Zakonodavstvo o zaštiti okoliša

Europska komisija želi staviti na raspolaganje materijale koji će poslužiti pravosudnim djelatnicima za osobne potrebe, ali i njihovim predavačima kao materijal za rad u području europskog prava o zaštiti okoliša.

Programi izobrazbe u području europskog zakonodavstva o zaštiti okoliša (Europska komisija)

Poznavanje zakonodavstva o pristupu pravosuđu u pitanjima zaštite okoliša i provedba zakonodavstva iz područja zaštite okoliša vrlo je slabo. Zakonodavstvo postoji i često je vrlo specifično. U Europi je trenutačno pokrenut velik broj postupaka zbog kaznenih djela u području zaštite okoliša. Glavna uprava za okoliš svjesna je potrebe za poboljšanjem suradnje između EU-a i nacionalnih sudaca te je pokrenula posebanprogram u 2008. za razvoj modula izobrazbe o različitim vidovima zakonodavstva o zaštiti okoliša u EU-u i za organizaciju radionica i seminara za suce o provedbi prava EU-a. Na tim su radionicama također ispitivani moduli izobrazbe i potom unaprijeđeni na temelju primljenih povratnih informacija.

Glavna je svrha radionice jačanje svijesti o zakonodavstvu EU-a o zaštiti okoliša i politikama EU-a u tom području te osiguranje foruma za razmjenu znanja i iskustva. Namjera je uključiti i predavače i pružatelje izobrazbe. U tu svrhu izrađeni su materijali za izobrazbu koji će se moći ažurirati i prilagoditi potrebama ciljne publike na lokalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini.

Paket za izobrazbu o zakonodavstvu EU-a o zaštiti okoliša sastoji se od modula o različitim temama. Svaki je modul podijeljen na jedinice od kojih svaka ima oblik posebne nastavne metode, odnosno, studije slučaja ili prikaza direktiva.

Moduli su mješavina prezentacija predavača i interaktivnog rada na studijama slučaja (četiri u 2,5 dana seminara). Predavači, međutim, mogu upotrijebiti materijale prema vlastitim željama i mogućnostima, primjerice osmisliti vlastite seminare odabirom samo ograničenog podskupa dostupnih predavanja.

Moduli su besplatno dostupniovdje na engleskom jeziku i obuhvaćaju sljedeće teme:

  • zakonodavstvo EU-a o procjeni utjecaja na okoliš (EIA)
  • zakonodavstvo EU-a o zaštiti prirode
  • zakonodavstvo EU-a o otpadu
  • zakonodavstvo EU-a o vodama
  • načela zakonodavstva EU-a o zaštiti okoliša
  • zaštita okoliša putem kaznenog prava

Dostupni su i materijali za izobrazbu kojima su obuhvaćene sljedeće opće teme:

  • pristup pravosuđu u pitanjima zaštite okoliša
  • uloga nacionalnih sudova i Komisije u provedbi europskog zakonodavstva o zaštiti okoliša.

U Priručniku za izobrazbu predavača objašnjeno je kako se ti paketi za izobrazbu mogu upotrebljavati u praksi.

Seminar za izobrazbu o pristupu sudovima u pitanjima zakonodavstva o zaštiti okoliša (Europska mreža za pravosudnu izobrazbu – EJTN)

Zainteresirani pravosudni djelatnici i predavači mogu ovdje pristupiti videoprijenosu seminara koje je na engleskom organizirao Centro de Estudos Judiciários u okviru aktivnosti EJTN-a- Program izobrazbe.

Ostale poveznice

Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN)

Posljednji put ažurirano: 19/02/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici