Konkurzné registre – vyhľadávanie nesolventných podnikov v EÚ

Informácie o službe

Informácie členského štátu

Informácie o službe
poskytnuté Európskou komisiou

Táto služba umožňuje získať informácie o konkurzných konaniach v týchto členských štátoch: Rakúsko, Česká republika, Estónsko, Nemecko, Holandsko, Slovinsko a Rumunsko. Umožňuje požiadať o vyhľadávanie v národných registroch uvedených krajín. Centralizovaný konkurzný register EÚ neexistuje. Vaša požiadavka sa odošle do národných registrov a odpoveď príde do niekoľkých sekúnd. Služba sa zatiaľ poskytuje podľa možností. Jej dostupnosť preto nie je zaručená.

Služba poskytuje jednoduché vyhľadávanie podľa mena dlžníka v konkurzných registroch členských štátov. Rozšírené vyhľadávanie umožňuje používateľom vyhľadávať pomocou rôznych kritérií podľa konkurzného práva jednotlivých členských štátov. Pokyny, ako vyhľadávať v registroch jednotlivých členských štátov, napr. používanie špeciálnych znakov, nájdete v ich pravidlách prístupu k informáciám o konkurzoch. Informácie o týchto pravidlách nájdete ďalej v texte.

Ak chcete využiť túto službu, zadajte kritériá vyhľadávania a začiarknite políčko, že ste si prečítali a porozumeli podmienkam používania a že ich prijímate. Potom kliknite na ikonu „Hľadať“. Systém vás vyzve, aby ste zadali potvrdzujúci kód, ktorým preukážete, že ste osoba. Automatické strojové vyhľadávanie by systém spomalilo.

Výsledky vyhľadávania sa zobrazia v abecednom poradí. Môžete ich triediť aj podľa krajín.

Môžu sa objaviť aj nasledujúce správy s označením príslušnej krajiny:

 • Uvedené kritériá nespĺňajú minimálne požiadavky na vyhľadávanie v cieľovom vnútroštátnom registri. Pozorne si prečítajte informačnú stránku a zadajte platné kritériá pomocou formulára na rozšírené vyhľadávanie.
 • Maximálny počet výsledkov bol prekročený. Niektoré výsledky sa nezobrazili. Upravte kritériá vyhľadávania a skúste znova.
 • K uvedeným kritériám sa nenašli žiadne záznamy.
 • Služba je nedostupná. Skúste zadať požiadavku neskôr (čo znamená, že sa vyskytol problém so sieťou alebo webovou aplikáciou).

Po kliknutí na výsledok sa dostanete k informáciám uloženým v konkurznom registri danej krajiny. Vzhľadom na značné rozdiely medzi konkurzným právom jednotlivých krajín, sa pre každú krajinu zobrazia výrazne odlišné informácie. Ďalšie podrobnosti nájdete v pravidlách prístupu k informáciám o konkurzoch jednotlivých krajín.

Hoci vyhľadávať možno v 22 úradných jazykoch EÚ a v týchto jazykoch je k dispozícii väčšina informácií, niektoré informácie sa na stránke s výsledkami zobrazia len v jazyku daného členského štátu. Ide prevažne o informácie o konkrétnych prípadoch, napríklad výpisy zo súdneho rozhodnutia, ktoré, žiaľ, nemôžme prekladať.

Ak máte o službe ďalšie otázky, chcete reagovať alebo sa s nami podeliť o svoje postrehy, použite funkciu „Vaše pripomienky“ na domovskej stránke.

Informácie členského štátu
Informácie, ktoré poskytli účastnícke členské štáty

Rakúsko – Register platobnej neschopnosti

1. Odkiaľ pochádzajú údaje o platobnej neschopnosti? Ktorý vnútroštátny orgán je zodpovedný za prevádzku a poskytovanie týchto údajov o platobnej neschopnosti?

Rakúske spolkové ministerstvo spravodlivosti http://www.edikte.justiz.gv.at/

Verejné oznámenia vydávajú konkurzné súdy

2. Existujú osobitné pravidlá a nevyhnutné vyhľadávacie kritériá pre prístup k vnútroštátnym informáciám o platobnej neschopnosti v prípade tohto registra?

V rakúskom registri platobnej neschopnosti sa používa systém dopytovania na jednoduché a pokročilé vyhľadávanie. Register je verejne prístupný a neexistujú osobitné pravidlá pre prístup do rakúskeho registra platobnej neschopnosti.

3. Aké podmienky používania určujú prístup k vnútroštátnym údajom o platobnej neschopnosti v rámci tohto registra? Uplatňujú sa nejaké obmedzenia na opakované použitie údajov o platobnej neschopnosti a/alebo pravidlá v oblasti autorského práva?

Spolkové ministerstvo spravodlivosti nemá žiadne námietky voči použitiu informácií o platobnej neschopnosti, pokiaľ je jasné, že informácie o platobnej neschopnosti zverejnia nezávislé súdy a je zohľadnená smernica Európskeho parlamentu a Európskej rady 96/9/ES o právnej ochrane databáz.

Nezaručujeme, že dokument dostupný prostredníctvom stránky európskeho portálu e-Justice presne zodpovedá oficiálne prijatému dokumentu. Právne záväzné sú iba tie akty Rakúskej republiky, ktoré boli uverejnené zákonom predpísaným spôsobom. Majte na pamäti rakúske upozornenie o ochrane autorských práv v časti „právne upozornenie“.

4. Na akú dobu sa sprístupňujú informácie o platobnej neschopnosti? Aké vnútroštátne predpisy sa v tejto súvislosti uplatňujú?

Informácie o platobnej neschopnosti sú dostupné až do skončenia lehoty na výmaz podľa právnych predpisov.

V prípade záujmu o ďalšie informácie o predpisoch nahliadnite do rakúskeho konkurzného poriadku.

5. Ktorý orgán vystupuje ako vnútroštátny prevádzkovateľ údajov zodpovedný za informačné údaje, na ktorý by som sa mal obrátiť, keď mám obavu, otázku alebo požiadavku týkajúcu sa ochrany údajov?

Rakúsky register platobnej neschopnosti spravuje spolkové ministerstvo spravodlivosti v spolupráci so spolkovým výpočtovým strediskom

Bundesministerium für Justiz
1070 Wien, Museumstraße 7
Palais Trautson

http://www.justiz.gv.at

Bundesrechenzentrum GmbH
1030 Wien, Hintere Zollamtsstraße 4

http://www.brz.gv.at/

6. Aká je garantovaná technická dostupnosť vnútroštátneho registra, v ktorom sa nachádzajú informácie o platobnej neschopnosti?

Podporovaná prevádzka: pondelok – piatok 07:00 – 17:00
Nepodporovaná prevádzka 7x24 hod.

7. Kde môžem nájsť ďalšie informácie?

Česká republika – Insolvenční rejstřík (ISIR)

1. Odkiaľ pochádzajú údaje o platobnej neschopnosti? Ktorý vnútroštátny orgán je zodpovedný za prevádzku a poskytovanie týchto údajov o platobnej neschopnosti?

Údaje o platobnej neschopnosti poskytujú regionálne súdy (vrátane Mestského súdu v Prahe), vrchné súdy a Najvyšší súd v Brne. Údaje sa zasielajú do centrálneho registra.

Súdy sú zodpovedné za uverejnené údaje o platobnej neschopnosti.

Vnútroštátny register platobnej neschopnosti: https://isir.justice.cz

Prípady platobnej neschopnosti z doby pred 1. januárom 2008: http://upadci.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/upkuk/s_i8.sqw

2. Existujú osobitné pravidlá a nevyhnutné vyhľadávacie kritériá pre prístup k vnútroštátnym informáciám o platobnej neschopnosti v prípade tohto registra?

Existujú rozličné kritériá vyhľadávania:

 • meno dlžníka (fyzickej alebo právnickej osoby) – minimálne 3 znaky, maximálne 40 znakov alebo
 • IČO podnikateľského subjektu – iba čísla, maximálne 8 znakov.
 • Nie je povolené vyhľadávať na základe dátumu narodenia (v prípade fyzickej osoby ) a osobného identifikačného čísla (v prípade právnickej osoby) zároveň.
 • Ak sa pri vyhľadávaní nájde viac ako 200 záznamov, zobrazí sa správa, že ste kritériá vyhľadávania definovali príliš všeobecne.

3. Aké podmienky používania určujú prístup k vnútroštátnym údajom o platobnej neschopnosti v rámci tohto registra? Uplatňujú sa nejaké obmedzenia na opakované použitie údajov o platobnej neschopnosti a/alebo pravidlá v oblasti autorského práva?

Register platobnej neschopnosti je verejne prístupný a funguje bezplatne (§ 419 ods. 3 zákona č. 182/2006 Z.z, zákon o platobnej neschopnosti). Na žiadosť fyzickej osoby, ktorá vykonala príslušné podanie na súd, môže súd rozhodujúci vo veci platobnej neschopnosti rozhodnúť o anonymizácii vybraných údajov fyzickej osoby, ktoré sú uvedené v podaní. Meno a priezvisko takejto fyzickej osoby sú v registri vždy uverejnené (§ 422 zákona o platobnej neschopnosti).

4. Na akú dobu sa sprístupňujú informácie o platobnej neschopnosti? Aké vnútroštátne predpisy sa v tejto súvislosti uplatňujú?

Po uplynutí 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia, ktorým sa ukončilo konanie vo veci platobnej neschopnosti, súd vymaže dlžníka zo zoznamu dlžníkov a zneprístupní jeho údaje v registri platobnej neschopnosti (§ 425 zákona o platobnej neschopnosti).

5. Ktorý orgán vystupuje ako vnútroštátny prevádzkovateľ údajov zodpovedný za informačné údaje, na ktorý by som sa mal obrátiť, keď mám obavu, otázku alebo požiadavku týkajúcu sa ochrany údajov?

Register platobnej neschopnosti spravuje české ministerstvo spravodlivosti (Tel.: +420 221997111, fax: +420 221997559)

Súdy konajúce vo veci platobnej neschopnosti sú zodpovedné za údaje uverejnené v registri platobnej neschopnosti.

Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov má na starosti Úrad pre ochranu osobných údajov:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika

Tel.: +420 234665111
Fax: +420 234665444

http://www.uoou.cz/uoou.aspx?lang=en

6. Aká je garantovaná technická dostupnosť vnútroštátneho registra, v ktorom sa nachádzajú informácie o platobnej neschopnosti?

Systém je dostupný päť pracovných dní v týždni vždy osem hodín. Dostupnosť nie je stanovená vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

7. Kde môžem nájsť ďalšie informácie?

Informácie poskytnuté iba v češtine:

Spolková republika Nemecko

1. Odkiaľ pochádzajú údaje o platobnej neschopnosti? Ktorý vnútroštátny orgán je zodpovedný za prevádzku a poskytovanie týchto údajov o platobnej neschopnosti?

Informácie o platobnej neschopnosti uverejňujú miestne súdy. V Nemecku je rieši prípady platobnej neschopnosti 130 miestnych súdov. Po praktickej stránke sa uverejňovaním informácií zaoberá ministerstvo spravodlivosti Severného Porýnia – Vestfálska v mene všetkých nemeckých spolkových republík. http://www.insolvenzbekanntmachungen.de

2. Existujú osobitné pravidlá a nevyhnutné vyhľadávacie kritériá pre prístup k vnútroštátnym informáciám o platobnej neschopnosti v prípade tohto registra?

V prvých dvoch týždňoch po uverejnení informácií sa neuplatňujú žiadne konkrétne pravidlá. Ak chcete získať informácie po uplynutí dvoch týždňov, musíte vyplniť názov príslušného súdu a aspoň jeden ďalší údaj (napr. aspoň 2 písmená z mena platobne neschopnej osoby, miesto bydliska atď.)

3. Aké podmienky používania určujú prístup k vnútroštátnym údajom o platobnej neschopnosti v rámci tohto registra? Uplatňujú sa nejaké obmedzenia na opakované použitie údajov o platobnej neschopnosti a/alebo pravidlá v oblasti autorského práva?

Jediným obmedzením je to, že informácie o platobnej neschopnosti sa nesmú sprístupňovať na inej webovej stránke dlhšie ako na hlavnej nemeckej webovej stránke.

4. Na akú dobu sa sprístupňujú informácie o platobnej neschopnosti? Aké vnútroštátne predpisy sa v tejto súvislosti uplatňujú?

Údaje sú uverejnené najviac 6 mesiacov od posledného/ostatného rozhodnutia súdu. Po uplynutí tejto lehoty sa automatický odstránia.

5. Ktorý orgán vystupuje ako vnútroštátny prevádzkovateľ údajov zodpovedný za informačné údaje, na ktorý by som sa mal obrátiť, keď mám obavu, otázku alebo požiadavku týkajúcu sa ochrany údajov?

Organizácia zodpovedná za údaje o platobnej neschopnosti v Nemecku:

Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen
Martin-Luther-Platz 40
40212 Düsseldorf

Tel.: +49 (211) 837-1917,
Fax: +49 (211) 8792-456

Organizácia zodpovedná za otázky týkajúce sa ochrany údajov:

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn

Tel.: +49 228-997799-
Fax: +49 228-997799-550

6. Aká je garantovaná technická dostupnosť vnútroštátneho registra, v ktorom sa nachádzajú informácie o platobnej neschopnosti?

Webové stránky sú prístupné 24 hodín denne 7 dní v týždni, ale služba je k dispozícii len v pondelok až piatok od 6:00 do 20:00.

7. Kde môžem nájsť ďalšie informácie?

-

Estónsko – elektronický obchodný register centrálneho obchodného registra

1. Odkiaľ pochádzajú údaje o platobnej neschopnosti? Ktorý vnútroštátny orgán je zodpovedný za prevádzku a poskytovanie týchto údajov o platobnej neschopnosti?

Estónsko nemá samostatný register platobnej neschopnosti. V Estónsku o konkurzoch (konkurzných konaniach) rozhoduje krajský súd. Súd musí po vyhlásení konkurzu túto skutočnosť okamžite oznámiť obchodnému registru, ktorý vedú registračné oddelenia krajských súdov.

Obchodný register Estónska obsahuje informácie o konkurze právnických osôb. Zápisy do obchodného registra sa vykonávajú na základe rozhodnutia súdu. Informačný systém elektronického registra obsahuje digitálne údaje z obchodného registra, ktorý vedú registračné oddelenia krajských súdov, z registra neziskových združení a nadácií a z registra obchodných záruk.

Informácie o konkurzoch tak právnických, ako aj fyzických osôb je možné nájsť aj v oficiálnej elektronickej publikácii Ametlikud Teadaanded (Úradné oznámenia), v ktorých sú uverejnené aj vyhlásenia konkurzov a konkurzné konania.

2. Existujú osobitné pravidlá a nevyhnutné vyhľadávacie kritériá pre prístup k vnútroštátnym informáciám o platobnej neschopnosti v prípade tohto registra?

Prístup k národným informáciám o platobnej neschopnosti nie je obmedzený osobitnými predpismi. Právnické osoby môžete vyhľadať prostredníctvom informačného systému obchodného registra podľa mena alebo kódu v registri. Štatút právnickej osoby poskytuje informácie o tom, či je táto právnická osoba v konkurze.

3. Aké podmienky používania určujú prístup k vnútroštátnym údajom o platobnej neschopnosti v rámci tohto registra? Uplatňujú sa nejaké obmedzenia na opakované použitie údajov o platobnej neschopnosti a/alebo pravidlá v oblasti autorského práva?

Estónsko nemá register platobnej neschopnosti. Informácie o konkurze spoločnosti spolu s odkazom na príslušné rozhodnutie súdu sú verejne dostupné v obchodnom registri. Údaje v obchodnom registri sú verejné. Rozhodnutia súdu, ktoré nadobudli účinnosť, sú verejne dostupné na internete vo verejnom registri judikatúry.

4. Na akú dobu sa sprístupňujú informácie o platobnej neschopnosti? Aké vnútroštátne predpisy sa v tejto súvislosti uplatňujú?

Údaje o konkurzoch spoločností s ručením obmedzeným, akciových spoločností, európskych spoločností, európskych združení, európskych zoskupení územnej spolupráce a hospodárskych družstiev, ktoré sú zapísané v obchodnom registri Estónska a dostupné cez európsky portál elektronickej justície, sa uchovávajú 30 rokov po ich vymazaní z obchodného registra, po uzatvorení časti registra alebo po zamietnutí alebo stiahnutí žiadosti o prvú registráciu spoločnosti alebo nehnuteľnosti. Údaje o konkurze samostatne zárobkovo činných osôb, verejných obchodných spoločností, komanditných spoločností a európskych zoskupení hospodárskeho záujmu sa uchovávajú desať rokov po ich vymazaní z obchodného registra alebo po zamietnutí alebo stiahnutí žiadosti o prvú registráciu.

5. Ktorý orgán vystupuje ako vnútroštátny prevádzkovateľ údajov zodpovedný za informačné údaje, na ktorý by som sa mal obrátiť, keď mám obavu, otázku alebo požiadavku týkajúcu sa ochrany údajov?

Prevádzkovateľom obchodného registra Estónska je Ministerstvo spravodlivosti.

Justiitsministeerium
Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn
Estónsko

Telefón: (+372) 6 208 100,
Fax: (+372) 6 208 109

E-mail: info@just.ee
Webová stránka: https://www.just.ee/en

V prípade, ak chcete podať sťažnosť v súvislosti so spracovaním údajov v obchodnom registri Estónska, kontaktujte prosím Úrad pre ochranu údajov.

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19, 10129, Tallinn
Estónsko

Telefón: (+372) 627 4135,

E-mail: info@aki.ee
Webová stránka: http://www.aki.ee/en

6. Aká je garantovaná technická dostupnosť vnútroštátneho registra, v ktorom sa nachádzajú informácie o platobnej neschopnosti?

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb by mali byť údaje obchodného registra Estónska dostupné v čase od 6.00 do 22.00 hodiny. Vo väčšine prípadov sú údaje dostupné nepretržite, ale nie je to zaručené.

7. Kde môžem nájsť ďalšie informácie?

Taliansko – taliansky obchodný register

1. Odkiaľ pochádzajú údaje o platobnej neschopnosti? Ktorý vnútroštátny orgán je zodpovedný za prevádzku a poskytovanie týchto údajov o platobnej neschopnosti?

Údaje týkajúce sa platobnej neschopnosti zhromažďujú a spracúvajú talianske súdy v gescii ministerstva spravodlivosti. Niektoré z týchto údajov sú potom zo súdov prenášané do systému obchodných komôr (v gescii ministerstva pre hospodársky rozvoj) a zverejňujú sa na internete ako súčasť národného obchodného registra, https://www.registroimprese.it.

2. Existujú osobitné pravidlá a nevyhnutné vyhľadávacie kritériá pre prístup k vnútroštátnym informáciám o platobnej neschopnosti v prípade tohto registra?

Taliansky obchodný register obsahuje informácie o platobnej neschopnosti právnických osôb. Právnickú osobu môžete vyhľadať podľa názvu, registračného kódu alebo podľa daňového registračného čísla. Takisto je možné vyhľadávanie prostredníctvom riadiacich pracovníkov a akcionárov. Nie všetky dostupné informácie sú bezplatné.

3. Aké podmienky používania určujú prístup k vnútroštátnym údajom o platobnej neschopnosti v rámci tohto registra? Uplatňujú sa nejaké obmedzenia na opakované použitie údajov o platobnej neschopnosti a/alebo pravidlá v oblasti autorského práva?

Informácie týkajúce sa platobnej neschopnosti sú prístupné verejnosti a pre ich konzultáciu platia rovnaké pravidlá, ktorými sa riadi prístup do talianskeho obchodného registra.

4. Na akú dobu sa sprístupňujú informácie o platobnej neschopnosti? Aké vnútroštátne predpisy sa v tejto súvislosti uplatňujú?

Právna úprava údajov o platobnej neschopnosti je súčasťou predpisov o talianskom obchodnom registri, ktoré zahŕňajú ustanovenia o uchovávaní historických údajov.

5. Ktorý orgán vystupuje ako vnútroštátny prevádzkovateľ údajov zodpovedný za informačné údaje, na ktorý by som sa mal obrátiť, keď mám obavu, otázku alebo požiadavku týkajúcu sa ochrany údajov?

Taliansko

Telefón: +39 06 442851 / Fax +39 06 44285255

6. Aká je garantovaná technická dostupnosť vnútroštátneho registra, v ktorom sa nachádzajú informácie o platobnej neschopnosti?

Národný register je zvyčajne dostupný 24 hodín denne 7 dní v týždni, pričom prístup a podpora sú zaručené od pondelku do piatku (okrem sviatkov) od 8:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 14:00 hod.

7. Kde môžem nájsť ďalšie informácie?

Viac informácií možno nájsť na adresách:

Lotyšsko – lotyšský konkurzný register

1. Odkiaľ pochádzajú údaje o platobnej neschopnosti? Ktorý vnútroštátny orgán je zodpovedný za prevádzku a poskytovanie týchto údajov o platobnej neschopnosti?

Lotyšský konkurzný register obsahuje údaje od 1. januára 2008, ktoré sú zaznamenávané do informačného systému registra spoločností Lotyšskej republiky. Register spoločností Lotyšskej republiky je zodpovedný za lotyšský konkurzný register.

2. Existujú osobitné pravidlá a nevyhnutné vyhľadávacie kritériá pre prístup k vnútroštátnym informáciám o platobnej neschopnosti v prípade tohto registra?

Prístup k národným informáciám o platobnej neschopnosti nie je obmedzený osobitnými predpismi. Právnické osoby môžete vyhľadávať podľa týchto kritérií:

 • meno alebo názov,
 • registračné číslo (pre právnické osoby) alebo identifikačné číslo (pre fyzické osoby),
 • typ konania pre právnické osoby (konkurzné konanie, konanie o právnej ochrane alebo mimosúdne konanie o právnej ochrane),
 • Stav konaní (prebiehajúce konania; všetky konania)

3. Aké podmienky používania určujú prístup k vnútroštátnym údajom o platobnej neschopnosti v rámci tohto registra? Uplatňujú sa nejaké obmedzenia na opakované použitie údajov o platobnej neschopnosti a/alebo pravidlá v oblasti autorského práva?

Lotyšský konkurzný register je verejným registrom. Prístup k informáciám sa poskytuje bezplatne všetkým záujemcom v súlade so zákonom.

4. Na akú dobu sa sprístupňujú informácie o platobnej neschopnosti? Aké vnútroštátne predpisy sa v tejto súvislosti uplatňujú?

Informácie o platobnej neschopnosti sú k dispozícii natrvalo.

5. Ktorý orgán vystupuje ako vnútroštátny prevádzkovateľ údajov zodpovedný za informačné údaje, na ktorý by som sa mal obrátiť, keď mám obavu, otázku alebo požiadavku týkajúcu sa ochrany údajov?

Za lotyšský konkurzný register zodpovedá register spoločností Lotyšskej republiky.

Register spoločností Lotyšskej republiky
Pērses iela 2, Riga
Lotyšsko

Telefón: +371 67031703

Úradný názov orgánu: minfo@ur.gov.lv
Webové sídlo: http://ur.gov.lv/

6. Aká je garantovaná technická dostupnosť vnútroštátneho registra, v ktorom sa nachádzajú informácie o platobnej neschopnosti?

Register je dostupný nepretržite 24 hodín 7 dní v týždni. Údaje o platobnej neschopnosti nie sú dostupné len počas období technickej údržby.

7. Kde môžem nájsť ďalšie informácie?

Holandsko – Centrálny register platobnej neschopnosti (Centraal InsolventieRegister)

1. Odkiaľ pochádzajú údaje o platobnej neschopnosti? Ktorý vnútroštátny orgán je zodpovedný za prevádzku a poskytovanie týchto údajov o platobnej neschopnosti?

V Holandsku je za Centrálny register platobnej neschopnosti zodpovedná Súdna rada. Register obsahuje súhrnné informácie od roku 2005 o všetkých oznámeniach o platobnej neschopnosti, ktoré podľa právnych predpisov musia byť uverejnené v úradnom vestníku. Oznámenia poskytujú okresné súdy zodpovedné za konkurzné konania. http://insolventies.rechtspraak.nl/

2. Existujú osobitné pravidlá a nevyhnutné vyhľadávacie kritériá pre prístup k vnútroštátnym informáciám o platobnej neschopnosti v prípade tohto registra?

Vyhľadávania týkajúce sa fyzických osôb možno vykonávať len v tom prípade, ak sú zadané aspoň dva z týchto vyhľadávacích parametrov: priezvisko, dátum narodenia, adresa (ktorá pozostáva z PSČ a čísla domu). Z tohto dôvodu, nie je možné vyhľadávať fyzické osoby prostredníctvom jednoduchého vyhľadávacieho formulára. Pri vyhľadávaní fyzických osôb je potrebné si uvedomiť, že:

 • zástupné znaky nie sú povolené,
 • pri všetkých vyhľadávaniach sa malé a veľké písmená nerozlišujú,
 • diakritiku možno zadávať, nie je však nutná (napr. ak ste zadali „Mohlmann“ nájdete aj „Möhlmann“).

Okrem toho pre administratívne nezrovnalosti v procese registrácie by ste mali použiť nasledovné varianty pri vyhľadávaní fyzických osôb podľa mena – v zobrazenom poradí.

 • Začnite zadaním prefixu (ako napríklad „van“ v prípade mena „Ludwig van Beethoven“) v políčku na uvedenie prefixu a zvyšok priezviska v políčku na uvedenie priezviska. Nepoužívajte skratky v políčku na uvedenie prefixu (ako napr. „v.“ pre „van“). V prípade neprítomnosti prefixu, nechajte políčko prázdne. Ak osoba, ktorú hľadáte, používa aj meno svojho partnera v priezvisku, skúste obvyklý spôsob (obe priezviská oddelené spojovníkom, napr. „Beethoven-Brahms“).
 • Ak sa takto nepodarí vyhľadať zodpovedajúce mená, môžete vyskúšať nasledovné (prípadne v kombinácii):
 • nezadajte prefix do políčka pre prefix, ale v políčku pre priezvisko s medzerou medzi prefixom a priezviskom (napr. „van Beethoven“),
 • v prípade prefixov, ktoré nie sú holandského pôvodu, môže byť nutný spojovník medzi prefixom a priezviskom – v políčku pre priezvisko (napr. „El-Haddaoui“ namiesto „El Haddaoui“),
 • úplne vynechajte prefix pri vyhľadávaní.

Ak osoba má svoje priezvisko aj priezvisko partnera, vynechajte priezvisko partnera (napr. ak sa volá „Beethoven-Brahms“ zadajte do vyhľadávania len „Beethoven“. Pamätajte na to, že v Holandsku je povolené použiť akékoľvek poradie. Takže pre istotu, skúste aj „Brahms“.

Keď hľadáte právnickú osobu/podnik, pri vyhľadávaní sa nerozlišuje medzi veľkými a malými písmenami ani medzi znakmi s diakritikou a bez nej, pričom vyhľadávanie bude úspešné vtedy, keď je vami zadaný názov súčasťou oficiálneho názvu subjektu. Napríklad, ak zadáte do vyhľadávania výraz „Mohlman Jansen“, medzi výsledkami bude aj „Bouwbedrijf Möhlman Jansen BV“, nie však „Jansen Möhlman Design“.

3. Aké podmienky používania určujú prístup k vnútroštátnym údajom o platobnej neschopnosti v rámci tohto registra? Uplatňujú sa nejaké obmedzenia na opakované použitie údajov o platobnej neschopnosti a/alebo pravidlá v oblasti autorského práva?

Centrálny register platobnej neschopnosti môže používať každý. Ak chcete znovu použiť údaje, môžete využiť bezplatnú webovú službu, v prípade ktorej je dostupná dokumentácia (len) v holandskom a anglickom jazyku. Ak budete chcieť využiť túto webovú službu, budete musieť poskytnúť vyhlásenie, že údaje budete používať v súlade s holandskými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Informácie a formulár vo formáte PDF môžete nájsť na:

https://www.rechtspraak.nl/Registers/Paginas/Webservice-Centraal-Insolventieregister.aspx

V prípade záujmu o ďalšie informácie v anglickom jazyku sa obráťte na:

Spir-it
t.a.v. afdeling Dataleveranties
Postbus 85228
3508 AE Utrecht
Nederland / Holandsko

4. Na akú dobu sa sprístupňujú informácie o platobnej neschopnosti? Aké vnútroštátne predpisy sa v tejto súvislosti uplatňujú?

Informácie o každom konkurznom konaní sú k dispozícii k nahliadnutiu do šiestich mesiacov po ukončení konania.

5. Ktorý orgán vystupuje ako vnútroštátny prevádzkovateľ údajov zodpovedný za informačné údaje, na ktorý by som sa mal obrátiť, keď mám obavu, otázku alebo požiadavku týkajúcu sa ochrany údajov?

Za Centrálny register platobnej neschopnosti je zodpovedná súdna rada, každodenné operácie vykonáva IT oddelenie rady „spir-it“:

Spir-it, t.a.v. afdeling Dataleveranties
Postbus 85228
3508 AE Utrecht
Nederland / Holandsko

6. Aká je garantovaná technická dostupnosť vnútroštátneho registra, v ktorom sa nachádzajú informácie o platobnej neschopnosti?

Register je k dispozícii 24 hodín 7 dní v týždni okrem technickej údržby.

7. Kde môžem nájsť ďalšie informácie?

Viac informácií o Centrálnom registri platobnej neschopnosti sa uvádza na európskom portáli elektronickej justície:

https://e-justice.europa.eu/content_insolvency_registers-110-nl-sk.do

RUMUNSKO – Ministerstvo spravodlivosti, Štátny úrad pre obchodný register, Bulletin konkurzných konaní

1. Odkiaľ pochádzajú údaje o platobnej neschopnosti? Ktorý vnútroštátny orgán je zodpovedný za prevádzku a poskytovanie týchto údajov o platobnej neschopnosti?

Všetky údaje z nášho konkurzného registra sa získavajú z dokumentov, ktoré vydajú súdy a správcovia konkurznej podstaty v rámci konkurzného konania. Za prevádzku a poskytovanie informácií o týchto údajoch je zodpovedné ministerstvo spravodlivosti – Štátny úrad pre obchodný register prostredníctvom Bulletinu konkurzných konaní.

2. Existujú osobitné pravidlá a nevyhnutné vyhľadávacie kritériá pre prístup k vnútroštátnym informáciám o platobnej neschopnosti v prípade tohto registra?

Pre prístup k vnútroštátnym informáciám o platobnej neschopnosti neexistujú žiadne osobitné pravidlá. Právnickú osobu môžete vyhľadávať podľa názvu, registračného kódu, daňového identifikačného kódu alebo podľa čísla bulletinu.

3. Aké podmienky používania určujú prístup k vnútroštátnym údajom o platobnej neschopnosti v rámci tohto registra? Uplatňujú sa nejaké obmedzenia na opakované použitie údajov o platobnej neschopnosti a/alebo pravidlá v oblasti autorského práva?

Prístup k bezplatným informáciám sa poskytuje všetkým záujemcom v súlade s právnymi predpismi. Údaje získané z Bulletinu konkurzných konaní sa môžu opätovne použiť len na účely bezplatného informovania zainteresovaných osôb.

4. Na akú dobu sa sprístupňujú informácie o platobnej neschopnosti? Aké vnútroštátne predpisy sa v tejto súvislosti uplatňujú?

Trvalo.

5. Ktorý orgán vystupuje ako vnútroštátny prevádzkovateľ údajov zodpovedný za informačné údaje, na ktorý by som sa mal obrátiť, keď mám obavu, otázku alebo požiadavku týkajúcu sa ochrany údajov?

Ministerstvo spravodlivosti, Štátny úrad pre obchodný register, Bulletin konkurzných konaní:

Valentina Burdescu, riaditeľka Bulletinu konkurzných konaní
Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Cod Poștal 030837, Bucureşti
România

Tel: +40213160817, int 400
Fax: +40213160807

E-mail: valentina.burdescu@onrc.ro

Ioan Mărginean, vedúci Úradu pre vydávanie Bulletinu konkurzných konaní.
Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Cod Poștal 030837, Bucureşti
România

Tel: +40213160817, int 120
Fax: +40213160807

E-mail: ioan.marginean@onrc.ro

6. Aká je garantovaná technická dostupnosť vnútroštátneho registra, v ktorom sa nachádzajú informácie o platobnej neschopnosti?

Údaje o platobnej neschopnosti sú nedostupné len v čase technickej údržby.

7. Kde môžem nájsť ďalšie informácie?

Slovinsko - eINSOLV

1. Odkiaľ pochádzajú údaje o platobnej neschopnosti? Ktorý vnútroštátny orgán je zodpovedný za prevádzku a poskytovanie týchto údajov o platobnej neschopnosti?

Údaje o platobnej neschopnosti pochádzajú z konkurzných kancelárií slovinských okresných súdov, na ktorých sa vedú konkurzné a iné konania v oblasti platobnej neschopnosti. Stredisko informatiky Najvyššieho súdu Slovinskej republiky prevádzkuje systém na prenos údajov v digitalizovanej podobe, ktorý zriadilo na základe článku 2 pravidiel o zdieľaní informácií o konaniach platobnej neschopnosti v digitalizovanej podobe a o miere náhrad za zdieľanie informácií. Súčasťou webovej stránky Agentúry Slovinskej republiky pre verejné právne záznamy a súvisiace služby (AJPES) sú oznamy o konkurzných konaniach v zmysle článku 122 ods. 2 zákona o finančných operáciách, konkurzných konaniach a povinnej likvidácii – ZFPPIP (http://www.ajpes.si/?language=english).

2. Existujú osobitné pravidlá a nevyhnutné vyhľadávacie kritériá pre prístup k vnútroštátnym informáciám o platobnej neschopnosti v prípade tohto registra?

Údaje možno vyhľadávať na základe rôznych kritérií:

 • čísla veci týkajúcej sa konkurzného konania,
 • ak dlžníkom je právnická osoba, podnikateľ alebo súkromná osoba, akéhokoľvek identifikačného údaju použitého v zázname v súdnom alebo obchodnom registri a daňového identifikačného čísla,
 • ak je platobne neschopný dlžník spotrebiteľom, podnikateľom alebo súkromnou osobou použitím týchto kombinácií:
  • daňové identifikačné číslo a meno a priezvisko,
  • meno a priezvisko, stály pobyt a dátum narodenia.

3. Aké podmienky používania určujú prístup k vnútroštátnym údajom o platobnej neschopnosti v rámci tohto registra? Uplatňujú sa nejaké obmedzenia na opakované použitie údajov o platobnej neschopnosti a/alebo pravidlá v oblasti autorského práva?

Podmienky sú stanovené iba pre službu online na získanie základných údajov (zoznam platobne neschopných dlžníkov ku koncu každého pracovného dňa) a službu online na zisťovanie informácií o platobne neschopných dlžníkoch. Prístup k týmto službám je obmedzený na osoby, ktoré sú členmi systému na elektronický prenos údajov. Používatelia sa musia identifikovať prostredníctvom certifikátu kvalifikovaného serveru, ktorý používajú na uskutočňovanie vyhľadávaní a získavanie informácií.

Systém používaný v Slovinsku umožňuje vyhľadať iba základné údaje a vyhľadávanie v týchto údajoch. Údaje nemožno zmeniť alebo posielať ďalej.

4. Na akú dobu sa sprístupňujú informácie o platobnej neschopnosti? Aké vnútroštátne predpisy sa v tejto súvislosti uplatňujú?

Uverejnenia týkajúce sa obsahu procesných aktov v konkrétnom prípade môžu byť sprístupňované do piatich rokov od konečného rozhodnutia prijatého v predmetnom konaní. Pravidlá sú stanovené v slovinskom predpise o uverejňovaní konkurzných konaní.

5. Ktorý orgán vystupuje ako vnútroštátny prevádzkovateľ údajov zodpovedný za informačné údaje, na ktorý by som sa mal obrátiť, keď mám obavu, otázku alebo požiadavku týkajúcu sa ochrany údajov?

Vnútroštátneho kontrolóra údajov zatiaľ nemáme.

6. Aká je garantovaná technická dostupnosť vnútroštátneho registra, v ktorom sa nachádzajú informácie o platobnej neschopnosti?

Údaje sú dostupné od 8.00 hod. do 20.00 hod.

7. Kde môžem nájsť ďalšie informácie?

V súčasnosti nie sú k dispozícii prepojenia na vnútroštátny zákon o platobnej neschopnosti, ani na registre.

Posledná aktualizácia: 12/12/2017

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom