Έντυπα για υποχρεώσεις διατροφής


Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τις υποχρεώσεις διατροφής αποσκοπεί στην αποτελεσματική και ταχεία εξασφάλιση διατροφής.


Προβλέπει εννέα ενιαία έντυπα, σκοπός των οποίων είναι η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ κεντρικών αρχών και η παροχή της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.

Ο κανονισμός ισχύει μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου (Απόφαση της Επιτροπής 2009/451/ΕΚ, της 8ης Ιουνίου 2009).

Η Δανία επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να εφαρμόσει τις διατάξεις του κανονισμού, στο μέτρο που ο κανονισμός τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001, μέσω δήλωσης βασισμένης σε παράλληλη συμφωνία που έχει συναφθεί με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπόκεινται στο πρωτόκολλο της Χάγης του 2007.

Εκτός από τα εννέα τυποποιημένα έντυπα, το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις εκπόνησε ένα πρόσθετο, μη υποχρεωτικό τυποποιημένο έντυπο για τη δήλωση των καθυστερημένων παροχών διατροφής. Το πρόσθετο αυτό έντυπο έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρακτική εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με τις υποχρεώσεις διατροφής και την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών σε όλη την ΕΕ.

Εννέα τυποποιημένα έντυπα

Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτά τα έντυπα επιγραμμικά επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους.

 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Απόσπασμα απόφασης/δικαστικού συμβιβασμού σε υπόθεση υποχρέωσης διατροφής που δεν υπόκειται σε διαδικασία αναγνώρισης και κήρυξης της εκτελεστότητας
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - Απόσπασμα απόφασης/δικαστικού συμβιβασμού σε υπόθεση υποχρέωσης διατροφής που υπόκειται σε διαδικασία αναγνώρισης και κήρυξης της εκτελεστότητας
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - Απόσπασμα δημοσίου εγγράφου για θέματα υποχρεώσεων διατροφής που δεν υπόκεινται σε διαδικασία αναγνώρισης και κήρυξης της εκτελεστότητας
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Απόσπασμα δημοσίου εγγράφου για θέματα υποχρεώσεων διατροφής που υπόκεινται σε διαδικασία αναγνώρισης και κήρυξης της εκτελεστότητας
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Αίτημα για λήψη ειδικών μέτρων
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Έντυπο αίτησης για την αναγνώριση, την κήρυξη της εκτελεστότητας ή την εκτέλεση απόφασης για θέματα υποχρεώσεων διατροφής
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - Έντυπο αίτησης για τη λήψη ή την τροποποίηση αποφάσεως για θέματα υποχρεώσεων διατροφής
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - Αποδεικτικό παραλαβής αιτήσεως
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX - Απόρριψη ή ματαίωση χειρισμού αίτησης
  • στα ελληνικά

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση : 19/02/2019

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο