Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Ľudské práva

Európska komisia chce sprístupniť vzdelávacie materiály, ktoré budú slúžiť potrebám odborníkov v oblasti práva, ako aj ich školiteľom, ako zdroj, ktorý môžu použiť pri práci v oblasti ľudských práv.

Webová stránka HELP (Rada Európy)

Rada Európy vytvorila webovú lokalitu HELP (vzdelávanie v oblasti ľudských práv pre osoby vykonávajúce právnické povolania) s cieľom podporiť odbornú prípravu všetkých osôb vykonávajúcich právnické povolania v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa ľudských práv. V novembri 2011 bola táto webová lokalita prepracovaná tak, aby sa stala hlavným referenčným miestom k danej téme. Na túto webovú lokalitu sa môžu prihlásiť všetky zainteresované strany, ktoré tak získajú prístup k veľkému množstvu informačných zdrojov o odbornej príprave vypracovaných Európskym súdom pre ľudské práva. Informácie sú k dispozícii v niekoľkých jazykoch (vrátane angličtiny, francúzštiny a nemčiny) a zahŕňajú príručky odbornej prípravy o kľúčových pojmoch, špecifické otázky, prezentácie a on-line vzdelávanie zahŕňajúce rozličné články a témy zahrnuté v Európskom dohovore o ľudských právach.

Na získanie prístupu k zdrojom tejto webovej lokality sa používatelia musia zaregistrovať. Aby sa noví používatelia tejto stránky jednoduchšie zorientovali, majú k dispozícii vysvetľujúci dokument v angličtine.

Program HELP in the 28 poskytuje podporu osobám vykonávajúcim právnické povolania z EÚ pri získavaní nových poznatkov a schopností v súvislosti s tým, ako odkazovať na Listinu základných práv Európskej únie (ďalej len „Listina“), Európsky dohovor o ľudských právach a Európsku sociálnu chartu. K dispozícii sú tieto vzdelávacie moduly:

  1. Boj proti rasizmu, xenofóbii, homofóbii a transfóbii
  2. Ochrana údajov
  3. Pracovné práva
  4. Právo na nedotknuteľnosť osoby

Príručky pre právnikov na tému ľudských práv (Rada Európy)

Rada Európy vypracovala viacero príručiek s cieľom pomôcť právnikom lepšie pochopiť Európsky dohovor o ľudských právach a judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva.

Tieto praktické príručky sa vzťahujú na tieto témy: právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právo na spravodlivý proces, právo na osobnú slobodu a bezpečnosť, sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania, sloboda prejavu, vlastnícke právo, zákaz mučenia, právo na život a ochrana migrantov.

Všetky príručky sú k dispozícii v angličtine a väčšina z nich aj vo francúzštine.

Praktická príručka pre právnikov, ktorí vystupujú pred Európskym súdom pre ľudské práva (Rada advokátskych komôr a združení právnikov Európy – CCBE)

Praktická príručka pre právnikov, ktorí vystupujú pred Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP alebo „súd“), je zameraná na právnikov, ktorí majú v úmysle obrátiť sa na ESĽP. Táto príručka vo forme otázok a odpovedí obsahuje informácie a praktické rady pre konania pred vnútroštátnymi súdmi pred podaním návrhu na ESĽP, pre konania pred týmto súdom a pre výkon jeho rozhodnutí.

Príručka je venovaná mnohým otázkam vrátane toho, v akej fáze konania pred vnútroštátnymi súdmi by sa pri porušovaní ľudských práv malo odvolať na Európsky dohovor o ľudských právach, ako podať žalobu na súd, ako aj technickým aspektom konaní a úlohy právnika po vynesení rozsudku. Sú v nej uvedené aj odkazy na nástroje a zdroje dostupné pre účastníkov konania a ich právnikov.

Táto príručka, ktorá bola vypracovaná v spolupráci s ESĽP, je k dispozícii na webovej lokalite Rady advokátskych komôr a združení právnikov Európy (CCBE) v angličtine a vo francúzštine.

Usmernenia Európskej siete odbornej justičnej prípravy (EJTN) o odbornej príprave v oblasti správneho práva

Usmernenia o odbornej príprave v oblasti správneho práva majú slúžiť ako aktuálny smerodajný index najdôležitejších právnych predpisov, judikatúry a príslušnej dokumentácie v rozličných podoblastiach európskeho správneho práva. Ich cieľom je poskytnúť cenný zdroj informácií na vypracovanie vysoko kvalitnej odbornej prípravy v oblasti správneho práva v celej Európe a slúžiť ako príručka pre súdnych školiteľov a odborníkov z praxe o najnovšom vývoji v kľúčových oblastiach správneho práva EÚ.

Tieto usmernenia zahŕňajú pododdiel venovaný ľudským a základným právam.

Boj proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov

Nástroj elektronického vzdelávania „Spoločne za skončenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov“ (UEFGM)

Mrzačenie ženských pohlavných orgánov sa na medzinárodnej úrovni považuje za porušovanie ľudských práv žien a za jednu z foriem týrania detí. Rovnako ako akákoľvek iná forma násilia založeného na rodovej príslušnosti je porušením základného práva na život, slobodu, bezpečnosť, dôstojnosť, rovnosť medzi ženami a mužmi, nediskrimináciu a telesnú a duševnú integritu, ako ich vymedzuje Svetová zdravotnícka organizácia.

„Spoločne za skončenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov“ (UEFGM) je elektronický vzdelávací kurz, ktorý sa zaoberá problematikou mrzačenia ženských pohlavných orgánov v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou a s azylovými službami. Odborníci z právnej praxe môžu mať záujem o prvé dva základné moduly, ktoré poskytujú úvod k problematike mrzačenia ženských pohlavných orgánov ako otázky ľudských práv a ako osobitnej formy násilia založeného na rodovej príslušnosti. Právnici, ktorí sa špecializujú na oblasť azylového práva, môžu mať záujem o dva moduly špecificky zamerané na oblasť azylu.

Kurz je k dispozícii v angličtine, taliančineportugalčine.

Súvisiaci odkaz

Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN)

Posledná aktualizácia: 22/11/2017

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom