Haku yhteenliitetyistä maksukyvyttömyysrekistereistä

Tietoa tästä palvelusta

Jäsenvaltiokohtaiset tiedot

Tietoa tästä palvelusta
Tietolähde: Euroopan komissio

Tämän palvelun avulla voit hakea tietoja maksukyvyttömyysmenettelyistä seuraavissa jäsenvaltioissa: Alankomaat, Itävalta, Romania, Saksa, Slovenia, Tšekki ja Viro. Sen avulla voi tehdä hakuja näiden maiden kansallisista rekistereistä. EU:n laajuista keskitettyä maksukyvyttömyysrekisteriä ei ole. Hakupyyntö lähetetään kansallisiin rekistereihin, joista saa vastauksen muutamassa sekunnissa. Hakupyynnöt pyritään täyttämään mahdollisuuksien mukaan, mutta vastauksen saamista ei voida taata.

Palvelussa mukana olevien jäsenvaltioiden maksukyvyttömyysrekistereistä voi tehdä yksinkertaisia hakuja velallisen nimen perusteella. Käytössä on myös tarkennettu haku, jossa voi tehdä hakuja erilaisten kriteerien perusteella asianomaisen jäsenvaltion kansallisesta konkurssilainsäädännöstä riippuen. Ohjeita esim. erikoismerkkien käytöstä eri jäsenvaltioiden rekistereissä tehtävissä hauissa on maksukyvyttömyystietojen saatavuutta koskevissa kansallisissa säännöissä, ks. Jäsenvaltiokohtaiset tiedot.

Hakupyyntöä tehdessäsi rastita ruutu sen merkiksi, että olet lukenut palvelun käyttöehdot ja että ymmärrät ja hyväksyt ne. Näpäytä sen jälkeen kohtaa ”haku”. Ohjelma pyytää sinua kirjoittamaan vahvistuskoodin sen osoittamiseksi, että olet ihminen. Tämä on tarpeen siksi, että automaattisten koneellisten hakujen käyttäminen hidastaisi järjestelmän toimintaa.

Tulokset näytetään aakkosjärjestyksessä. Ne voidaan järjestää myös maittain.

Vastauksena hakuun voi olla jokin seuraavista viesteistä, jossa mainitaan myös asianomainen maa:

 • Hakusi ei täytä kansallisia vähimmäishakuperusteita. Lue ohjeet ja tee niiden mukaisesti tarkennettu haku.
 • Hakutulosten enimmäismäärä ylittyi. Osa tuloksista ei näy luettelossa. Tarkenna hakua ja yritä uudelleen.
 • Hakusi ei tuottanut tuloksia.
 • Palvelu on tilapäisesti poissa käytöstä. Yritä myöhemmin uudelleen (tämä tarkoittaa sitä, että joko verkossa tai verkkosovelluksessa on jokin ongelma).

Hakutulosta näpäyttämällä pääset maarekisteriin tallennettuihin tietoihin. Koska eri maiden konkurssilainsäädännössä on suuria eroja, myös hakutuloksissa voi olla suuria maakohtaisia eroja. Lisätietoja tästä on kansallisten maksukyvyttömyystietojen saatavuutta koskevissa maakohtaisissa säännöissä.

Vaikka hakuja voi tehdä 22:lla EU:n virallisella kielellä ja suurin osa tiedoista on saatavilla kaikilla näillä kielillä, osa tuloksista näytetään vain asianomaisen jäsenvaltion kielellä tai kielillä. Tällaiset tiedot ovat yleensä tapauskohtaisia, esim. otteita tuomioistuimen päätöksestä, eikä niistä ole valitettavasti mahdollista saada käännöstä.

Kotisivulla olevalla ’palaute’-toiminnolla voi antaa palautetta tai esittää palvelua koskevia kysymyksiä tai ehdotuksia.

Jäsenvaltiokohtaiset tiedot
Tietolähde: osallistuvat jäsenvaltiot

Itävalta – maksukyvyttömyysrekisteri

1. Mistä maksukyvyttömyystiedot ovat peräisin? Mikä kansallinen elin vastaa näiden tietojen hallinnoinnista ja julkistamisesta?

Itävallan oikeusministeriö http://www.edikte.justiz.gv.at/

Tietojen julkisesta ilmoittamisesta vastaavat konkurssituomioistuimet.

2. Millaisten sääntöjen ja hakukriteerien perusteella hakuja tässä rekisterissä oleviin kansallisiin maksukyvyttömyystietoihin tehdään?

Itävallan maksukyvyttömyysrekisteriin voidaan tehdä yksinkertaisia tai tarkennettuja hakuja. Rekisteri on julkisesti saatavilla eikä sen käyttöön sovelleta erityisiä sääntöjä.

3. Onko rekisterissä olevien kansallisten maksukyvyttömyystietojen saamiselle asetettu erityisiä sääntöjä tai ehtoja? Onko maksukyvyttömyystietojen käyttöä rajoitettu jollain tavoin tai sovelletaanko siihen tekijänoikeussääntöjä?

Oikeusministeriö ei vastusta maksukyvyttömyystietojen käyttöä, kunhan on selvää, että maksukyvyttömyystietojen julkaisemisesta vastaavat riippumattomat tuomioistuimet ja että tietokantojen oikeudellisesta suojasta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 96/9/EY noudatetaan.

Itävallan oikeusministeriö ei takaa, että Euroopan oikeusportaalin sivujen kautta saatavat asiakirjat vastaavat täysin niiden virallisesti hyväksyttyjä versioita. Oikeudellisesti sitovia ovat ainoastaan Itävallan tasavallan lait, jotka on julkaistu lain edellyttämällä tavalla. On tärkeää huomata kohdassa ”Oikeudellinen huomautus” esitetty Itävaltaa koskeva tekijänoikeushuomautus.

4. Kuinka kauan maksukyvyttömyystiedot ovat saatavilla? Mitkä ovat tätä koskevat kansalliset säännöt?

Maksukyvyttömyystiedot ovat käytettävissä tietojen lakisääteiseen poistamisajankohtaan saakka.

Tarkempia tietoja asiasta on Itävallan maksukyvyttömyyslaissa.

5. Kuka on tiedoista vastaava kansallinen tietosuojavalvoja, johon voi ottaa yhteyttä siinä tapauksessa, että ilmenee tietosuojaan liittyviä ongelmia, kysymyksiä tai pyyntöjä?

Itävallan maksukyvyttömyysrekisteriä ylläpitää oikeusministeriö yhteistyössä valtion tietojenkäsittelykeskuksen kanssa.

Bundesministerium für Justiz
1070 Wien, Museumstraße 7
Palais Trautson

http://www.justiz.gv.at

Bundesrechenzentrum GmbH

1030 Wien, Hintere Zollamtsstraße 4

http://www.brz.gv.at/

6. Mikä on kansallisen maksukyvyttömyysrekisterin tekninen käytettävyys?

Maksukyvyttömyysrekisteri on käytettävissä vuorokauden ympäri. Tukipalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin klo 7.00–17.00.

7. Mistä saa lisätietoja?

Tšekki – Insolvenční rejstřík (ISIR)

1. Mistä maksukyvyttömyystiedot ovat peräisin? Mikä kansallinen elin vastaa näiden tietojen hallinnoinnista ja julkistamisesta?

Tietoja maksukyvyttömyydestä toimittavat alueelliset tuomioistuimet (esimerkiksi Prahan käräjäoikeus), ylioikeudet ja Brnon korkein oikeus. Tiedot toimitetaan keskusrekisteriin.

Tuomioistuimet ovat vastuussa julkaistuista maksukyvyttömyystiedoista.

Kansallinen maksukyvyttömyysrekisteri: https://isir.justice.cz

Ennen 1. tammikuuta 2008 aloitetut maksukyvyttömyysasiat: http://upadci.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/upkuk/s_i8.sqw

2. Millaisten sääntöjen ja hakukriteerien perusteella hakuja tässä rekisterissä oleviin kansallisiin maksukyvyttömyystietoihin tehdään?

Hakukriteereitä on erilaisia:

 • velallisen (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) nimi; vähintään 3 ja enintään 40 merkkiä tai
 • yrityksen tunnistenumero; vain numeroita, joita enintään kahdeksan,
 • hakua ei voi tehdä samanaikaisesti syntymäajan (luonnollinen henkilö) ja henkilötunnuksen (oikeushenkilö) perusteella,
 • jos hakutuloksia on yli 200, järjestelmä ilmoittaa haun olevan liian yleisluontoinen.

3. Onko rekisterissä olevien kansallisten maksukyvyttömyystietojen saamiselle asetettu erityisiä sääntöjä tai ehtoja? Onko maksukyvyttömyystietojen käyttöä rajoitettu jollain tavoin tai sovelletaanko siihen tekijänoikeussääntöjä?

Maksukyvyttömyysrekisteri on julkinen ja ilmainen (maksukyvyttömyyslain nro 182/2006 419 §:n 3 momentti). Konkurssituomioistuin voi päättää luonnollisen henkilön asianmukaisesti esittämästä hakemuksesta, että eräitä tätä koskevia tietoja asiakirjoissa muutetaan nimettömiksi. Luonnollisen henkilön suku- ja etunimi julkaistaan kuitenkin aina (maksukyvyttömyyslain 442 §).

4. Kuinka kauan maksukyvyttömyystiedot ovat saatavilla? Mitkä ovat tätä koskevat kansalliset säännöt?

Tuomioistuin poistaa velallisen luettelosta ja estää pääsyn tätä koskeviin tietoihin viiden vuoden kuluttua maksukyvyttömyysmenettelyn lopullisen päätöksen voimaantulosta (maksukyvyttömyyslain 425 §)

5. Kuka on tiedoista vastaava kansallinen tietosuojavalvoja, johon voi ottaa yhteyttä siinä tapauksessa, että ilmenee tietosuojaan liittyviä ongelmia, kysymyksiä tai pyyntöjä?

Maksukyvyttömyysrekisteriä hallinnoi Tšekin oikeusministeriö (puhelin: (+420) 221 997 111, faksi: (+420) 221 997 559).

Yksittäiset konkurssituomioistuimet ovat vastuussa julkaistuista maksukyvyttömyystiedoista.

Henkilötietojen suojasta vastaa tietosuojavirasto:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Tšekki

puhelin: (+420) 234 665 111
faksi: (+420) 234 665 444

http://www.uoou.cz/uoou.aspx?lang=en

6. Mikä on kansallisen maksukyvyttömyysrekisterin tekninen käytettävyys?

Järjestelmään pääsee kahdeksan tuntia viitenä arkipäivänä viikossa. Pääsystä ei ole annettu kansallista lainsäädäntöä.

7. Mistä saa lisätietoja?

Lisätietoja (vain tšekin kielellä):

Saksan liittotasavalta

1. Mistä maksukyvyttömyystiedot ovat peräisin? Mikä kansallinen elin vastaa näiden tietojen hallinnoinnista ja julkistamisesta?

Maksukyvyttömyystietojen julkaiseminen on paikallistuomioistuinten tehtävä. Saksassa on 130 maksukyvyttömyysasioita käsittelevää paikallistuomioistuinta. Tietojen teknisestä julkaisemisesta vastaa kaikkien Saksan osavaltioiden puolesta Nordrhein-Westfalenin oikeusministeriö. http://www.insolvenzbekanntmachungen.de

2. Millaisten sääntöjen ja hakukriteerien perusteella hakuja tässä rekisterissä oleviin kansallisiin maksukyvyttömyystietoihin tehdään?

Tietojen julkaisemista seuraavaan kahden viikon ajanjaksoon ei sovelleta erityissääntöjä. Sen jälkeen kun tämä kahden viikon jakso on päättynyt, tietojen saamiseksi on annettava toimivaltaisen tuomioistuimen nimi sekä vähintään yksi lisätieto (esim. maksukyvyttömän henkilön nimen kaksi ensimmäistä kirjainta tai asuinpaikka).

3. Onko rekisterissä olevien kansallisten maksukyvyttömyystietojen saamiselle asetettu erityisiä sääntöjä tai ehtoja? Onko maksukyvyttömyystietojen käyttöä rajoitettu jollain tavoin tai sovelletaanko siihen tekijänoikeussääntöjä?

Ainoa rajoitus on se, että maksukyvyttömyystietoihin ei saa olla pääsyä muilta verkkosivustoilta pitempään kuin Saksan pääsivustolta.

4. Kuinka kauan maksukyvyttömyystiedot ovat saatavilla? Mitkä ovat tätä koskevat kansalliset säännöt?

Tiedot ovat saatavilla enintään kuuden kuukauden ajan tuomioistuimen lopullisesta tai viimeisestä päätöksestä lukien. Sen jälkeen ne poistetaan automaattisesti.

5. Kuka on tiedoista vastaava kansallinen tietosuojavalvoja, johon voi ottaa yhteyttä siinä tapauksessa, että ilmenee tietosuojaan liittyviä ongelmia, kysymyksiä tai pyyntöjä?

Maksukyvyttömyystiedoista vastaava organisaatio Saksassa:

Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen
Martin-Luther-Platz 40
40212 Düsseldorf

Puh.: +49 (211) 837-1917,
Faksi: +49 (211) 8792-456

Tietosuoja-asioista vastaava organisaatio:

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn

Puh.: +49 228-997799-
Faksi: +49 228-997799-550

6. Mikä on kansallisen maksukyvyttömyysrekisterin tekninen käytettävyys?

Verkkosivusto on yleensä käytettävissä kaikkina aikoina, mutta palvelu taataan ainoastaan maanantaista perjantaihin klo 6–20.

7. Mistä saa lisätietoja?

-

Viro – Keskitetty kaupparekisteripalvelu, sähköinen kaupparekisteri

1. Mistä maksukyvyttömyystiedot ovat peräisin? Mikä kansallinen elin vastaa näiden tietojen hallinnoinnista ja julkistamisesta?

Virossa ei ole erillistä maksukyvyttömyysrekisteriä. Konkurssiasioiden (maksukyvyttömyyden) käsittely kuuluu Virossa käräjäoikeuksille. Käräjäoikeus ilmoittaa konkurssiin asettamisesta viipymättä kaupparekisteriin, jota ylläpitävät käräjäoikeuksien rekisteriosastot.

Viron kaupparekisterissä on tietoja oikeushenkilöiden konkursseista. Merkintä kaupparekisteriin tehdään tuomioistuimen päätöksen perusteella. Sähköisen kaupparekisterin tiedot ovat peräisin käräjäoikeuksien rekisteriosastojen pitämän kaupparekisterin, voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden rekisterin sekä kaupallisten panttien rekisterin digitoiduista tiedoista.

Tietoja oikeushenkilöiden ja luonnollisten henkilöiden konkursseista voi hakea myös sähköisessä muodossa olevasta virallisesta lehdestä Ametlikud Teadaanded. Sieltä löytyy muun muassa konkurssi-ilmoituksia ja konkurssimenettelyjä.

2. Millaisten sääntöjen ja hakukriteerien perusteella hakuja tässä rekisterissä oleviin kansallisiin maksukyvyttömyystietoihin tehdään?

Maksukyvyttömyystietojen hakuun ei sovelleta mitään erityisiä sääntöjä. Oikeushenkilöä voi hakea nimen tai rekisteritunnuksen perusteella kaupparekisterin tietojärjestelmästä. Oikeushenkilön tilasta näkee, onko se vararikossa vai ei.

3. Onko rekisterissä olevien kansallisten maksukyvyttömyystietojen saamiselle asetettu erityisiä sääntöjä tai ehtoja? Onko maksukyvyttömyystietojen käyttöä rajoitettu jollain tavoin tai sovelletaanko siihen tekijänoikeussääntöjä?

Virossa ei ole maksukyvyttömyysrekisteriä. Yrityskonkursseja koskevat tiedot ovat julkisia: nämä tiedot ja viittaukset vastaavaan tuomioistuimen päätökseen ovat saatavilla kaikille avoimessa kaupparekisterissä. Tuomioistuinten lainvoimaiset päätökset ovat nähtävissä internetissä tuomioistuinten päätöksiä sisältävässä julkisessa tietokannassa.

4. Kuinka kauan maksukyvyttömyystiedot ovat saatavilla? Mitkä ovat tätä koskevat kansalliset säännöt?

Tietoja, jotka koskevat Viron kaupparekisteriin vietyjen osakeyhtiöiden, rahastoyhtiöiden, eurooppayhtiöiden, eurooppaosuuskuntien, eurooppalaisten alueellisen yhteistyön yhtymien ja voittoa tavoittelevien osuuskuntien konkursseja ja joihin pääsee tutustumaan Euroopan oikeusportaalin kautta, säilytetään 30 vuoden ajan siitä, kun ne poistetaan rekisteristä tai rekisterinosa suljetaan tai kun yrityksen tai kiinteistön ensimmäistä rekisteriin merkitsemistä koskeva pyyntö hylätään tai perutaan. Itsenäisten ammatinharjoittajien, avoimien yhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden ja eurooppalaisten taloudellisten etuyhtymien konkursseja koskevat tiedot säilytetään 10 vuoden ajan siitä, kun ne poistetaan rekisteristä tai kun ensimmäistä rekisteriin merkitsemistä koskeva pyyntö hylätään tai perutaan.

5. Kuka on tiedoista vastaava kansallinen tietosuojavalvoja, johon voi ottaa yhteyttä siinä tapauksessa, että ilmenee tietosuojaan liittyviä ongelmia, kysymyksiä tai pyyntöjä?

Viron kaupparekisterin tietojen käsittelystä vastaava taho on oikeusministeriö.

Justiitsministeerium
Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn
Eesti Vabariik

Puhelin: (+372) 6 208 100,
Faksi: (+372) 6 208 109

Sähköposti: info@just.ee
Internetosoite: https://www.just.ee/en

Viron kaupparekisterin tietojen käsittelyyn liittyvät valitukset esitetään tietosuojavaltuutetulle:

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika19, 10129, Tallinn
Eesti Vabariik

Puhelin: (+372) 627 4135,

Sähköposti: info@aki.ee
Internetosoite: http://www.aki.ee/en

6. Mikä on kansallisen maksukyvyttömyysrekisterin tekninen käytettävyys?

Viron kaupparekisterin tietojen on palvelutasosopimuksen mukaan oltava saatavilla kello 6.00–22.00. Useimmiten tiedot ovat saatavilla koko vuorokauden, mutta sitä ei voida taata.

7. Mistä saa lisätietoja?

Italia – Italian kaupparekisteri

1. Mistä maksukyvyttömyystiedot ovat peräisin? Mikä kansallinen elin vastaa näiden tietojen hallinnoinnista ja julkistamisesta?

Italian tuomioistuimet keräävät ja käsittelevät maksukyvyttömyystietoja oikeusministeriön valvonnassa. Osa tiedoista siirretään talouskehitysministeriön alaiseen kauppakamarijärjestelmään ja julkaistaan verkossa Italian kaupparekisterin sivuilla (https://www.registroimprese.it).

2. Millaisten sääntöjen ja hakukriteerien perusteella hakuja tässä rekisterissä oleviin kansallisiin maksukyvyttömyystietoihin tehdään?

Italian kaupparekisteri sisältää tietoja oikeushenkilöiden maksukyvyttömyydestä. Oikeushenkilöä voi hakea nimellä, rekisteritunnuksella tai verotunnuksella. Yritystä voi hakea myös yrityksen edustajien tai osakkaiden nimillä. Osa yrityksiä koskevista tiedoista on maksullisia.

3. Onko rekisterissä olevien kansallisten maksukyvyttömyystietojen saamiselle asetettu erityisiä sääntöjä tai ehtoja? Onko maksukyvyttömyystietojen käyttöä rajoitettu jollain tavoin tai sovelletaanko siihen tekijänoikeussääntöjä?

Maksukyvyttömyyttä koskevat tiedot ovat yleisön saatavilla. Niihin tutustumiseen sovelletaan Italian kaupparekisterin sääntöjä.

4. Kuinka kauan maksukyvyttömyystiedot ovat saatavilla? Mitkä ovat tätä koskevat kansalliset säännöt?

Italian kaupparekisterissä oleviin maksukyvyttömyystietoihin sovelletaan kaupparekisterin sääntöjä muun muassa historiallisten tietojen säilyttämisestä.

5. Kuka on tiedoista vastaava kansallinen tietosuojavalvoja, johon voi ottaa yhteyttä siinä tapauksessa, että ilmenee tietosuojaan liittyviä ongelmia, kysymyksiä tai pyyntöjä?

Italia

Puhelin: +39 06 442851 / Faksi: +39 06 44285255

6. Mikä on kansallisen maksukyvyttömyysrekisterin tekninen käytettävyys?

Kaupparekisteri on yleensä käytettävissä ympärivuorokautisesti. Pääsy ja tuki taataan ma–pe (ei pyhäpäivinä) klo 8–21 ja la klo 8–14.

7. Mistä saa lisätietoja?

Lisätietoja:

Latvia – Latvian maksukyvyttömyysrekisteri

1. Mistä maksukyvyttömyystiedot ovat peräisin? Mikä kansallinen elin vastaa näiden tietojen hallinnoinnista ja julkistamisesta?

Latvian maksukyvyttömyysrekisterissä on tietoja 1. tammikuuta 2008 alkaen. Tiedot kirjataan Latvian yritysrekisteriin, joka vastaa maksukyvyttömyysrekisteristä.

2. Millaisten sääntöjen ja hakukriteerien perusteella hakuja tässä rekisterissä oleviin kansallisiin maksukyvyttömyystietoihin tehdään?

Kansallisten maksukyvyttömyystietojen hakemiseen ei ole sääntöjä. Oikeushenkilöä voi hakea seuraavilla hakukriteereillä:

 • nimi;
 • oikeushenkilön rekisterinumero (yritystunnus) tai luonnollisen henkilön henkilötunnus;
 • menettelyn laji (maksukyvyttömyysmenettely tai oikeudellinen tai tuomioistuimen ulkopuolinen suojaava oikeudellinen menettely);
 • tapauksen tilanne (vireillä olevat tapaukset; kaikki tapaukset)

3. Onko rekisterissä olevien kansallisten maksukyvyttömyystietojen saamiselle asetettu erityisiä sääntöjä tai ehtoja? Onko maksukyvyttömyystietojen käyttöä rajoitettu jollain tavoin tai sovelletaanko siihen tekijänoikeussääntöjä?

Latvian maksukyvyttömyysrekisteri on julkinen rekisteri. Lain mukaan tiedot saa maksutta

4. Kuinka kauan maksukyvyttömyystiedot ovat saatavilla? Mitkä ovat tätä koskevat kansalliset säännöt?

Maksukyvyttömyystiedot ovat saatavilla pysyvästi.

5. Kuka on tiedoista vastaava kansallinen tietosuojavalvoja, johon voi ottaa yhteyttä siinä tapauksessa, että ilmenee tietosuojaan liittyviä ongelmia, kysymyksiä tai pyyntöjä?

Latvian maksukyvyttömyysrekisteri toimii Latvian yritysrekisterin alaisuudessa.

Latvian tasavallan yritysrekisteri
Pērses iela 2, Riga
Latvia

Puhelin: (+371) 67031703

Sähköposti: minfo@ur.gov.lv
Verkkosivusto: http://ur.gov.lv/

6. Mikä on kansallisen maksukyvyttömyysrekisterin tekninen käytettävyys?

Rekisteri on käytössä koko ajan. Maksukyvyttömyystiedot ovat aina saatavilla teknisiä huoltokatkoksia lukuun ottamatta.

7. Mistä saa lisätietoja?

Alankomaat – Maksukyvyttömyysmenettelyjen keskusrekisteri (Centraal Insolventieregister)

1. Mistä maksukyvyttömyystiedot ovat peräisin? Mikä kansallinen elin vastaa näiden tietojen hallinnoinnista ja julkistamisesta?

Maksukyvyttömyysmenettelyjen keskusrekisteristä vastaa Alankomaissa oikeusneuvosto. Rekisteri sisältää vuodesta 2005 alkaen kootut tiedot kaikista maksukyvyttömyysilmoituksista, jotka lain mukaan on julkaistava Alankomaiden virallisessa lehdessä. Maksukyvyttömyysmenettelyistä vastaavat käräjäoikeudet toimittavat ilmoitukset rekisteriin. http://insolventies.rechtspraak.nl/

2. Millaisten sääntöjen ja hakukriteerien perusteella hakuja tässä rekisterissä oleviin kansallisiin maksukyvyttömyystietoihin tehdään?

Luonnollisia henkilöitä koskevia hakuja voidaan tehdä vain syöttämällä järjestelmään vähintään kaksi seuraavista hakukriteereistä: sukunimi, syntymäaika, osoite (postinumero ja lähiosoite). Tämän vuoksi luonnollisia henkilöitä ei voi hakea yksinkertaisen haun avulla. Luonnollisten henkilöiden tietoja hakiessa on otettava huomioon seuraavaa:

 • jokerimerkkejä (”wildcards”) ei voi käyttää
 • kaikki haut erottavat isot ja pienet kirjaimet toisistaan
 • tarkemerkkejä voi käyttää, mutta ne eivät ole välttämättömiä (esim. sanalla ”Mohlmann” tehdyn haun tulokseen sisältyy myös ”Möhlmann”).

Lisäksi rekisteröintiprosessiin liittyvien hallinnollisten epäjohdonmukaisuuksien vuoksi luonnollisten henkilöiden nimen perusteella tehtävissä hauissa on suotavaa toimia seuraavasti, esitetyssä järjestyksessä:

 • Aloita syöttämällä etuliite (esim. ”van” nimessä ”Ludwig van Beethoven”) etuliitekenttään ja loput sukunimestä sukunimikenttään. Älä käytä etuliitekentässä lyhenteitä (esim. ”v.” korvaamaan ”van”). Ellei nimessä ole etuliitettä, jätä kenttä tyhjäksi. Jos etsimäsi henkilö käyttää yhdistelmänimeä, kokeile tavanomaista tapaa (molemmat sukunimet yhdistettynä yhdysmerkillä, esim. ”Beethoven-Brahms”).
 • Ellei tämä tuota tuloksia, voit kokeilla seuraavia vaihtoehtoja (mahdollisesti yhdistettyinä):
 • Älä syötä etuliitettä etuliitekenttään vaan sukunimikenttään, ja kirjoita välilyönti etuliitteen ja sukunimen väliin (esim. ”van Beethoven”).
 • Muuta kuin alankomaalaista alkuperää oleviin etuliitteisiin saattaa olla tarpeen lisätä yhdysmerkki etuliitteen ja sukunimen väliin sukunimikentässä (esim. ”El-Haddaoui”, ei ”El Haddaoui”).
 • Jätä etuliite kokonaan pois.

Jos henkilö käyttää yhdistelmänimeä, jätä toinen sukunimi pois (esim. jos henkilön nimi on ”Beethoven-Brahms”, syötä hakuun vain ”Beethoven”). Ota huomioon, että Alankomaissa nimet voi sijoittaa kumpaan tahansa järjestykseen. Varmuuden vuoksi kannattaa siis kokeilla myös hakua ”Brahms”.

Oikeushenkilöiden ja yritysten tietoja koskevissa hauissa ei ole väliä, käyttääkö isoja vai pieniä kirjaimia ja tarkemerkkejä. Osuma löytyy, jos hakusana on osa virallista nimeä (esim. haulla ”Mohlman Jansen” löytyy yritys ”Bouwbedrijf Möhlman Jansen BV”, mutta ei yritystä ”Jansen Möhlman Design”.

3. Onko rekisterissä olevien kansallisten maksukyvyttömyystietojen saamiselle asetettu erityisiä sääntöjä tai ehtoja? Onko maksukyvyttömyystietojen käyttöä rajoitettu jollain tavoin tai sovelletaanko siihen tekijänoikeussääntöjä?

Maksukyvyttömyysmenettelyjen keskusrekisteri on avoin kaikille. Tietoja voi käyttää ilmaisen verkkopalvelun kautta, jota koskevat ohjeet ovat saatavilla hollanniksi ja englanniksi. Ennen verkkopalvelun käyttöä on vakuutettava, että tietoja käytetään Alankomaiden tietosuojalain mukaisesti. Lisätietoja ja pdf-lomake on saatavilla seuraavassa osoitteessa:

https://www.rechtspraak.nl/Registers/Paginas/Webservice-Centraal-Insolventieregister.aspx

Lisätietoja englanniksi on saatavilla seuraavasta osoitteesta:

Spir-it
t.a.v. afdeling Dataleveranties
Postbus 85228
3508 AE Utrecht
Nederland / the Netherlands

4. Kuinka kauan maksukyvyttömyystiedot ovat saatavilla? Mitkä ovat tätä koskevat kansalliset säännöt?

Maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevia tietoja voi tarkastella kuuden kuukauden ajan menettelyn päättymisestä.

5. Kuka on tiedoista vastaava kansallinen tietosuojavalvoja, johon voi ottaa yhteyttä siinä tapauksessa, että ilmenee tietosuojaan liittyviä ongelmia, kysymyksiä tai pyyntöjä?

Maksukyvyttömyysmenettelyjen keskusrekisteristä vastaa oikeusneuvosto. Rekisterin käytännön toimintaa hoitaa neuvoston tietotekniikkaosasto, ”spir-it”.

Spir-it, t.a.v. afdeling Dataleveranties
Postbus 85228
3508 AE Utrecht
Nederland / the Netherlands

6. Mikä on kansallisen maksukyvyttömyysrekisterin tekninen käytettävyys?

Rekisteri on käytettävissä vuorokauden ympäri, paitsi huoltokatkosten aikana.

7. Mistä saa lisätietoja?

Lisätietoja maksukyvyttömyysmenettelyjen keskusrekisteristä on saatavissa Euroopan oikeusportaalista:

https://e-justice.europa.eu/content_insolvency_registers-110-nl-fi.do

ROMANIA – Oikeusministeriö, kansallinen kaupparekisteritoimisto, Buletinul Procedurilor de Insolvență -julkaisu

1. Mistä maksukyvyttömyystiedot ovat peräisin? Mikä kansallinen elin vastaa näiden tietojen hallinnoinnista ja julkistamisesta?

Kaikki maksukyvyttömyysrekisterin tiedot on koottu tuomioistuinten ja maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjien laatimista asiakirjoista. Näiden tietojen hallinnoinnista ja julkistamisesta kansallisella tasolla vastaa oikeusministeriön kansallinen kaupparekisteritoimisto Buletinul Procedurilor de Insolvență -julkaisun (BPI) välityksellä.

2. Millaisten sääntöjen ja hakukriteerien perusteella hakuja tässä rekisterissä oleviin kansallisiin maksukyvyttömyystietoihin tehdään?

Kansallisista maksukyvyttömyystiedoista tehtäville hauille ei ole asetettu erityisiä sääntöjä. Oikeushenkilöä voi hakea nimen, rekisterinumeron, verotunnuksen tai BPI:n numeron perusteella.

3. Onko rekisterissä olevien kansallisten maksukyvyttömyystietojen saamiselle asetettu erityisiä sääntöjä tai ehtoja? Onko maksukyvyttömyystietojen käyttöä rajoitettu jollain tavoin tai sovelletaanko siihen tekijänoikeussääntöjä?

Lain mukaan tiedot voi saada ilmaiseksi. BPI:stä saatuja tietoja voidaan käyttää vain ilmaisen tiedon toimittamiseen asianosaisille.

4. Kuinka kauan maksukyvyttömyystiedot ovat saatavilla? Mitkä ovat tätä koskevat kansalliset säännöt?

Tiedot ovat rekisterissä pysyvästi.

5. Kuka on tiedoista vastaava kansallinen tietosuojavalvoja, johon voi ottaa yhteyttä siinä tapauksessa, että ilmenee tietosuojaan liittyviä ongelmia, kysymyksiä tai pyyntöjä?

Oikeusministeriö, kansallinen kaupparekisteritoimisto, Buletinul Procedurilor de Insolvență –julkaisu
Johtaja Valentina Burdescu
Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Cod Poștal 030837, Bucureşti
Romania

Puhelin: (+40-21)316 08 17, alanumero 400
Faksi: (+40-21) 316 08 07

Sähköposti: valentina.burdescu@onrc.ro

BPI:n julkaisutoimiston toimistopäällikkö Ioan Mărginean
Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Cod Poștal 030837, Bucureşti
Romania

Puhelin: (+40-21) 316 08 17, alanumero 120
Faksi: (+40-21) 316 08 07

Sähköposti: ioan.marginean@onrc.ro

6. Mikä on kansallisen maksukyvyttömyysrekisterin tekninen käytettävyys?

Maksukyvyttömyystiedot ovat aina saatavilla teknisiä huoltokatkoksia lukuun ottamatta.

7. Mistä saa lisätietoja?

Slovenia - eINSOLV

1. Mistä maksukyvyttömyystiedot ovat peräisin? Mikä kansallinen elin vastaa näiden tietojen hallinnoinnista ja julkistamisesta?

Tiedot maksukyvyttömyydestä tulevat Slovenian piirituomioistuinten alaisista konkurssivirastoista, jotka hoitavat konkursseja ja muita maksukyvyttömyysmenettelyjä. Slovenian korkeimman oikeuden tietotekniikkakeskus ylläpitää järjestelmää, jossa tietoja voidaan välittää sähköisessä muodossa (maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevien tietojen jakamista sähköisessä muodossa ja tiedon jakamisesta maksettavia korvauksia koskevien sääntöjen 2 §:n nojalla). Slovenian oikeudellisesta arkistosta vastaavan viranomaisen (AJPES) verkkosivuilla julkaistaan tietoja maksukyvyttömyysmenettelyistä (rahoitusoperaatioista, maksukyvyttömyysmenettelyistä ja pakollisesta purkamisesta annetun lain (ZFPPIPP) 122 §:n 2 momentin nojalla) http://www.ajpes.si/?language=english.

2. Millaisten sääntöjen ja hakukriteerien perusteella hakuja tässä rekisterissä oleviin kansallisiin maksukyvyttömyystietoihin tehdään?

Hakuja voidaan tehdä monin eri kriteerein, joita ovat:

 • maksukyvyttömyysmenettelyn asianumero
 • jos maksukyvytön velallinen on oikeushenkilö, yksityisyrittäjä tai yksityinen henkilö, mikä tahansa tuomioistuimessa tai yritysrekisterissä käytettävä tunnistetieto tai verotunnus
 • jos maksukyvytön velallinen on kuluttaja, yksityisyrittäjä tai yksityinen henkilö, seuraavien yhdistelmät:
  • verotunnus sekä etu- ja sukunimi
  • etu- ja sukunimi, asuinpaikka ja syntymäaika

3. Onko rekisterissä olevien kansallisten maksukyvyttömyystietojen saamiselle asetettu erityisiä sääntöjä tai ehtoja? Onko maksukyvyttömyystietojen käyttöä rajoitettu jollain tavoin tai sovelletaanko siihen tekijänoikeussääntöjä?

Ehtoja on asetettu ainoastaan perustietoja koskevan verkkopalvelun käytölle (kunkin työpäivän päätteeksi koottava luettelo maksukyvyttömistä velallisista) ja maksukyvyttömiä velallisia koskevien kyselyjen tekemistä varten perustetun verkkopalvelun käytölle. Näitä palveluja voivat käyttää vain henkilöt, jotka ovat rekisteröityneet sähköiseen tiedonsiirtojärjestelmään. Käyttäjät tunnistetaan palvelinvarmenteen avulla.

Slovenian järjestelmässä voi ainoastaan hakea maksukyvyttömyyttä koskevia perustietoja. Tietoja ei ole mahdollista muuttaa tai välittää eteenpäin.

4. Kuinka kauan maksukyvyttömyystiedot ovat saatavilla? Mitkä ovat tätä koskevat kansalliset säännöt?

Tiettyä tapausta koskevien prosessitoimien sisältöä koskevat tiedot ovat saatavilla viiden vuoden ajan siitä, kun kyseisessä menettelyssä on tehty lainvoimainen päätös. Asiasta säädetään asetuksessa maksukyvyttömyystietojen julkaisemisesta.

5. Kuka on tiedoista vastaava kansallinen tietosuojavalvoja, johon voi ottaa yhteyttä siinä tapauksessa, että ilmenee tietosuojaan liittyviä ongelmia, kysymyksiä tai pyyntöjä?

Sloveniassa ei ole vielä kansallista tietosuojavalvojaa.

6. Mikä on kansallisen maksukyvyttömyysrekisterin tekninen käytettävyys?

Tiedot ovat käytettävissä klo 8.00–20.00.

7. Mistä saa lisätietoja?

Tällä hetkellä linkit kansalliseen maksukyvyttömyyslakiin ja -rekistereihin eivät ole mahdollisia.

Päivitetty viimeksi: 11/12/2017

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme