Kazneno pravo

Europska komisija želi staviti na raspolaganje materijale koji će poslužiti pravosudnim djelatnicima za osobne potrebe, ali i njihovim predavačima kao materijal za rad u području kaznenog prava.

Kazneno pravosuđe u EU-u

Načelo uzajamnog priznavanja

Prava žrtava

Retroaktivna pravda

Jezično osposobljavanje

Pravno tumačenje u kaznenim postupcima

Kazneno pravosuđe u EU-u

Smjernice za izobrazbu u području europskog kaznenog pravosuđa (Europska mreža za pravosudnu izobrazbu – EJTN)

Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN) razvila je smjernice za izobrazbu u području kaznenog pravosuđa koje su namijenjene predavačima. Te se smjernice redovito ažuriraju te se ocjenjuju glavna područja koja su važna za pravosudnu izobrazbu u ovome području. U njima su navedene moguće teme, odgovarajući dokumenti i sudska praksa za svaku temu te se daju preporuke o odgovarajućim profilima predavača i sudionika u izobrazbi u svakom području, kao i primjerenim metodama izobrazbe Smjernice su dostupne na engleskom jeziku.

Postupovna prava u EU-u za odvjetnike obrane

Fair Trials i savjetodavni odbor pravnih stručnjaka izradili su sljedeće alate koji služe kao smjernice za primjenu direktiva o postupvnim pravima odvjetnicima koji se bave kaznenim pravom.

Alat: Primjena prava EU-a u kaznenim predmetima

Alat: Direktiva o pravu na informiranje u kaznenim postupcima

Alat: Direktiva o pravu na prevođenje i tumačenje

Alat: Direktiva o pravu na pristup odvjetniku

Načelo uzajamnog priznavanja

Priručnik za suce, državne odvjetnike i ostala nadležna tijela o postupcima izdavanja i izvršavanja zahtjeva za nalog za zamrzavanje (Europska komisija)

Svrha je ovog priručnika pomoći sucima, državnim odvjetnicima i ostalim nadležnim tijelima u postupku izdavanja i izvršavanja odluka o zamrzavanju na temelju Okvirne odluke Vijeća 2003/577/PUP od 22. srpnja 2003. o izvršenju odluka o zamrzavanju imovine i osiguranju dokaza u Europskoj uniji. Cilj je priručnika osigurati smjernice za donošenje dobre prakse u svjetlu iskustva te istovremeno pružiti nadležnim sucima i državnim odvjetnicima posebne informacije o načinu ispunjavanja obrazaca naloga za zamrzavanje. Priručnik možete pronaći ovdje PDF (4413 Kb) en.

Prava žrtava

Priručnik o pravosuđu za žrtve o uporabi i primjeni Deklaracije o temeljnim načelima pravde za žrtve zločina i zlouporabe moći (Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal – UNODC)

Priručnik o pravosuđu za žrtve koji je sastavio Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC) alat je za provedbu programa pružanja potpore žrtvama i za razvoj politika prilagođenih žrtvama te protokola za tijela kaznenog pravosuđa i ostalih koji dolaze u kontakt sa žrtvama.  U njemu su opisani osnovni koraci za razvoj sveobuhvatnih usluga potpore za žrtve kaznenih djela, kao što je savjetovanje u kriznom slučaju ili dugoročno savjetovanje, pratnja na sud i ostale usluge zastupanja. Priručnik je sastavljen uz spoznaju da će se njegova načela drugačije primjenjivati u kontekstu različitih pravnih sustava, struktura socijalne pomoći i životnih situacija. Sve opisano u priručniku neće nužno biti primjereno ili moguće u svakoj situaciji. Priručnik stoga ne bi trebao biti preskriptivan već ponuditi niz primjera koje nadležna tijela mogu pročitati i ispitati. Budući da su materijali iz ovog priručnika namijenjeni različitoj publici, korisnicima će neki odjeljci biti važniji i zanimljiviji od drugih. Priručnik je dostupan na engleskom.

Priručnik za izobrazbu o zaštiti prava djece u sustavima kaznenog pravosuđa (Penal Reform International)

Zaštita prava djece u sustavima kaznenog pravosuđa: priručnik za izobrazbu trebao bi služiti kao sveobuhvatan referentni vodič za djelatnike u raznim profesijama ili agencijama u okviru sustava kaznenog pravosuđa. Modul za izobrazbu namijenjen je stručnjacima i dionicima kojima je sudjelovanje u izobrazbi dio opisa posla te bi im trebalo pomoći pri učinkovitom poučavanju načela opisanih u priručniku primjenom metodologije osposobljavanja utemeljene na iskustvu.

Priručnikom su obuhvaćena pitanja djece koja krše zakon i djece žrtava i svjedoka. Cilj mu je također obuhvatiti djecu za koju postoji rizik da će postati dio sustava kaznenog pravosuđa.  Priručnikom su pokrivene brojne teme i pitanja, uključujući zaštitu djece, sprječavanje zločina, provedbu zakona, sudske postupke, izricanje kazni i rehabilitaciju.

Priručnik je sastavila organizacija Penal Reform International i dostupan je na English.

Retroaktivna pravda

Priručnik o programima retroaktivne pravde i prateći priručnik o osnovnim načelima i obećavajućoj praksi u području alternativa zatvorskoj kazni (UNODC)

Priručnikom o programima retroaktivne pravde čitatelja se upoznaje s programima i postupcima retroaktivne pravde. U njemu se daje pregled ključnih pitanja u provedbi participativnih odgovora na zločine na temelju pristupa retroaktivne pravde. On je u prvom redu namijenjen pravosudnim djelatnicima, ali su materijali prilagođeni različitim publikama, pa će pojedini odjeljci nekim korisnicima biti važniji i zanimljiviji od drugih.  Ovaj je priručnik jedan od priručnika iz serije praktičnih alata koje je razvio UNODC. Dostupan je na engleskom i na francuskom.

UNODC je pripremio i prateći priručnik o osnovnim načelima i obećavajućoj praksi u području alternativa zatvorskoj kazni. U ovom su priručniku prikazana osnovna načela koja su važna za razumijevanje alternativa zatvorskoj kazni te je opisana praksa u raznim dijelovima svijeta za koju se smatra da bi mogla biti uspješna. U njemu su navedene informacije o alternativama zatvorskoj kazni u svakoj fazi kaznenopravnog postupka i o pitanjima koja treba uzeti u obzir u njihovoj provedbi, uključujući što različite stranke uključene u postupak moraju učiniti kako bi osigurale uspjeh tog postupka, a uvršteni su i primjeri sustava u kojima je smanjeno izricanje zatvorskih kazni. Priručnik je dostupan na engleskom, francuskom i španjolskom.

Jezično osposobljavanje

Priručnik za jezičnu izobrazbu o rječniku pravosudne suradnje u kaznenim stvarima (Europska mreža za pravosudnu izobrazbu – EJTN)

Ovaj priručnik za jezičnu izobrazbu o rječniku pravosudne suradnje u kaznenim stvarima predstavlja skup najvažnijih materijala za izobrazbu koji su se upotrebljavali tijekom serije od sedam seminara koje je organizirala Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN) na tu temu u 2011. i 2012. Namijenjen je sucima i državnim odvjetnicima koji žele unaprijediti svoje jezične vještine u tome području. Priručnik je dostupan ovdje i na engleskom i na francuskom, kao i opći pripremni pravni dokumenti i jezični materijali za seminare.

Pravno tumačenje u kaznenim postupcima

Video materijali na internetu za izobrazbu za rad sa sudskim tumačima u kaznenim postupcima (projekt Izgradnje uzajamnog povjerenja 2)

Učinkovitom i primjerenom uporabom usluga kvalificiranih sudskih tumača u europskim kaznenopravnim predmetima poboljšat će se rezultati za osumnjičene i optužene osobe i za sudsko osoblje na svim razinama.  Pripremljen je niz audio- i videomaterijala za izobrazbu o radu sa sudskim tumačima u nizu okruženja.Ti su materijali namijenjeni sucima, državnim odvjetnicima i ostalim pravosudnim djelatnicima koji sudjeluju u sudskim postupcima u kojima su potrebni prevoditelji. Videomaterijali osmišljeni su kako bi bili jednostavni i pristupačni osobama koje nemaju lingvističko obrazovanje. Mogu ih upotrebljavati predavači kao nastavno pomagalo ili stručnjaci iz prakse koji samostalno uče.

U kontekstu Direktive 2010/64/EU o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima i u sklopu projekta Izgradnje uzajamnog povjerenja izrađeno je pet videozapisa za izobrazbu putem interneta radi prikazivanja komunikacijskih postupaka i strategija upravljanja koje su potrebne za učinkovitu komunikaciju putem tumača. U videozapisima je prikazana dobra praksa i mogući problemi u radu s tumačima, u formatu prilagođenom korisnicima – prikazani su policijski razgovor, savjetovanje s odvjetnikom i sudske rasprave s prijevodom.  Projekt je financijski podržao EU.

Na internetskim stranicama projekta dostupno je pet videozapisa na engleskom s podnaslovima na engleskom, poljskom, rumunjskom ili španjolskom.

Druge poveznice

Europska akademska mreža za kazneno pravo (ECLAN)

Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN)

Posljednji put ažurirano: 14/09/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici