Dokumentide kättetoimetamise blanketid


Määrusega nr 1393/2007 seotud riigikohane teave ja elektroonilised vormid.


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1393/2007 (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/2000) eesmärk on tsiviil- ja kaubandusasjade puhul liikmesriikide vahel kohtu- ja kohtuväliste dokumentide edastamise täiustamine ja kiirendamine.

Määrust kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes, k.a Taani, kes kinnitas kõnealuse määruse sisu rakendamise kavatsust deklaratsiooniga, mis põhineb Euroopa Ühendusega sõlmitud paralleelsel kokkuleppel.

Määrus sätestab dokumentide edastamise ja kätteandmise erinevad viisid: edastamine edastavate- ja vastuvõtvate asutuste, konsulaar- või diplomaatiliste kanalite, postiteenuse või otse kätteandmise kaudu.

Määrusega nähakse ette seitse blanketti.

Lisateave: Dokumentide kättetoimetamine.

Võite täita vormi internetis, kui klõpsate allpool oleval lingil.

Tähelepanu: vormide veebipõhine täitmine on võimalik ainult kõrgema resolutsiooniga ekraanide puhul.

 • F.1. Dokumentide kättetoimetamise taotlus
  • et_in eesti keel
 • F.2. Kättesaamisteatis
  • et_in eesti keel
 • F.3. Taotluse ja dokumendi tagastamise teatis
  • et_in eesti keel
 • F.4. Teatis taotluse ja dokumendi edasisaatmise kohta asjakohasele vastuvõtvale asutusele
  • et_in eesti keel
 • F.5. Territoriaalselt pädeva vastuvõtva asutuse kättesaamisteatis edastavale asutusele
  • et_in eesti keel
 • F.6. Teatis dokumentide kättetoimetamise või kätte toimetamata jätmise kohta
  • et_in eesti keel
 • F.7. Adressaadi teavitamine tema õigusest jätta dokument vastu võtmata
  • et_in eesti keel

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud : 14/12/2017

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta