Αναζήτηση στα διασυνδεδεμένα μητρώα αφερεγγυότητας

Σχετικά με την παρούσα υπηρεσία

Πληροφορίες σχετικά με τα κράτη μέλη

Σχετικά με την παρούσα υπηρεσία
Πληροφορίες που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η παρούσα υπηρεσία σάς επιτρέπει να λάβετε πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες αφερεγγυότητας στα ακόλουθα κράτη μέλη: Αυστρία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Γερμανία, Κάτω Χώρες, Σλοβενία και Ρουμανία. Σας επιτρέπει να υποβάλετε αίτημα έρευνας στα εθνικά μητρώα των χωρών αυτών. Δεν υπάρχει συγκεντρωτικό μητρώο αφερεγγυότητας στο επίπεδο της ΕΕ. Το αίτημα σας αποστέλλεται στα εθνικά μητρώα και η απάντηση διαβιβάζεται σε λίγα δευτερόλεπτα. Προς το παρόν, η υπηρεσία αυτή παρέχεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επομένως, δεν μπορούν να δοθούν εγγυήσεις για τη διαθεσιμότητα.

Η υπηρεσία προσφέρει απλή αναζήτηση με το όνομα του οφειλέτη στα μητρώα αφερεγγυότητας των κρατών μελών. Η προχωρημένη αναζήτηση επιτρέπει στους χρήστες να προβούν σε έρευνα βάσει διαφορετικών κριτηρίων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί αφερεγγυότητας κάθε κράτους μέλους. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο έρευνας στα μητρώα κάθε κράτους μέλους — π.χ. τη χρήση ειδικών χαρακτήρων — παρακαλείστε να ανατρέξετε στους κανόνες τους για την πρόσβαση σε εθνικές πληροφορίες σχετικά με την αφερεγγυότητα. Για τους κανόνες αυτούς, ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες των κρατών μελών.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία, παρακαλείστε να υποβάλετε το αίτημα αναζήτησης και να σημειώσετε το τετραγωνίδιο προκειμένου να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις και ότι τους δέχεστε. Κατόπιν επιλέξτε την «αναζήτηση». Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε κωδικό επιβεβαίωσης για να αποδείξετε την ανθρώπινη υπόστασή σας διότι οι αυτόματες αναζητήσεις που γίνονται από μηχανές θα επιβράδυναν το σύστημα.

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα εμφανιστούν με αλφαβητική σειρά. Μπορείτε επίσης να τα ταξινομήσετε ανά χώρα.

Ενδέχεται επίσης να εμφανιστούν τα ακόλουθα μηνύματα, που υποδεικνύουν τη χώρα στην οποία αναφέρονται:

 • Το ερώτημά σας δεν πληροί τα ελάχιστα εθνικά κριτήρια αναζήτησης. Παρακαλείστε να ανατρέξετε στη σελίδα πληροφοριών και να υποβάλετε έγκυρο ερώτημα χρησιμοποιώντας τη σύνθετη αναζήτηση.
 • Υπέρβαση του μέγιστου αριθμού αποτελεσμάτων. Ορισμένα αποτελέσματα δεν εμφανίστηκαν. Παρακαλείστε να εξειδικεύσετε το ερώτημά σας και να προσπαθήσετε ξανά.
 • Δεν βρέθηκαν εγγραφές που να αντιστοιχούν στο ερώτημά σας.
 • Μη διαθέσιμη υπηρεσία. Παρακαλείστε να υποβάλετε ξανά το αίτημά σας αργότερα (σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το δίκτυο ή τη δικτυακή εφαρμογή).

Εάν επιλέξετε ένα αποτέλεσμα θα έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο μητρώο αφερεγγυότητας της χώρας. Λόγω των μεγάλων διαφορών στη νομοθεσία περί αφερεγγυότητας κάθε χώρας, οι εμφανιζόμενες πληροφορίες διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλείστε να ανατρέξετε στους κανόνες της χώρας όσον αφορά την πρόσβαση στις εθνικές πληροφορίες σχετικά με την αφερεγγυότητα.

Μολονότι οι αναζητήσεις μπορούν να γίνουν σε 22 επίσημες χώρες της ΕΕ και οι περισσότερες πληροφορίες διατίθενται σ’ αυτές τις γλώσσες, μερικές πληροφορίες στη σελίδα αποτελεσμάτων θα εμφανίζονται μόνο στη γλώσσα ή στις γλώσσες των εν λόγω κρατών μελών. Πρόκειται συνήθως για πληροφορίες οι οποίες αφορούν μια συγκεκριμένη υπόθεση, όπως ένα απόσπασμα απόφασης δικαστηρίου, που δυστυχώς δεν μπορούμε να μεταφράσουμε.

Εάν έχετε άλλα ερωτήματα σχετικά με την υπηρεσία αυτή ή εάν θέλετε να μας πείτε τη γνώμη σας ή να μας ενημερώσετε για τις προτάσεις σας, παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «τα σχόλια σας» στην αρχική σελίδα.

Πληροφορίες σχετικά με τα κράτη μέλη
Πληροφορίες που παρέχονται από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη

Αυστρία – Μητρώο αφερεγγυότητας

1. Από πού προέρχονται τα δεδομένα αφερεγγυότητας; Ποιος είναι ο εθνικός φορέας που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων για την αφερεγγυότητα και την παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτά;

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αυστρίας http://www.edikte.justiz.gv.at/

Η δημόσια κοινοποίηση διενεργείται από τα δικαστήρια που είναι αρμόδια σε θέματα αφερεγγυότητας.

2. Υπάρχουν ειδικοί κανόνες και προκαθορισμένα κριτήρια αναζήτησης σχετικά με την πρόσβαση στις εθνικές πληροφορίες για την αφερεγγυότητα όσον αφορά το μητρώο αυτό;

Το αυστριακό μητρώο αφερεγγυότητας προβλέπει απλή και σύνθετη αναζήτηση. Το μητρώο είναι ανοικτό στο κοινό και δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες για την πρόσβαση σ’ αυτό.

3. Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης που διέπουν την πρόσβαση στα εθνικά δεδομένα για την αφερεγγυότητα όσον αφορά το μητρώο αυτό; Υπάρχουν περιορισμοί στην εκ νέου χρήση των δεδομένων για την αφερεγγυότητα και/ή στους εφαρμοστέους κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας;

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αυστρίας δεν έχει αντιρρήσεις για τη χρήση των πληροφοριών σχετικά με την αφερεγγυότητα στο μέτρο που είναι σαφές ότι οι πληροφορίες για την αφερεγγυότητα δημοσιεύονται από ανεξάρτητα δικαστήρια και τηρείται η οδηγία 96/9/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων .

Δεν εγγυώμαστε ότι ένα έγγραφο προσβάσιμο μέσω των σελίδων της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης αντιστοιχεί επακριβώς στο επίσημα εκδοθέν κείμενο. Μόνο, οι νόμοι της Δημοκρατίας της Αυστρίας που δημοσιεύονται με τον νομικά προβλεπόμενο τρόπο είναι νομικά δεσμευτικοί. Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής προστασίας στην Αυστρία στο πλαίσιο της «ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου».

4. Για ποιο χρονικό διάστημα διατίθενται οι πληροφορίες για την αφερεγγυότητα; Τι προβλέπουν οι εθνικοί κανόνες σχετικά με το θέμα αυτό;

Οι πληροφορίες σχετικά με την αφερεγγυότητα διατίθενται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας νόμιμης διαγραφής.

Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τον αυστριακό νόμο για την αφερεγγυότητα.

5. Ποιος είναι ο εθνικός υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδομένων για τις πληροφορίες αυτές, με ποιόν πρέπει να επικοινωνήσω σε περίπτωση που έχω κάποιο πρόβλημα, ερώτημα ή αίτημα σχετικά με την προστασία δεδομένων;

Το αυστριακό μητρώο αφερεγγυότητας λειτουργεί στο πλαίσιο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Ομοσπονδιακό Κέντρο Υπολογιστών.

Bundesministerium für Justiz
1070 Wien, Museumstraße 7
Palais Trautson

http://www.justiz.gv.at

Bundesrechenzentrum GmbH
1030 Wien, Hintere Zollamtsstraße 4

http://www.brz.gv.at

6. Ποια είναι η εγγυώμενη τεχνική διαθεσιμότητα του εθνικού μητρώου που περιλαμβάνει πληροφορίες για την αφερεγγυότητα;

Υποστηριζόμενη λειτουργία: Δευτέρα- Παρασκευή 07:00 – 17:00
Μη υποστηριζόμενη λειτουργία 7 ημέρες την εβδομάδα επί 24ώρου βάσεως

7. Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

ΤσεχικήΔημοκρατία – Insolvenční rejstřík (ISIR)

1. Από πού προέρχονται τα δεδομένα αφερεγγυότητας; Ποιος είναι ο εθνικός φορέας που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων για την αφερεγγυότητα και την παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτά;

Στοιχεία περί αφερεγγυότητας παρέχονται από τα περιφερειακά δικαστήρια (περιλαμβανομένου του Δημοτικού Δικαστηρίου της Πράγας), από τα ανώτερα δικαστήρια και από το Ανώτατο Δικαστήριο του Μπρνο. Τα στοιχεία αποστέλλονται στο κεντρικό μητρώο.

Τα δικαστήρια είναι αρμόδια για τα δημοσιευμένα στοιχεία περί αφερεγγυότητας.

Σύνδεσμος προς το εθνικό μητρώο αφερεγγυότητας: https://isir.justice.cz

Σύνδεσμος προς τις υποθέσεις αφερεγγυότητας που κινήθηκαν προ της 1.1.2008: http://upadci.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/upkuk/s_i8.sqw

2. Υπάρχουν ειδικοί κανόνες και προκαθορισμένα κριτήρια αναζήτησης σχετικά με την πρόσβαση στις εθνικές πληροφορίες για την αφερεγγυότητα όσον αφορά το μητρώο αυτό;

Επιτρέπονται διάφορα κριτήρια αναζήτησης:

 • Όνομα του οφειλέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο)– 3 χαρακτήρες κατ’ ελάχιστο, 40 χαρακτήρες κατά μέγιστο ή
 • Αναγνωριστικός αριθμός εταιρείας – μόνον ψηφία, 8 χαρακτήρες κατά μέγιστο
 • Δεν επιτρέπεται ταυτόχρονη αναζήτηση με βάση την ημερομηνία γέννησης (για τα φυσικά πρόσωπα) ούτε με βάση τον προσωπικό αναγνωριστικό αριθμό (για τα νομικά πρόσωπα).
 • Αν η αναζήτηση καλύπτει περισσότερα από 200 αρχεία, εμφανίζεται το μήνυμα «Η αναζήτηση είναι υπερβολικά γενική».

3. Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης που διέπουν την πρόσβαση στα εθνικά δεδομένα για την αφερεγγυότητα όσον αφορά το μητρώο αυτό; Υπάρχουν περιορισμοί στην εκ νέου χρήση των δεδομένων για την αφερεγγυότητα και/ή στους εφαρμοστέους κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας;

Το μητρώο αφερεγγυότητας είναι προσιτό στο κοινό χωρίς χρέωση (άρθρο 419 παρ. 3 του νόμου αριθ. 182/2006 Coll., νόμος περί αφερεγγυότητας). Κατόπιν αιτήματος φυσικού προσώπου που υποβάλλει σχετική αίτηση στο δικαστήριο, το δικαστήριο αφερεγγυότητας δύναται να αποφασίσει την ανωνυμοποίηση επιλεγμένων δεδομένων του οικείου φυσικού προσώπου τα οποία περιέχονται στο έγγραφο. Το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου δημοσιεύεται οπωσδήποτε (άρθρο 422 του νόμου περί αφερεγγυότητας).

4. Για ποιο χρονικό διάστημα διατίθενται οι πληροφορίες για την αφερεγγυότητα; Τι προβλέπουν οι εθνικοί κανόνες σχετικά με το θέμα αυτό;

Το δικαστήριο διαγράφει τον οφειλέτη από τον κατάλογο οφειλετών και καθιστά τα στοιχεία αφερεγγυότητας που τον αφορούν μη προσπελάσιμα 5 έτη μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της απόφασης με την οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία αφερεγγυότητας (άρθρο 425 του νόμου περί αφερεγγυότητας).

5. Ποιος είναι ο εθνικός υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδομένων για τις πληροφορίες αυτές, με ποιόν πρέπει να επικοινωνήσω σε περίπτωση που έχω κάποιο πρόβλημα, ερώτημα ή αίτημα σχετικά με την προστασία δεδομένων;

Αρμόδιο για τη διαχείριση του μητρώου αφερεγγυότητας είναι το τσεχικό Υπουργείο Δικαιοσύνης (τηλ..: +420.221997111, φαξ: +420.221997559).

Τα επιμέρους δικαστήρια αφερεγγυότητας είναι αρμόδια για τα δημοσιευμένα στοιχεία αφερεγγυότητας.

Για τα θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αρμόδια είναι η Υπηρεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Τσεχική Δημοκρατία

τηλ.: +420.234665111
φαξ: +420.234665444

http://www.uoou.cz/uoou.aspx?lang=en

6. Ποια είναι η εγγυώμενη τεχνική διαθεσιμότητα του εθνικού μητρώου που περιλαμβάνει πληροφορίες για την αφερεγγυότητα;

Το σύστημα είναι διαθέσιμο επί 8 ώρες ημερησίως επί 5 εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα. Η εθνική νομοθεσία δεν καθορίζει τα της διαθεσιμότητας.

7. Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Πληροφορίες παρεχόμενες μόνον στην τσεχική γλώσσα:

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

1. Από πού προέρχονται τα δεδομένα αφερεγγυότητας; Ποιος είναι ο εθνικός φορέας που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων για την αφερεγγυότητα και την παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτά;

Τα στοιχεία περί αφερεγγυότητας δημοσιεύονται από τα τοπικά δικαστήρια. Στη Γερμανία, 130 τοπικά δικαστήρια είναι αρμόδια για τις υποθέσεις αφερεγγυότητας. Τα στοιχεία δημοσιεύονται «τεχνικά» από το Υπουργείο Δικαιοσύνης του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας εξ ονόματος όλων των γερμανικών κρατιδίων. http://www.insolvenzbekanntmachungen.de

2. Υπάρχουν ειδικοί κανόνες και προκαθορισμένα κριτήρια αναζήτησης σχετικά με την πρόσβαση στις εθνικές πληροφορίες για την αφερεγγυότητα όσον αφορά το μητρώο αυτό;

Για τις πρώτες δύο εβδομάδες μετά τη δημοσίευση των στοιχείων δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες. Για την εξεύρεση στοιχείων μετά από δύο εβδομάδες, πρέπει να συμπληρώσετε το όνομα του αρμόδιου δικαστηρίου και τουλάχιστον ένα ακόμα κριτήριο (π.χ. τουλάχιστον 2 χαρακτήρες από το όνομα του αφερέγγυου, τον τόπο κατοικίας, κλπ.)

3. Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης που διέπουν την πρόσβαση στα εθνικά δεδομένα για την αφερεγγυότητα όσον αφορά το μητρώο αυτό; Υπάρχουν περιορισμοί στην εκ νέου χρήση των δεδομένων για την αφερεγγυότητα και/ή στους εφαρμοστέους κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας;

Ο μόνος περιορισμός είναι ότι τα στοιχεία περί αφερεγγυότητας δεν πρέπει να διατίθενται μέσω άλλου ιστοτόπου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ' ότι στον κύριο γερμανικό ιστότοπο.

4. Για ποιο χρονικό διάστημα διατίθενται οι πληροφορίες για την αφερεγγυότητα; Τι προβλέπουν οι εθνικοί κανόνες σχετικά με το θέμα αυτό;

Τα στοιχεία δημοσιεύονται για μέγιστη περίοδο 6 μηνών μετά την τελική/τελευταία απόφαση του δικαστηρίου. Μετά από αυτήν την περίοδο διαγράφονται αυτομάτως.

5. Ποιος είναι ο εθνικός υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδομένων για τις πληροφορίες αυτές, με ποιόν πρέπει να επικοινωνήσω σε περίπτωση που έχω κάποιο πρόβλημα, ερώτημα ή αίτημα σχετικά με την προστασία δεδομένων;

Ο αρμόδιος οργανισμός για τα στοιχεία περί αφερεγγυότητας στη Γερμανία είναι:

Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen
Martin-Luther-Platz 40
40212 Düsseldorf

Τηλ.:  +49 (211) 837-1917,
Φαξ: +49 (211) 8792-456

Ο αρμόδιος οργανισμός για θέματα προστασίας δεδομένων είναι:

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn

Τηλ.: +49 228-997799-
Φαξ: +49 228-997799-550

6. Ποια είναι η εγγυώμενη τεχνική διαθεσιμότητα του εθνικού μητρώου που περιλαμβάνει πληροφορίες για την αφερεγγυότητα;

Ο ιστότοπος είναι διαθέσιμος για όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, αλλά εγγύηση υπηρεσίας υπάρχει μόνον μεταξύ 6 π.μ. και 8 μ.μ, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή

7. Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

-

Εσθονία – Κεντρικό εμπορικό μητρώο και ηλεκτρονικό μητρώο επιχειρήσεων

1. Από πού προέρχονται τα δεδομένα αφερεγγυότητας; Ποιος είναι ο εθνικός φορέας που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων για την αφερεγγυότητα και την παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτά;

Η Εσθονία δεν διαθέτει χωριστό μητρώο αφερεγγυότητας. Στην Εσθονία οι υποθέσεις πτώχευσης (διαδικασίες αφερεγγυότητας) εκδικάζονται από τα περιφερειακά δικαστήρια. Μετά την κήρυξη της πτώχευσης, το δικαστήριο πρέπει να την κοινοποιήσει αμέσως στο εμπορικό μητρώο, το οποίο τηρείται από τις υπηρεσίες μητρώου των περιφερειακών δικαστηρίων.

Το εμπορικό μητρώο της Εσθονίας περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις πτωχεύσεις νομικών προσώπων. Οι καταχωρίσεις στο εμπορικό μητρώο πραγματοποιούνται με βάση δικαστική απόφαση. Το σύστημα πληροφοριών του ηλεκτρονικού μητρώου επιχειρήσεων περιλαμβάνει ψηφιακά δεδομένα από το εμπορικό μητρώο που τηρείται από τις υπηρεσίες μητρώου των περιφερειακών δικαστηρίων, το μητρώο μη κερδοσκοπικών ενώσεων και ιδρυμάτων και το μητρώο εμπορικών ενεχύρων.

Πληροφορίες σχετικά με πτωχεύσεις τόσο νομικών όσο και φυσικών προσώπων παρέχονται και μέσω της ηλεκτρονικής έκδοσης της επίσημης εφημερίδας Ametlikud Teadaanded (επίσημες αναγγελίες), όπου δημοσιεύονται, μεταξύ άλλων, αναγγελίες πτωχεύσεων και διαδικασίες πτώχευσης.

2. Υπάρχουν ειδικοί κανόνες και προκαθορισμένα κριτήρια αναζήτησης σχετικά με την πρόσβαση στις εθνικές πληροφορίες για την αφερεγγυότητα όσον αφορά το μητρώο αυτό;

Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες για την πρόσβαση στις εθνικές πληροφορίες για την αφερεγγυότητα. Μπορείτε να αναζητήσετε ένα νομικό πρόσωπο με βάση την επωνυμία ή τον κωδικό καταχώρισής του, χρησιμοποιώντας το σύστημα πληροφοριών του εμπορικού μητρώου. Το καθεστώς του νομικού προσώπου καταδεικνύει αν αυτό έχει πτωχεύσει ή όχι.

3. Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης που διέπουν την πρόσβαση στα εθνικά δεδομένα για την αφερεγγυότητα όσον αφορά το μητρώο αυτό; Υπάρχουν περιορισμοί στην εκ νέου χρήση των δεδομένων για την αφερεγγυότητα και/ή στους εφαρμοστέους κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας;

Η Εσθονία δεν διαθέτει μητρώο αφερεγγυότητας. Οι πληροφορίες σχετικά με την πτώχευση μια εταιρείας διατίθενται στο κοινό από το εμπορικό μητρώο μαζί με μνεία της σχετικής απόφασης του δικαστηρίου. Τα δεδομένα του εμπορικού μητρώου είναι δημόσια. Οι δικαστικές αποφάσεις που άρχισαν να ισχύουν διατίθενται δημόσια στο διαδίκτυο στο μητρώο νομολογίας.

4. Για ποιο χρονικό διάστημα διατίθενται οι πληροφορίες για την αφερεγγυότητα; Τι προβλέπουν οι εθνικοί κανόνες σχετικά με το θέμα αυτό;

Δεδομένα σχετικά με την πτώχευση των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιριών, ευρωπαϊκών εταιριών, ευρωπαϊκών συνεταιρισμών, ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής συνεργασίας και οικονομικών συνεταιρισμών που καταχωρίστηκαν στο εμπορικό μητρώο της Εσθονίας και δημοσιεύθηκαν μέσω της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης αποθηκεύονται για 30 έτη μετά τη διαγραφή τους από το εμπορικό μητρώο, μετά το κλείσιμο του σχετικού τμήματος του μητρώου, ή μετά την απόρριψη ή ανάκληση της αίτησης για πρώτη καταχώριση εταιρείας ή ακινήτου. Δεδομένα σχετικά με την πτώχευση αυτοαπασχολουμένων προσώπων, ομορρύθμων εταιριών, ετερορρύθμων εταιριών και ευρωπαϊκών ομίλων οικονομικού σκοπού αποθηκεύονται για 10 έτη μετά τη διαγραφή τους από το εμπορικό μητρώο ή μετά την απόρριψη ή ανάκληση της αίτησης για πρώτη καταχώριση.

5. Ποιος είναι ο εθνικός υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδομένων για τις πληροφορίες αυτές, με ποιόν πρέπει να επικοινωνήσω σε περίπτωση που έχω κάποιο πρόβλημα, ερώτημα ή αίτημα σχετικά με την προστασία δεδομένων;

Υπεύθυνος φορέας για το εμπορικό μητρώο της Εσθονίας είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Justiitsministeerium
Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn
Estonia

Τηλ. (+372) 6 208 100,
Φαξ: (+372) 6 208 109

Ηλ. ταχυδρομείο: info@just.ee
Δικτυακός τόπος: https://www.just.ee/en

Εάν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων στο εμπορικό μητρώο της Εσθονίας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την επιθεώρηση προστασίας δεδομένων.

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19, 10129, Tallinn
Estonia

Τηλ. (+372) 627 4135,

Ηλ. ταχυδρομείο: info@aki.ee
Δικτυακός τόπος: http://www.aki.ee/en

6. Ποια είναι η εγγυώμενη τεχνική διαθεσιμότητα του εθνικού μητρώου που περιλαμβάνει πληροφορίες για την αφερεγγυότητα;

Δυνάμει της συμφωνίας για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα δεδομένα του εμπορικού μητρώου της Εσθονίας θα πρέπει να είναι διαθέσιμα από τις 6:00 π.μ. έως τις 22.00 μ.μ. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα δεδομένα είναι διαθέσιμα επί 24ώρου βάσεως, αλλά δεν μπορούν να δοθούν εγγυήσεις σχετικά με αυτό.

7. Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Ιταλία - Μητρώο εταιρειών

1. Από πού προέρχονται τα δεδομένα αφερεγγυότητας; Ποιος είναι ο εθνικός φορέας που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων για την αφερεγγυότητα και την παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτά;

Τα δεδομένα περί αφερεγγυότητας συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τα ιταλικά δικαστήρια υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ορισμένες από τις πληροφορίες αυτές στη συνέχεια διαβιβάζονται στο σύστημα των εμπορικών επιμελητηρίων (που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης) και δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, στο εθνικό μητρώο εταιρειών, https://www.registroimprese.it.

2. Υπάρχουν ειδικοί κανόνες και προκαθορισμένα κριτήρια αναζήτησης σχετικά με την πρόσβαση στις εθνικές πληροφορίες για την αφερεγγυότητα όσον αφορά το μητρώο αυτό;

Το ιταλικό μητρώο εταιρειών περιέχει πληροφορίες σχετικά με την αφερεγγυότητα νομικών προσώπων. Αναζήτηση νομικού προσώπου μπορεί να γίνει με την επωνυμία, με τον αριθμό μητρώου επιχείρησης ή με τον αριθμό φορολογικού μητρώου. Ανεύρεση εταιρείας μπορεί να γίνει επίσης με αναζήτηση των στελεχών και των μετόχων ή των εταίρων της. Οι πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες δεν παρέχονται πάντα δωρεάν.

3. Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης που διέπουν την πρόσβαση στα εθνικά δεδομένα για την αφερεγγυότητα όσον αφορά το μητρώο αυτό; Υπάρχουν περιορισμοί στην εκ νέου χρήση των δεδομένων για την αφερεγγυότητα και/ή στους εφαρμοστέους κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας;

Το κοινό διαθέτει πρόσβαση στις πληροφορίες περί αφερεγγυότητας και μπορεί να τις συμβουλευτεί σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες που ρυθμίζουν την πρόσβαση στο ιταλικό μητρώο εταιρειών.

4. Για ποιο χρονικό διάστημα διατίθενται οι πληροφορίες για την αφερεγγυότητα; Τι προβλέπουν οι εθνικοί κανόνες σχετικά με το θέμα αυτό;

Οι πληροφορίες περί αφερεγγυότητας που δημοσιεύονται στο ιταλικό μητρώο εταιρειών διέπονται από τους ειδικούς κανόνες του εν λόγω μητρώου, που περιλαμβάνουν διατάξεις για τη διατήρηση όλων των προηγούμενων υποβολών.

5. Ποιος είναι ο εθνικός υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδομένων για τις πληροφορίες αυτές, με ποιόν πρέπει να επικοινωνήσω σε περίπτωση που έχω κάποιο πρόβλημα, ερώτημα ή αίτημα σχετικά με την προστασία δεδομένων;

Ιταλία

Τηλέφωνο: +39 06 442851   / Φαξ:   +39 06 44285255

6. Ποια είναι η εγγυώμενη τεχνική διαθεσιμότητα του εθνικού μητρώου που περιλαμβάνει πληροφορίες για την αφερεγγυότητα;

Το εθνικό μητρώο είναι συνήθως διαθέσιμο εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, κάθε μέρα, με εγγυημένη πρόσβαση και υποστήριξη από Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός αργιών) από τις 8 π.μ. έως τις 9 μ.μ. και Σάββατο από τις 8 π.μ. έως τις 2 μ.μ.

7. Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους εξής συνδέσμους:

Λετονία — Μητρώο αφερεγγυότητας της Λετονίας

1. Από πού προέρχονται τα δεδομένα αφερεγγυότητας; Ποιος είναι ο εθνικός φορέας που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων για την αφερεγγυότητα και την παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτά;

Το μητρώο αφερεγγυότητας της Λετονίας περιέχει εγγραφές από την 1η Ιανουαρίου 2008 και εφεξής, οι δε εγγραφές αυτές καταχωρίζονται στο πληροφορικό σύστημα του Μητρώου Επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας. Το Μητρώο Επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας είναι αρμόδιο για την τήρηση του μητρώου αφερεγγυότητας της Λετονίας.

2. Υπάρχουν ειδικοί κανόνες και προκαθορισμένα κριτήρια αναζήτησης σχετικά με την πρόσβαση στις εθνικές πληροφορίες για την αφερεγγυότητα όσον αφορά το μητρώο αυτό;

Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες για την πρόσβαση στις εθνικές πληροφορίες σχετικά με υποθέσεις αφερεγγυότητας. Μπορεί να πραγματοποιηθεί αναζήτηση ορισμένης νομικής οντότητας με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • επωνυμία/ονοματεπώνυμο ή τίτλος
 • αριθμός καταχώρισης (για τα νομικά πρόσωπα) ή αριθμός ταυτότητας (για τα φυσικά πρόσωπα)
 • για τα νομικά πρόσωπα, είδος της διαδικασίας (διαδικασία αφερεγγυότητας, διαδικασία νομικής προστασίας, εξωδικαστική διαδικασία νομικής προστασίας)
 • Κατάσταση της υπόθεσης (εκκρεμείς υποθέσεις όλες οι υποθέσεις).

3. Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης που διέπουν την πρόσβαση στα εθνικά δεδομένα για την αφερεγγυότητα όσον αφορά το μητρώο αυτό; Υπάρχουν περιορισμοί στην εκ νέου χρήση των δεδομένων για την αφερεγγυότητα και/ή στους εφαρμοστέους κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας;

Το μητρώο αφερεγγυότητας της Λετονίας αποτελεί δημόσιο μητρώο. Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις πληροφορίες σε όλους τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τον νόμο.

4. Για ποιο χρονικό διάστημα διατίθενται οι πληροφορίες για την αφερεγγυότητα; Τι προβλέπουν οι εθνικοί κανόνες σχετικά με το θέμα αυτό;

Οι πληροφορίες σχετικά με υποθέσεις αφερεγγυότητας διατίθενται σε μόνιμη βάση.

5. Ποιος είναι ο εθνικός υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδομένων για τις πληροφορίες αυτές, με ποιόν πρέπει να επικοινωνήσω σε περίπτωση που έχω κάποιο πρόβλημα, ερώτημα ή αίτημα σχετικά με την προστασία δεδομένων;

Το μητρώο αφερεγγυότητας της Λετονίας υπάγεται στο Μητρώο Επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας.

Μητρώο Επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας
Pērses iela 2, Ρίγα
Λετονία

Τηλέφωνο: (+371) 67031703

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: minfo@ur.gov.lv
Δικτυακός τόπος: http://ur.gov.lv/

6. Ποια είναι η εγγυώμενη τεχνική διαθεσιμότητα του εθνικού μητρώου που περιλαμβάνει πληροφορίες για την αφερεγγυότητα;

Το μητρώο είναι διαθέσιμο 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Τα στοιχεία σχετικά με υποθέσεις αφερεγγυότητας δεν είναι διαθέσιμα μόνο κατά τη διάρκεια περιόδων τεχνικής συντήρησης.

7. Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Κάτω Χώρες – Κεντρικό μητρώο αφερεγγυότητας (Centraal InsolventieRegister)

1. Από πού προέρχονται τα δεδομένα αφερεγγυότητας; Ποιος είναι ο εθνικός φορέας που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων για την αφερεγγυότητα και την παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτά;

Στις Κάτω Χώρες, υπεύθυνος φορέας για το κεντρικό μητρώο αφερεγγυότητας είναι το Συμβούλιο του Δικαστικού Σώματος. Το μητρώο περιλαμβάνει συγκεντρωτικές πληροφορίες από το 2005 και μετά για όλες τις κοινοποιήσεις αφερεγγυότητας που βάσει νόμου πρέπει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Τα πρωτοδικεία που είναι αρμόδια για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας διαβιβάζουν τις κοινοποιήσεις.

http://insolventies.rechtspraak.nl/

2. Υπάρχουν ειδικοί κανόνες και προκαθορισμένα κριτήρια αναζήτησης σχετικά με την πρόσβαση στις εθνικές πληροφορίες για την αφερεγγυότητα όσον αφορά το μητρώο αυτό;

Οι αναζητήσεις φυσικών προσώπων μπορούν να διενεργηθούν μόνο εάν παρέχονται δύο από τις ακόλουθες παραμέτρους αναζήτησης: επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση (που αποτελείται από τον ταχυδρομικό κώδικα και τον αριθμό οικίας). Επομένως, δεν μπορεί να γίνει αναζήτηση φυσικών προσώπων μέσω του εντύπου απλής αναζήτησης. Όταν αναζητάτε φυσικά πρόσωπα, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τα εξής:

 • δεν επιτρέπονται χαρακτήρες αναπλήρωσης (wildcards)
 • όλες οι αναζητήσεις δεν είναι ευαίσθητες στα μικρά και κεφαλαία γράμματα
 • μπορείτε να βάλετε διακριτικά σημεία αλλά δεν είναι αναγκαίο (π.χ. αν γράψετε «Mohlmann» θα βρείτε επίσης «Möhlmann»).

Περαιτέρω, λόγω διοικητικών ανακολουθιών στη διαδικασία καταχώρησης, σας συμβουλεύουμε να ακολουθήσετε τις ακόλουθες παραλλαγές αν αναζητάτε φυσικά πρόσωπα με το όνομά τους– με την παρακάτω σειρά.

 • Γράψτε το πρόθεμα (όπως το «van» στο όνομα «Ludwig van Beethoven») στο πεδίο του προθέματος και το υπόλοιπο του επωνύμου στο πεδίο του επωνύμου. Μην χρησιμοποιείτε συντομογραφίες στο πεδίο του προθέματος (όπως «v.» αντί για «van»). Αν δεν υπάρχει πρόθεμα αφήστε το πεδίο κενό. Αν το πρόσωπο που αναζητάτε χρησιμοποιεί επίσης το όνομα του συντρόφου του στο επώνυμο, δοκιμάστε να το γράψετε με τη συνήθη μορφή (και τα δύο επώνυμα ενωμένα με παύλα, π.χ. «Beethoven-Brahms»).
 • Αν δεν υπάρχει αποτέλεσμα, μπορείτε να δοκιμάσετε τα ακόλουθα (ενδεχομένως, σε συνδυασμό):
 • μη γράφετε το πρόθεμα στο πεδίο του προθέματος αλλά στο πεδίο του επωνύμου, με κενό μεταξύ του προθέματος και του επωνύμου (π.χ. «van Beethoven»)
 • για τα προθέματα που δεν έχουν ολλανδική προέλευση μπορεί να χρειάζεται παύλα μεταξύ του προθέματος και του επωνύμου – στο πεδίο του επωνύμου (π.χ. «El-Haddaoui» αντί για «El Haddaoui»)
 • μη χρησιμοποιήσετε καθόλου το πρόθεμα στην αναζήτησή σας.

Αν το πρόσωπο χρησιμοποιεί τόσο το επώνυμό του όσο και το επώνυμο του συντρόφου του, μη γράφετε το όνομα του συντρόφου (π.χ. αν το πρόσωπο ονομάζεται «Beethoven-Brahms» αναζητείστε μόνο το «Beethoven». Υπενθυμίζεται ότι στις Κάτω Χώρες επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε σειρά στα επώνυμα. Επομένως, για να είστε σίγουρος, δοκιμάστε επίσης με το όνομα «Brahms».

Όταν αναζητάτε νομικό πρόσωπο/επιχείρηση, πρέπει να γνωρίζετε ότι η αναζήτηση δεν είναι ευαίσθητη στα μικρά και κεφαλαία γράμματα ούτε στα διακριτικά σημεία και ότι η αναζήτησή σας θα έχει αποτέλεσμα μόνο αν το συγκεκριμένο όνομα αποτελεί τμήμα επωνυμίας, π.χ. αν στην αναζήτησή σας γράψετε «Mohlman Jansen», θα βρείτε «Bouwbedrijf Möhlman Jansen BV» αλλά όχι «Jansen Möhlman Design».

3. Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης που διέπουν την πρόσβαση στα εθνικά δεδομένα για την αφερεγγυότητα όσον αφορά το μητρώο αυτό; Υπάρχουν περιορισμοί στην εκ νέου χρήση των δεδομένων για την αφερεγγυότητα και/ή στους εφαρμοστέους κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας;

Οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει το κεντρικό μητρώο αφερεγγυότητας. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε εκ νέου τα δεδομένα μπορεί να κάνετε χρήση μιας δωρεάν δικτυακής υπηρεσίας, για την οποία η τεκμηρίωση υπάρχει (μόνο) στην ολλανδική και αγγλική γλώσσα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την δικτυακή υπηρεσία θα πρέπει να δηλώσετε ότι θα χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα σύμφωνα με τον ολλανδικό νόμο για την προστασία των δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες καθώς και ένα έντυπο σε μορφή PDF:

https://www.rechtspraak.nl/Registers/Paginas/Webservice-Centraal-Insolventieregister.aspx

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες στην αγγλική γλώσσα, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το:

Spir-it
t.a.v. afdeling Dataleveranties
Postbus 85228
3508 AE Utrecht
Nederland / the Netherlands

4. Για ποιο χρονικό διάστημα διατίθενται οι πληροφορίες για την αφερεγγυότητα; Τι προβλέπουν οι εθνικοί κανόνες σχετικά με το θέμα αυτό;

Το Συμβούλιο του Δικαστικού Σώματος είναι υπεύθυνο για το κεντρικό μητρώο αφερεγγυότητας η καθημερινή του διαχείριση διενεργείται από το «spir-it», το τμήμα ΤΠ του Συμβουλίου.

Spir-it, t.a.v. afdeling Dataleveranties
Postbus 85228
3508 AE Utrecht
Nederland / the Netherlands

6. Ποια είναι η εγγυώμενη τεχνική διαθεσιμότητα του εθνικού μητρώου που περιλαμβάνει πληροφορίες για την αφερεγγυότητα;

Το μητρώο είναι διαθέσιμο 7 ημέρες την εβδομάδα και επί 24ώρου βάσεως, υπό τον όρο της τεχνικής συντήρησης.

7. Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κεντρικό μητρώο αφερεγγυότητας στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης:

https://e-justice.europa.eu/content_insolvency_registers-110-nl-el.do

ΡΟΥΜΑΝΙΑ – Υπουργείο Δικαιοσύνης, Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου, Δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας

1. Από πού προέρχονται τα δεδομένα αφερεγγυότητας; Ποιος είναι ο εθνικός φορέας που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων για την αφερεγγυότητα και την παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτά;

Όλα τα δεδομένα του μητρώου μας αφερεγγυότητας συγκεντρώνονται από έγγραφα τα οποία εκδίδονται στο πλαίσιο διαδικασιών αφερεγγυότητας από δικαστήρια και επαγγελματίες του τομέα της αφερεγγυότητας. Ο εθνικός φορέας που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων και την παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτά είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης– το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου, μέσω του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας.

2. Υπάρχουν ειδικοί κανόνες και προκαθορισμένα κριτήρια αναζήτησης σχετικά με την πρόσβαση στις εθνικές πληροφορίες για την αφερεγγυότητα όσον αφορά το μητρώο αυτό;

Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες για την πρόσβαση στις εθνικές πληροφορίες για την αφερεγγυότητα. Μπορείτε να αναζητήσετε μια νομική οντότητα βάσει επωνυμίας, αριθμού μητρώου, αριθμού φορολογικού μητρώου ή αριθμού δελτίου.

3. Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης που διέπουν την πρόσβαση στα εθνικά δεδομένα για την αφερεγγυότητα όσον αφορά το μητρώο αυτό; Υπάρχουν περιορισμοί στην εκ νέου χρήση των δεδομένων για την αφερεγγυότητα και/ή στους εφαρμοστέους κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας;

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες για όλους τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τον νόμο. Τα δεδομένα που προέρχονται από το δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου μόνο για το σκοπό της δωρεάν ενημέρωσης των ενδιαφερομένων.

4. Για ποιο χρονικό διάστημα διατίθενται οι πληροφορίες για την αφερεγγυότητα; Τι προβλέπουν οι εθνικοί κανόνες σχετικά με το θέμα αυτό;

Σε μόνιμη βάση.

5. Ποιος είναι ο εθνικός υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδομένων για τις πληροφορίες αυτές, με ποιόν πρέπει να επικοινωνήσω σε περίπτωση που έχω κάποιο πρόβλημα, ερώτημα ή αίτημα σχετικά με την προστασία δεδομένων;

Υπουργείο Δικαιοσύνης – Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου, δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας:

Κα. Valentina Burdescu, Διευθύντρια του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας.
Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Cod Poștal 030837, Bucureşti
România

Τηλ: +40213160817, int 400
Φαξ: +40213160807

Ηλ. ταχυδρομείο: valentina.burdescu@onrc.ro

Κ. Ioan Mărginean, Προϊστάμενος της υπηρεσίας εκδόσεων του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας
Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Cod Poștal 030837, Bucureşti
România

Τηλ: +40213160817, int 120
Φαξ: +40213160807

Ηλ. ταχυδρομείο: ioan.marginean@onrc.ro

6. Ποια είναι η εγγυώμενη τεχνική διαθεσιμότητα του εθνικού μητρώου που περιλαμβάνει πληροφορίες για την αφερεγγυότητα;

Τα δεδομένα για την αφερεγγυότητα δεν είναι διαθέσιμα μόνο κατά τη διάρκεια των περιόδων τεχνικής συντήρησης.

7. Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Σλοβενία - eINSOLV

1. Από πού προέρχονται τα δεδομένα αφερεγγυότητας; Ποιος είναι ο εθνικός φορέας που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων για την αφερεγγυότητα και την παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτά;

Τα στοιχεία περί αφερεγγυότητας προέρχονται από τις υπηρεσίες πτώχευσης των Σλοβενικών πρωτοδικείων στα οποία διεξάγονται διαδικασίες πτώχευσης και άλλες διαδικασίες αφερεγγυότητας. Το κέντρο πληροφορικής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας εφαρμόζει ένα σύστημα για τη διαβίβαση δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο δημιουργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 των κανόνων για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες αφερεγγυότητας σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και την αντισταθμιστική καταβολή για τη χορήγηση πληροφοριών. Ο δικτυακός τόπος του Οργανισμού Δημόσιων Νομικών Μητρώων και Συναφών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (AJPES) περιλαμβάνει σελίδες σχετικά με δημοσιεύσεις που αφορούν διαδικασίες αφερεγγυότητας σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 2 του νόμου περί χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων, διαδικασίας αφερεγγυότητας και αναγκαστικής εκκαθάρισης – ZFPPIPP (http://www.ajpes.si/?language=english).

2. Υπάρχουν ειδικοί κανόνες και προκαθορισμένα κριτήρια αναζήτησης σχετικά με την πρόσβαση στις εθνικές πληροφορίες για την αφερεγγυότητα όσον αφορά το μητρώο αυτό;

Η αναζήτηση δεδομένων μπορεί να γίνει βάσει διαφόρων κριτηρίων:

 • βάσει του αριθμού υπόθεσης της διαδικασίας αφερεγγυότητας
 • αν ο αφερέγγυος οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, επιχειρηματίας ή ιδιώτης, βάσει οποιουδήποτε στοιχείου ταυτοποίησης χρησιμοποιούμενου για την καταχώριση στο πρωτόκολλο του δικαστηρίου ή στο μητρώο επιχειρήσεων, και βάσει του αριθμού φορολογικού μητρώου
 • αν ο αφερέγγυος οφειλέτης είναι καταναλωτής, επιχειρηματίας ή ιδιώτης, βάσει των ακόλουθων συνδυασμών:
  • αριθμός φορολογικού μητρώου και ονοματεπώνυμο
  • ονοματεπώνυμο, μόνιμη κατοικία και ημερομηνία γέννησης.

3. Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης που διέπουν την πρόσβαση στα εθνικά δεδομένα για την αφερεγγυότητα όσον αφορά το μητρώο αυτό; Υπάρχουν περιορισμοί στην εκ νέου χρήση των δεδομένων για την αφερεγγυότητα και/ή στους εφαρμοστέους κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας;

Προϋποθέσεις ορίζονται μόνο για την υπηρεσία σε απευθείας σύνδεση για τη λήψη βασικών δεδομένων (κατάλογος των αφερέγγυων οφειλετών που καταρτίζεται κατά το πέρας κάθε εργάσιμης ημέρας) και για την υπηρεσία σε απευθείας σύνδεση για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με αφερέγγυους οφειλέτες. Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες περιορίζεται σε πρόσωπα που είναι μέλη του ηλεκτρονικού συστήματος διαβίβασης δεδομένων. Οι χρήστες πρέπει να δηλώνουν την ταυτότητά τους μέσω αναγνωρισμένου πιστοποιητικού διακομιστή το οποίο χρησιμοποιούν για την διεξαγωγή ερευνών και την αναζήτηση πληροφοριών.

Το σύστημα στη Σλοβενία επιτρέπει μόνον την ανάκτηση βασικών δεδομένων αφερεγγυότητας και έρευνες σχετικά με αυτά τα δεδομένα. Τα δεδομένα δεν μπορούν να αλλοιωθούν ή διαβιβασθούν.

4. Για ποιο χρονικό διάστημα διατίθενται οι πληροφορίες για την αφερεγγυότητα; Τι προβλέπουν οι εθνικοί κανόνες σχετικά με το θέμα αυτό;

Επιτρέπεται η πρόσβαση σε δημοσιεύσεις σχετικές με το περιεχόμενο διαδικαστικών πράξεων σε συγκεκριμένη υπόθεση μέχρι πέντε έτη μετά την έκδοση οριστικής απόφασης. Οι κανόνες προβλέπονται στον σλοβενικό κανονισμό για τις δημοσιεύσεις που γίνονται στο πλαίσιο διαδικασιών αφερεγγυότητας.

5. Ποιος είναι ο εθνικός υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδομένων για τις πληροφορίες αυτές, με ποιόν πρέπει να επικοινωνήσω σε περίπτωση που έχω κάποιο πρόβλημα, ερώτημα ή αίτημα σχετικά με την προστασία δεδομένων;

Δεν έχει ακόμα ορισθεί εθνικός υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.

6. Ποια είναι η εγγυώμενη τεχνική διαθεσιμότητα του εθνικού μητρώου που περιλαμβάνει πληροφορίες για την αφερεγγυότητα;

Η πρόσβαση στα δεδομένα παρέχεται μεταξύ 8.00 και 20.00.

7. Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Προς το παρόν δεν υπάρχουν σύνδεσμοι με το εθνικό δίκαιο περί αφερεγγυότητας και τα μητρώα αφερεγγυότητας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/12/2017

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο