Občianske právo

Európska komisia chce sprístupniť vzdelávacie materiály, ktoré budú slúžiť potrebám odborníkov v oblasti práva, ako aj ich školiteľom, ako zdroj, ktorý môžu použiť pri práci v oblasti občianskeho práva.

Vzdelávacie moduly (materiály pre školiteľov a organizátorov kurzov)

Cezhraničný rozvod a výživné – jurisdikcia a rozhodné právo

Rodičovská zodpovednosť v cezhraničnom kontexte vrátane únosov detí

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Vzdelávacie materiály (textové dokumenty)

Úvod do mediácie v EÚ (Európska komisia)

Elektronické vzdelávacie kurzy

Cezhraničný rozvod a výživné – jurisdikcia a rozhodné právo (Európska komisia)

Rodičovská zodpovednosť v cezhraničnom kontexte vrátane únosov detí (Európska komisia)

Aspekty európskych právnych predpisov v oblasti civilnej justície (Európska sieť odbornej justičnej prípravy – EJTN)

„Sudca v európskom justičnom priestore v občianskoprávnych a obchodných veciach“ (Španielska škola justičnej odbornej prípravy)

Učebné osnovy odbornej prípravy

Otázky civilnej justície odporúčané Európskou sieťou odbornej justičnej prípravy – EJTN

Jazykové vzdelávanie

Príručka o „jazykovom vzdelávaní zameranom na terminológiu v oblasti justičnej spolupráce v občianskoprávnych veciach“ (Európska sieť odbornej justičnej prípravy – EJTN)

Moduly odbornej prípravy zahŕňajú:

  • príručku pre školiteľov a poskytovateľov odbornej prípravy, ktorá obsahuje informácie a rady o tom, ako zorganizovať seminár zahŕňajúci moduly odbornej prípravy, informácie o programe a metódach výučby, ktoré možno použiť, školiace materiály, súvisiace právne predpisy a judikatúru EÚ, súvisiace medzinárodné dohovory, ostatné súvisiace materiály (napr. správy, informačné poznámky), všeobecnú bibliografiu a národné sekcie s informáciami o príslušných právnych predpisoch a judikatúre členských štátov; praktické cvičenia (prípadové štúdie) s navrhovaným riešením (na použitie na seminároch) a príkladmi prezentácií v programe PowerPoint,
  • používateľský balík určený osobám vykonávajúcim právnické povolania, ktorý obsahuje príslušné právne predpisy EÚ, krátku prezentáciu vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov a bibliografiu a
  • elektronický vzdelávací kurz pre osoby vykonávajúce právnické povolania.

Vzdelávacie moduly (materiály pre školiteľov a organizátorov kurzov)

Cezhraničný rozvod a výživné – jurisdikcia a rozhodné právo

Modul odbornej prípravy je štruktúrovaný ako balík odbornej prípravy a obsahuje materiály potrebné na uskutočnenie seminára na tému cezhraničného rozvodu a vyživovacej povinnosti v EÚ, s tematickými celkami zameranými na jurisdikciu a súdne konanie pri cezhraničnom rozvode, rozhodné právo pri cezhraničnom rozvode, cezhraničnú vyživovaciu povinnosť – jurisdikciu, rozhodné právo a postupy vymáhania výživného, ako aj iniciatívy EÚ v oblasti majetkových režimov manželov.

Príručka pre školiteľov je k dispozícii v angličtine, nemčine, francúzštine, španielčine a taliančine.

Balík pre používateľa obsahuje prezentáciu príslušných právnych predpisov EÚ PDF (217 Kb) en, krátku prezentáciu vnútroštátnych právnych predpisov všetkých členských štátov EÚ PDF (5728 Kb) en, bibliografiu PDF (7688 Kb) en a elektronický vzdelávací kurz.

Rodičovská zodpovednosť v cezhraničnom kontexte vrátane únosov detí

Modul odbornej prípravy je štruktúrovaný ako balík odbornej prípravy a obsahuje materiály potrebné na uskutočnenie seminára na tému rodičovských práv a povinností, s tematickými celkami zameranými na cezhraničné rodičovské práva a povinnosti, konanie vo veciach rodinného práva, prejudiciálne konanie vo veciach rodinného práva a na mediáciu v manželských veciach.

Príručka pre školiteľov je k dispozícii v angličtine, taliančine, gréčtine, nemčine, španielčine a francúzštine.

Balík pre používateľa obsahuje prezentáciu príslušných právnych predpisov EÚ PDF (420 Kb) en, krátku prezentáciu vnútroštátnych právnych predpisov všetkých členských štátov EÚ PDF (5239 Kb) en, bibliografiu PDF (7535 Kb) en a elektronický vzdelávací kurz.

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Modul odbornej prípravy je štruktúrovaný ako balík odbornej prípravy a obsahuje materiály potrebné na uskutočnenie seminára na tému európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, s tematickými celkami zameranými na: právny rámec EÚ v tejto oblasti, t. j. na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (podanie návrhu, obhajoba, rozhodnutie a konsolidovaná prípadová štúdia)

Príručka pre školiteľov je k dispozícii v angličtine, nemčine a francúzštine.

Vzdelávacie materiály (textové dokumenty)

Úvod do mediácie v EÚ (Európska komisia)

Tento úvod do hlavných aspektov mediácie v EÚ PDF (238 Kb) en bol vypracovaný pre Komisiu ako súčasť série seminárov odbornej prípravy na tému mediácie zameraných na odborníkov z právnej praxe.

Elektronické vzdelávacie kurzy

Cezhraničný rozvod a výživné – jurisdikcia a rozhodné právo (Európska komisia)

Tento elektronický vzdelávací kurz dopĺňa modul odbornej prípravy na tému „Cezhraničný rozvod a vyživovacia povinnosť: jurisdikcia a rozhodné právo“. Je k dispozícii v angličtine , nemčine, francúzštine, španielčine a taliančine.

Rodičovská zodpovednosť v cezhraničnom kontexte vrátane únosov detí (Európska komisia)

Tento elektronický vzdelávací kurz dopĺňa modul odbornej prípravy na tému „Rodičovské práva a povinnosti v cezhraničnom kontexte“. Je k dispozícii v angličtine, nemčine, francúzštine, španielčine taliančine a gréčtine.

Aspekty európskych právnych predpisov v oblasti civilnej justície (Európska sieť odbornej justičnej prípravy – EJTN)

Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN) vytvorila on-line moduly odbornej prípravy v angličtine, ktoré sú všetkým odborníkom z právnej praxe, ktorí majú o ne záujem, prístupné na jej webovom sídle. Moduly pokrývajú tieto oblasti:

  • rodičovské práva a povinnosti a nariadenie Brusel IIa,
  • európske konanie o platobnom rozkaze a
  • vytvorenie európskeho exekučného titulu pre nesporné nároky.

Jedinou podmienkou prístupu je vytvoriť si používateľský účet.

„Sudca v európskom justičnom priestore v občianskoprávnych a obchodných veciach“ (Španielska škola justičnej odbornej prípravy)

Elektronický vzdelávací kurz na tému „Sudca v európskom justičnom priestore v občianskoprávnych a obchodných veciach“ vypracovaný Španielskou školou justičnej odbornej prípravy v rokoch 2011 až 2012 je k dispozícii v španielčine a nemčine.

Učebné osnovy odbornej prípravy

Otázky civilnej justície odporúčané Európskou sieťou odbornej justičnej prípravy – EJTN

Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN) vypracovala učebné osnovy odbornej prípravy vo veciach civilnej justície, ktoré slúžia ako základné referenčné dokumenty a pomáhajú pri navrhovaní a plánovaní činností odbornej prípravy pre členov EJTN.

Tieto učebné osnovy zahŕňajú európske občianske, procesné, pracovné, obchodné a spotrebiteľské právo. Nepredstavujú učebnicu na uvedené témy ale sú navrhnuté ako praktická a užitočná príručka na okamžité použitie v rámci odbornej prípravy. Učebné osnovy sú pravidelne aktualizované.

Na webovom sídleEJTN sú k dispozícii všetkým školiteľom a poskytovateľom justičnej odbornej prípravy, ktorí o ne majú záujem, spolu s príručkou pre školiteľov, ktorú vypracovalo Fórum európskej občianskej spoločnosti.

Jazykové vzdelávanie

Príručka o „jazykovom vzdelávaní zameranom na terminológiu v oblasti justičnej spolupráce v občianskoprávnych veciach“ (Európska sieť odbornej justičnej prípravy – EJTN)

Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN) vypracovala praktickú príručku o jazykovom vzdelávaní zameranom na terminológiu v oblasti justičnej spolupráce v občianskoprávnych veciach. Ide o súhrn najdôležitejších vzdelávacích materiálov používaných počas série troch seminárov organizovaných na túto tému v roku 2013. Príručka je zameraná na sudcov alebo prokurátorov, ktorí chcú rozvíjať svoje jazykové zručnosti v tejto oblasti. Príručka je k dispozícii v angličtine (1. časť dokumentu) a vo francúzštine (2. časť dokumentu) na tejto stránke.

Súvisiaci odkaz

Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN)

Posledná aktualizácia: 07/10/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom