Kuriteoohvritele hüvitise maksmisega seotud blanketid


Nõukogu direktiiv 2004/80/EÜ 29. aprillist 2004, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist


Määrust kohaldatakse kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele.

Kõik liikmesriigid kindlustavad, et nende riiklikud reeglid sätestavad oma vastavatel territooriumidel sooritatud vägivaldsete tahtlike kuritegude ohvritele õiglase ja kohase hüvitise maksmist tagava skeemi olemasolu. Hüvitise kättesaadavus tuleb tagada nii riiklikes kui piiriülestes olukordades, hoolimata ohvri päritoluriigist ja hoolimata kuriteo sooritamise liikmesriigist.

Direktiiv loob riiklike ametivõimude vahelise koostöösüsteemi piiriüleste olukordade hüvitise maksmise avalduste edastamiseks. Väljaspool asukohaliikmesriiki sooritatud kuriteo ohvrid võivad taotluse esitamiseks pöörduda oma liikmesriigi ametivõimu (abistava ametivõimu) poole ja saada abi praktilistes ja administratiivsetes formaalsustes. Asukohaliikmesriigi ametivõim edastab taotluse otse selle liikmesriigi, kus kuritegu sooritati, ametivõimule (otsustav ametivõim), kes vastutab taotlusele hinnangu andmise ja hüvitise väljamaksmise eest.

Määrus sätestab kaks standardblanketti.

Lisateave: Hüvitamine

Võite täita vormi internetis, kui klõpsate allpool oleval lingil.  Kui olete vormi täitmist juba alustanud ja mustandi salvestanud, saate selle üles laadida kasutades nuppu "Laadige mustand üles".
Alates 1. veebruarist 2020 ei ole Ühendkuningriik enam ELi liikmesriik. Vastavalt väljaastumislepingule kohaldatakse üleminekuperioodil Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis siiski ELi õigust. Võimalus valida vormide väljadel Ühendkuningriik säilib kuni üleminekuperiood lõpuni, s.o 31. detsembrini 2020.

 • Hüvitise taotluse edastamise vorm piiriüleste juhtude korral
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Hüvitise taotluse suhtes tehtud otsuse edastamise vorm piiriüleste juhtude korral
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud : 06/10/2020

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta