Veidlapas, kas saistītas ar uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu


Padomes 2008. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās.


Tajā paredzētas deviņas standarta veidlapas, kuru mērķis ir atvieglot saziņu centrālo iestāžu starpā un darīt iespējamu pieteikumu iesniegšanu elektroniskā veidā.

Regula ir piemērojama visu Eiropas Savienības dalībvalstu starpā, ietverot Apvienoto Karalisti (Komisijas 2009. gada 8. jūnijaLēmums 2009/451/EK).

Dānija deklarācijā kas pamatota ar paralēlo nolīgumu, kas noslēgts ar Eiropas Kopienu, apstiprināja savu lēmumu īstenot Regulas saturu tiktāl, ciktāl ar minēto regulu groza Regulu (EK) Nr. 44/2001.

Dānijai un Apvienotajai Karalistei Hāgas 2007. gada Protokols nav saistošs.

Bez deviņām standarta veidlapām Eiropas tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās ir izstrādājis papildus neobligātu standarta veidlapu paziņojumiem par kavētiem uzturēšanas līdzekļu maksājumiem. Šī papildu veidlapa ir izstrādāta ar nolūku atvieglot Uzturēšanas saistību regulas praktisko īstenošanu un pilsoņu tiesību efektīvu izmantošanu visā Eiropas Savienībā.

Deviņas standarta veidlapas

Veidlapas var aizpildīt tiešsaistē, klikšķinot uz vienas no šīm saitēm.

 • I PIELIKUMS - Izraksts no nolēmuma/izlīguma uzturēšanas saistību lietā neattiecas uz atzīšanas procedūru vai izpildāmības pasludināšanas tiesvedību
  •  latviešu
 • II PIELIKUMS - Izraksts no nolēmuma/izlīguma uzturēšanas saistību lietā attiecas uz atzīšanas un izpildāmības pasludināšanas tiesvedību
  •  latviešu
 • III PIELIKUMS - Izraksts no publiska akta uzturēšanas saistību lietā neattiecas uz atzīšanas un izpildāmības pasludināšanas tiesvedību
  •  latviešu
 • IV PIELIKUMS - Izraksts no publiska akta uzturēšanas saistību lietā attiecas uz atzīšanas un izpildāmības pasludināšanas tiesvedību
  •  latviešu
 • V PIELIKUMS - Lūgums veikt īpašus pasākumus
  •  latviešu
 • VI PIELIKUMS - Pieteikuma veidlapa nolūkā panākt nolēmuma atzīšanu, pasludināt izpildāmību vai panākt tā izpildi uzturēšanas saistību lietā
  •  latviešu
 • VII PIELIKUMS - Pieteikuma veidlapa nolūkā saņemt nolēmumu vai nolēmuma grozījumu uzturēšanas saistību lietā
  •  latviešu
 • VIII PIELIKUMS - Paziņojums par pieteikuma saņemšanu
  •  latviešu
 • IX PIELIKUMS - Paziņojums par atteikumu izskatīt pieteikumu vai par lēmumu neturpināt pieteikuma izskatīšanu
  •  latviešu

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta : 19/02/2019

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu