Søg efter insolvente selskaber i EU i de samkørte insolvensregistre

Om denne tjeneste

Information fra medlemsstaterne

Om denne tjeneste
Information fra Europa-Kommissionen

Gennem denne tjeneste kan du indhente oplysninger om insolvenssager i følgende medlemsstater: Østrig, Tjekkiet, Estland, Tyskland, Nederlandene, Slovenien og Rumænien. Du kan foretage en søgning i disse landes nationale registre. Der findes ikke noget centraliseret EU-insolvensregister. Du kan sende din søgning til de nationale registre, som svarer inden for et par sekunder. For nærværende leveres tjenesten efter princippet "bedst muligt". Det kan derfor ikke garanteres, at den altid er tilgængelig.

Via tjenestens enkle søgefunktion kan du søge på skyldners navn i medlemsstaternes insolvensregistre. I den avancerede søgning kan du søge med forskellige kriterier, som er fastlagt i den enkelte medlemsstats insolvenslovgivning. Du kan læse om, hvordan du foretager en søgning i de enkelte medlemsstaters registre – f.eks. brug af specialtegn – i deres regler for adgang til insolvensoplysninger. Yderligere oplysninger om disse regler findes i nedenstående afsnit "Information fra medlemsstaterne".

En søgning foretages ved, at du indtaster det, du søger efter, og derefter sætter kryds i det felt, der bekræfter, at du har læst og forstået vilkår og betingelser, og at du accepterer dem. Derefter klikker du på "Søg". Du vil blive bedt om at indtaste en kode som bevis for, at du er en person, fordi automatiske søgninger foretaget af maskiner gør systemet langsommere.

Søgeresultaterne vises i alfabetisk rækkefølge. Du kan også sortere dem efter land.

Du kan modtage følgende meddelelser med angivelse af, hvilket land der henvises til:

 • Din søgning opfylder ikke de nationale minimumssøgekriterier. Du henvises til informationssiden, hvor du kan foretage en gyldig søgning ved hjælp af den avancerede søgefunktion.
 • Det maksimale antal resultater er overskredet. Nogle resultater bliver ikke vist. Du bedes specificere din søgning og prøve igen.
 • Der er ikke fundet registre, som passer til din søgning.
 • Tjenesten er ikke tilgængelig. Du bedes prøve senere (det betyder, at der er et problem med netværket eller webapplikationen).

Hvis du klikker på resultatet, dirigeres du til de oplysninger, der er lagret i det pågældende lands insolvensregister. På grund af de store forskelle mellem medlemsstaternes insolvenslovgivning vil der være tilsvarende store forskelle i de viste oplysninger. Du kan finde yderligere oplysninger i landenes regler for adgang til insolvensoplysninger.

Selvom der kan søges på 22 officielle EU-sprog, og de fleste oplysninger foreligger på disse sprog, vil visse oplysninger på søgeresultatsiderne kun blive vist på den pågældende medlemsstats sprog. Det vil typisk være sagsspecifikke oplysninger såsom et uddrag fra en domstolsafgørelse, som vi desværre ikke kan oversætte.

Hvis du har yderligere spørgsmål om tjenesten, eller du ønsker at give os feedback eller blot dele dine tanker med os, bedes du bruge funktionen "Din feedback" på hjemmesiden.

Information fra medlemsstaterne
Information fra de deltagende medlemsstater

Østrig – Insolvensregister

1. Hvor kommer insolvensoplysningerne fra? Hvilket nationalt organ er ansvarligt for behandling og tilvejebringelse af insolvensoplysningerne?

Det østrigske forbundsjustitsministerium http://www.edikte.justiz.gv.at/

Den offentlige meddelelse gives af insolvensdomstolene.

2. Forudsætter adgangen til de nationale insolvensoplysninger i dette register særlige regler og søgekriterier?

Det østrigske insolvensregister tilbyder muligheden for at foretage en simpel og avanceret søgning. Registret er offentligt tilgængelig, og der er ingen særlige regler for adgangen til det østrigske insolvensregister.

3. Hvilke vilkår og betingelser gælder der for brug, som giver adgang til de nationale insolvensoplysninger i dette register? Er der restriktioner for genanvendelse af insolvensoplysninger og/eller gældende regler vedrørende ophavsret?

Forbundsjustitsministeriet gør ingen indsigelser mod brugen af insolvensoplysningerne, så længe det står klart, at disse offentliggøres af uafhængige domstole, og der bliver taget hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF om retlig beskyttelse af databaser.

Der gives ingen garanti for, at et dokument, som er tilgængeligt gennem den europæiske e-justice-portal, svarer nøjagtigt til den officielt vedtagne tekst. Kun østrigske retsakter, som offentliggøres efter loven, er retligt bindende. Vær opmærksom på den østrigske meddelelse om copyright under "retlig meddelelse".

4. Hvor længe vil insolvensoplysningerne være tilgængelige? Hvilke nationale regler gælder der i denne forbindelse?

Insolvensoplysningerne er tilgængelige, indtil den retlige sletningsperiode slutter.

Se bestemmelserne i den østrigske insolvenslovgivning.

5. Hvem er den nationale registeransvarlige for insolvensoplysningerne, og hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har et problem, spørgsmål eller krav vedrørende databeskyttelse?

Det østrigske insolvensregister forvaltes af Forbundsjustitsministeriet i samarbejde med forbundscomputercentret.

Bundesministerium für Justiz
1070 Wien, Museumstraße 7
Palais Trautson

http://www.justiz.gv.at

Bundesrechenzentrum GmbH
1030 Wien, Hintere Zollamtsstraße 4

http://www.brz.gv.at

6. Hvad er den garanterede tekniske tilgængelighed for det nationale register, der indeholder insolvensoplysninger?

Søgning med support: mandag – fredag 07.00 – 17.00
Søgning uden support: døgnet rundt

7. Hvor kan jeg få flere oplysninger?

Den Tjekkiske Republik – Insolvenční rejstřík (ISIR)

1. Hvor kommer insolvensoplysningerne fra? Hvilket nationalt organ er ansvarligt for behandling og tilvejebringelse af insolvensoplysningerne?

Insolvensoplysningerne indgives af de regionale domstole (herunder den kommunale domstol i Prag), højesteretterne og den højeste domstol i Brno. Oplysningerne sendes til det centrale register.

Domstolene er ansvarlige for de offentliggjorte insolvensoplysninger.

Link til det nationale insolvensregister: https://isir.justice.cz

Link til insolvenssager indledt før den 1.1.2008: http://upadci.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/upkuk/s_i8.sqw

2. Forudsætter adgangen til de nationale insolvensoplysninger i dette register særlige regler og søgekriterier?

Der er mulighed for at anvende forskellige søgekriterier:

 • Debitors navn (en fysisk eller juridisk person)– mindst 3 og højst 40 karakterer; eller
 • Virksomhedens ID-nummer - kun cifre, højst 8 karakterer
 • Der kan ikke søges på fødselsdato (for fysiske personer) og personlig identifikationskode (for juridiske personer) samtidigt.
 • Hvis søgningen giver mere end 200 resultater, vises meddelelsen "Søgningen er for bred".

3. Hvilke vilkår og betingelser gælder der for brug, som giver adgang til de nationale insolvensoplysninger i dette register? Er der restriktioner for genanvendelse af insolvensoplysninger og/eller gældende regler vedrørende ophavsret?

Insolvensregistret er offentligt tilgængeligt og gratis (artikel 419, stk. 3, i samlet lov N. 182/2006 vedrørende insolvens). Efter anmodning fra en fysisk person, der indleverer en relevant anmodning til domstolen, kan insolvensdomstolen beslutte, at udvalgte oplysninger om den fysiske person, der fremgår af dokumentet, skal anonymiseres. Navn og efternavn på en sådan fysisk person offentliggøres altid. (artikel 422, IL).

4. Hvor længe vil insolvensoplysningerne være tilgængelige? Hvilke nationale regler gælder der i denne forbindelse?

Domstolen sletter debitor fra listen over debitorer og gør vedkommendes insolvensoplysninger utilgængelige efter 5 år fra den dato, hvor beslutningen om at afslutte insolvenssagen er truffet (artikel 425, IL)

5. Hvem er den nationale registeransvarlige for insolvensoplysningerne, og hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har et problem, spørgsmål eller krav vedrørende databeskyttelse?

Insolvensregistret forvaltes af det tjekkiske justitsministerium (tlf.: +420.221997111, fax: +420.221997559)

De enkelte insolvensdomstole er ansvarlige for de offentliggjorte insolvensoplysninger.

Beskyttelse af personoplysninger varetages af kontoret for beskyttelse af personoplysninger:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic

tlf.: +420.234665111
fax: +420.234665444

http://www.uoou.cz/uoou.aspx?lang=en

6. Hvad er den garanterede tekniske tilgængelighed for det nationale register, der indeholder insolvensoplysninger?

Systemet er tilgængeligt 5x8 (arbejdsdage x timer om ugen). Tilgængeligheden er ikke reguleret ved lov.

7. Hvor kan jeg få flere oplysninger?

Oplysninger, der kun foreligger på tjekkisk:

Forbundsrepublikken Tyskland

1. Hvor kommer insolvensoplysningerne fra? Hvilket nationalt organ er ansvarligt for behandling og tilvejebringelse af insolvensoplysningerne?

Insolvensoplysningerne offentliggøres af de lokale domstole. I Tyskland er der 130 lokale domstole, som er ansvarlige for insolvenssager. Teknisk set er det justitsministeriet i delstaten Nordrhein-Westfalen (NRW), der offentliggør oplysningerne på vegne af alle delstaterne.

http://www.insolvenzbekanntmachungen.de

2. Forudsætter adgangen til de nationale insolvensoplysninger i dette register særlige regler og søgekriterier?

Der gælder ingen særlige regler i de første to uger efter oplysningernes offentliggørelse. Hvis man ønsker adgang til oplysningerne efter to uger, skal man udfylde navnet på den ansvarlige domstol og mindst ét andet kriterium (f.eks. mindst to bogstaver i navnet på den person, der er insolvent, eller navnet på byen, hvori vedkommende bor).

3. Hvilke vilkår og betingelser gælder der for brug, som giver adgang til de nationale insolvensoplysninger i dette register? Er der restriktioner for genanvendelse af insolvensoplysninger og/eller gældende regler vedrørende ophavsret?

Den eneste begrænsning er, at insolvensoplysningerne ikke må stilles til rådighed på et andet websted længere end de stilles til rådighed på det tyske websted, hvor de oprindeligt er offentliggjort.

4. Hvor længe vil insolvensoplysningerne være tilgængelige? Hvilke nationale regler gælder der i denne forbindelse?

Oplysningerne offentliggøres i en periode på højst seks måneder efter domstolens endelige afgørelse. Herefter slettes de automatisk.

5. Hvem er den nationale registeransvarlige for insolvensoplysningerne, og hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har et problem, spørgsmål eller krav vedrørende databeskyttelse?

Organisationen med ansvar for tyske insolvensdata er:

Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen
Martin-Luther-Platz 40
40212 Düsseldorf

Tlf.: +49 (211) 837-1917,
Fax: +49 (211) 8792-456

Organisationen med ansvar for databeskyttelse er:

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn

Tlf.: +49 228-997799-
Fax: +49 228-997799-550

6. Hvad er den garanterede tekniske tilgængelighed for det nationale register, der indeholder insolvensoplysninger?

Der er normalt adgang til webstedet døgnet rundt, men kun garanti for adgang mellem 6.00 og 20.00 fra mandag til fredag.

7. Hvor kan jeg få flere oplysninger?

-

Estland – Det centrale virksomhedsregister, e-businessregister

1. Hvor kommer insolvensoplysningerne fra? Hvilket nationalt organ er ansvarligt for behandling og tilvejebringelse af insolvensoplysningerne?

Estland har ikke et særskilt insolvensregister. I Estland er det distriktsdomstolen, der behandler konkurssager (sager om insolvens). Når en virksomhed har indgivet konkursbegæring, skal retten øjeblikkeligt informere virksomhedsregistret, som administreres af distriktsdomstolens registerafdeling.

Det estiske virksomhedsregister indeholder oplysninger om juridiske personer, der er gået konkurs. Oplysninger i virksomhedsregistret er baseret på domstolsafgørelser. Informationssystemet e-Business indeholder digitale data fra virksomhedsregistret, som administreres af distriktsdomstolens registerafdeling, fra ikkeoverskudsgivende foreningers og fondes registre og fra registret over håndpantsætninger.

Information om både juridiske og fysiske personers konkurs kan også findes i den officielle elektroniske publikation Ametlikud Teadaanded, hvor også meddelelser om konkurs og konkurssager offentliggøres.

2. Forudsætter adgangen til de nationale insolvensoplysninger i dette register særlige regler og søgekriterier?

Der findes ingen særskilte regler for adgang til insolvensdata. Der kan søges efter en juridisk person ud fra navn eller registreringskode i virksomhedsregistrets informationssystem. Under status er det angivet, hvorvidt den juridiske person er gået konkurs.

3. Hvilke vilkår og betingelser gælder der for brug, som giver adgang til de nationale insolvensoplysninger i dette register? Er der restriktioner for genanvendelse af insolvensoplysninger og/eller gældende regler vedrørende ophavsret?

Der findes ikke noget insolvensregister i Estland. Oplysninger om et selskabs konkurs er offentligt tilgængelige fra virksomhedsregistret, hvor der henvises til den relevante domstolsafgørelse. Data i virksomhedsregistret er offentlige. Domstolsafgørelser, der er trådt i kraft, er offentligt tilgængelige på internettet i det offentlige register over retspraksis.

4. Hvor længe vil insolvensoplysningerne være tilgængelige? Hvilke nationale regler gælder der i denne forbindelse?

Oplysninger om konkurs for private aktieselskaber, offentlige aktieselskaber, europæiske selskaber, europæiske andelsselskaber, europæiske grupper for territorialt samarbejde og økonomiske kooperativer er registreret i Estlands virksomhedsregister og tilgængelige via den europæiske e-justice-portal. Her opbevares de i 30 år efter sletning fra virksomhedsregistret, lukning af en del af registret eller afvisning eller tilbagetrækning af en ansøgning om førstegangsregistrering af et selskab eller fast ejendom. Data vedrørende Oplysninger om konkurs for selvstændigt erhvervsdrivende, interessentskaber, kommanditselskaber og europæiske økonomiske interessegrupper lagres i 10 år efter sletning fra virksomhedsregistret eller afvisning eller tilbagetrækning af en ansøgning om førstegangsregistrering.

5. Hvem er den nationale registeransvarlige for insolvensoplysningerne, og hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har et problem, spørgsmål eller krav vedrørende databeskyttelse?

Den registeransvarlige for Estlands virksomhedsregister er Justitsministeriet.

Justiitsministeerium
Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn
Estland

Tlf.: (+372) 6 208 100,
Fax: (+372) 6 208 109

E-mail: info@just.ee
Websted: http://www.just.ee/en/

Hvis du ønsker at indgive en klage over behandling af data i Estlands virksomhedsregister, bedes du kontakte databeskyttelsesinspektoratet.

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19, 10129, Tallinn
Estland

Tlf.: (+372) 627 4135,

E-mail: info@aki.ee
Websted: http://www.aki.ee/en

6. Hvad er den garanterede tekniske tilgængelighed for det nationale register, der indeholder insolvensoplysninger?

Ifølge serviceaftalen er der adgang til Estlands virksomhedsregister i tidsrummet 06.00-22.00. I de fleste tilfælde er der adgang til data døgnet rundt, men dette er der dog ingen garanti for.

7. Hvor kan jeg få flere oplysninger?

Italien — Det italienske virksomhedsregister

1. Hvor kommer insolvensoplysningerne fra? Hvilket nationalt organ er ansvarligt for behandling og tilvejebringelse af insolvensoplysningerne?

Data om insolvens indsamles og behandles af det italienske retssystem under ledelse af justitsministeriet. Nogle af disse oplysninger overføres herefter til handelskamrene (under ministeriet for økonomisk udvikling) og offentliggøres på internettet som led i det nationale virksomhedsregister, https://www.registroimprese.it.

2. Forudsætter adgangen til de nationale insolvensoplysninger i dette register særlige regler og søgekriterier?

Det italienske virksomhedsregister indeholder oplysninger om juridiske personers insolvens. Du kan søge efter en juridisk person ud fra navn, registreringsnummer eller skatteregistreringsnummer. Virksomheder kan også findes ved at søge efter virksomhedens medarbejdere og aktionærer. Ikke alle virksomhedsoplysninger er gratis.

3. Hvilke vilkår og betingelser gælder der for brug, som giver adgang til de nationale insolvensoplysninger i dette register? Er der restriktioner for genanvendelse af insolvensoplysninger og/eller gældende regler vedrørende ophavsret?

Oplysninger om insolvenssager er tilgængelige for offentligheden, og adgangen hertil reguleres af de samme bestemmelser som dem, der regulerer adgangen til det italienske virksomhedsregister.

4. Hvor længe vil insolvensoplysningerne være tilgængelige? Hvilke nationale regler gælder der i denne forbindelse?

Insolvensoplysninger, der er offentliggjort i det italienske virksomhedsregister, reguleres af særlige bestemmelser for dette register, som indeholder bestemmelser for bevarelse af alle tidligere andragender.

5. Hvem er den nationale registeransvarlige for insolvensoplysningerne, og hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har et problem, spørgsmål eller krav vedrørende databeskyttelse?

Italien

Tlf.: + 39 06 442851/Fax: + 39 06 44285255

6. Hvad er den garanterede tekniske tilgængelighed for det nationale register, der indeholder insolvensoplysninger?

Det nationale register er normalt tilgængeligt døgnet rundt. Adgang og støtte garanteres mandag-fredag (med undtagelse af helligdage) kl. 8-21 og lørdag kl. 8-14.

7. Hvor kan jeg få flere oplysninger?

Der kan findes yderligere oplysninger på

Letland - Lettisk insolvensregister

1. Hvor kommer insolvensoplysningerne fra? Hvilket nationalt organ er ansvarligt for behandling og tilvejebringelse af insolvensoplysningerne?

Det lettiske insolvensregister indeholder oplysninger fra 1. januar 2008, og de registreres i Letlands virksomhedsregisters informationssystem. Virksomhedsregistret er ansvarligt for drift af insolvensregistret.

2. Forudsætter adgangen til de nationale insolvensoplysninger i dette register særlige regler og søgekriterier?

Der er ingen specielle regler om adgang til insolvensregistrets oplysninger. Der kan søges efter en retlig enhed ved hjælp af følgende kriterier:

 • Navn eller titel;
 • Registreringsnummer (for juridiske personer) eller identitetsnummer (for fysiske personer);
 • Procedurens art (insolvensbehandling, rekonstruktionsbehandling, udenretslig rekonstruktionsbehandling);
 • status (verserende sag, alle sager)

3. Hvilke vilkår og betingelser gælder der for brug, som giver adgang til de nationale insolvensoplysninger i dette register? Er der restriktioner for genanvendelse af insolvensoplysninger og/eller gældende regler vedrørende ophavsret?

Det lettiske insolvensregister er et offentligt register. Det er ved lov fastsat, at oplysningerne er frit tilgængelige for alle interesserede.

4. Hvor længe vil insolvensoplysningerne være tilgængelige? Hvilke nationale regler gælder der i denne forbindelse?

Oplysningerne om insolvenssager er permanent tilgængelige.

5. Hvem er den nationale registeransvarlige for insolvensoplysningerne, og hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har et problem, spørgsmål eller krav vedrørende databeskyttelse?

Det lettiske insolvensregister henhører under Letlands virksomhedsregister.

Republikken Letlands Virksomhedsregister
Pērses iela 2, Riga
Letland

Telefon: (+371) 67031703

E-mail: minfo@ur.gov.lv
Website: http://ur.gov.lv/

6. Hvad er den garanterede tekniske tilgængelighed for det nationale register, der indeholder insolvensoplysninger?

Registret er tilgængeligt døgnet rundt. Det er kun i forbindelse med tekniske arbejder, at der ikke er adgang til oplysningerne om insolvenssager.

7. Hvor kan jeg få flere oplysninger?

Nederlandene – det centrale insolvensregister (Centraal InsolventieRegister)

1. Hvor kommer insolvensoplysningerne fra? Hvilket nationalt organ er ansvarligt for behandling og tilvejebringelse af insolvensoplysningerne?

I Nederlandene er Domstolsstyrelsen ansvarlig for det centrale insolvensregister. Registret indeholder samlede oplysninger fra 2005 og fremefter om alle meddelelser om insolvens, der i henhold til lovgivningen skal offentliggøres i den officielle tidende. Meddelelserne leveres af de distriktsdomstole, som er ansvarlige for insolvenssagerne.

http://insolventies.rechtspraak.nl/

2. Forudsætter adgangen til de nationale insolvensoplysninger i dette register særlige regler og søgekriterier?

Der kan kun søges på fysiske personer, hvis mindst to af følgende søgeparametre angives: Efternavn, fødselsdato, adresse (som indeholder post- og husnummer). Der kan således ikke søges på fysiske personer via formularen for enkel søgning. Ved søgning efter fysiske personer:

 • er wildcards ikke tilladt
 • er der ingen forskel på store og små bogstaver
 • er det muligt, men ikke nødvendigt at anvende diakritiske tegn (f.eks. vil du også finde "Möhlmann", hvis du skriver "Mohlmann")).

Desuden anbefales det, at du pga. administrative uoverensstemmelser i registreringsprocessen bruger følgende varianter, hvis du leder efter fysiske personer ud fra navnet - i den viste rækkefølge.

 • Start med at skrive præfikset (f.eks. "van" i "Ludwig van Beethoven") i feltet præfiks og resten af efternavnet i feltet efternavn. Undlad brug af forkortelser i feltet præfiks (f.eks. "v" for "van"). Hvis der ikke er noget præfiks, skal du ikke skrive noget i feltet. Hvis den person, du leder efter, også bruger sin partners navn i efternavnet, kan du prøve den almindelige stil (begge efternavne forbundet med bindestreg, f.eks. "Beethoven-Brahms").
 • Hvis dette ikke giver nogen resultater, kan du prøve følgende (muligvis kombineret):
 • Undlad at skrive præfikset i feltet præfiks, men derimod i feltet efternavn med mellemrum mellem præfiks og efternavn (f.eks. "van Beethoven")
 • I tilfælde af præfikser, der ikke er af nederlandsk oprindelse, kan det være nødvendigt at indsætte en bindestreg mellem præfiks og efternavn – i feltet efternavn (f.eks. "El-Haddaoui" i stedet for "El Haddaoui")
 • Undlad helt at anvende præfikset i din søgning

Hvis en person har både sit eget familienavn og partnerens efternavn, udelades partnerens efternavn (søg f.eks. blot på "Beethoven", hvis personen kaldes "Beethoven-Brahms"). Vær opmærksom på, at en hvilken som helst rækkefølge kan anvendes i Nederlandene. Så prøv for en sikkerheds skyld også "Brahms".

Når der søges efter en juridisk person/en virksomhed, kan det gøres med store eller små bogstaver og med eller uden diakritiske tegn, og der findes et match, hvis det specifikke navn indgår i det officielle navn. Søges der eksempelvis på "Mohlman Jansen", vil du finde "Bouwbedrijf Möhlman Jansen BV", men ikke "Jansen Möhlman Design".

3. Hvilke vilkår og betingelser gælder der for brug, som giver adgang til de nationale insolvensoplysninger i dette register? Er der restriktioner for genanvendelse af insolvensoplysninger og/eller gældende regler vedrørende ophavsret?

Alle kan anvende det centrale insolvensregister. Hvis du vil genanvende oplysninger, kan du gøre brug af en gratis webtjeneste, der (kun) indeholder nederlandsk og engelsk dokumentation. For at anvende webtjenesten skal du erklære, at du vil bruge oplysningerne i overensstemmelse med den nederlandske databeskyttelseslov. Du kan finde yderligere oplysninger og en PDF-formular på:

https://www.rechtspraak.nl/Registers/Paginas/Webservice-Centraal-Insolventieregister.aspx

Hvis du har brug for yderligere oplysninger på engelsk, kan du kontakte:

Spir-it
t.a.v. afdeling Dataleveranties
Postbus 85228
3508 AE Utrecht
Nederland / the Netherlands

4. Hvor længe vil insolvensoplysningerne være tilgængelige? Hvilke nationale regler gælder der i denne forbindelse?

Oplysninger om insolvenssager kan konsulteres i op til seks måneder efter sagernes afslutning.

5. Hvem er den nationale registeransvarlige for insolvensoplysningerne, og hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har et problem, spørgsmål eller krav vedrørende databeskyttelse?

Domstolens bestyrelse er ansvarlig for det centrale insolvensregister, og de daglige opgaver udføres af "spir-it", domstolens IT-afdeling:

Spir-it, t.a.v. afdeling Dataleveranties
Postbus 85228
3508 AE Utrecht
Nederland / the Netherlands

6. Hvad er den garanterede tekniske tilgængelighed for det nationale register, der indeholder insolvensoplysninger?

Registret er tilgængeligt 24/7, medmindre der foretages teknisk vedligeholdelse.

7. Hvor kan jeg få flere oplysninger?

Du kan finde yderligere oplysninger om det centrale insolvensregister på den europæiske e-justice-portal:

https://e-justice.europa.eu/content_insolvency_registers-110-nl-da.do

RUMÆNIEN – Justitsministeriet, det nationale handelsregister, nyhedsbrev vedrørende insolvenssager

1. Hvor kommer insolvensoplysningerne fra? Hvilket nationalt organ er ansvarligt for behandling og tilvejebringelse af insolvensoplysningerne?

Alle oplysninger fra vores insolvensregister stammer fra dokumenter, som er udstedt af domstole og sagsbehandlere i forbindelse med insolvens. Det nationale organ, der har ansvar for behandling og tilvejebringelse af disse oplysninger, er Justitsministeriet – det nationale handelsregister, via nyhedsbrevet vedrørende insolvenssager.

2. Forudsætter adgangen til de nationale insolvensoplysninger i dette register særlige regler og søgekriterier?

Adgangen til de nationale insolvensoplysninger forudsætter ingen særlige regler. Der kan søges efter en juridisk person ved hjælp af dennes navn, skattenummer eller nummeret på det relevante nyhedsbrev.

3. Hvilke vilkår og betingelser gælder der for brug, som giver adgang til de nationale insolvensoplysninger i dette register? Er der restriktioner for genanvendelse af insolvensoplysninger og/eller gældende regler vedrørende ophavsret?

I henhold til lovgivningen gives der gratis adgang til oplysningerne til alle interesserede personer. Oplysningerne i nyhedsbrevet vedrørende insolvenssager må kun genanvendes med henblik på at levere gratis oplysninger til interesserede personer.

4. Hvor længe vil insolvensoplysningerne være tilgængelige? Hvilke nationale regler gælder der i denne forbindelse?

Tidsmæssigt ubegrænset.

5. Hvem er den nationale registeransvarlige for insolvensoplysningerne, og hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har et problem, spørgsmål eller krav vedrørende databeskyttelse?

Justitsministeriet - det nationale handelsregister, nyhedsbrev vedrørende insolvenssager:

Valentina Burdescu, direktør for nyhedsbrevet vedrørende insolvenssager.
Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Cod Poștal 030837, Bucureşti
România

Tlf: +40213160817, int 400
Fax: +40213160807

E-mail: valentina.burdescu@onrc.ro

Ioan Mărginean, leder af det kontor, der forestår udgivelsen af nyhedsbrevet.
Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Cod Poștal 030837, Bucureşti
România

Tlf: +40213160817, int 120
Fax: +40213160807

E-mail: ioan.marginean@onrc.ro

6. Hvad er den garanterede tekniske tilgængelighed for det nationale register, der indeholder insolvensoplysninger?

Insolvensoplysningerne er kun utilgængelige i perioder med teknisk vedligeholdelse.

7. Hvor kan jeg få flere oplysninger?

Slovenien - eINSOLV

1. Hvor kommer insolvensoplysningerne fra? Hvilket nationalt organ er ansvarligt for behandling og tilvejebringelse af insolvensoplysningerne?

Insolvensoplysningerne kommer fra kontoret for konkurssager under de slovenske byretter, der behandler konkurs- og andre insolvenssager. Informatikcentret ved den slovenske højesteret driver et system til at overføre oplysninger elektronisk, som blev etableret i henhold til artikel 2 i reglerne om udveksling af oplysninger om insolvenssager og godtgørelse for informationsudveksling. Webstedet for det slovenske statistik- og registerkontor (AJPES) indeholder oplysninger om insolvenssager i henhold til artikel 122, stk. 2, i loven om finansielle transaktioner, konkursbehandling og tvangsopløsning – ZFPPIPP (http://www.ajpes.si/?language=english).

2. Forudsætter adgangen til de nationale insolvensoplysninger i dette register særlige regler og søgekriterier?

Der findes forskellige søgekriterier:

 • insolvenssagens referencenummer
 • såfremt den insolvente skyldner er en juridisk person, en forretningsdrivende eller en privatperson, kan der søges på alle oplysninger, som identificerer sagen i retten eller i erhvervsregistret, samt skatteregistreringsnummer
 • såfremt den insolvente skyldner er en forbruger, en forretningsdrivende eller en privatperson, kan der søges på en af følgende kombinationer
  • skatteidentifikationsnummer og for- og efternavn
  • for- og efternavn, adresse på fast bopæl og fødselsdato.

3. Hvilke vilkår og betingelser gælder der for brug, som giver adgang til de nationale insolvensoplysninger i dette register? Er der restriktioner for genanvendelse af insolvensoplysninger og/eller gældende regler vedrørende ophavsret?

Der er kun betingelser for at benytte onlinetjenesten for basale oplysninger (listen over insolvente skyldnere, som udarbejdes ved hver arbejdsdags afslutning) og onlinetjenesten for forespørgsler om insolvente skyldnere. Adgangen til disse tjenester er begrænset til medlemmer af systemet for elektronisk overførsel af oplysninger. Brugere skal idenficere sig ved hjælp af et certifikat, som benyttes, når der skal foretages søgninger og indhentes oplysninger.

Systemet i Slovenien giver kun mulighed for at søge basale insolvensoplysninger og foretage søgninger efter disse oplysninger. Oplysningerne kan ikke ændres eller videregives.

4. Hvor længe vil insolvensoplysningerne være tilgængelige? Hvilke nationale regler gælder der i denne forbindelse?

Der er adgang til offentliggjorte oplysninger vedrørende indholdet af procedureafgørelser i en bestemt sag i op til fem år efter, at der er truffet en endelig afgørelse i den pågældende sag. De nærmere regler findes i den slovenske forordning om insolvenssager.

5. Hvem er den nationale registeransvarlige for insolvensoplysningerne, og hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har et problem, spørgsmål eller krav vedrørende databeskyttelse?

Der er endnu ikke en national registeransvarlig.

6. Hvad er den garanterede tekniske tilgængelighed for det nationale register, der indeholder insolvensoplysninger?

Der er adgang til systemet fra kl. 8.00-20.00.

7. Hvor kan jeg få flere oplysninger?

Der er på nuværende tidspunkt ingen link til national insolvenslovgivning og nationale insolvensregistre.

Sidste opdatering: 07/12/2017

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website