Formuláre pre rozsudky v občianskych a obchodných veciach


Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 a nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach


Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 [nariadenie Brusel I (prepracované znenie)] bolo od 10. januára 2015 nahradené nariadenie Rady (ES) č. 44/2001. Toto nové nariadenie sa uplatňuje len na začaté konania, na listiny úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny a na súdne zmiery schválené alebo uzavreté 10. januára 2015 alebo neskôr. Nariadenie sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie vrátane Dánska na základe paralelnej dohody o nariadení č. 44/2001 s Európskou úniou. Táto dohoda nadobudla platnosť 1. júla 2007.

Nariadenie (ES) č. 44/2001 sa aj naďalej uplatňuje na rozsudky vydané v začatých súdnych konaniach, na listiny úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny a na súdne zmiery schválené alebo uzavreté pred 10. januárom 2015, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia.

Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 stanovuje dva formuláre: osvedčenie o rozsudku a osvedčenie o verejnej listine alebo súdnom zmieri.

Nariadenie (EÚ) č. 44/2001 stanovuje dva formuláre.

Doplňujúce informácie: Nariadenie Brusel I (prepracované znenie)Výkon rozsudkov

Tieto tlačivá môžete vyplniť online po kliknutí na jeden z uvedených odkazov. Ak ste už začali vypĺňať tlačivo a uložili koncept, môžete ho načítať použitím tlačidla „Zobraziť koncept“.
Od 1. februára 2020 Spojené kráľovstvo už nie je členským štátom EÚ. Podľa dohody o vystúpení sa však právo EÚ bude uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve počas prechodného obdobia. Spojené kráľovstvo možno vo formulároch zaškrtávať do konca prechodného obdobia, t. j. 31. decembra 2020.

 • Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 - Osvedčenie k rozsudku v občianskych a obchodných veciach
  • v/vo slovenčina
 • Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 - Osvedčenie k verejnej listine alebo súdnemu zmieru v občianskych a obchodných veciach
  • v/vo slovenčina
 • Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 - Osvedčenie podľa článkov 54 a 58 nariadenia pre rozsudky a súdne zmiery
  • v/vo slovenčina
 • Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 - Osvedčenie podľa článku 57 ods. 4 nariadenia pre vykonateľné verejné listiny
  • v/vo slovenčina

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia : 20/05/2019

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom