Ülalpidamiskohustuse blanketid


Nõukogu määrus 4/2009, 18. detsember 2008, kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes.


Selles määruses on esitatud üheksa tüüpvormi, mis peaksid lihtsustama keskasutuste vahelist suhtlemist ja võimaldama esitada avaldusi elektroonilisel teel.

Määrust kohaldatakse kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes, sealhulgas Ühendkuningriik (komisjoni otsus 2009/451/EÜ, 8. juuni 2009).

Kavatsust rakendada määrust ulatuses, milles sellega muudetakse määrust (EÜ) nr 44/2001, kinnitas Taani deklaratsiooniga, mille aluseks on Euroopa Ühendusega sõlmitud paralleelne kokkulepe.

Taani ja Ühendkuningriigi suhtes ei ole Haagi 2007. aasta protokoll siduv.

Lisaks üheksale tüüpvormile on tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa õigusalase koostöö võrgustik töötanud välja veel ühe tüüpvormi, mille täitmine on vabatahtlik ja mis käsitleb elatisvõlast teavitamist. Sellel uue tüüpvormi eesmärk on lihtsustada ülalpidamiskohustuste määruse rakendamist ja kodanikuõiguste tõhusat kasutamist kõikjal ELis.

Üheksa tüüpvormi

Võite täita vormi internetis, kui klõpsate allpool oleval lingil.

 • I LISA - Sellise ülalpidamiskohustust käsitleva kohtuotsuse/kohtuliku kokkuleppe väljavõte, mille puhul ei kohaldata tunnustamis- ja täidetavaks tunnistamise menetlusi
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • II LISA - Sellise ülalpidamiskohustust käsitleva kohtuotsuse/kohtuliku kokkuleppe väljavõte, mille puhul kohaldatakse tunnustamis- ja täidetavaks tunnistamise menetlusi
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • III LISA - Sellise ülalpidamiskohustust käsitleva ametliku juriidilise dokumendi väljavõte, mille puhul ei kohaldata tunnustamis- ja täidetavaks tunnistamise menetlust
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • IV LISA - Sellise ülalpidamiskohustust käsitleva ametliku juriidilise dokumendi väljavõte, mille puhul kohaldatakse tunnustamis- ja täidetavakstunnistamise menetlusi
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • V LISA - Erimeetmete võtmise taotlus
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • VI LISA - Taotluse vorm ülalpidamiskohustust käsitleva kohtuotsuse tunnustamiseks, täidetavaks tunnistamiseks või täitmiseks
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • VII LISA - Taotluse vorm ülalpidamiskohustust käsitleva kohtuotsuse tegemiseks või muutmiseks
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • VIII LISA - Taotluse kättesaamise tõend
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • IX LISA - Taotluse menetlemisest keeldumise või taotluse menetlemise lõpetamise teade
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud : 19/02/2019

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta