Kuriteoohvritele hüvitise maksmisega seotud blanketid


Nõukogu direktiiv 2004/80/EÜ 29. aprillist 2004, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist


Määrust kohaldatakse kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele.

Kõik liikmesriigid kindlustavad, et nende riiklikud reeglid sätestavad oma vastavatel territooriumidel sooritatud vägivaldsete tahtlike kuritegude ohvritele õiglase ja kohase hüvitise maksmist tagava skeemi olemasolu. Hüvitise kättesaadavus tuleb tagada nii riiklikes kui piiriülestes olukordades, hoolimata ohvri päritoluriigist ja hoolimata kuriteo sooritamise liikmesriigist.

Direktiiv loob riiklike ametivõimude vahelise koostöösüsteemi piiriüleste olukordade hüvitise maksmise avalduste edastamiseks. Väljaspool asukohaliikmesriiki sooritatud kuriteo ohvrid võivad taotluse esitamiseks pöörduda oma liikmesriigi ametivõimu (abistava ametivõimu) poole ja saada abi praktilistes ja administratiivsetes formaalsustes. Asukohaliikmesriigi ametivõim edastab taotluse otse selle liikmesriigi, kus kuritegu sooritati, ametivõimule (otsustav ametivõim), kes vastutab taotlusele hinnangu andmise ja hüvitise väljamaksmise eest.

Määrus sätestab kaks standardblanketti.

Lisateave: Hüvitamine

Võite täita vormi internetis, kui klõpsate allpool oleval lingil.

 • Hüvitise taotluse edastamise vorm piiriüleste juhtude korral
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Hüvitise taotluse suhtes tehtud otsuse edastamise vorm piiriüleste juhtude korral
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud : 19/02/2019

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta