ES z 8. júna 2009).

Dánsko prostredníctvom vyhlásenia potvrdilo svoj úmysel vykonávať obsah nariadenia, a to v rozsahu, v akom sa nariadením mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 44/2001, na základe paralelnej dohody s Európskym spoločenstvom.

Dánsko a Spojené kráľovstvo nie sú viazané Haagskym protokolom z roku 2007.

Okrem deviatich štandardných formulárov Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci vypracovala doplňujúci nepovinný štandardný formulár s vyhlásením o dlžnom výživnom. Účelom tohto doplňujúceho formulára je uľahčiť vykonávanie nariadenia o vyživovacej povinnosti v praxi, ako aj účinné uplatňovanie práv občanov v celej EÚ.

Deväť štandardných formulárov

Tieto tlačivá môžete vyplniť online po kliknutí na jeden z uvedených odkazov.

 • PRÍLOHA I - Výpis z rozhodnutia/súdneho zmieru vo veci vyživovacej povinnosti, na ktorý sa nevzťahuje konanie
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA II - Výpis z rozhodnutia/súdneho zmieru vo veci vyživovacej povinnosti, na ktorý sa vzťahuje konanie o uznaní a vyhlásení vykonateľnosti
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA III - Výpis z verejnej listiny vo veci vyživovacej povinnosti, na ktorú sa nevzťahuje konanie o uznaní a vyhlásení vykonateľnosti
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA IV - Výpis z verejnej listiny vo veci vyživovacej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje konanie o uznaní a vyhlásení vykonateľnosti
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA V - Dožiadanie o osobitné opatrenia
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA VI - Tlačivo žiadosti o uznanie, vyhlásenie vykonateľnosti alebo výkon rozhodnutia vo veci vyživovacej povinnosti
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA VII - Tlačivo žiadosti o vydanie alebo zmenu rozhodnutia vo veci vyživovacej povinnosti
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA VIII - Potvrdenie o prijatí žiadosti
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA IX - Oznámenie o zamietnutí žiadosti alebo o pozastavení konania o žiadosti
  • v/vo slovenčina

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia : 19/02/2019

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom