Formuláre pre rozsudky v občianskych a obchodných veciach


Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 a nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach


Nariadením (EÚ) č. 1215/2012 [nariadenie Brusel I (prepracované znenie)] bolo od 10. januára 2015 nahradené nariadenie (ES) č. 44/2001. Toto nové nariadenie sa uplatňuje len na začaté konania, na listiny úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny a na súdne zmiery schválené alebo uzavreté 10. januára 2015 alebo neskôr. Nariadenie sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie vrátane Dánska na základe paralelnej dohody o nariadení č. 44/2001 s Európskou úniou. Táto dohoda nadobudla platnosť 1. júla 2007.

Nariadenie (ES) č. 44/2001 sa aj naďalej uplatňuje na rozsudky vydané v začatých súdnych konaniach, na listiny úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny a na súdne zmiery schválené alebo uzavreté pred 10. januárom 2015, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia.

Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 stanovuje dva formuláre: osvedčenie o rozsudku a osvedčenie o verejnej listine alebo súdnom zmieri.

Nariadenie (EÚ) č. 44/2001 stanovuje dva formuláre.

Doplňujúce informácie: Nariadenie Brusel I (prepracované znenie)Výkon rozsudkov

Tieto tlačivá môžete vyplniť online po kliknutí na jeden z uvedených odkazov.

Upozornenie: možnosť vyplniť formulár online je dostupná len pre zariadenia s vyšším rozlíšením.

 • Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 - Osvedčenie k rozsudku v občianskych a obchodných veciach
  • sk_in slovenčina
 • Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 - Osvedčenie k verejnej listine alebo súdnemu zmieru v občianskych a obchodných veciach
  • sk_in slovenčina
 • Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 - Osvedčenie podľa článkov 54 a 58 nariadenia pre rozsudky a súdne zmiery
  • sk_in slovenčina
 • Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 - Osvedčenie podľa článku 57 ods. 4 nariadenia pre vykonateľné verejné listiny
  • sk_in slovenčina

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.

Zobraziť konceptTieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia : 14/02/2018

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom