Konkurzní a insolvenční rejstříky – vyhledávání insolventních společností v EU

O této službě

Informace o členských státech

O této službě
Informace poskytnuté Evropskou komisí

Tato služba vám umožní získat informace o insolvenčních řízeních v těchto členských státech: Česká republika, Estonsko, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Rumunsko a Slovinsko. Jejím prostřednictvím můžete zadat vyhledání v národních rejstřících těchto zemí. Žádný centralizovaný insolvenční rejstřík EU neexistuje. Váš požadavek se odesílá do národních rejstříků a odpověď se vrací během několika vteřin. Služba je zatím poskytována na základě „nejlepšího úsilí“. Její dostupnost proto není zaručená.

Služba nabízí jednoduché vyhledávání podle jména dlužníka v insolvenčních rejstřících členských států. Pokročilé vyhledávání umožňuje uživatelům vyhledávat pomocí různých kritérií podle vnitrostátního insolvenčního práva jednotlivých členských států. Pokyny pro vyhledávání v rejstřících jednotlivých členských států – např. použití zvláštních znaků – jsou uvedené v pravidlech jednotlivých států pro přístup k vnitrostátním informacím o insolvenčních řízeních. Tato pravidla naleznete u informací o členských státech níže.

Chcete-li službu použít, zadejte prosím požadavek na vyhledání a zaklikněte čtvereček pro potvrzení, že jste četli a porozuměli podmínkám služby a že je přijímáte. Poté klikněte na „vyhledat“. Budete požádáni, abyste uvedli potvrzovací kód pro ověření, že se jedná o člověka, protože strojová automatická vyhledávání by systém zpomalovala.

Výsledky hledání se zobrazí v abecedním pořadí. Seřadit je můžete rovněž podle země.

Zobrazit se může rovněž následující sdělení s odkazem na zemi, které se týká:

 • Váš dotaz nesplňuje vnitrostátní minimální kritéria vyhledávání. Navštivte prosím informační stránku a zadejte platný dotaz pomocí pokročilého vyhledávání.
 • Maximální počet výsledků byl překročen. Některé výsledky nebyly zobrazeny. Upřesněte prosím svůj dotaz a hledání opakujte.
 • Nebyly nalezeny žádné záznamy vyhovující vašemu zadání.
 • Služba není dostupná. Opakujte prosím svůj požadavek později (pravděpodobně se vyskytl problém se sítí nebo internetovou aplikací).

Kliknutím na výsledek přejdete na informace uložené v insolvenčním rejstříku dané země. S ohledem na významné rozdíly v insolvenčním právu jednotlivých zemí se zobrazené informace pro různé země výrazně liší. Více podrobností naleznete v části věnované pravidlům jednotlivých zemí pro přístup k vnitrostátním informacím o insolvenčních řízeních.

Přestože lze vyhledávání provádět ve 22 úředních jazycích EU a většina informací je v těchto jazycích dostupná, mohou se některé informace na stránce s výsledky zobrazit pouze v jazyce/jazycích dotyčného členského státu. Obyčejně se jedná o informace vztahující se ke konkrétnímu případu, např. výpis ze soudního rozhodnutí, které bohužel nemůžeme překládat.

Pokud máte nějaké další dotazy ohledně této služby, nebo nám chcete dát doporučení, či se s námi podělit o své podněty, použijte prosím funkci „vaše zpětná vazba“ na domovské stránce.

Informace o členských státech
Informace poskytnuté zúčastněnými členskými státy

Rakousko – Insolvenční rejstřík

1. Odkud pochází údaje o insolvenčních řízeních? Který vnitrostátní subjekt je odpovědný za provoz a poskytování informací o insolvenčních řízeních?

Rakouské spolkové ministerstvo spravedlnosti http://www.edikte.justiz.gv.at/

Vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení zveřejňují insolvenční soudy.

2. Existují zvláštní pravidla a povinná vyhledávací kritéria pro přístup k informacím o insolvenčním řízení vedeným v rejstříku?

Rakouský insolvenční rejstřík umožňuje jednoduché a pokročilé vyhledávání. Rejstřík je veřejný a neexistují žádná zvláštní pravidla pro přístup k němu.

3. Jaké jsou podmínky pro přístup k informacím o insolvenčních řízeních vedených v rejstříku? Je nějak omezeno opětovné použití těchto informací, uplatňuje se na ně autorské právo?

Spolkové ministerstvo spravedlnosti nemá námitek proti použití informací o insolvenčních řízeních, pokud je zjevné, že tyto informace byly zveřejněny nezávislými soudy a není porušována směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES o právní ochraně databází.

Nezaručujeme, že dokument dostupný skrze stránky evropského portálu e-Justice přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Pouze akty Rakouské republiky, které jsou vyhlášeny zákonem stanoveným postupem, jsou právně závazné. Vezměte na vědomí upozornění o rakouském autorském právu v oddíle „právní upozornění“.

4. Po jakou dobu jsou zpřístupněny údaje o insolvenčním řízení? Jaká jsou platná vnitrostátní pravidla?

Informace o insolvenčních řízeních jsou dostupné dokud nedojde k jejich výmazu po uplynutí zákonné doby.

Podrobné informace obsahuje rakouský zákon o insolvenčním rejstříku.

5. Kdo je vnitrostátním orgánem odpovědným za kontrolu údajů, na koho se obrátit v souvislosti s ochrannou osobních údajů?

Rakouský insolvenční rejstřík vede spolkové ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci se spolkovým výpočetním střediskem:

Bundesministerium für Justiz
1070 Wien, Museumstraße 7
Palais Trautson

http://www.justiz.gv.at

Bundesrechenzentrum GmbH
1030 Wien, Hintere Zollamtsstraße 4

http://www.brz.gv.at

6. Jaké je zaručená technická dostupnost vnitrostátního rejstříku, ve kterém jsou uvedeny informace o insolvenčních řízeních?

Provozní podpora: pondělí – pátek 07:00 – 17:00
Provoz bez provozní podpory 7x24 h

7. Kde lze najít více informací?

Česká republika – Insolvenční rejstřík (ISIR)

1. Odkud pochází údaje o insolvenčních řízeních? Který vnitrostátní subjekt je odpovědný za provoz a poskytování informací o insolvenčních řízeních?

Informace o insolvenčních řízeních poskytují krajské soudy (včetně Městského soudu v Praze), vrchní soudy a Nejvyšší soud v Brně. Údaje se zasílají do ústředního rejstříku.

Soudy odpovídají za zveřejňování informací o insolvenčních řízeních.

Odkaz na insolvenční rejstřík: https://isir.justice.cz

Odkaz na insolvenční řízení zahájená přede dnem 1.1.2008: http://upadci.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/upkuk/s_i8.sqw

2. Existují zvláštní pravidla a povinná vyhledávací kritéria pro přístup k informacím o insolvenčním řízení vedeným v rejstříku?

Existuje řada různých vyhledávacích kritérií:

 • Jméno dlužníka (fyzická nebo právnická osoba)– minimálně 3 a maximálně 40 písmen; nebo
 • Identifikační číslo společnosti – pouze číslice, maximálně 8
 • Není možné hledat podle data narození (u fyzických osob) a IČ (u právnických osob) současně.
 • Je-li výsledkem vyhledávání více než 200 záznamů, zobrazí se zpráva „Zadaný dotaz je příliš obecný“.

3. Jaké jsou podmínky pro přístup k informacím o insolvenčních řízeních vedených v rejstříku? Je nějak omezeno opětovné použití těchto informací, uplatňuje se na ně autorské právo?

Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný, a to zdarma (§ 419 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon). Na žádost fyzické osoby, která učinila příslušné podání, může insolvenční soud rozhodnout, že některé z osobních údajů této fyzické osoby, obsažené v podání, nebudou v insolvenčním rejstříku veřejně přístupné. Takovou žádost lze podat nejpozději společně s podáním, o které jde. Jméno a příjmení takové fyzické osoby insolvenční soud v insolvenčním rejstříku zveřejní vždy. (§ 422 IZ).

4. Po jakou dobu jsou zpřístupněny údaje o insolvenčním řízení? Jaká jsou platná vnitrostátní pravidla?

Po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní, (§ 425 IZ).

5. Kdo je vnitrostátním orgánem odpovědným za kontrolu údajů, na koho se obrátit v souvislosti s ochrannou osobních údajů?

Insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti (tel.: +420 221997111, fax: +420 221997559)

Jednotlivé insolvenční soudy jsou odpovědné za zveřejněné údaje o insolvenčních řízeních.

Ochranou osobních údajů se zabývá Úřad pro ochranu osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic

tel.: +420 234665111
fax: +420 234665444

http://www.uoou.cz/uoou.aspx?lang=en

6. Jaké je zaručená technická dostupnost vnitrostátního rejstříku, ve kterém jsou uvedeny informace o insolvenčních řízeních?

Systém je dostupný v modu 5x8 (pracovní dny x hodiny týdně). Technická dostupnost není upravena ve vnitrostátních právních předpisech.

7. Kde lze najít více informací?

Informace pouze v češtině:

Spolková republika Německo

1. Odkud pochází údaje o insolvenčních řízeních? Který vnitrostátní subjekt je odpovědný za provoz a poskytování informací o insolvenčních řízeních?

Údaje o insolvenčních řízeních publikují místní soudy. 130 místních soudů odpovídá v Německu za insolvenční řízení. V praxi zveřejňuje tyto údaje ministerstvo spravedlnosti Severního Porýní – Westfálska jménem všech německých spolkových zemí.

http://www.insolvenzbekanntmachungen.de

2. Existují zvláštní pravidla a povinná vyhledávací kritéria pro přístup k informacím o insolvenčním řízení vedeným v rejstříku?

První dva týdny po zveřejnění údajů neexistují žádná zvláštní pravidla. Pokud byste chtěli údaje po dvou týdnech, musíte vyplnit název příslušného soudu a minimálně ještě jedno vyhledávací kritérium (např. alespoň 2 znaky z jména osoby, obce, kde má bydliště atd.)

3. Jaké jsou podmínky pro přístup k informacím o insolvenčních řízeních vedených v rejstříku? Je nějak omezeno opětovné použití těchto informací, uplatňuje se na ně autorské právo?

Jediným omezením je, že údaje o insolvenci nesmí být dostupné na jiné internetové adrese dříve, než na hlavní německé internetové adrese.

4. Po jakou dobu jsou zpřístupněny údaje o insolvenčním řízení? Jaká jsou platná vnitrostátní pravidla?

Údaje jsou publikovány nejvíce po dobu 6 měsíců od pravomocného/posledního rozhodnutí soudu. Poté jsou automaticky vymazány.

5. Kdo je vnitrostátním orgánem odpovědným za kontrolu údajů, na koho se obrátit v souvislosti s ochrannou osobních údajů?

Organizace pověřená správou údajů o insolvenčních řízeních v Německu:

Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen
Martin-Luther-Platz 40
40212 Düsseldorf
Tel.: +49 (211) 837-1917,
Fax: +49 (211) 8792-456

Organizace odpovědná za problematiku ochrany údajů:

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn

Tel.: +49 228997799
Fax: +49 228997799-550

6. Jaké je zaručená technická dostupnost vnitrostátního rejstříku, ve kterém jsou uvedeny informace o insolvenčních řízeních?

Internetová adresa je dostupná neustále (24/7), ale záruka obsluhy platí jen mezi 6. hod. dopoledne a 20. hod. večer od pondělí do pátku.

7. Kde lze najít více informací?

-

Estonsko – Ústřední obchodní elektronický rejstřík

1. Odkud pochází údaje o insolvenčních řízeních? Který vnitrostátní subjekt je odpovědný za provoz a poskytování informací o insolvenčních řízeních?

Estonsko nemá samostatný insolvenční rejstřík. V Estonsku krajské soudy projednávají úpadkové věci (insolvenční řízení). Po prohlášení úpadku musí soud bezodkladně vyrozumět obchodní rejstřík, který je veden rejstříkovými odděleními krajských soudů.

Estonský obchodní rejstřík obsahuje informace o úpadku právnických osob. Zápisy v obchodním rejstříku se provádí na základě suodního usnesení. Elektronický obchodní rejstřík obsahuje digitální údaje z obchodního rejstříku, který je veden restříkovými odděleními krajských soudů, rejstříku neziskových organizací a nadací a rejstříku obchodních zástav.

Informace o úpadku právnických i fyzických osob lze rovněž získat v elektronické publikaci Ametlikud Teadaanded (úřední věstník), ve které zveřejňují oznámení o prohlášení úpadku a o insolvenčním řízení.

2. Existují zvláštní pravidla a povinná vyhledávací kritéria pro přístup k informacím o insolvenčním řízení vedeným v rejstříku?

Neexistují žádná zvláštní pravidla pro přístup k vnitrostátním informacím o insolvenčních řízeních. Právnickou osobu lze v informačním systému obchodního rejstříku vyhledat podle názvu nebo registračního čísla. Status právnické osoby ukazuje, zda je úpadku, či nikoliv.

3. Jaké jsou podmínky pro přístup k informacím o insolvenčních řízeních vedených v rejstříku? Je nějak omezeno opětovné použití těchto informací, uplatňuje se na ně autorské právo?

Estonsko nemá insolvenční rejstřík. Informace o úpadku právnické osoby jsou veřejně přístupné prostřednictvím obchodního rejstříku, a to spolu s odkazem na příslušné usnesení soudu. Obchodní rejstřík je veřejný. Usnesení soudu, která nabyla právní moci jsou veřejně přístupná na internetu rejstřík rozhodnutí soudu.

4. Po jakou dobu jsou zpřístupněny údaje o insolvenčním řízení? Jaká jsou platná vnitrostátní pravidla?

Informace týkající se úpadku společností s ručením omezeným, akciových společností, evropských společností, evropských družstev, evropských seskupení pro územní a hospodářskou spolupráci se zapisují do estonského obchodního rejstříku a jsou přístupná prostřednictvím portálu evropské e-justice, přičemž se uchovávají po dobu 30 let od jejich výmazu v obchodním rejstříku, uzavření části rejstříku, nebo zamítnutí či zpětvzetí návrhu na zápis společnosti nebo nemovitosti. Informace týkající se úpadku osob samostatně výdělečně činných, sdružení, komanditních společností a evropských hospodářských zájmových sdružení se uchovávají pod dobu 10 let od jejich výmazu v obchodním rejstříku nebo zamítnutí či zpětvzetí návrhu na první zápis.

5. Kdo je vnitrostátním orgánem odpovědným za kontrolu údajů, na koho se obrátit v souvislosti s ochrannou osobních údajů?

Funkci kontrolního orgánu u estonského obchodního rejstříku vykonává ministerstvo spravedlnosti.

Justiitsministeerium
Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn
Estonsko

Tel.: (+372) 6 208 100,
Fax: (+372) 6 208 109

E-mail: info@just.ee
Website: https://www.just.ee/en

Chcete-li podat stížnost, týkající se zpracovávání údajů estonským obchodním rejstříkem, obraťte se na Inspektorát ochrany osobních údajů.

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19, 10129, Tallinn
Estonsko

Tel.: (+372) 627 4135,

E-mail: info@aki.ee
Website: http://www.aki.ee/en

6. Jaké je zaručená technická dostupnost vnitrostátního rejstříku, ve kterém jsou uvedeny informace o insolvenčních řízeních?

Podle smlouvy o údržbě by měl být estonský obchodní rejstřík dostupný od 6:00 do 22:00. Ve většině případů jsou informace dostupné nepřetržitě, avšak není to zaručeno.

7. Kde lze najít více informací?

Itálie – italský obchodní rejstřík

1. Odkud pochází údaje o insolvenčních řízeních? Který vnitrostátní subjekt je odpovědný za provoz a poskytování informací o insolvenčních řízeních?

Údaje týkající se insolvenčních řízení shromažďuje a zpracovává italský systém soudů pod vedením ministerstva spravedlnosti. Některé z těchto informací se poté předávají do systému obchodních komor (spadajícího pod ministerstvo pro hospodářský rozvoj) a zveřejňují se na internetu jako součást národního obchodního rejstříku – https://www.registroimprese.it.

2. Existují zvláštní pravidla a povinná vyhledávací kritéria pro přístup k informacím o insolvenčním řízení vedeným v rejstříku?

Italský obchodní rejstřík obsahuje informace o platební neschopnosti právnických osob. Právnickou osobu můžete vyhledat podle názvu, kódu rejstříku nebo daňového kódu. Společnosti lze také nalézt prostřednictvím vyhledávání řídících pracovníků a akcionářů. Ne všechny informace o společnostech jsou zdarma.

3. Jaké jsou podmínky pro přístup k informacím o insolvenčních řízeních vedených v rejstříku? Je nějak omezeno opětovné použití těchto informací, uplatňuje se na ně autorské právo?

Informace týkající se platební neschopnosti jsou přístupné pro veřejnost a nahlížení do nich se řídí stejnými pravidly, která upravují přístup do italského obchodního rejstříku.

4. Po jakou dobu jsou zpřístupněny údaje o insolvenčním řízení? Jaká jsou platná vnitrostátní pravidla?

Informace o platební neschopnosti zveřejněné v italském obchodním rejstříku se řídí zvláštními pravidly tohoto rejstříku, která zahrnují ustanovení pro uchovávání všech předchozích podání.

5. Kdo je vnitrostátním orgánem odpovědným za kontrolu údajů, na koho se obrátit v souvislosti s ochrannou osobních údajů?

Itálie

Telefon: +39 06442851   / Fax   +39 0644285255

6. Jaké je zaručená technická dostupnost vnitrostátního rejstříku, ve kterém jsou uvedeny informace o insolvenčních řízeních?

Národní rejstřík je obvykle dostupný 24 hodin denně 7 dní v týdnu a přístup a podpora jsou zaručeny od pondělí do pátku (kromě svátků) od 8:00 do 21:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00.

7. Kde lze najít více informací?

Další informace jsou k dispozici na adrese:

Lotyšsko – lotyšský insolvenční rejstřík

1. Odkud pochází údaje o insolvenčních řízeních? Který vnitrostátní subjekt je odpovědný za provoz a poskytování informací o insolvenčních řízeních?

Lotyšský insolvenční rejstřík obsahuje údaje od dne 1. ledna 2008, které se zaznamenávají v Informačním systému Obchodního rejstříku Lotyšské republiky. Obchodní rejstřík Lotyšské republiky odpovídá za lotyšský insolvenční rejstřík.

2. Existují zvláštní pravidla a povinná vyhledávací kritéria pro přístup k informacím o insolvenčním řízení vedeným v rejstříku?

Neexistují žádná zvláštní pravidla pro přístup k informacím o vnitrostátních insolvenčních řízeních. Právní subjekty osoby lze vyhledávat podle těchto kritérií:

 • jméno nebo název,
 • registrační číslo (u právnických osob) nebo rodné číslo (u fyzických osob),
 • druh řízení u právnické osoby (insolvenční řízení, řízení o ochraně před věřiteli, mimosoudní řízení o ochraně před věřiteli),
 • stav řízení (probíhající řízení, všechna řízení)

3. Jaké jsou podmínky pro přístup k informacím o insolvenčních řízeních vedených v rejstříku? Je nějak omezeno opětovné použití těchto informací, uplatňuje se na ně autorské právo?

Lotyšský insolvenční rejstřík je veřejným registrem. Všechny zúčastněné osoby mají ze zákona veřejný přístup k těmto informacím.

4. Po jakou dobu jsou zpřístupněny údaje o insolvenčním řízení? Jaká jsou platná vnitrostátní pravidla?

Informace o insolvenci jsou k dispozici trvale.

5. Kdo je vnitrostátním orgánem odpovědným za kontrolu údajů, na koho se obrátit v souvislosti s ochrannou osobních údajů?

Za lotyšský insolvenční rejstřík odpovídá Obchodní rejstřík Lotyšské republiky.

Obchodní rejstřík Lotyšské republiky
Pērses iela 2, Riga
Lotyšsko

Telefonní číslo: +371 67031703

E-mail: minfo@ur.gov.lv
Internetové stránky: http://ur.gov.lv/

6. Jaké je zaručená technická dostupnost vnitrostátního rejstříku, ve kterém jsou uvedeny informace o insolvenčních řízeních?

Rejstřík je dostupný nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Informace nejsou k dostupné pouze při technických odstávkách.

7. Kde lze najít více informací?

Nizozemsko – Ústřední insolvenční rejstřík (Centraal InsolventieRegister)

1. Odkud pochází údaje o insolvenčních řízeních? Který vnitrostátní subjekt je odpovědný za provoz a poskytování informací o insolvenčních řízeních?

V Nizozemsku je za Ústřední insolvenční rejstřík odpovědná Rada pro soudnictví. Rejstřík obsahuje souhrnné informace o všech prohlášeních úpadku od roku 2005, která měla být ze zákona zveřejněna v ústředním věstníku. Vyhlášky dodávají okresní soudy, které jsou věcně příslušné pro insolvenční řízení.

http://insolventies.rechtspraak.nl/

2. Existují zvláštní pravidla a povinná vyhledávací kritéria pro přístup k informacím o insolvenčním řízení vedeným v rejstříku?

Informace o fyzických osobách lze vyhledat po zadání nejméně dvou z následujících parametrů: příjmení, datum narození, adresa (sestávající z PSČ a čísla domu). Fyzické osoby nelze tudíž vyhledávat za pomoci zjednodušeného vyhledávání. Při vyhledávání fyzických osob platí, že:

 • Nelze použít zástupné znaky;
 • Vyhledávání není citlivé na velká a malá písmena;
 • Diakritiku lze použít, avšak nikoliv nezbytně (např. zadáte-li „Mohlmann“, bude nalezeno rovněž „Möhlmann“).

Vzhledem k nejednotnému přístupu během procesu registrace se doporučuje používat následující varianty, pokud hledáte fyzickou osobu podle jména – podle zobrazeného pořadí.

 • Nejprve zadejte předponu (jako „van“ ve jméně „Ludwig van Beethoven“) do políčka pro předponu a zbytek příjmení do políčka pro příjmení. V políčku pro předponu nepoužívejte zkratky (jako „v“’ pro „van“). Nemá-li příjmení předponu, zanechte políčko pro předponu prázdné. Pokud osoba, které hledáte, používá rovněž příjmení partnera, zkuste běžný styl (obě příjmení spojena pomlčkou, např. „Beethoven-Brahms“).
 • V případě neúspěšného výsledku, zkuste následující (případně v kombinaci):
 • Nezadávejte předponu do políčka pro předponu, ale zadejte ji do políčka pro příjmení s ponecháním mezery mezi předponou a příjmením (např. „van Beethoven“);
 • Předpony, které nejsou původně z holandštiny, mohou vyžadovat vložení pomlčky – v políčku pro příjmení (např. „El-Haddaoui“ místo „El Haddaoui“);
 • Z vyhledávání zcela vynechte předponu;

Pokud osoba nese své rodné příjmení a příjmení svého partnera, nevkládejte příjmení partnera (např. v případě „Beethoven-Brahms“ hledejte pouze příjmení „Beethoven“. V Nizozemsku je možno používat víceslovné příjmení v libovolném pořadí, pro jistotu proto zkuste rovněž příjmení „Brahms“.

Při vyhledávání právnické osoby / podniku není vyhledávání citlivé na velká a malá písmena a na diakritiku a výsledek je nalezen, pokud je uvedený název součástí oficiálního názvu. Pokud při vyhledávání např. zadáte „Mohlman Jansen“, najdete „Bouwbedrijf Möhlman Jansen BV“, ale nikoli „Jansen Möhlman Design“.

3. Jaké jsou podmínky pro přístup k informacím o insolvenčních řízeních vedených v rejstříku? Je nějak omezeno opětovné použití těchto informací, uplatňuje se na ně autorské právo?

Ústřední insolvenční rejstřík je veřejný. Chcete-li opětovně použít dané údaje, můžete využít bezplatné služby webservice, v rámci které jsou dostupné písemnosti pouze holandštině a angličtině. Pro využívá služby webservice je nutné prohlásit, že získané údaje budou použity v souladu s nizozemskými pravidly pro ochranu údajů. Další informace a formuláře v pdf jsou k dispozici:

https://www.rechtspraak.nl/Registers/Paginas/Webservice-Centraal-Insolventieregister.aspx

Pro další informace v angličtině se obraťte na:

Spir-it
t.a.v. afdeling Dataleveranties
Postbus 85228
3508 AE Utrecht
Nederland / the Netherlands

4. Po jakou dobu jsou zpřístupněny údaje o insolvenčním řízení? Jaká jsou platná vnitrostátní pravidla?

Informace o insolvenčních řízeních lze konzultovat po dobu šesti měsíců od ukončení daného řízení.

5. Kdo je vnitrostátním orgánem odpovědným za kontrolu údajů, na koho se obrátit v souvislosti s ochrannou osobních údajů?

Rada pro soudnictví je zodpovědná za Ústřední insolvenční rejstřík, běžný provoz zajišťuje její oddělení výpočetní techniky „spir-it“:

Spir-it, t.a.v. afdeling Dataleveranties
Postbus 85228
3508 AE Utrecht
Nederland / the Netherlands

6. Jaké je zaručená technická dostupnost vnitrostátního rejstříku, ve kterém jsou uvedeny informace o insolvenčních řízeních?

Rejstřík je dostupný 24/7, vyjma technických odstávek.

7. Kde lze najít více informací?

Více informací o Ústředním insolvenčním rejstříku je k dispozice portálu evropské e-justice:

https://e-justice.europa.eu/content_insolvency_registers-110-nl-cs.do

RUMUNSKO – Ministerstvo spravedlnosti, Národní obchodní rejstřík, Insolvenční věstník

1. Odkud pochází údaje o insolvenčních řízeních? Který vnitrostátní subjekt je odpovědný za provoz a poskytování informací o insolvenčních řízeních?

Veškeré informace z našeho insolvenčního rejstříku jsou shromážděny z listin vydaných soudy a insolvečními správci během insolvečního řízení. Vnitrostátním orgánem odpovědným za provoz a poskytování těchto informací je ministerstvo spravedlnosti – Národní obchodní rejstřík, a to prostřednictvím Insolvenčního věstníku.

2. Existují zvláštní pravidla a povinná vyhledávací kritéria pro přístup k informacím o insolvenčním řízení vedeným v rejstříku?

Neexistují žádná zvláštní pravidla pro přístup k informacím o vnitrostátních insolvenčních řízeních. Můžete vyhledávat právnickou osobu podle názvu, registračního kódu, daňového identifikačního kódu nebo podle čísla věstníku.

3. Jaké jsou podmínky pro přístup k informacím o insolvenčních řízeních vedených v rejstříku? Je nějak omezeno opětovné použití těchto informací, uplatňuje se na ně autorské právo?

Všechny zúčastněné osoby mají ze zákona veřejný přístup k těmto informacím. Údaje získané z Insolvenčního věstníku lze opětovně použít pouze pro účely veřejných informací pro zúčastněné osoby.

4. Po jakou dobu jsou zpřístupněny údaje o insolvenčním řízení? Jaká jsou platná vnitrostátní pravidla?

Neustále.

5. Kdo je vnitrostátním orgánem odpovědným za kontrolu údajů, na koho se obrátit v souvislosti s ochrannou osobních údajů?

Ministerstvo spravedlnosti, Národní obchodní rejstřík, Insolvenční věstník:

paní Valentina Burdescu, ředitelka Insolvenčního věstníku.
Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Cod Poștal 030837, Bucureşti
România

Tel.: +40 213160817, int 400
Fax: +40 213160807

Email: valentina.burdescu@onrc.ro

pan Ioan Mărginean, vedoucí Úřadu pro publikaci Insolvenčního věstníku.
Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Cod Poștal 030837, Bucureşti
România

Tel.: +40 213160817, int 120
Fax: +40 213160807

Email: ioan.marginean@onrc.ro

6. Jaké je zaručená technická dostupnost vnitrostátního rejstříku, ve kterém jsou uvedeny informace o insolvenčních řízeních?

Informace nejsou k dostupné pouze při technických odstávkách

7. Kde lze najít více informací?

Slovinsko - eINSOLV

1. Odkud pochází údaje o insolvenčních řízeních? Který vnitrostátní subjekt je odpovědný za provoz a poskytování informací o insolvenčních řízeních?

Informace o insolvenčních řízeních pochází z kanceláří slovinských okresních soudů, které vedou insolvenční řízení. Výpočetní středisko Nejvyššího soudu Republiky Slovinsko provozuje systém pro distribuci údajů v elektronické podobě, který byl vytvořen v souladu s článkem 2 Pravidel o sdílení informací o insolvenčních řízeních v elektronické podobě. Tato pravidla stanoví výši poplatků za sdílení informací. Internetové stránky slovinské Agentury pro úřední rejstříky a záznamy (AJPES) obsahují část věnovanou zveřejňování informací o insolvenčních řízení podle čl. 122 odst. 2 zákona o finančních operacích, insolvenčních řízeních a povinné likvidaci – ZFPPIPP (http://www.ajpes.si/?language=english).

2. Existují zvláštní pravidla a povinná vyhledávací kritéria pro přístup k informacím o insolvenčním řízení vedeným v rejstříku?

Informace lze vyhledávat za použití různých vyhledávacích kritérií:

 • podle čísla jednacího insolvenčního řízení
 • je-li dlužníkem v platební neschopnosti právnická osoba, podnikatel nebo fyzická osoba, podle jejich identifikačních údajů používaných pro zápisy do soudního nebo obchodního rejstříku a podle daňového identifikačního čísla
 • je-li dlužníkem v platební neschopnosti spotřebitel, podnikatel nebo fyzická osoba za použití následujících kombinací:
  • daňové identifikační číslo a jméno a příjmení
  • jméno a příjmení, trvalé bydliště a datum narození

3. Jaké jsou podmínky pro přístup k informacím o insolvenčních řízeních vedených v rejstříku? Je nějak omezeno opětovné použití těchto informací, uplatňuje se na ně autorské právo?

Upravena je pouze on-line služba pro získávání základních informací (seznam insolventních dlužníků sestavený na konci každého pracovního dne) a on-line služba pro vyhledávání insolventních dlužníků. Přístup k těmto službám mají pouze osoby, které jsou členy systému elektronického předávání údajů. Uživatel se musí identifikovat prostřednictvím uznaného certifikátu serveru, který používá pro vyhledávání informací.

Systém ve Slovinsku umožňuje získat pouze základní informace o insolvenčním řízení a pouze takové informace vyhledávat. Informace nelze měnit či dále předávat.

4. Po jakou dobu jsou zpřístupněny údaje o insolvenčním řízení? Jaká jsou platná vnitrostátní pravidla?

Insolvenční vyhlášky jsou přístupné pouze pět let po vynesení konečného rozhodnutí v daném insolvenčním řízení. Toto pravidlo stanovuje slovinské nařízení o zveřejňování informací o insolvenčních řízeních.

5. Kdo je vnitrostátním orgánem odpovědným za kontrolu údajů, na koho se obrátit v souvislosti s ochrannou osobních údajů?

Dosud nebyl zřízen vnitrostátní orgán pro ochranu údajů.

6. Jaké je zaručená technická dostupnost vnitrostátního rejstříku, ve kterém jsou uvedeny informace o insolvenčních řízeních?

Informace jsou přístupné od 8.00 do 20.00.

7. Kde lze najít více informací?

V současnosti neexistují odkazy na vnitrostátní insolvenční právní předpisy a rejstříky.

Poslední aktualizace: 07/12/2017

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.