Formuláre pre doručovanie písomností


Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 1393/2007.


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 je zamerané na zlepšenie a urýchlenie odosielania súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych alebo obchodných veciach určených na doručenie medzi členskými štátmi.

Nariadenie sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie s výnimkou Dánska, ktoré potvrdilo svoj úmysel uplatniť obsah nariadenia formou deklarácie založenej na paralelnej dohode uzatvorenej s Európskym spoločenstvom.

Nariadenie zavádza rôzne spôsoby odosielania a doručovania písomností: odosielanie prostredníctvom odosielajúcich a prijímajúcich orgánov, odosielanie konzulárnou alebo diplomatickou cestou, doručovanie poštou alebo priame doručovanie.

Nariadenie zavádza použitie siedmych tlačív.

Doplňujúce informácie: Doručovanie listín.

Tieto tlačivá môžete vyplniť online po kliknutí na jeden z uvedených odkazov.

 • F.1. Žiadosť o doručenie písomností
  • v/vo slovenčina
 • F.2. Potvrdenie prijatia
  • v/vo slovenčina
 • F.3. Oznámenie o vrátení žiadosti a písomnosti
  • v/vo slovenčina
 • F.4. Oznámenie o postúpení žiadosti a písomnosti príslušnému prijímajúcemu orgánu
  • v/vo slovenčina
 • F.5. Oznámenie o prijatí poskytnuté príslušným prijímajúcim orgánom s miestnou príslušnosťou odosielajúcemu orgánu
  • v/vo slovenčina
 • F.6. Osvedčenie o doručení alebo nedoručení písomností
  • v/vo slovenčina
 • F.7. Informovanie adresáta o práve odmietnuť prevziať písomnosť
  • v/vo slovenčina

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia : 19/02/2019

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom