Formuláre pre veci vyživovacej povinnosti


Cieľom nariadenia Rady 4/2009 z 18. decembra 2008, ktoré sa vzťahuje na vyživovaciu povinnosť, je zabezpečiť účinné a rýchle vymáhanie výživného


Týmto nariadením sa zavádza deväť štandardných formulárov, ktoré by mali uľahčiť komunikáciu medzi ústrednými orgánmi a umožniť elektronické podávanie žiadostí.

Toto nariadenie sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Dánsko potvrdilo prostredníctvom vyhlásenia svoj úmysel vykonávať obsah nariadenia, a to v rozsahu, v akom sa nariadením mení nariadenie Rady (ES) č.° 44/2001, na základe paralelnej dohody s Európskym spoločenstvom.

Haagsky protokol z roku 2007 nie je záväzný pre Dánsko.

Okrem deviatich štandardných formulárov Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci vypracovala doplňujúci nepovinný štandardný formulár s vyhlásením o dlžnom výživnom. Účelom tohto doplňujúceho formulára je uľahčiť vykonávanie nariadenia o vyživovacej povinnosti v praxi, ako aj účinné uplatňovanie práv občanov v celej EÚ.

Deväť štandardných formulárov

Tieto tlačivá môžete vyplniť online po kliknutí na jeden z uvedených odkazov. Ak ste už začali vypĺňať tlačivo a uložili koncept, môžete ho načítať použitím tlačidla „Zobraziť koncept“.
Od 1. februára 2020 Spojené kráľovstvo už nie je členským štátom EÚ. Podľa dohody o vystúpení sa však právo EÚ bude uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve počas prechodného obdobia. Spojené kráľovstvo možno vo formulároch zaškrtávať do konca prechodného obdobia, t. j. 31. decembra 2020.

 • PRÍLOHA I - Výpis z rozhodnutia/súdneho zmieru vo veci vyživovacej povinnosti, na ktorý sa nevzťahuje konanie
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA II - Výpis z rozhodnutia/súdneho zmieru vo veci vyživovacej povinnosti, na ktorý sa vzťahuje konanie o uznaní a vyhlásení vykonateľnosti
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA III - Výpis z verejnej listiny vo veci vyživovacej povinnosti, na ktorú sa nevzťahuje konanie o uznaní a vyhlásení vykonateľnosti
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA IV - Výpis z verejnej listiny vo veci vyživovacej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje konanie o uznaní a vyhlásení vykonateľnosti
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA V - Dožiadanie o osobitné opatrenia
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA VI - Tlačivo žiadosti o uznanie, vyhlásenie vykonateľnosti alebo výkon rozhodnutia vo veci vyživovacej povinnosti
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA VII - Tlačivo žiadosti o vydanie alebo zmenu rozhodnutia vo veci vyživovacej povinnosti
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA VIII - Potvrdenie o prijatí žiadosti
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA IX - Oznámenie o zamietnutí žiadosti alebo o pozastavení konania o žiadosti
  • v/vo slovenčina

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia : 01/02/2020

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom