Formuláre pre európsky exekučný titul


Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 805/2004.


Nariadenie 805/2004 sa uplatňuje medzi všetkými členskými štátmi Európskej únie s výnimkou Dánska.

Nariadenie umožňuje za určitých podmienok výkon rozsudku vydaného v jednom členskom štáte v inom členskom štáte bez akéhokoľvek osobitného konania, pri preukázateľnej absencii sporu o povahe či rozsahu pohľadávky. Tieto podmienky sa týkajú predovšetkým doručenia písomností v prípade rozsudku vydaného v neprítomnosti odporcu. Zrušenie potreby uznania rozsudku alebo jeho vyhlásenia za vykonateľný umožní veriteľom získať rýchly a účinný výkon rozsudku v cudzine bez zdĺhavých a nákladných postupov vyplývajúcich zo zapojenia súdov v členskom štáte výkonu.

Nariadenie zavádza použitie šiestich štandardných tlačív.

Tieto tlačivá môžete vyplniť online po kliknutí na jeden z uvedených odkazov. Ak ste už začali vypĺňať tlačivo a uložili koncept, môžete ho načítať použitím tlačidla „Zobraziť koncept“.

Doplňujúce informácieq: Európsky exekučný titul

Tieto tlačivá môžete vyplniť online po kliknutí na jeden z uvedených odkazov.

 • Osvedčenie o európskom exekučnom titule - rozhodnutie
  • v/vo slovenčina
 • Osvedčenie o európskom exekučnom titule - súdny zmier
  • v/vo slovenčina
 • Osvedčenie oeurópskom exekučnom titule - verejná listina
  • v/vo slovenčina
 • Osvedčenie o nevykonateľnosti alebo o obmedzenej vykonateľnosti
  • v/vo slovenčina
 • Náhradné osvedčenie o európskom exekučnom titule po podaní námietky
  • v/vo slovenčina
 • Žiadosť o opravu alebo stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule
  • v/vo slovenčina

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia : 19/02/2019

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom