Ülalpidamiskohustuse blanketid


Ülalpidamiskohustusi puudutava nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määruse 4/2009 eesmärk on tagada elatise tulemuslik ja kiire sissenõudmine


Selles määruses on esitatud üheksa tüüpvormi, mis peaksid lihtsustama keskasutuste vahelist suhtlemist ja võimaldama esitada taotlusi elektrooniliselt.

Määrust kohaldatakse kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes.

Taani on kinnitanud oma kavatsust rakendada määruse sisu selles osas, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 44/2001, deklaratsiooniga, mille aluseks on Euroopa Ühendusega sõlmitud paralleelne leping.°

Taani suhtes ei ole Haagi 2007. aasta protokoll siduv.

Lisaks üheksale tüüpvormile on tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa õigusalase koostöö võrgustik töötanud välja veel ühe tüüpvormi, mille täitmine on vabatahtlik ja mis käsitleb elatisvõlast teavitamist. Selle uue tüüpvormi eesmärk on lihtsustada ülalpidamiskohustuste määruse rakendamist ja kodanikuõiguste tulemuslikku kasutamist kõikjal ELis.

Üheksa tüüpvormi

Võite täita vormi internetis, kui klõpsate allpool oleval lingil.  Kui olete vormi täitmist juba alustanud ja mustandi salvestanud, saate selle üles laadida kasutades nuppu "Laadige mustand üles".
Alates 1. veebruarist 2020 ei ole Ühendkuningriik enam ELi liikmesriik. Vastavalt väljaastumislepingule kohaldatakse üleminekuperioodil Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis siiski ELi õigust. Võimalus valida vormide väljadel Ühendkuningriik säilib kuni üleminekuperiood lõpuni, s.o 31. detsembrini 2020.

 • I LISA - Sellise ülalpidamiskohustust käsitleva kohtuotsuse/kohtuliku kokkuleppe väljavõte, mille puhul ei kohaldata tunnustamis- ja täidetavaks tunnistamise menetlusi
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • II LISA - Sellise ülalpidamiskohustust käsitleva kohtuotsuse/kohtuliku kokkuleppe väljavõte, mille puhul kohaldatakse tunnustamis- ja täidetavaks tunnistamise menetlusi
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • III LISA - Sellise ülalpidamiskohustust käsitleva ametliku juriidilise dokumendi väljavõte, mille puhul ei kohaldata tunnustamis- ja täidetavaks tunnistamise menetlust
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • IV LISA - Sellise ülalpidamiskohustust käsitleva ametliku juriidilise dokumendi väljavõte, mille puhul kohaldatakse tunnustamis- ja täidetavakstunnistamise menetlusi
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • V LISA - Erimeetmete võtmise taotlus
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • VI LISA - Taotluse vorm ülalpidamiskohustust käsitleva kohtuotsuse tunnustamiseks, täidetavaks tunnistamiseks või täitmiseks
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • VII LISA - Taotluse vorm ülalpidamiskohustust käsitleva kohtuotsuse tegemiseks või muutmiseks
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • VIII LISA - Taotluse kättesaamise tõend
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • IX LISA - Taotluse menetlemisest keeldumise või taotluse menetlemise lõpetamise teade
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud : 01/02/2020

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta