Išlaikymo prievolių formos


2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 4/2009 dėl išlaikymo prievolių siekiama užtikrinti veiksmingą ir greitą išlaikymo išmokų išieškojimą


Reglamentu numatomos devynios standartinės formos, kurios turėtų padėti centrinėms institucijoms palaikyti tarpusavio ryšius ir pateikti prašymus el. būdu.

Reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Danija, priimdama deklaraciją, paremtą lygiagrečiu susitarimu su Europos bendrija, patvirtino ketinanti įgyvendinti reglamento nuostatas tiek, kiek jomis iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.° 44/2001.

Danija neprivalo laikytis 2007 m. Hagos protokolo.

Be devynių standartinių formų, Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose parengė papildomą, neprivalomą standartinę formą su išlaikymu susijusiems įsiskolinimams nurodyti. Šios papildomos formos tikslas – palengvinti praktinį Išlaikymo prievolių reglamento įgyvendinimą ir veiksmingą naudojimąsi piliečių teisėmis visoje ES.

Devynios standartinės formos

Šias formas galite užpildyti internete nuspaudę vieną iš šių nuorodų. Jeigu jau pradėjote pildyti formą ir įrašėte jos juodraštį, galite ją įkelti naudodami mygtuką „Įkelti juodraštį“.
Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė nebėra ES valstybė narė. Tačiau pagal Susitarimą dėl išstojimo pereinamuoju laikotarpiu Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje taikoma ES teisė. Iki pereinamojo laikotarpio pabaigos 2020 m. gruodžio 31 d. pildant formas galima pasirinkti Jungtinę Karalystę.

 • I PRIEDAS - Teismo sprendimo/teisminio susitarimo dėl išlaikymo prievolių išrašas, kai pripažinimo ar paskelbimo vykdytinu procedūra netaikoma
  •  lietuvių
 • II PRIEDAS - Teismo sprendimo/teisminio susitarimo dėl išlaikymo prievolių išrašas, kai pripažinimo ar paskelbimo vykdytinu procedūra taikoma
  •  lietuvių
 • III PRIEDAS - Išrašas iš autentiško dokumento dėl išlaikymo prievolių, kai pripažinimo ar paskelbimo vykdytinu procedūra netaikoma
  •  lietuvių
 • IV PRIEDAS - Išrašas iš autentiško dokumento dėl išlaikymo prievolių, kai pripažinimo ir paskelbimo vykdytinu procedūra taikoma
  •  lietuvių
 • V PRIEDAS - Prašymas imtis specifinių priemonių
  •  lietuvių
 • VI PRIEDAS - Prašymo forma siekiant pripažinti teismo sprendimą, paskelbti jį vykdytinu arba vykdyti teismo sprendimą dėl išlaikymo prievolių
  •  lietuvių
 • VII PRIEDAS - Prašymo forma siekiant, kad būtų priimtas arba pakeistas teismo sprendimas dėl išlaikymo prievolių
  •  lietuvių
 • VIII PRIEDAS - Prašymo gavimo patvirtinimas
  •  lietuvių
 • IX PRIEDAS - Pranešimas apie atsisakymą nagrinėti prašymą arba apie sprendimą nutraukti prašymo nagrinėjimą
  •  lietuvių

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas : 01/02/2020

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma