Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 1393/2007.


Regulation (EC) No 1393/2007 на Европейския парламент и Съвета относно връчването в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) и за отмяна на Регламент (ЕО) №1348/2000 на Съвета, се стреми да подобри и ускори предаването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела за връчване между държавите-членки.

Регламентът се прилага между всички страни членки на Европейския съюз, включително Дания, която потвърди намерението си да изпълнява съдържанието му чрез декларация, основаваща се на паралелно споразумение, сключено с Европейската общност.

Регламентът предвижда различни начини за предаване и връчване на документи: предаване чрез предаващи и получаващи агенции, предаване по консулски или дипломатически канали, връчване чрез услугите на пощите и директно връчване.

Регламентът предвижда седем формуляра.

Допълнителна информация: Връчване на документи.

Можете да попълните формулярите онлайн, като щракнете на една от следните връзки.

Важно: попълването на формуляр онлайн е възможно само на екрани с по-висока резолюция.
Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация : 14/12/2017

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт