Elatusvelvoitteisiin liittyvät lomakkeet


Joulukuun 18. päivä 2008 annetulla, elatusvelvoitteita koskevalla neuvoston asetuksella (EY) N:o 4/2009 pyritään elatusapusaatavien nopeaan ja tehokkaaseen perintään.


Asetuksella otetaan käyttöön yhdeksän vakiolomaketta, jotka helpottavat keskusviranomaisten viestintää ja mahdollistavat hakemusten tekemisen sähköisessä muodossa.

Asetusta sovelletaan kaikkiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin Yhdistynyt kuningaskunta mukaan luettuna (komission päätös 2009/451/EY, tehty 8 päivänä kesäkuuta 2009).

Tanska vahvisti aikovansa soveltaa asetuksen sisältöä Euroopan yhteisön kanssa tehdyn sopimuksen pohjalta siltä osin kuin asetuksella muutetaan asetusta (EY) N:o 44/2001.

Vuoden 2007 Haagin pöytäkirja ei sido Tanskaa eikä Yhdistynyttä kuningaskuntaa.

Yhdeksän vakiolomakkeen lisäksi saatavilla on elatusapusaatavien toteamista koskeva valinnainen vakiolomake, jonka on laatinut Euroopan oikeudellinen verkosto (siviili- ja kauppaoikeus). Lomakkeen tarkoituksena on helpottaa elatusapuvelvollisuutta koskevan asetuksen käytännön soveltamista ja kansalaisten oikeuksien tosiasiallista käyttämistä kaikkialla EU:ssa.

Yhdeksän vakiolomaketta

Alla olevista linkeistä pääsee täyttämään sähköisen lomakkeen.

 • LIITE I - Ote elatusvelvoitetta koskevasta päätöksestä/sovinnosta, johon ei sovelleta tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevaa menettelyä
  • kieli: suomi
 • LIITE II - Ote elatusvelvoitetta koskevasta päätöksestä/tuomioistuimessa tehdystä sovinnosta, johon sovelletaan tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevaa menettelyä
  • kieli: suomi
 • LIITE III - Ote elatusvelvoitetta koskevasta virallisesta asiakirjasta, johon ei sovelleta tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevaa menettelyä
  • kieli: suomi
 • LIITE IV - Ote elatusvelvoitetta koskevasta virallisesta asiakirjasta, johon sovelletaan tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevaa menettelyä
  • kieli: suomi
 • LIITE V - Erityistä toimenpidettä koskeva pyyntö
  • kieli: suomi
 • LIITE VI - Hakemuslomake elatusvelvoitetta koskevan päätöksen tunnustamista, täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista tai täytäntöönpanoa varten
  • kieli: suomi
 • LIITE VII - Hakemuslomake elatusvelvoitetta koskevan päätöksen saamista tai muuttamista varten
  • kieli: suomi
 • LIITE VIII - Ilmoitus hakemuksen vastaanottamisesta
  • kieli: suomi
 • LIITE IX - Ilmoitus hakemuksen käsittelystä kieltäytymisestä tai käsittelyn lopettamisesta
  • kieli: suomi

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi : 19/02/2019

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme