Регистри по несъстоятелност – търсене на дружества в несъстоятелност в ЕС

За тази услуга

Информация за държавите членки

За тази услуга
Информация, предоставена от Европейската комисия

Тази услуга ви позволява да получите информация относно производствата по несъстоятелност в следните държави членки: Австрия, Чешката република, Естония, Германия, Нидерландия, Словения и Румъния. Тя ви позволява да направите справка в националните регистри на тези страни. Не съществува централизиран регистър на ЕС по несъстоятелност. Запитването ви се изпраща до националните регистри и отговорът се връща обратно в рамките на няколко секунди. За момента услугата се предоставя на принципа на полагане на „максимални усилия“, поради което нейната наличност не е гарантирана.

Предлаганата услуга се състои в извършването на справка по името на длъжника в регистрите по несъстоятелност на държавите членки. Разширеното търсене позволява на потребителите да направят справка чрез използването на различни критерии в зависимост от спецификите на националното законодателство по несъстоятелност на всяка държава членка. За указания как да се направи справка в регистрите на всяка държава членка — напр. за използването на специални знаци — моля запознайте се с правилата за достъп до информацията относно несъстоятелността на национално ниво. За тези правила вж. информацията по държави членки по-долу.

За да може да използвате услугата, моля въведете вашето запитване и поставете отметка в кутийката за потвърждение, че сте прочели и разбрали условията и че ги приемате. След това щракнете върху „Търсене“. Ще бъдете помолени да въведете код за потвърждение, че търсенето се извършва от човек, тъй като автоматичното търсене, извършено от машина, забавя системата.

Резултатите от търсенето се показват по азбучен ред. Може също така да ги сортирате по държави.

Може да се натъкнете и на следните съобщения, като в тях се посочва към коя страна се отнасят:

 • Вашето запитване не отговаря на минималните национални критерии за търсене. Моля запознайте се с информационната страница и въведете валидно търсене чрез функцията „Разширено търсене“.
 • Максимално позволеният брой на резултатите е превишен. Някои резултати не са показани. Моля ограничете търсенето и опитайте отново.
 • Няма резултати, отговарящи на вашето търсене.
 • Няма достъп до услугата. Моля опитайте да направите справка отново по-късно (т.е. съществува проблем с мрежата или уеб приложението).

След като щракнете върху даден резултат, това ви препраща към информацията, която се съхранявана в регистъра по несъстоятелност на страната. Имайки предвид значителните разлики в нормативната уредба на несъстоятелността за всяка страна, показаната информация се различава значително в зависимост от страната. За повече подробности, моля запознайте се с правилата на съответната държава за достъп до информацията относно несъстоятелността на национално ниво.

Въпреки че може да се правят справки на 22 официални езика на ЕС и повечето от информацията е достъпна на тези езици, определена информация на страницата с резултатите се показва само на езика (или езиците) на съответната държава членка. Това обикновено е специфична за даден случай информация, като например извлечение от съдебно решение, която за съжаление не можем да преведем.

Ако имате допълнителни въпроси относно услугата или искате да споделите с нас коментари или предложения, моля използвайте функцията „Вашето мнение“ на началната страница.

Информация за държавите членки
Информацията се предоставя от страна на участващите държави членки

Австрия— Регистър по несъстоятелност

1. Кой подава информацията относно несъстоятелността? Кой е националният орган, водещ регистъра по несъстоятелност и предоставящ информация относно несъстоятелността?

Федералното министерство на правосъдието на Австрия. http://www.edikte.justiz.gv.at/

Публичното обявяване се извършва от съдилищата, разглеждащи делата за несъстоятелност.

2. Има ли специални правила и предварително зададени критерии за търсене на информация на национално ниво относно несъстоятелността, съдържаща се в този регистър?

Австрийския регистър по несъстоятелност предлага възможности за обикновено и подробно търсене. Регистърът е общодостъпен и не съществуват специални правила за достъп до него.

3. Какви са редът и условията за достъп до данните на национално ниво относно несъстоятелността, съдържащи се в този регистър? Съществуват ли ограничения за повторното използване на данните относно несъстоятелността? Прилагат ли се правила във връзка с авторското право?

Федералното министерство на правосъдието не се противопоставя на използването на информацията относно несъстоятелността, стига да е ясно, че тази информация е публикувана от независим съд и се спазват разпоредбите на Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и Съвета за правна закрила на базите данни.

Не можем да гарантираме, че съдържанието на документ, до който е осигурен достъп чрез Европейския портал за електронно правосъдие, съответства точно на официално приетия текст. Единствено актовете на Република Австрия, публикувани по предписания от закона ред, са правно задължителни. Моля запознайте се с бележката относно авторските права в Австрия под рубрика „Правна забележка“.

4. За какъв период от време е достъпна информацията относно несъстоятелността? Какви са националните правила в това отношение?

Информацията относно несъстоятелността е налична до изтичане на срока за съхраняването ѝ по закон.

За справка, вж. австрийското законодателство относно несъстоятелността.

5. Кой е националният контролен орган в областта на защитата на данните, отговарящ за информационните данни, с който следва да се осъществи контакт в случай на проблем, въпрос или искане във връзка със защитата на данните?

Австрийският регистър по несъстоятелност се поддържа от Федералното министерство на правосъдието в сътрудничество с Федералния център за обработка на данни (Bundesrechenzentrum GmbH):

Bundesministerium für Justiz
1070 Wien, Museumstraße 7
Palais Trautson

http://www.justiz.gv.at

Bundesrechenzentrum GmbH
1030 Wien, Hintere Zollamtsstraße 4

http://www.brz.gv.at

6. Какъв е гарантираният технически достъп до националния регистър, съдържащ информация относно несъстоятелността?

С техническа поддръжка — от понеделник до петък от 7:00 ч. до 17:00 ч.
Без техническа поддръжка — всеки ден без прекъсване.

7. Къде може да се намери допълнителна информация?

Чешка република— Insolvenční rejstřík (ISIR)

1. Кой подава информацията относно несъстоятелността? Кой е националният орган, водещ регистъра по несъстоятелност и предоставящ информация относно несъстоятелността?

Данните за несъстоятелността се предоставят от окръжните съдилища (в т.ч. Общинския съд в Прага), висшите районни съдилища и Върховния съд в Бърно и се изпращат в централния регистър.

Съдилищата отговарят за публикуваните данни за несъстоятелността.

Връзка към националния регистър по несъстоятелност: https://isir.justice.cz

Връзка към делата за несъстоятелност, образувани преди 1.1.2008 г.: http://upadci.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/upkuk/s_i8.sqw

2. Има ли специални правила и предварително зададени критерии за търсене на информация на национално ниво относно несъстоятелността, съдържаща се в този регистър?

Съществуват различни критерии за търсене:

 • име на длъжника (физическо или юридическо лице) — минимум 3 знака, максимум 40 знака; или
 • идентификационен номер на дружество — само цифри, максимум 8 знака.
 • не може едновременно да се търси по дата на раждане (за физически лица) и личен идентификационен номер (за юридически лица);
 • ако търсенето даде като резултат повече от 200 записа, се появява съобщение „Zadaný dotaz je příliš obecný“ („Търсенето е твърде общо“).

3. Какви са редът и условията за достъп до данните на национално ниво относно несъстоятелността, съдържащи се в този регистър? Съществуват ли ограничения за повторното използване на данните относно несъстоятелността? Прилагат ли се правила във връзка с авторското право?

Достъпът до регистъра по несъстоятелност е публичен и безплатен (член 419, алинея 3 от Закон № 182/2006 Сб., Закон за несъстоятелността). По подадена до съда молба на физическо лице съдът по несъстоятелност може да постанови анонимизирането на определени съдържащи се в документа данни за физическото лице. Собственото и фамилното име на такова физическо лице винаги се публикуват. (член 422 от Закона за несъстоятелността).

4. За какъв период от време е достъпна информацията относно несъстоятелността? Какви са националните правила в това отношение?

Съдът заличава длъжника от списъка на длъжниците и прекратява достъпа до неговите данни за несъстоятелността 5 години след влизането в сила на окончателното решение по производството по несъстоятелност (член 425 от Закона за несъстоятелността).

5. Кой е националният контролен орган в областта на защитата на данните, отговарящ за информационните данни, с който следва да се осъществи контакт в случай на проблем, въпрос или искане във връзка със защитата на данните?

Регистърът по несъстоятелност се обслужва от чешкото Министерство на правосъдието (тел.: +420.221997111, факс: +420.221997559).

Отделните съдилища по несъстоятелност отговарят за публикуваните данни за несъстоятелността.

За защитата на личните данни отговаря Службата за защита на личните данни.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Чешка република

Тел.: +420.234665111
Факс: +420.234665444

http://www.uoou.cz/uoou.aspx?lang=en

6. Какъв е гарантираният технически достъп до националния регистър, съдържащ информация относно несъстоятелността?

Достъпът до системата е възможен 5 работни дни по 8 часа седмично. Достъпът не е уреден в националното законодателство.

7. Къде може да се намери допълнителна информация?

Информация само на чешки език:

Федерална република Германия

1. Кой подава информацията относно несъстоятелността? Кой е националният орган, водещ регистъра по несъстоятелност и предоставящ информация относно несъстоятелността?

Информацията относно несъстоятелността се публикува от местните съдилища. В Германия компетентни по делата за несъстоятелност са 130 местни съдилища. „Технически“ погледнато информацията се публикува от Министерството на правосъдието на провинция Северен Рейн-Вестфалия от името на всички германски федерални провинции.

2. Има ли специални правила и предварително зададени критерии за търсене на информация на национално ниво относно несъстоятелността, съдържаща се в този регистър?

Няма конкретни правила за първите две седмици след публикуването на информацията. Ако желаете да намерите информация след изтичането на двете седмици, трябва да попълните названието на компетентния съд и най-малко един допълнителен критерий (напр. най-малко 2 букви от името на лицето в несъстоятелност, града на местопребиваване и т.н.).

3. Какви са редът и условията за достъп до данните на национално ниво относно несъстоятелността, съдържащи се в този регистър? Съществуват ли ограничения за повторното използване на данните относно несъстоятелността? Прилагат ли се правила във връзка с авторското право?

Единственото ограничение е, че информацията относно несъстоятелността не трябва да бъде достъпна посредством друг уебсайт за по-дълъг период от време, отколкото тя е налична на основния германски уебсайт.

4. За какъв период от време е достъпна информацията относно несъстоятелността? Какви са националните правила в това отношение?

Информацията се публикува за максимален срок от 6 месеца след окончателното/последното решение на съда. След изтичането на този срок тя се заличава автоматично.

5. Кой е националният контролен орган в областта на защитата на данните, отговарящ за информационните данни, с който следва да се осъществи контакт в случай на проблем, въпрос или искане във връзка със защитата на данните?

Организацията, която отговаря за данните относно несъстоятелността в Германия, е:

Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen
Martin-Luther-Platz 40
40212 Düsseldorf

Тел.:+49 (211) 837-1917,

Факс: +49 (211) 8792-456

Организацията, която отговаря за защитата на данните, е:

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn

Тел.: +49 228-997799-

Факс: +49 228-997799-550

6. Какъв е гарантираният технически достъп до националния регистър, съдържащ информация относно несъстоятелността?

Обичайно уебсайтът е на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, но обслужването му е гарантирано само между 6 часа и 20 часа от понеделник до петък.

7. Къде може да се намери допълнителна информация?

-

Естония — Централен търговски регистър и електронен стопански регистър

1. Кой подава информацията относно несъстоятелността? Кой е националният орган, водещ регистъра по несъстоятелност и предоставящ информация относно несъстоятелността?

В Естония не съществува отделен регистър по несъстоятелност. В Естония делата по несъстоятелност (производствата по несъстоятелност) се разглеждат от окръжните съдилища. След обявяването в несъстоятелност съдът трябва незабавно да подаде информация до търговския регистър, който се поддържа от службите по вписванията на окръжните съдилища.

Търговският регистър на Естония съдържа информация относно несъстоятелността на юридическите лица. Вписването в търговския регистър се извършва въз основа на съдебно решение. Информационната система на електронния стопански регистър съдържа цифрови данни от търговския регистър, поддържан от службите по вписванията на окръжните съдилища, от регистъра на сдруженията с нестопанска цел и фондациите и от регистъра на особените залози.

Информация за несъстоятелността на юридическите и физическите лица може да бъде намерена и в официалните електронни публикации Ametlikud Teadaanded (Официални обявления), в които се публикуват и съобщенията за обявяване в несъстоятелност и производствата по несъстоятелност.

2. Има ли специални правила и предварително зададени критерии за търсене на информация на национално ниво относно несъстоятелността, съдържаща се в този регистър?

Няма специални правила за достъп до информацията относно несъстоятелността на национално равнище. В информационната система на търговския регистър може да потърсите дадено юридическо лице по име или по регистрационен номер. Актуалното състояние на юридическото лице показва дали то е обявено в несъстоятелност или не.

3. Какви са редът и условията за достъп до данните на национално ниво относно несъстоятелността, съдържащи се в този регистър? Съществуват ли ограничения за повторното използване на данните относно несъстоятелността? Прилагат ли се правила във връзка с авторското право?

В Естония не съществува регистър по несъстоятелност. Информацията за несъстоятелността на дадено дружество се оповестява публично в търговския регистър, като се посочва и съответното съдебно решение. Данните в търговския регистър са обществено достояние. Влезлите в сила съдебни решения се оповестяват публично в интернет в обществения регистър на съдебната практика.

4. За какъв период от време е достъпна информацията относно несъстоятелността? Какви са националните правила в това отношение?

Данните, отнасящи се до несъстоятелността на дружествата с ограничена отговорност, акционерните дружества, европейските дружества, европейските кооперативни дружества, европейските обединения за териториално сътрудничество и сдруженията със стопанска цел, вписани в търговски регистър на Естония, до които има достъп чрез европейския портал за електронно правосъдие, се съхраняват 30 години след заличаването им от търговския регистър, отпадането на част от регистъра или отхвърлянето или оттеглянето на молбата за първоначално вписване на дружеството или на недвижимото имущество. Данните, отнасящи се до несъстоятелността на самостоятелно заетите лица, събирателните дружества, командитните дружества и европейските обединения по икономически интереси, се съхраняват 10 години след заличаването им от търговския регистър или отхвърлянето или оттеглянето на молбата за първоначално вписване.

5. Кой е националният контролен орган в областта на защитата на данните, отговарящ за информационните данни, с който следва да се осъществи контакт в случай на проблем, въпрос или искане във връзка със защитата на данните?

Търговският регистър на Естония се контролира от Министерството на правосъдието.

Justiitsministeerium
Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn
Естония

Телефон: (+372) 6 208 100,
Факс: (+372) 6 208 109

Ел. поща: info@just.ee
Уебсайт: https://www.just.ee/en

Ако искате да подадете оплакване във връзка с обработването на данни в Търговския регистър на Естония, следва да се свържете с Инспектората по защита на данните.

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19, 10129, Tallinn
Естония

Телефон: (+372) 627 4135,

Ел. поща: info@aki.ee
Уебсайт: http://www.aki.ee/en

6. Какъв е гарантираният технически достъп до националния регистър, съдържащ информация относно несъстоятелността?

Съгласно споразумението за нивото на обслужване данните в Търговския регистър на Естония са достъпни от 6:00 ч. до 22:00 ч. В повечето случаи данните са достъпни денонощно, но това не е гарантирано.

7. Къде може да се намери допълнителна информация?

Италия — Италиански търговски регистър

1. Кой подава информацията относно несъстоятелността? Кой е националният орган, водещ регистъра по несъстоятелност и предоставящ информация относно несъстоятелността?

Данните относно несъстоятелността се събират и обработват от системата на италианските съдилища под ръководството на Министерството на правосъдието. След това част от тази информация се прехвърля в системата на търговските камари (към Министерството на икономическото развитие) и се публикува онлайн на сайта на националния търговски регистър http://www.registroimprese.it/home.

2. Има ли специални правила и предварително зададени критерии за търсене на информация на национално ниво относно несъстоятелността, съдържаща се в този регистър?

В италианския търговски регистър се съдържа информация относно несъстоятелността на правните субекти. Можете да търсите правен субект по име, по регистрационен номер или по данъчен номер. Предприятията могат да бъдат намерени и чрез търсене по името на служители и акционери/съдружници. Не цялата информация за предприятията се предлага безплатно.

3. Какви са редът и условията за достъп до данните на национално ниво относно несъстоятелността, съдържащи се в този регистър? Съществуват ли ограничения за повторното използване на данните относно несъстоятелността? Прилагат ли се правила във връзка с авторското право?

Информацията, свързана с несъстоятелността, е достъпна за обществеността и справките в нея се уреждат от същите правила, които уреждат достъпа до италианския търговски регистър.

4. За какъв период от време е достъпна информацията относно несъстоятелността? Какви са националните правила в това отношение?

Информацията относно несъстоятелността, която е публикувана в италианския търговски регистър, се урежда от специфичните правила на този регистър, включващи разпоредби за запазване на историята на всички предходни вписвания.

5. Кой е националният контролен орган в областта на защитата на данните, отговарящ за информационните данни, с който следва да се осъществи контакт в случай на проблем, въпрос или искане във връзка със защитата на данните?

Италия

Телефон: +39 06 442851
Факс: +39 06 44285255

6. Какъв е гарантираният технически достъп до националния регистър, съдържащ информация относно несъстоятелността?

Националният регистър обикновено е на разположение без прекъсване с гарантиран достъп и поддръжка от понеделник до петък (с изключение на официалните почивни дни) от 8 до 21 часа и събота от 8 до 14 часа.

7. Къде може да се намери допълнителна информация?

Повече информация можете да намерите на:

Латвия — латвийски регистър по несъстоятелност

1. Кой подава информацията относно несъстоятелността? Кой е националният орган, водещ регистъра по несъстоятелност и предоставящ информация относно несъстоятелността?

Латвийският регистър по несъстоятелност съдържа вписвания от 1 януари 2008 г. нататък, които се регистрират в информационната система на Дружествения регистър на Република Латвия. Дружественият регистър на Република Латвия отговаря за латвийския регистър по несъстоятелност.

2. Има ли специални правила и предварително зададени критерии за търсене на информация на национално ниво относно несъстоятелността, съдържаща се в този регистър?

Няма специални правила за достъп до информацията относно несъстоятелността на национално ниво. Можете да направите справка за юридическо лице по следните критерии:

 • име или наименование;
 • регистрационен номер (за юридическите лица) или идентификационен номер (за физическите лица);
 • вид производство за юридически лица (производство по несъстоятелност, производство за правна защита, извънсъдебно производство за правна защита);
 • етап на делото (висящи дела; всички дела)

3. Какви са редът и условията за достъп до данните на национално ниво относно несъстоятелността, съдържащи се в този регистър? Съществуват ли ограничения за повторното използване на данните относно несъстоятелността? Прилагат ли се правила във връзка с авторското право?

Латвийският регистър по несъстоятелност е публичен регистър. Достъпът до информация се предоставя безплатно на всички заинтересовани лица, в съответствие със закона.

4. За какъв период от време е достъпна информацията относно несъстоятелността? Какви са националните правила в това отношение?

Информацията относно несъстоятелността е налична постоянно.

5. Кой е националният контролен орган в областта на защитата на данните, отговарящ за информационните данни, с който следва да се осъществи контакт в случай на проблем, въпрос или искане във връзка със защитата на данните?

Латвийският регистър по несъстоятелност се води към Дружествения регистър на Република Латвия.

Дружествен регистър на Република Латвия
Pērses iela 2, Riga
Latvia

Телефон: (+371) 67031703

Електронна поща: minfo@ur.gov.lv
Уебсайт: http://ur.gov.lv/

6. Какъв е гарантираният технически достъп до националния регистър, съдържащ информация относно несъстоятелността?

Регистърът е на разположение 24/7. Информацията относно несъстоятелността не е на разположение, само ако в момента на справката се извършва техническа поддръжка на уебсайта.

7. Къде може да се намери допълнителна информация?

Нидерландия — Централен регистър по несъстоятелност (Centraal Insolventieregister)

1. Кой подава информацията относно несъстоятелността? Кой е националният орган, водещ регистъра по несъстоятелност и предоставящ информация относно несъстоятелността?

В Нидерландия Съдебният съвет отговаря за Централния регистър по несъстоятелност. Регистърът съдържа събираната от 2005 г. насам информация за всички обявявания в несъстоятелност, които по закон трябва да бъдат публикувани в Държавен вестник. Съобщенията за обявяване в несъстоятелност се подават от окръжните съдилища, които разглеждат производствата по несъстоятелност.

http://insolventies.rechtspraak.nl/

2. Има ли специални правила и предварително зададени критерии за търсене на информация на национално ниво относно несъстоятелността, съдържаща се в този регистър?

Търсенето на информация за физически лица е възможно само ако бъдат въведени поне два от следните параметри: фамилно име, дата на раждане, адрес (съдържащ пощенски код и номер на жилището). Затова търсенето на информация за физически лица не може да се извършва с формуляра за обикновено търсене. Когато търсите информация за физически лица, следва да имате предвид, че:

 • не се допускат заместващи знаци;
 • при търсенето не се отчита разлика между главни и малки букви;
 • може да бъдат въвеждани диакритични знаци, но това не е необходимо (напр. ако се напише „Mohlmann“, сред резултатите ще има и „Möhlmann“);

Освен това, поради административни несъответствия при процеса на регистрация се препоръчва да се използват следните варианти при търсенето по име на информация за физически лица — в посочения по-долу ред.

 • Започнете с въвеждането на служебната дума (напр. „van“ в „Ludwig van Beethoven“) в полето за служебни думи, а останалата част от фамилното име — в полето за фамилно име. Недейте да използвате съкращения в полето за служебни думи (напр. „v.“ вместо „van“). Ако няма служебни думи, оставете полето празно. Ако лицето, за което търсите информация, използва и фамилното име на своя партньор, опитайте по стандартния начин (двете фамилни имена, свързани със съединителна чертица, напр. „Beethoven-Brahms“).
 • Ако това не даде резултат, може да се опита следното (евентуално в комбинация):
 • Не въвеждайте служебната дума в полето за служебни думи, а в полето за фамилно име, с интервал между служебната дума и фамилното име (напр. „van Beethoven“).
 • Служебните думи, които не са с нидерландски произход, може да изискват съединителна чертица между служебната дума и фамилното име — в полето за фамилно име (напр. „El-Haddaoui“ вместо „El Haddaoui“).
 • Изпуснете изцяло служебната дума при търсенето.

Ако лицето носи своето собствено фамилно име и това на своя партньор, изпуснете фамилното име на партньора (напр. ако името е „Beethoven-Brahms“, се търси само за „Beethoven“). Следва да се има предвид, че в Нидерландия няма установен ред за подреждане на фамилните имена. Така че за по-сигурно опитайте и с „Brahms“.

Когато търсите юридическо лице/предприятие, търсенето не отчита разликите в малките и големите букви, както и диакритичните знаци и резултат се намира, ако посоченото име е част от правно наименование. Например ако въведете търсене за „Mohlman Jansen“, ще намерите „Bouwbedrijf Möhlman Jansen BV”, но не и „Jansen Möhlman Design”.

3. Какви са редът и условията за достъп до данните на национално ниво относно несъстоятелността, съдържащи се в този регистър? Съществуват ли ограничения за повторното използване на данните относно несъстоятелността? Прилагат ли се правила във връзка с авторското право?

Централният регистър по несъстоятелност може да се използва от всички. При желание за повторно използване на данните, може да се използва безплатна интернет услуга, за която наличната документация е (само) на нидерландски и английски език. За да се използва тази интернет услуга, трябва да декларирате, че данните ще бъдат използвани в съответствие с нидерландското законодателство в областта на защитата на данните. Информация и формуляр в PDF формат може да намерите на следния адрес в интернет:

https://www.rechtspraak.nl/Registers/Paginas/Webservice-Centraal-Insolventieregister.aspx

При необходимост от допълнителна информация на английски език, може да се свържете със:

Spir-it
t.a.v. afdeling Dataleveranties
Postbus 85228
3508 AE Utrecht
Нидерландия

4. За какъв период от време е достъпна информацията относно несъстоятелността? Какви са националните правила в това отношение?

Информация за всяко производство по несъстоятелност може да се търси до шест месеца след приключване на производството.

5. Кой е националният контролен орган в областта на защитата на данните, отговарящ за информационните данни, с който следва да се осъществи контакт в случай на проблем, въпрос или искане във връзка със защитата на данните?

Съдебният съвет отговаря за Централния регистър по несъстоятелност, като ежедневното обслужване се осъществява от „spir-it“ — службата за информационни технологии на Съвета:

Spir-it, t.a.v. afdeling Dataleveranties
Postbus 85228
3508 AE Utrecht

6. Какъв е гарантираният технически достъп до националния регистър, съдържащ информация относно несъстоятелността?

Регистърът е достъпен денонощно без прекъсване, освен в случай на техническа поддръжка.

7. Къде може да се намери допълнителна информация?

Допълнителна информация за Централния регистър по несъстоятелност може да намерите на европейския портал за електронно правосъдие:

https://e-justice.europa.eu/content_insolvency_registers-110-nl-bg.do

Румъния — Министерство на правосъдието, Национална служба за търговския регистър, Бюлетин за производства по несъстоятелност

1. Кой подава информацията относно несъстоятелността? Кой е националният орган, водещ регистъра по несъстоятелност и предоставящ информация относно несъстоятелността?

Всички данни в регистъра по несъстоятелност постъпват от документи, издадени във връзка с производства по несъстоятелност от съдилищата и от работещите в областта на несъстоятелността. Националният орган, отговарящ за обработването и предоставянето на информация за тези данни, е Министерството на правосъдието — Националната служба за търговския регистър, посредством Бюлетина за производства по несъстоятелност.

2. Има ли специални правила и предварително зададени критерии за търсене на информация на национално ниво относно несъстоятелността, съдържаща се в този регистър?

Няма специални правила за търсене във връзка с достъпа до информация относно несъстоятелността. Можете да търсите дадено юридическо лице по име, регистрационен номер, данъчен регистрационен номер или номер на бюлетина.

3. Какви са редът и условията за достъп до данните на национално ниво относно несъстоятелността, съдържащи се в този регистър? Съществуват ли ограничения за повторното използване на данните относно несъстоятелността? Прилагат ли се правила във връзка с авторското право?

По закон, достъп до безплатна информация имат всички заинтересовани лица. Данните от Бюлетина за производства по несъстоятелност могат да бъдат използвани повторно единствено за безплатно информиране на заинтересованите лица.

4. За какъв период от време е достъпна информацията относно несъстоятелността? Какви са националните правила в това отношение?

Без ограничения.

5. Кой е националният контролен орган в областта на защитата на данните, отговарящ за информационните данни, с който следва да се осъществи контакт в случай на проблем, въпрос или искане във връзка със защитата на данните?

Министерство на правосъдието — Национална служба за търговския регистър, Бюлетин за производства по несъстоятелност:

Ms. Valentina Burdescu, Director of Insolvency Proceedings Bulletin.
Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Cod Poștal 030837, Bucureşti

România

Тел.: +40213160817, вътрешен 400
Факс: +40213160807

Ел. поща: valentina.burdescu@onrc.ro

Mr. Ioan Mărginean, Head Clerk Insolvency Proceedings Bulletin Publication Office.
Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Cod Poștal 030837, Bucureşti
România

Тел.: +40213160817, вътрешен 120
Факс: +40213160807

Ел. поща: ioan.marginean@onrc.ro

6. Какъв е гарантираният технически достъп до националния регистър, съдържащ информация относно несъстоятелността?

Данните относно несъстоятелността не са достъпни единствено в периоди на техническа поддръжка.

7. Къде може да се намери допълнителна информация?

Словения — eINSOLV

1. Кой подава информацията относно несъстоятелността? Кой е националният орган, водещ регистъра по несъстоятелност и предоставящ информация относно несъстоятелността?

Данните за несъстоятелността се подават от службите по несъстоятелност на словенските окръжни съдилища, в които се провеждат производствата по несъстоятелност и другите производства, свързани с несъстоятелността. Центърът по информатика към Върховния съд на Република Словения поддържа система за предаване на данни в електронна форма (член 2 от Наредбата за предаването на данни в електронна форма относно производствата по несъстоятелност и дължимите за това такси). Уебсайтът на Агенцията на Република Словения за публичните регистри и свързаните с тях услуги (AJPES) съдържа страници с обявления за производствата по несъстоятелност по член 122, параграф 2 от Закона за финансовите операции, производствата по несъстоятелност и принудителното прекратяване (ZFPPIPP): http://www.ajpes.si/?language=english.

2. Има ли специални правила и предварително зададени критерии за търсене на информация на национално ниво относно несъстоятелността, съдържаща се в този регистър?

Търсенето на информация може да се извършва посредством различни критерии:

 • по номер на делото в производството по несъстоятелност
 • ако несъстоятелният длъжник е юридическо лице, бизнесмен или частно лице — по всяка идентифицираща го информация, която се използва за вписването му в съдебния или търговския регистър, както и по данъчен номер,
 • ако несъстоятелният длъжник е потребител, бизнесмен или частно лице — чрез използване на следните комбинации:
  • данъчен номер заедно със собствено и фамилно име,
  • собствено и фамилно име, постоянен адрес и дата на раждане.

3. Какви са редът и условията за достъп до данните на национално ниво относно несъстоятелността, съдържащи се в този регистър? Съществуват ли ограничения за повторното използване на данните относно несъстоятелността? Прилагат ли се правила във връзка с авторското право?

Условия са предвидени само за онлайн услугата по получаване на основните данни (списъка с несъстоятелните длъжници, който се съставя в края на всеки работен ден) и онлайн услугата по подаване на запитвания за несъстоятелни длъжници. Достъпът до тези услуги е ограничен до лицата, които участват в системата за предаване на данни в електронна форма. Тези лица трябва да се идентифицират чрез сертификат за право на достъп на сървъра, който те използват за извършването на търсене и получаването на информация.

Словенската система позволява само извличането на основни данни за несъстоятелността и извършването на търсене във връзка с тези данни. Данните не могат да бъдат изменяни или предавани.

4. За какъв период от време е достъпна информацията относно несъстоятелността? Какви са националните правила в това отношение?

Достъп до обявленията, отнасящи се до съдържанието на процесуални действия по конкретно дело, има в продължение на пет години след постановяването на окончателно решение по съответното производство. Това е уредено в словенската Наредба относно обявленията в производствата по несъстоятелност.

5. Кой е националният контролен орган в областта на защитата на данните, отговарящ за информационните данни, с който следва да се осъществи контакт в случай на проблем, въпрос или искане във връзка със защитата на данните?

В Словения все още няма национален контролен орган в областта на защитата на данните.

6. Какъв е гарантираният технически достъп до националния регистър, съдържащ информация относно несъстоятелността?

До данните е осигурен достъп от 8:00 ч. до 20:00 ч.

7. Къде може да се намери допълнителна информация?

Понастоящем не съществуват връзки към националното законодателство в областта на несъстоятелността и регистрите.

Последна актуализация: 07/12/2017

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт