Išlaikymo prievolių formos


2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu Nr. 4/2009 dėl išlaikymo prievolių siekiama užtikrinti greitą ir veiksmingą išlaikymo išmokų išieškojimą.


Jame pateiktos devynios standartinės formos, kuriomis palengvinamas centrinių įstaigų susižinojimas ir sudaromos sąlygos elektroniniams prašymams pateikti.

Reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, įskaitant Jungtinę Karalystę (2009 m. birželio 8 d. Komisijos sprendimas 2009/451/EB).

Danija pareiškimu prie atitinkamo susitarimo su Europos bendrija patvirtino ketinanti įgyvendinti reglamento nuostatas tiek, kiek juo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 44/2001.2007 m.

Hagos protokolas Danijai ir Jungtinei Karalystei nėra privalomas.

Be devynių standartinių formų, Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose parengė papildomą, neprivalomą standartinę formą su išlaikymu susijusiems įsiskolinimams nurodyti. Šios papildomos formos tikslas – palengvinti praktinį Išlaikymo reglamento įgyvendinimą ir veiksmingą naudojimąsi piliečių teisėmis ES.

Devynios standartinės formos

Šias formas galite užpildyti internete nuspaudę vieną iš šių nuorodų.

 • I PRIEDAS - Teismo sprendimo/teisminio susitarimo dėl išlaikymo prievolių išrašas, kai pripažinimo ar paskelbimo vykdytinu procedūra netaikoma
  •  lietuvių
 • II PRIEDAS - Teismo sprendimo/teisminio susitarimo dėl išlaikymo prievolių išrašas, kai pripažinimo ar paskelbimo vykdytinu procedūra taikoma
  •  lietuvių
 • III PRIEDAS - Išrašas iš autentiško dokumento dėl išlaikymo prievolių, kai pripažinimo ar paskelbimo vykdytinu procedūra netaikoma
  •  lietuvių
 • IV PRIEDAS - Išrašas iš autentiško dokumento dėl išlaikymo prievolių, kai pripažinimo ir paskelbimo vykdytinu procedūra taikoma
  •  lietuvių
 • V PRIEDAS - Prašymas imtis specifinių priemonių
  •  lietuvių
 • VI PRIEDAS - Prašymo forma siekiant pripažinti teismo sprendimą, paskelbti jį vykdytinu arba vykdyti teismo sprendimą dėl išlaikymo prievolių
  •  lietuvių
 • VII PRIEDAS - Prašymo forma siekiant, kad būtų priimtas arba pakeistas teismo sprendimas dėl išlaikymo prievolių
  •  lietuvių
 • VIII PRIEDAS - Prašymo gavimo patvirtinimas
  •  lietuvių
 • IX PRIEDAS - Pranešimas apie atsisakymą nagrinėti prašymą arba apie sprendimą nutraukti prašymo nagrinėjimą
  •  lietuvių

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas : 19/02/2019

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma