Έντυπα για την αποζημίωση θυμάτων εγκληματικών πράξεων


Η οδηγία 2004/80/ΕΚ τoυ Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων


Η οδηγία εφαρμόζεται μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στο πλαίσιο των εθνικών τους ρυθμίσεων υπάρχει πρόβλεψη για σύστημα αποζημίωσης των θυμάτων εκ προθέσεως εγκλημάτων βίας που έχουν διαπραχθεί στο αντίστοιχο έδαφός τους, το οποίο διασφαλίζει δίκαιη και προσήκουσα αποζημίωση των θυμάτων. Η αποζημίωση καταβάλλεται σε υποθέσεις εθνικού αλλά και διασυνοριακού χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το κράτος διαμονής του θύματος και το κράτος μέλος στο οποίο τελέστηκε το έγκλημα.

Η οδηγία προβλέπει τη δημιουργία ενός συστήματος συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών για τη διαβίβαση των αιτήσεων αποζημίωσης σε διασυνοριακές υποθέσεις. Τα θύματα ενός εγκλήματος, που διαπράχθηκε εκτός του κράτους μέλους της συνήθους διαμονής τους, μπορούν να αποταθούν σε αρχή του κράτους μέλους στο οποίο διαμένουν (αρχή συνδρομής) για να υποβάλουν την αίτηση και να ζητήσουν βοήθεια ως προς τις πρακτικές και διοικητικές διατυπώσεις. Η αρχή του κράτους μέλους της συνήθους διαμονής διαβιβάζει την αίτηση απευθείας στην αρχή του κράτους μέλους στο οποίο διαπράχθηκε το έγκλημα (αρχή απόφασης), η οποία είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης και την καταβολή της αποζημίωσης.

Η οδηγία προβλέπει δύο τύπους εντύπων.

Πρόσθετες πληροφορίες:Αποζημίωση

Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτά τα έντυπα επιγραμμικά επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους.

  • Έντυπο για τη διαβίβαση αίτησης αποζημίωσης σε υποθέσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα
    • στα ελληνικά
  • Έντυπο για τη διαβίβαση απόφασης σχετικά με αίτηση αποζημίωσης σε υποθέσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα
    • στα ελληνικά

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση : 19/02/2019

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο